Vendéglősök Lapja, 1914 (30. évfolyam, 1-24. szám)

1914-01-01 / 1. szám

1914. január 1. IU111/CUL.UJU11 Li/lKJÍl Szimon István BUDAPEST, V. Akadéima-utcza 7. szám. Csemege, fűszer, italok, konzervek és sajtok nagykereskedése. — A legtöbb előkelő szálloda, vendéglő és kávéház szállítója. Detail üzletek: Budapest több pontjain. Kérjen árjegyzéket. .......... TELEFON 29—60. sek , még az újabbak is. A hús megtörlésére sok esetben szennyes törlőt, elszállítására pe­dig gyakran szennyes szekereket és targonczá- kat használnak, amelyeken a hús még inkább bepiszkolódik. Van azonkívül számos hiba is, ami arra indította a minisztert, hogy a kör­rendeletben bizonyos tilalmakat állítson föl, amelyeknek megszegését a hatóság szigorúan büntetni fogja. Ez intézkedések közül a legfon­tosabb, hogy az állatok vágásánál, a hús fel­dolgozásánál és kimérésénél foglalkozó egyének­nek tiszta, könnyen mosható ruhát kell visel­niük, a hús hordása közben azokat a testré­szeket, amelyek a hússal érintkeznek, világos- szinü és könnyen mosható tiszta lepellel kell befödni, a levágott állatok húsát csak tiszta járómiivön szabad szállítani, a vágóhelyiségek­ben csak tisztogatott vágóeszközöket szabad használni és a kimért húst csak tiszta, használatlan papirosba szabad cso­magolni. A miniszter felhívja a főváros kö­zönségét, hogy a körrendeletét tegye közhirré és szigorúan ellenőrizze annak betartását. XXIX. év után. Manapság, amikor oly gyors lüktetésű az élet, amikor oly nagy a vállalkozási kedv, de a kitartáshoz oly kicsiny az erkölcsi és anyagi erő, könnyen, legtöbbször könnyelműen születnek az újabbnál újabb vállalatok; de amily gyorsan jöt­tek létre, oly hamar el is tűnnek, nem hagyva maguk után más nyomot, mint a közönség év- ről-évre lohadó bizalmát. Ebben az élni siető, kenyérért kapkodó kor­ban tehát valóságos bámulatot kelt, ha egy-egy vállalat XXIX éves múltra tekinthet vissza, főleg ha ez a vállalat irodalmi és szakvállalat s ráadásul még magyar is. Ilyen a »Vendéglősök Lapja«, amely a jelen számmal XXX-i k évfolyamát kezdi meg Isten segítségével s a magyar vendéglősök pártfogásával. Az átküzdött huszonkilencz év minden moz­zanata híven és érdekesen tükrözi vissza a ma­gyar közélet fejlődését, az eszmék vívódását, úgy amint azok a magyar iparra, illetőleg a mi szakmánkra hatottak. Az összetartás érzületének felkeltése, a m a- gyarság terjesztése és kizárólagos ural­ma, e két tengely körül forgott a mi lapunk élete XXIX esztendőn keresztül. Éhez képest buzgólkodtunk testületi életünk szeivezésén, a kartársak országos csoportosí­tásán iparunk érdekeinek védelmére. Mennyi eszmét vetettünk föl és vitattunk meg, ebben a keretben hány terv kivitelén fáradoz­tunk, azt a vendéglős-közönség éppen úgy tudja, mint magunk. Nem volt könnyű a feladatunk, egyrészt a kezdet nehézségeitől nyügzötten, másrészt előbb közönnyel, utóbb elllenséges indulattal küzködve; ámde megálltuk a helyünket s örömmel látjuk, hogy az elhintett mag nem mindenkor esett ter­méketlen talajra s ami még ki nem csírázott, kelőben van a közel jövő boldogságára. Hogy a sikeres munka édes tudatával te­kinthetünk a múltra és reménnyel a jövőbe, azt nem csupán magunknak, nem csupán a hi- veen és jól teljesített kötelesség eredményének tulajdonítjuk, hanem főleg azoknak a lelkes, ügybuzgó, minden jóért és szépért hevülő kar­társaknak, akik szeretelükkel és jóakaratuk­kal segítettek bennünket a közjóért folytatott munkánkban. Ha voltak keserű pillanataink, voltak öröm­teljesek is; ha értek csalódások, megértük azt is, hogy sok szép reményünk valóra vált és ezt mindazoknak a nemes lelkeknek kö­szönhetjük, akik megértettek ben­nünket s méltányolták törekvéseinket. Amikor tehát ezzel a számunkkal megkezdjük lapunk XXX. évét, újból hozzájuk fordulunk, hogy a mi erőnk volt, az ő rokonszenvük, legyen erőnk pályafutásunk XXX-ik esztendejében is. Nagy eszméktől terhesen, nagy átalakulásokat igéivé köszönt a reménykedő, nyomorban ros­kadozó emberiségre az ujesztendő, melyben az eddigieknél súlyosabb küzdelem, veszélyesebb fe­lelősség, szakadatlan őráilás várakoziK az esz­mék hadaira, a hírlapokra, ha éber védői akar­nak lenni a hazának, a nemzet hagyományai­nak s a polgárok érdekeinek. A bizonytalan jövő uj esztendejében tehát kétszeres szükségünk van kartársaink figyel­mére és jóakaratára, amelyet ugyan a múltra hivatkozva, de a jövőért kérünk, azért a jövő­ért, amely hogy áldásos legyen iparunkra, lan­kadatlan és ernyedetlen törekvésünk lesz. Bár ezért, ha magunkra hagyottan is, készek vagyunk a harczra, készen a végsőig; mégis ehhez a harczhoz is, mint minden más harcz- hoz, hogy sikeres legyen, a lelkesedésen és I elszántságon kívül, egyéb is szükséges: katona és pénz! Minden kartársunk, aki az igaz ügyért, a vendéglősök javáért tenni tud és akar, szel­lemi és anyagi segítségével siessen lapunk zászlaja alá, amelyen 29 év óta ragyog ez a szép és buzdító jelige: Szabad és bol­dog hazában legyen virágzó és magyar a ven­déglős-ipar! Amikor kartársaink szellemi és anyagi támo­gatásáért most újból szót emelünk, immár de­resedé fejjel állunk a régi bajtársak előtt, ami nemcsak arra int, hogy inneniül több az emlé­künk, mint a reményünk; hanem arra is, hogy a mi teendőnk még hátra van, siessünk vele, hogy megtehessünk mindent, amivel édes ha­zánknak és magunknak tartozunk. Siessünk iparunk nagy kérdéseinek megoldá- ! sával; kartársaink ne késlekedjenek ezekért ve­lünk síkra szállani, hogy a megkezdetteket be­végezve, utódaink áldva említhessék nevemket. Nálunk a munka, Istennél a diadal. A mun­kát végezzük, a diadalt elnyerjük! Ihász György. * Amikor a »Vendéglősök Lapja« ez idei első számát ezennel szétküldjük, felkérjük tisz­telt pártolóinkat, hogy az 1914. évre szóló előfizetéseiket, valamint esetleges hátra­lékaikat hozzánk mielőbb megküldeni szívesked­jenek. Amikor erre a vendéglősipar érdekében felkérjük t. pártolóinKat, abban a hitben tesz- szúk, hogy jóaka:atuKra bennünket 29 évi mű­ködésűnk után, amelyhez iparunknak annyi vív­mánya fűződik, méltónak tekin'enek. Kérjük te­hát, hogy javukra készséges buzgóságunkat, va­lamint nagy kiadásaikat figyelembe véve, elő­fizetéseiket az 1914. évre megújítani szívesked­jenek. Arra is kérjük régi pártolóinkat, hogy kartársaikat, akik lapunkat eddig nem tá­mogatták, előfizetőkül megnyerni szíveskedjenek. Ha ezt régi előfizetőink a közügy érdekében megteszik, úgy az idei esztendő a »Vendéglősök Lapja« megerősödését, működésének tartósságát és sikerét biztosítja a jövőre, amire annál is inkább szükségünk van, mert a zigazságért való küzdelmünk, valamint a múltban, úgy a jö­vőben is nagy áldozatokat követel tőlünk. A »Vendéglősök Lapja« előfizetési ára: Egész évre 12 korona, félévre 6 korona, ne­gyedévre 3 korona, mely összegek a »V e n- déglősök Lapja« kiadóhivatalának Buda­pest, I., Verpeléti-ut 5. szám küldendők. Tisztelettel: a »Vendéglősök Lapja« kiadóhivatala A belügyminiszter és a magyar ipar. Egy külföldi részvénytársaság, mely vá­rosi közmüvek létesítésével és financirozásá- val foglalkozik, több magyarországi város­sal tárgyalásba bocsátkozott a csatorna- hálózat és más nagyobb költséggel járó köz­müvek megépítésének biztosítása czéljából. Ebben a kérdésben a belügyminiszter az ! egyik város fölterjesztésére válaszolva körvo­nalazta a maga elvi fölfogását. Ä belügy­miniszter, mint értesülünk, általános irányí­tásképp megjegyezte, hogy sem nemzetgaz­dasági szempontból, sem a városok érde­keit véve figyelembe nem lehet helyeselni, ha közmüveket külföldi vállalatok létesítenek. Olyan államban, ahol mint Magyarorszá­gon a gazdasági élet minden vonatkozásban a legközvetlenebbül rá van utalva a köz­hatóságok által nyújtható kereseti alkalmakra, a hatóságoknak nem szabad megfeledkezniük arról a kötelességükről, hogy a hazai ter­melés erősítésére a maguk hatáskörében minden alkalmat használjanak föl. Ez pedig kétszeres kötelesség most, az általános gaz­dasági válság által előidézett ipari pangás időszakában. Nagyon helyesen mutat rá a belügyminiszter szóban levő leiratában arra, hogu a hazai ipar és a hazai munkások érdekének gondos ápolása elsőrendű vá­rosi föladat. A hazai ipar virágzása és a hazai mun­kások jóléte a városi forgalom helyes egyen­súlyának egyik alapföltétele, mert mind a kettő nemcsak termelő, hanem egyúttal a városnak nagy fogyasztó tényezője is. A ter­melés és fogyasztás helyes viszonya érdeké­ben éppen ezért mindazt ki kell küszöbölni Szent Margitszigeti üditőviz A legkiválóbb szénsavval telitett ásványvíz. = Telefon utján adott rendelések egész nap felvétetnek. Mint asztali viz nagyon kellemes, jóhatásu, egészség ápoló ital. A Budapest Szent-Margitszigeti üdítő és gyógyvíz kezelősége. Bpest,Teréz-körut 22. Minden jobb füszerüzletbenés vendéglőben kapható. Telefon 36—52.

Next

/
Thumbnails
Contents