Vendéglősök Lapja, 1913 (29. évfolyam, 1-24. szám)

1913-01-01 / 1. szám

VJUJNlíEULÖSÖK LAPJA 1913. január 1. Csemege, fűszer, italok, konzervek és sajtok nagykereskedése. — A legtöbb előkelő szálloda, vendéglő és kávéház szállítója. Detail üzletek: Budapest több pontjain. Kérjen árjegyzéket. BUDAPEST, V. Akadémia-utcza 7. szám, ............-■■■.......... TELEFON 29—60. Sz imon István vetkeztetést lehet levonni, hogy a jövő szü­ret must árai is kitűnőek lesznek. Ezt az előrelátható kedvező körülményt kell kihasz- nálniok a gazdáknak. El kell tehát követ­niük mindent, hogy a jövő évben nagy sző­lőtermésük legyen, aminek első feltétele, hogy a szőlő bőséges tápláló anyagot ta­láljon a talajban. Trágyázni kell tehát a sző­lőket; miután pedig istálló-trágya nem áll rendelkezésre, műtrágyákat kell erre a célra használni, amelyek a szőlő termését még inkább fokozzák, mint az istálló-trágya. Ho­moktalajokon most a tél folyamán, hómen­tes időben 220—250 kg. káliszuperfoszfátot kell kihinteni egy kát. holdra, majd pedig nyitás előtt 40—50 kg. chilisalétromot s ugyanannyit az első kapálás előtt. Kötött ta­lajú hegyi szőlőkben 200 kg. szuperfoszfá­tot kell ugyancsak most a tél folyamán, vagy kora tavaszszal nyitás előtt egyenletesen ki­szórni s ugyancsak nyitás előtt s első ka­pálás előtt is 400 -500 kg. chilisalétromot. A szőlők ilyetén módon való trágyázása rendszerint több száz korona hasznot ad. A pálinkamérések ellenőrzése. Nálunk Magyarországon legkevesebb gond fordittatik a pálinkamérésekre s ezzel egy elbírálás alá eső úgynevezett söntések ellenőrzésére. Csak igy történhetett, hogy nemrégiben az úgynevezett mentholt, vagy faszeszt hozták a pálinkamérők forgalomba, aminek az országban néhány száz emberélet esett áldozatul, a méregital terjesztői eddig aránylag csekély pénzbírsággal menekültek a csávából, holott könyörtelenül be kellett volna börtönözni őket. Amig a bornak, sörnek mérsékelt és nem túlságos, nem iszákos élvezete erőt ád a testi szervezetnek, s felfrissíti a kedélyt, addig a pálinkaivás már kisebb mértékben is mérgezőleg, a szervezetre tompitólag, az agyra pedig általán butitólag hat nagy szesztartalmánál fogva. Igaz, hogy a bor­ban is szesz van, de borszesz és pálinkaszesz között végtelen nagy a különbség, mint ezt a következő adatok is kimutatják: 1. R főzés által nyert italokban sokkal több szesz van, mint a sörben vagy borban, me­lyek természetes forráson mennek keresztül. Vegytani vizsgálatok szerint a sör, bor és a pálinka a szesztartalomra nézve a következő arányban állanak egymással: a) Száz rész közönséges sörben van két rész szesz. Úgynevezett kétszeszes sörben van 4—5 rész szíesz. b) Száz rész közönséges borban, mely ná­lunk legnagyobb átlagban terem — van 7—9 rész szesz. Száz rész nemesebb borban, mely például a Somban, a Balaton mellett, Tusnád körül terem, van 8—10 rész szesz. c) Száz rész pálinkában, mint azt általán issza az országban a föld népe, van 32—39 rész szesz. R gyárilag készült és külföldről behozott pá- linkanemüek, milyenek a puncsesszenczia, rum, annak különéfle rozsolásaik — száz részben 40—50 rész szeszt tartalmaznak. Mindezekből tehát nyilvánvaló, hogy a pálinka szesztartalma óriási a bor és a sör szesztartalmához képest. Aki például meg­iszik évente húsz akó bort, az kevesebb szeszt fogyaszt, mint aki megiszik ugyanazon idő alatt másfél akó pálinkát. Előszámláljuk-e még, hogy lelkiismeret­len pálinkafőzők és mérők, hogy külön­féle izüvé, hatásossá, kapósabbá tegyék pálinkájukat, még ártalmas vegyiszerekkel keverik meg pálinkájukat. Méreggel vegyí­tik a mérget. Bizony az a szegény paraszt vagy mun­kás ember ahány üveg pálinkát visz haza hetenként családjának és magának, annyi­szor mérgezi meg mindannyiokat s annyi hónappal viszi közelebb a sirhoz még ser­dülő gyermekeit is. Németországban szigorúbban ellenőrzi a hatóság a pálinkaméréseket s mégis ott a vizsgálatoknál 20 pálinkamérés után 15-ben találnak mérgezett pálinkát. A mi pálinkabutikosaink azt mérnek, a mit akarnak, mert alig vesződik ellenőrzé­sükkel valaki, sőt rövid idő alatt meggaz­dagodván, háziurakká lévén, kalapot emel­nek előttük azoknak rongyokban lévő szá­zai, ezrei, akiket pálinkájukkal megmérgez­tek, erkölcsi és anyagi züllésbe döntöttek. Ha a vendéglőket, korcsmákat mind fo­kozottabb mérvben ellenőrzik, meglehet kí­vánni, hogy a nemzedékeket megrontó s rideg pénzügyi szempontból fenntartott pá­linkaméréseket még jobban ellenőrizzék, mint azt a polgárság közegészségi érdeke megköveteli, ez az érdek pedig az állam érdeke is! R főzés mestersége. Azért eszünk, hogy éljünk; de nem azért élünk, hogy együnk. Ez az arany mondás már rég lejárta magát. Mai napság a női jour-ok, meg a férfi bankettek úgy vannak berendezve, hogy nem annyira eszközt ké­peznek a táplálkozás föntartására, hanem életczélt, mely felé rohamos erővel törnek. Ámde a hygiéne bölcs mérsékléssel arra int bennünket, hogy csak annyit együnk, amennyi szervezetünk jó karban tartására szükséges s hogy szem előtt tartsuk ne- csak az ételek mennyiségét, hanem minősé­gét is. Helyesen megválogatni az ételeket s el- késziteni azokat olyképen, hogy testünk hasz­not húzzon belőlük: ebből áll a főzés mes­terségének titka. Nem elég az, hogy tudjuk, mennyi táp­értékét foglal magában valamely élelmi­szer, akár egységekben,' akár kalóriákban ki­fejezve: hanem fődolog megbírálni azt, hogy a szervezetbe bevitt tápszer mennyire felel meg a föladatának, hogy az elhasznált testi részeket újra pótolja s a nedvkeringést egyensúlyban tartsa, vagyis mennyire képes az emésztő rendszer ezen tápanyagokat a test javára földolgozni. A tápszerek ezen emészthetőségére nagy befolyással van azok elkészítési módja, s igy az ételek elkészítésénél első sorban nem annyira az anyagok, tápértékére, mint inkább könnyű emészthetőségére fogunk ügyelni. Mit is használ az, ha magas tápértékü étele­ket veszünk magunkhoz, amikor nem tud­juk testünk javára forditani. Ép az ellen­kező hatása áll be. Az emésztő szervek túl­terheltsége és kifáradása a táplálkozást bi­zonyos időre meg is akaszthatja. Kiváló figyelmünk tárgyát tehát a táp­szerek emészthetősége fogja képezni. • Ez aztán különböző tényezőktől függ; részint attól, mennyi ideig vesztegel a tápszer a gyomorban és bélhuzamban, részben attól, mily mennyiségben van jelen a gyomor- és bélnedv, melyeket maga az emésztési fo­lyamat vált ki, és végre attól, mily mérv­ben áll be az ételek folyósítása, melyet a fölszivódási folyamat igénnyel. Mindezen tényezők kipuhatolására állato­kon tettek kísérleteket. Ezeket azonban oly módon kell eszközölni, hogy az állatnak ne legyen bántódása; tudvalevő dolog lévén az, hogy a lelki és kedélyi hangulatnak nagy be­folyása van a gyomor beidegzésére, tehát az emésztési folyamat akadálytalan végbe­menetelére. Arra tehát, hogy a tápszereknek a gyo­morban „és belekben való időbeli tartózko­dását, a megemésztett ételek elfolyósitását s egyáltalán az egész emésztési folyamatot élő s egészséges állatokon tanulmányozhas­suk, legalkalmasabbnak kínálkozik e’zárható sipnyilásokkal ellátott fémcsapok (canül-ök) beforrasztása az állat gyomrába és vékony belébe. Az ily módon előkészített kutyákat sokáig lehet teljes egészségben életben tar­tani. Best dr., heidelbergi tudós, ily mester­séges sipolyokkal ellátott kutyákon figyelte meg az emésztési folyamatot s ebbeli észle­leteinek eredménye következő volt: Kétszáz gramm hússal való etetés után a gyomor csak 3—4 óra múlva ürül ki. E husmennyiiég megemésztése nagymennyisé­gű gyomornedvet, epét és hasnyálmirigyned­vet igényelt, mely mennyiség egy tizedliter és egy liter között váltakozott. A hús tehát igen érzékenyen terheli meg a gyomrot és megkívánja az emésztőnedvek nagyobbfoku kiválasztását. Előnye azonban abban áll, hogy teljesebben lesz megemésztve s job­ban kihasználva. Az elkészítés módja a ku­tyánál nem jött tekintetbe. Akár nyersen, akár főzve vagy sülve, fűszerrel vagy a nél­kül, egészben vagy szétapritva adták, az emésztési folyamat lényeges eltérések nél­kül mindig ugyanaz maradt. Kivételt képe­zett a főtt hús, mely egy órával tovább Szent Margitszigeti üditőviz — A legkiválóbb szénsavval telitett ásványvíz. —■— Telefon utján adott rendelések egész nap és éjjel is felvétetnek. Mint asztali viz nagyon kellemes, jóhatásu, egészség ápoló ital. Szt.-Margitsziget gyógyfürdő felügyelősége saját kezelésében.-------- Minden jobb füszerüzletben és vendéglőben kapható. Telefon 36—52.

Next

/
Thumbnails
Contents