Vendéglősök Lapja, 1909 (25. évfolyam, 1-24. szám)

1909-01-01 / 1. szám

2 VENDÉGLŐSÖK LAPJA 1909. január 1. Térfoglalás, A napilapok jelentették múlt vasárnap, hogy Kőbányán kereskedőkből és vendég­lősökből néhány millió alaptőkével rész­vénytársaság alakult sörgyár létesítésére. Ál­lítólag az uj serfőzőhöz a telket már meg­szerezték s a tavaszra megkezdik az építke­zést. Hogy a hírből mi igaz, nem tudjuk. Hogy a részvényesek közé gimplinek fogtak-e né­hány vendéglőst, avagy ezek számottevő arányban vannak-e képviselve, szintén nem tudjuk. Gyanús azonban, hogy ily fontos alaku­lásról a vendéglősök vezető köreiben mit sem tudnak. Bármint legyen is, bennünket nem a hir lényege, hanem az eszme érdekel, dekel. Érdekel az az eszme, hogy a vendéglő­söknek az ipari és gazdasági termelésnek azon a mezőin, amelyek iparunk legfőbb anyagait produkálják, a vendéglősöknek tért kell foglalniok. Évek óta hirdetjük ezt az eszmét, ha nem is nagy eredménynyel, de azért nem haszon­talanul. Egy szikvizgyár a fővárosban, né­hány a vidéken, aztán a budapesti jéggyár, ez mindössze a magyar vendéglősök testü­leti vállalkozásának a gyümölcse. Nem nagy, de azért nem is megvetendő eredmény. Arra legalább is elég lehetne, hogy a ven­déglősök a közös vállalkozásokhoz bátorsá­got nyerjenek s tapasztalatokat gyűjtsenek. Ami a bátorságot illeti, hát nem igen lát­juk ennek fellobban:foát; éppen ezért kétel­kedünk abban, hogy az említett sörgyár-ala- I pitásban vendéglőseinknek tekintélyes része lehetne. Versenyt megálló sörgyárat alapítani nem­csak nehéz, hanem koczkázatos dolog is s emellett oly nagy tőkét igényel, amennyit a mai viszonyok között a vendéglősök összes­sége is aligha dobhat a bizonytalanba. Szerintünk a vendéglősöknek kevesebb tőkét igénylő s a koczkázatot eleve kizáró vállalkozásokon kell kezdeniük. Ezért aján­lottuk a bor vásárló szövetkezet lé­tesítését. Most, amint már több Ízben kifejtettük, igen alkalmas volna erre az idő s számít­hatnánk a kormány anyagi s a termelők er­kölcsi támogatására, mert vásárló szövetke­zetünkkel alapot teremtenénk a szőlősgaz­dák értékesítő szövetkezetének. Ugyanis a mi szövetkezetünk alakításának nehézségét elhárítaná s létét, virágzását biz­tosítaná, ha a termelők értékesítő szövet­kezetével egyezményes viszonyba lépnénk. Azt mondanék nekik, mi hajlandók va­gyunk borszükségletünket tőletek beszere :ni, amivel biztosítjuk néktek a hazai piacot; de föltételeink ezek és ezek. Kéz kezet moS; mi támogatunk benneteket, ti is támogas­satok minket. És ők méltányos feltételeinket elfogadnák és támogatnának bennünket a kormánynyal együtt, mert oly előnyhöz jutnának, a mi­nek az elérését a milliók feláldozása árán sem tekinthetik bizonyosnak. Ennek a szövetkezetnek aztán tagja le- j hetne szegény és gazdag vendéglős s Bu- 1 dapest csakhamar hires lenne arról, hogy minden vendéglőjében jó és tiszta bort mér­nek A szövetkezet keretében a megszorult vendéglősöknek a hiteladás kérdése is meg volna oldható úgy, hogy legszegényebb szak­társunk is megszabadulhatna az uzsorás bor- kereskedők karmaiból De mindentől eltekintve, azért is sz ükség volna borvásárló szövetkezetünkre, hogy a termelők árkivánalmaira befolyást gyako­rolhassunk, mi, ha a gazdák értékesítő szö­vetkezete a mi kooperáczíónk nélkül jő létre, be nem következhetik. Hogy ennek mily rop­pant kárát vallanók, mindenki könnyen be­láthatja. Ha a jövendőt nem akarjuk elveszíteni, nekünk is egyesült erővel kell tért foglalnunk a gazdasági tényezők harcmezején, hiszen látjuk, hogy már ma a nagytőke is gyöngé­nek érzi magát elszigetelt állásban s egye­sülésben, szövetkezésben ker.s védelmet Mennyivel nagyobb szüksége van az erők egyesítésére a szegény embereknek, akik csak csekély tőkével rendelkeznek, A vendéglősök nem maradhatnak el a kortól s tért kell foglalniok az egyesített erők nagy versenyében, különben megérik iparunk hanyatlását s alárendelt rabszolgai helyzetét. L fosunk a térfoglaláshoz azonnal de ne kezdjük erőnket felülmúló, koczkázafos vál­lalkozással; hiszen, ha egyszer szövetkez­tünk, sörgyár nélkül is tudunk majd a sör­vételnél magunknak kedvezőbb konjunktú­rákat teremteni. Igazmondás. A »Borászati Lapok« egy a boradó eltör­lését ellenző czikkel polemizálva, a követ­kező találó, megczáfolha'la rul igaz érvelés­sel áll elő: »A bor nem ipari termék, hanem gazdasági produktum, akár a f illesztett krumpli vagy a kukoriczadara, A termelt szőlő kilencztized része közvetlen fogyasz­tásra nemi alkalmas, de még ha az volna is, hosszabb ideig el nem tartható Ezt tehát meg kell sajtolni és a levét eltenni, mert különben elpusztul. Az erjedés azután már természetes következménye a sajtolásnak. Idő és levegő befolyása alatt bekövetkezik éppen úgy, mint ahogy a tej megalvad vagy ahogy a zsombolyázott széna megerjed A bor tehát gazdasági termék. Már pedig minden nemzetgazdaságiam kis káté azt tanítja, hogy bosszul itlanul nem le­het bármely mezőgazdasági produktumot megadóztatni. De legkevésbbé szabad annak prosperitását egy az értékét megközelítő, sőt koronkint meghaladó adóval sújtani. Az, hogy ebből a termékből az állam ma már közel 40 millió koronát (?) tesz zsebre, nem erőssége a minden national-oeconomiát felíricskázó adónak, hanem szégyene. És ép­pen azért nem az a főkérdés, hogy miből lehetne ezt pótolni, hanem árt-e annak a gazdasági ágnak, melyre ránehezedett, vagy sem ? Csakhogy erről tegnap is, ma is, holnap is időszerűtlen dolog beszélni. Azaz, hogy most egy ideig ismét beszélhetünk róla, mert 1909-ben igy is, úgy is be fogják vasalni ezt az adót, még ha a feje búbjára áll is az a félmillió bortermelő, borkereskedő és ven­déglős.« * Ennek a fejtegetésnek minden sorát ma­gunkévá tesszük s azt hisszük, igy lesz vele minden gondolkodó ember. Semmi kétség, hogy a bor teljesen mező­gazdasági termék. Már most, ha eltekintünk annak szükségétől, hogy a pálinkaivás csök­kentésére mindent el kell követnünk; ha nem is vesszük figyelembe azt, hogy a tudományos kísérletekből kiderült, hogy a bornak nagy tápláló ereje van s baktériumölő tulajdon­ságánál fogva egészségünkre föltétlenül szük­séges; ha mindentől el is tekintünk, egytől ; nem szabad. Ez az egy az a tény, hogy hazánk első sorban földművelő álla ti s tannak is marad a természet bőséges kegyelméből 1 még akkor is, ha már iparunk is elérte azt a fokot, amelyet hogy elérjen, kívánatos. Abból, hogy földművelő állam vagyunk, következik, hogy országunkat ebben a te­kintetben emelnünk, erősítenünk kell a leg­nagyobb áldozatok árán is. Ezt kötelessége a kormánynak megszív­lelni s igy nem követhet oly adópolitikát, amely mezőgazda águnk egyik legfontosabb ágát, a szőlőművelést, jövedelmezőben vagy alig jövedelmező fáradozássá nyomorítja. A földművelés mai napság csakis az ál­lattenyésztés, szőlő- és gyümölcstermelés révén lehet a gazdagság forrása; tehát jólé­tünknek ezeket az artériáit lekötni és meg­csapolni fiskális érdekből bűn, több, eszte- lenség, Éppen ezért, — bír igazat adunk laptár­sunk felfogásának — hogy a boradó leszál­lítását vagy eltörlését nem szabad összeköt­tetésbe hoznunk az adózás más kérdéseivel, mi mégis utalunk arra, hogy a kormány, ha nem nélkülözheti a boradóból való jövedel­mét, keressen k rpótl st máshol, még pedig ami erkölcsi és anyagi okokból szinte kínálja magát — a szesznél. Ennek emelje az adóját, vagy ami jobb, monopolizálja Ebből a kincstár kétszeresen kárpótolva lesz a boradó veszteségéért Ausztriában már a vas árusítását is mono­póliummá akarják tenni, nálunk még az em­berirtó szesz monopolizálásával is késleked­nek néhány száz kufár kedvéért. Szomorú kilátások. Fürst Bertalan, hazai kereskedelmünk e kitűnősége, a »Magyar Utazó Keres­kedő« czimü szaklapba »A kereskedelmi háborúság veszélyei« czimmel vezérczikket irt, amelyben megdöbbentő képét festi gaz­dasági jelenünknek és jövőnknek. Minthogy mindenkinek jó előkészülnie a várható viszonyokra, Fürst Bertalan czik- kébol figyelmeztetőül közöljük a következő­ket : A magas politika háborúba keverte a ke­reskedelmünket. És ez a háború ádáz ke­gyetlen; nem ismer törvényt, méltányossá­got, szerződést, hanem irgalmatlanul rom­bolja le, amit hosszú évtizedek alatt felépí­tettünk. Pusztulnak a javak és az emberek. A bonyodalmak vége beláthatatlan. Minden erőnk megfeszítésével küzdünk a hadi sorok- abn. És azon aggódunk, hogy hadvezéreink HÜTTL TIVADAR cs. és kir. udvari szállító porczellángyáros BUDAPEST, DOROTTYA-UTCZA 14. Bel- és külföldi porczellán, üveg és angol fayence-ok. Legnagyobb választék étkező, kávés, teás és mosdókészletekben, Teljes kelengyék Dús választék karácsonyi és újévi ajándékokban. Saját porczellángyár Budapesten. .. .... _ Legújabb árjegyzék ingyen és bérmentve. ALAPI HATOTT 1854. y TELEFON 31—53.

Next

/
Thumbnails
Contents