Vendéglősök Lapja, 1909 (25. évfolyam, 1-24. szám)

1909-01-01 / 1. szám

V-ik évfolyam. I. szám. Budapest, 1909. január 1. f rr ■■ A HAZAI SZÁLLODÁSOK. VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, PINCZÉREK ÉS KÁVÉHÁZI SEGÉDEK ÉRDEKEIT FELKAROLÓ SZAKKÖZLÖNY. Megjelenik havonként kétszer, minden ho 5-én és 20-án. Előfizetési ár : Igész évre. . . 12 kor. Félévre .................6 kor. lá romnegyed évre 9 „ Negyedre . . . 3 , Laptulajdonos és felelős szerkesztő : IHÁSZ GYÖRGY. Boldog újévet! Ha olyasmit kívánhatnánk olvasó­nknak, a mit mindnyájan kívánná­lak, hát valóra váló jót kívánnánk; nert a mit sokan kívánnak és nagyon dvánnak, azt akarják is. Már pedig i mit sokan akarnak és erősen akar­lak, annak előbb-utóbb teljesülnie kell. Mi legyen az, a mit minden magyar dván ? Mi egyéb lehetne ez, mint jobb övő, a nyomorúságtól való szabadulás. Négyszáz év óta kívánjuk ezt, tégyszáz év óta imádkozunk érte, le hiába. Hiába azért, mert a gyümölcsöt ivánjuk, de a fáját még el sem iltettük. A jobb jövő olyan fának a gyü- nölcse, a mely már régóta és most em diszlik nemzetünk kertjében. Ennek a fának gyökere az össze- artás, dereka az egymáshoz való nzetlenség, sudara a becsület, koro- ája a haza- és fajszeretet. Ha egyszer ezt a fát elültetnők, a szerető gonddal ápolnék, úgy gyö- erei csakhamar a föld mélyének azaltcsontjait kulcsolnák át aczél- rővel, dereka sziklaként szegülne az iők viharának, mig sudaras koro- ája az eget verdesné, lombjai között okaságát érlelve a jólét és boldog­ág aranyalmáinak. Kívánjuk tehát a magyarnak, hogy rassza el keblét a megbonthatatlan sszetartás szelleme, szivét töltse el si becsülete, lelkét fogja el az ön- etlenség s lángolva lángoljon benne azájának és fajának forró szeretete. Ha összetartok volnánk, nyögnénk-e lost kishitüen fondor ellenünk lábai latt? Ha ősi tisztaságában élne bennünk ajdan csodált becsületességünk, kel­Szerkesztőség és kiadóhivatal : VII., kerület Akáczfa-utcza 7-ik szám. Kéziratok és előfizetések ide intézendők. Az uj bortörvény életbeléptetése. Figyel­meztetjük olvasóinkat, hogy az uj bortör­vény 1909. évi január 1-én életbe lép. Ugyanis a borhamisitásnak és a hamisított bor forgalomba hozatalának tilalmazásáról szóló ez évi XLVII. törvényczikk f. hó 11-én szeníesittetvén, az Országos Tör­vénytárnak deczember 16-án megjelent számában közzététetett és 1909. január hó 1-én fog életbe lépni. A törvényczikk szövegét azonkívül a hivatalos Budapesti Közlöny f. hó 17-iki száma is közölte. A törvény szószerinti fordítása németül is meg fog jelenni és mindkét nyelven néhány fillérért beszerezhető. A végrehajtási ren­delet szintén már elkészült és a legköze­lebbi napokban közzé fog tétetni. Ezzel i egyidejűleg közrebocsáttatnak azok a tör- \ vénykivonat-lapok, melyeket kifüggesztenek minden oly helyiségben, hol bort raktároz­nak, kezelnek vagy kimérnek. Ezeket a lapokat minden községi elöljáróság díjmen­tesen fogja a termelőknek rendelkezésükre bocsátani, mig az előirt bornyilvánitásra vonatkozó nyomtatványokat majd papir­és könyvkereskedők utján lehet beszerezni. Állami szeszgyárak. Az uj szeszadótör­vénybe felvett szigoritó rendelkezések nem voltak alkalmasak arra, hogy a kincstár bevételeit jelentékenyen szaporítsák, mert a gyümölcsfőzőkkel szemben éppen az ellenőrzés igen nehéz. Az uj szeszadótör- j vény azonban ezeket a szeszfőzőket is I különféle kedvezmények nyújtásával a ter- I ményadó szerint való adózás alá akarja , vonni és e czélra szolgálnának a községi közös szeszfőzdék. A pénzügyminisztérium ezt a törekvést most minden erejével elő­mozdítani igyekszik és hol szeszgyárakat vásáról, ha azok a nyakába szakadnak, hol kisebb szeszfőzőket bérbe vesz, ha alkal­masak az említett czélra. A bajai Spitzer- féle szeszgyár, a mely megelégedett a nyert kontingenssel és a gyár üzemét beszün­tette, az államkincstár tulajdonába ment át. Jelenleg Horvátországban alkudozik a pénzügyi kormány egy szeszgyárnak meg­vétele iránt és az országnak több részé­ben járnak ügynökei, megvételre alkalmas szeszgyárakat keresve. Mi úgy értesülünk, hogy a kincstárnak ezek a vásárlásai nem csupán az uj szesz­adó-törvényre való tekintetből történtek, hanem előleges intézkedések, illetőleg ki- 1 sérletek a szeszmonopoliumra. Fanda Ágoston es 7IÍVIMFP FFRFNP7 halászmester Budapesten. Föüzlet: Központi vásárcsarnok, Telefon: 61—24 Zimmer Peter utóda fclllllfltfi ILaii»nUL Fióküzlet V., József-tér 4. szám. Telefon: 62—39. Interurban telefon: 61—24. Alapittatott 1820. A „Balatoni Halászati részv.-társ.“ kizárólagos képviselője. Sürgönyczim: Zimmer halászmester, Budapest. Az egyedüli halkereskedő czég, mely az előkelő háztartásokban és az étter­mekben szükségelt összes halfajo­kat állandóan raktáron tartja. Szállít: A legmagasabb királyi udvar és József föherczeg ö fensége udvara számára I lene-e most kétségbe esnünk a köz­életet bitangoló hitványság miatt ? Ha önzetlenek volnánk, lehetne-e most hazánk Petőfi régi rossz sza­kácsa, a ki mig fiainak egy részét beteggé zabáltatja, nagyobb részével az éhkortyokat nyeleti? Ha igazán szeretnők hazánkat és magunkat, volnának-e közöttünk árulók, ellenségeinkkel czimborálók ? Áldjon már meg az Isten bennünket az uj esztendőben oly fiákkal és leányokkal, a kik egymás kezét sem bajban, sem szerencsében el nem eresztik, a kik, mint spártai phalanx, egymáshoz lánczoltan rohannak i harezba, háborúba a hazáért és sza­badságért győzni vagy meghalni. Áldjon meg az Isten bennünket férfiakkal, a kiknek érczkeblébe nem törhet az érdek ördöge, a kik önzet­lenül járnak a nemzet élén s a közjó legpotomabb javánál is olcsóbbnak, hitványabbnak tekintik saját életüket. Áldjon meg az Isten bennünket 1 polgárokkal, a kiknek kebelét nem a kikoldult kegy ordói díszítik, hanem a megvesztegethetlen becsület tisz­tessége ékesíti. Áldjon meg az Isten bennünket honfiak és honleányok légióival, a kik hazájukat, nemzetük birodalmát sem aranyért, sem ezüstért nem adják! Ha mindezekkel megáldana ben­nünket a magyarok Istene, úgy ránk virradna az a jobb kor, mely után „buzgó imádság epedez százezrek I ajakán.“ És miért ne áldana meg ? Hiszen tőlünk függ; csak akarnunk kell, erősen akarnunk lelki megtisztulá- | sunkat, lelki megifjodásunkat. A ki kívánja a gyümölcsöt, ültesse | el a fáját. Ültessük el ebben az uj eszten- I dőben!

Next

/
Thumbnails
Contents