Vendéglősök Lapja, 1914 (30. évfolyam, 1-24. szám)

1914-01-01 / 1. szám

Ui XXX-ik évfolyam. rm 1: 1. szám. Budapest, 1914. január 1 LAPJA HAZAI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, PINCZÉREK ÉS KÁVÉHÁZI SEGÉDEK ÉRDEKEIT FELKAROLÓ SZAKKÖZLÖNY. o.j Megjelenik havonként kétszer, minden hó 5-én és 20-án. Előfizetési ár : Egész évre. . . 12 kor. Félévre ., Háromnegyed évre 9 „ Negyedre 6 kor. 3 , Laptulajdonos és felelős szerkesztő IHÁSZ GYÖRGY. Szerkesztőség és kiadóhivatal : I., kerület, Verpeléti-ut 5. szám. Kéziratok és előfizetések ide intézendők. 1914. __ Az örökkévalóságot a fmi rövid lélekzetünkből mérjük, képzeletünk­ben apró szeletekre osztjuk, nehogy beleszédüljünk a végtelenségbe, a mely ,,világit mint a nap de sze­münk bele nem tekinthet.“ így jelöljük a mi vándoréletünk utait, hogy az évek cölöpéi után visszaszállhassunk a múltba s eltalál­junk a jövőbe. A lepergett év válságok között találta s válságok között hagyta hazánkat. Ilyen zilált, nehéz anyagi helyze­tet, mint a mostani még nem értünk. Aranyat gyűjtöttünk, hogy új ér­tékes pénzt csináljunk s a gyűjtött arany lassan-lassan eltűnik a kezünk­ből, mint a homok a játszó gyerme­kek markából, úgy, hogy most sem régi, sem uj pénzünk. A bankok nem nyitják ki fiókjaikat, nincs hitele sem a . földnek, sem a háznak. A boltok üresek, az ipar pang, a nyomorúság nőttön nő s a föld népe ezrével szökdösik a vérrel szerzett s verítékkel áztatott hazából, mert a munka itt már csak ínséggel fizet. És segítséget, könnyebbülést a po­litikai követelmények nem engednek; a közterhek folyvást nagyobbodnak. Ilyen szomorú viszonyok között, a mikor a munkások ezrei ténfereg- nek kereset nélkül, mig gyermekeik az utcákon siránkoznak az éhségtől, milyen nyomasztó iparunk helyzete, azt a néptelenül tátongó vendéglők, fényes nagy vállalatok bukásai meg­döbbentően mutatják. Ha valaha, úgy most van szükség arra, hogy a vendéglősök megértsék egymást, összetartsanak s vállvetve iparkodjanak kitartani a nehéz időket. Ha valaha, úgy most van szükség | a kölcsönös megértés, az összetartás eszközére, a sajtóra. Ha valaha, úgy ma lehet szép és üdvös a mi küldetésünk, a mely hogy valóban az legyen, a mi egyetlen tö­rekvésünk. Önzetlen és lelkes őrállói voltunk országos szövetségünk és nyugdíj- egyesületünknek. A mezőgazdasági mozgalmak egyre több több tért foglalnak s a mi ben- ! nünket leginkább érdekel, a borter­melők szövetsége. Mindent elkövet­tünk, hogy a vendéglősöket rábírjuk arra, hogy borfogyasztó szövetkezet alakitásávával szerves összeköttetésbe lépjenek a termelőkkel. Kimutattuk, hogy ez egyrészt azért szükséges, mert igy gátat vethetnek a termelők túlzott követeléseinek, más­részt pedig a vendéglősök az ilyen szövetkezéssel megszerzik és biz­tosítják maguknak a nagy tőke elő­nyeit. Szükséges ez a szövetkezés azért is, mert a vendéglősöknek a lelkiismeretlen bormanipulánsok mar­kaiba hullatott pénz csak rossz hirt ka­matozott s bukással fizetett a múltban és még inkább igy fog fizetni a jövőben; ellenben a bortermelőkkel való szövet­kezés megmenti őket az uzsorától s megadja nekik a közönség bizalmát. Érvelésünk a vendéglősök körén túl is figyelmet keltett és a sajtóban is méltánylásra talált. Amint az elmondottak bizonyítják, minden vonalon ébren vigyáztunk iparunk érdekeire s mindent elköve­tünk, hogy törekvéseink a társada­lomban visszhangra találjanak. A hazafiság és magyarság zászla­ját lobogtatva, közügyeink terén az önzetlen munkálkodás hirdetői vol­tunk, üldözői a klikk-szellemeknek, ostorozói az önmagát tekintő sze­mélyi kultusznak. Felvilágosítva ismereteket terjeszt­ve, egyengetjük a haladás útját, a mely iparunk óhajtott, várt szebb jövőjéhez vezet. Munkálkodásunk nem volt tövis nélkül való; sőt nekünk több tüskét termett, mint virágot. Küzdelmünkben sok régi és uj ellenség támadott ellenünk szitkot, rágalmat, gyanúsítást kiabálva ránk; ámde minket ez meg nem riasztott, vissza nem tartott, mert hát készen talált. Készen, mert aki csak az igaz­ságra törekszik, arra fullánkot ölt a hazugság kígyója ; aki csak a köz­jót tekinti, az a magán érdek her­nyójára hág, amely azért taposó lábba harap. Mi nyugodtan mentünk tovább el­veink utján. Ez a mi beszámolónk az elmúlt évről s ez a múlt jövőnk képe is. Maradunk a kik voltunk a magyar­ságban és hazafiságban, az igazság hangoztatásában és iparunk önzetlen szolgálatában. Ezzel a fogadalommal köszöntjük a reánk virradt uj esztendőt, amely ha az emberiség vérző sebeinek a gyógyítója lesz, a felvilágosultság és a humanizmus örök dicsősége marad. Legyen velünk minden vendéglős ennek a felviágosultságnak a zász­laja alatt, a reménynyel üdvözölt 1914. évben. Isten áldása hazánkra az uj esz­tendőben! Ihász György. R mészárosüzletek tisztántartása, A földmive- lésügyi miniszter a hús tiszta kezelésére nézve körrendeletét intézett a székesfőváros közön­ségéhez. A kolera ellen való védekezés czél- jából kiküldött közegek ugyanis azt jelentették, hogy a hússal .való elbánás körül országszerte a közegészségügyi és köztisztasági követelések­nek meg nem felelő állapotok vannak. A vágóhidak sok helyütt tisztátalanok, büzö­Schätz József Telefon 57-22. : sörnagykereskedö : Telefon 57-22. Budapest, Vili., Práter-u. 47 Károly István főherceg angol Porter sörének főraktára. Dreher Antal sörfőzdéi részvény-társaság főelárusitója. Az „Első Magyar Részvény Serfőzde“ főelárusitója. Jos.SedlmayrBierbrauereizum Franziskaner-Keller A.-G. müncheni nagy sörfőzde magyarországi képviselője. :: Ajánlja cégét a tisztelt vendéglős és kávés urak figyelmébe

Next

/
Thumbnails
Contents