Vendéglősök Lapja, 1908 (24. évfolyam, 1-24. szám)

1908-01-01 / 1. szám

(„PINCZÉREK LAPJA4) A HAZAI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, PINCZÉREK ÉS KÁVÉHÁZI SEGÉDEK ÉRDEKEIT FELKAROLÓ SZAKKÖZLÖNY. „Az első magy. orsz. pínczemesterek és pinczemunkások egylete“, a „Budapest: kávéházi segédek egylete*, a „Szatmár-Németi pinczér-egylet, a „Székes- fejérvári pinczér-egylet“, a Szombathelyi pinczér betegsegélyző-egylet“, a Győri pinczér-egylet“, a Révkomáromi vendéglősök és kávésok ipartársulata*, az „Aradi pinczér-egylet“-nek, a „Szabadkai pinczér-egylet"-nek, az „Aradi vendéglősök és kávésok egyesületéinek, az „Újvidéki szállodások, vendég­lősök és kávésok ipartársulatá“-nak, a „Miskolczi pinczér-egylet“-nek, a „Kassai vendéglősök, kávésok, korcsmárosok és pinczérek egyletéinek, a „Székesfejérvári vendéglősök, kávésok és italmérök ipartársulatá“-nak, az „Újpesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatá“-nak és’az Országos pinczér-egyesület budapesti központi mozgalmi bizottságának, a „Budapesti főpinczérek óvadék letéti társasága mint szövetkezet“, a „Győri vendég­lősök, kávésok, italmérők ipartársulatá“-nak, a „Temesvári kávés és vendéglős ipartársulat“-nak a „Magyar szakácsok köre“, a „Londoni Magy’ár Pinczér-Kör“ a „Pozsonyi pinczérek és markőrök Egyesületéinek *3“ HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik havonként kétszer, minden hó 5-én és 2P,-án. Előfizetési ár: Egész évre ... 12 kor. II Félévre .... 6 kor. Háromnegyed évre 9 „ || Évnegyedre . . 3 „ Laptulajdonos és felelős szerkesztő: IHÁSZ GYÖRGY. Szerkesztőség es kiadóhivatal. Vli., kerület Akáczfa-utcza 7-ik szám. Kéziratok és előfizetések ide intézendők. Újév! — 0908« — Tizenkettőt ütött az óra! Újévet hirdetsz; virradat! Vendéglőkben, kávéházakban Zajos vig éljenzés tógád Pedig nem tudja senki . . . senki . . . Mi sorsot hoz számára el, Csak sejtelem él a szív mélyén, Hogy boldogabb hajnalra lel. Össze gyűl sok millió ember: Szivében virágos remény. Úgy várja Újév pirkadását Minden Szilveszter-éjjelén. Talpon van minden, falu, város, Az „ur“ s a „munkás“ egyaránt: Pohárcsengéssel, zeneszóval Köszönti újév hajnalát. S az emberek, mily babonásaki Amott egy kis malacz sivit, A derék vendéglős lepé meg A „czoczával“ vendégeit. Oh, hogy czivódnak rögtön rajta Ki foghatja meg, hamarébb A csalhatatlan nagy szerencsét: A malacz-urfi kis — fülét. A konyhákban vidám ur hölgyek Kaczagva ólmot öntenek, S a gombóczba gyúrt czédulák közt Lesik a „felbukóil — nevet. Oh, hány ártatlan kislánykának Szerelmi titka rejlik ott! Bízva: eljön ez évben érte Akit a gombócz felhozott! Nem úgy a bölcs, tudós professzor! Ó? Az ilyesmit megveti. A hosszú fehér asztal mellől Komoly toasztban ront neki A babonának, vigalomnak; S filozofál igy egyedül! Míg jó maga is, hajnaltájban Az asztal alá nem kerül. Legyen bár kopott vályog-csárda Vagy fényes úri kaszinó: Ott, vinkó csorg, itt, pezsgő durran, Egyformán vig a dáridó. Egyként fogadnak hozsannával Virágos reménnyel tele, Ur és paraszt, szegény és gazdag, Téged: te Újév reggele! A vendéglösvilág ünnepli Legjobban mindig jöttödet, S számára mégis, évről évre Mostohább újév érkezett. Köszöntünk most ama reményben: Megembereled magadat És sokat sújtott iparunkra Hozol áldásos napokat! he szakadjunk pártokra! Ünnepélyes óvást emelünk az ellen, hogy iparunkat önős érdekből pártokra sza­kítsák és ezzel egységben rejlő erőnket megbénítsák. Sorakozzunk érdekeink vé­delmére tömören az anya- ipartársulat zászlaja mellett. Nagy vendéglősök! Kis vendéglősök! Szállodások ! Korcsmárosok ! Kávésok! Hozzátok kiáltunk hatalmasan ki­fejlődött iparunk összes tagjai! Egy szent kötelesség parancsolja, hogy sorompóba hívjunk benneteket testületünk egységének védelmére. Az egységben rejlik az erő. Ennek köszönhetjük, hogy immár számot tevő tényezők vagyunk az iparban. Tömörültünk! Ipartársulatot szer­veztünk. Országos szövetséget léte­sítettünk. Nagy fáradtsággal, sok küzdelem­mel sikerült talpra állítanunk. De már is sokat tett értünk! Évről-évre közgyűléseket tar­tottunk. Ott ügyes-bajos dolgainkat megbeszéltük. Sérelmeinket a kor­mány elé terjesztettük. A kormány meghallgatta nem egy jogos óhajunkat, orvosolta nem egy elviselhetetlen sérelmünket. Legutóbb Gundel János, az Ipar­társulat és az Országos Szövetség elnöke a kisvendeglösök védelmére vezetett deputácziót a pénzügymi­niszterhez. A garasos butikok vesze­delmes konkurrencziája ellen kérte a kormány segélyét. A miniszter meg is hallgatta a küldöttség kérelmét. Meg­vonatta sok ily butiktól az iparenge­délyt és megtiltotta, hogy ilyeneknek újakat adjanak. Derekas, kitartó munkával, a kö­telességek becsületes hü teljesítésé­vel sokat értek el már ipartársulatunk és szövetségünk fáradhatlan tevékeny vezérei. De minden eredményt azzal értünk el, hogy egyek voltunk, bonthatlan egységes tábort alkottunk és igy: erősek, egységesek, hatalmasak vol­tunk mindezideig. Most az előtt a veszedelem előtt állunk, hogy minden eddigi sikerünk, FANDA ÁGOSTON HRLÁSZMESTER BUDAPEST (Központi Vásárcsarnok). Első budapesti mindennemű élő és jegeit halak nagy raktára. Szállít a legmagasabb királyi udvar, valamint József föherczeg Ö fensége udvara számára. — Budapest székesfőváros összes nagy szállodáinak és vendéglőseinek szállítója.

Next

/
Thumbnails
Contents