Vendéglősök Lapja, 1906 (22. évfolyam, 1-24. szám)

1906-01-01 / 1. szám

2 Vendéglősök Lapja 19(H). január 1. Az önálló vámterület. Nemsokára 60 éve lesz, hogy Kossuth hatalmas szavára megmozdult a magyar közönség a hazai ipar védelmére. Kossuth csakhamar kény­leien volt lemondani a megalakult «Véd­egylet» igazgatóságáról s helyére a köz­bizalom Gorove Lászlót ültette. Gorove a vidéki választmányokhoz intézett felhívá­sában a többi között igy szól: Keresse más általános szegénységünk s koronkinti ínségünk okait, miben tet­szik — látható vagy láthatatlan dolgok­ban —: az osztrák vámnál sem közelebb fekvőre, sem nyomosabbra sem találand. Szégyenitőbbre sem, mert csakugyan nincs dicsőség a százados alvásban, de van szégyen abban, hogy e tizenöt milliónyi nép ugyanannyi milliónak érdekét nehány külföldi gyárnak, legfölebb egy város által engedé annyi idő óta szabadon ki­zsákmányolni. De hiszen ezt a védegylet tagjainak talán mondani sem kellene, mi mindnyájan keblünkbe hordozzuk ama tövist, melynek fájdalmait csak alélt- ságunk volt képes eddig is eltompitani; elég csak azt mondanom, hogy mi e kereskedési békókat magunkról le akar­juk rázni, hogy keményszívű mestereink­től megtanultuk, miként kell teremteni és fejleszteni, elég volna csak egy rövidke sorban felkiáltanunk: mi is akarjuk ipa­runkat védeni, hogy a gyarmat rendszert védrendszerrel akarjuk felcserélni és meg vagyunk győződve, hogy a t. vidéki osz­tály is lelkesen kiáltana fel: igen, azt akarjuk : mert ez az ország s népe érdeke. De mi elhatározottságunkat nemcsak amaz általános szemléletre akarjuk épí­teni, mely nyomorral és Ínséggel, guny- liókkal és rongyokkal találkozik, nem­csak a fölébredő büszkeség hatalmas ér­zetére, de kiáltó számokra, melyeknek ösmerete, ha társa leend amaz indok­nak, ép oly virrasztója lesz lelkesült- sédünknek, mint ama szolga, ki urát, a perzsa királyt, a görögök ellenföltételeire még álmaiból is fölébreszteni tartozott.» igy szólt a hazafiség és a tapasztalás 60 év előtt s mégis akadnak köztünk ma is elvakultak, akik a vámközösség mel- tett szót mernek emelni. Beszámoló. A múlt év nem sorakozhatik öröm­éveink közé; mert — eltekintve a poli­tikai viszonyoktól - iparunk helyzetét nagyban súlyosította. Az a javulás, melyet az ipartörvény immár előkészített revíziójától várhatunk, nem következhetett be ; mert hát a tör­vényhozás munkálkodása megakadt s igy a várva-várt törvényjavaslat tárgyalásra nem kerülhetett. Ez a javaslat — Szterényi tervezete szerint — remélni engedte, hogy iparunk- i nak képesítéshez kötése legalább részben megvalósul, amennyiben a kötelező ipar­társulás a javaslat egyik princípiuma. Ha tehát iparunknak képesítéshez köté­sét nem is mondaná ki a törvényhozás, a kötelező ipartársulás mégis gátat emelne a közénk nem tartozó elemek betódulá- sának, módot adna az ellenőrzésre, az üzleti tisztesség bizonyos elveinek szigorú érvényesítésére. A társulás kötelező vol­tából az is következnék, hogy az ipar­testületek autonom jogai ránk is kiterjesz­tetnének s igy az italmérési engedélyek megadásánál bizonyos határok között, vetó-jogot gyakorolnánk. Kétségtelen, hogy mindez sok előny­nyel járna ránk s nem egy sérelmünket orvosolná. A mig azonban az ipartörvénynek ezt a régen sürgetett revízióját a nemzeti küz­delem, az alkotmány megvédésének min­dennél magasztosaid) érdeke háttérbe szo­rította, addig a hatósági intézkedések nem szüneteltek a mi hátrányunkra. A vidéken több törvényhatóság a vasár­napi munkaszünetet a vendéglőkre akarta kiterjeszteni, ahelyett, hogy a néprontó pálinkamérések számának csökkentését és szombat délutántól hétfő reggelig való zárvatartását követelte volna. A vendéglő a nép táplálkozásának a legfőbb tényezője, a közérdekű összejöve­telek nélkiilözhetlen föltétele; tehát ünnepi szünetük a társadalom mai rendjének teljes felíörgatása nélkül nem képzelhető s nem is kívánatos; mert az idegen-for­galmat is akadályozná, a minek pedig a fokozására van nálunk nagy szükség. Szerencsére, a kormány fölismerte a néhány túlbuzgó hatóság kívánalmának törvénytelenségét s azt, hogy nem oda üt, a hova kell; tehát ezeket a határoza­tokat megsemmisítette. Két czélt mégis elősegített ez a meddő akció. Egyik, hogy a szorongatott ven­déglősök többfelé tömörültek; másik,hogy a pálinkamérések uj szabályozásának a szüksége köztudati á vált. így történt, hogy a törvényhozásban pártkülönbség nélkül elismerték a pálinka­mérések vasárnapi munkaszünetének a szükségét, a mit különben a pálinkamé­rők agyonhajszolt személyzete is kívánt és szorgalmazott. Minthogy a kivánalom teljesítését most már bizonyosra veszik, a fogyasztás csök­kentésétől félő szeszgyárosok szövetkez­tek s hogy a vasárnapi munkaszünet be­következése föl fegyver kéz ve találja őket, méréseik számára derüre-borura váltják a korlátlan italmérési engedélyeket. Ez nem kevésbé hátrányos az általános pangástól úgyis eléggé sanyargatott ven­déglősiparra, éppen ezért eleve figyelmez­tettük a szaktársakat a pálinkások vesze­delmes taktikájára, a mely annál nyo- I masztóbb reánk, mert segítségükre van­| nak a pancsoló borkereskedők s a Dré- her és más, leginkább osztrák serfőző is. Fájdalommal kell konstatálnunk, hogy a vendéglősök ebben az esetben is, mint mindig, a mikor közös érdekeik védel­méről van szó, késedelmeskedőknek és lanyháknak bizonyultak. A szövetkezés ügyét, melyet annyi oda­adással propagáltunk, mivel sem vitték előbbre a szaktársak s bár volt egy el­hibázott kísérlet a megvalósítására s a kérdés a győri szövetségi gyűlés előtt is megfordult, itt érdemleges tárgyalásával nem is foglalkoztak. Ezt annál is inkább sajnálnunk kell, mert kétségtelen, hogy a kisebb vendéglő­sök helyzetének javulása, illetőleg meg­élhetésük biztosítása, valamint egész ipa­runk kívánatos haladása — a mai viszo­nyok között — csakis a helyes szövetke­zés által érhető el. Egyebekben is meddőség, csaknem visszaesés jellemzi iparunk múlt eszten­dejét. A pinczérség törekvései megfeneklettek a torzsalkodásokon s mindössze a socialis- ták erőszakos, de annál hiábavalóbb agi- tációja tűnt föl zavarólag. A győri szövetségi gyűlés is szűkölkö­dött kiemelkedőbb mozzanatokban és nem lépte túl a sablonos, megszokott ügyrend határait. Ebhen a sok és nagy szürkeségben ör­vendetes jelenség nyugdijegyesiiletünk folytonos és rohamos fejlődése. A jövő esztendőnek az öröksége az el­múltból a pinczérek szabadnapjának s a munkaközvelitésnek a kérdése. Az első­vel már legközelebb érdemlegesen fog­lalkozik budapesti ipartársulatunk. Lapunk ebben az évben is híven töl­tötte be föladatát: igazságos krónikása volt az eseményeknek, ellenőre a közéleti tevékenységnek s mint a kakas, éberen és hangos szóval figyelmeztetett mindene­ket a bekövetkezőkre és a kötelességekre. Szorgos magvetői voltunk az eszmék­nek, ápolói a múlt tradícióinak s hirdetői a jövő követelményeinek, a mint ezek maradunk az uj évben és minden időben, hogy független, nagygyá lett hazánkban tisztelt és virágzó legyen a vendéglősipar! Zugszállótól megvont iparengedély. Az ipartársulatunk annak idején erélyes lépé­seket tett az úgynevezett zugszállodák ellen, minek következménye az alábbi végzésben tárgyalt eset is: 3627/905. IV. kér. elölj. sz. A megtartott tárgyalás és az illetékesség megállapítása után alól- irott elöljáróság, mint elsőfokú iparrend­őri hatóság ipari kihágással vádolt Vizi Mór ügyében következőleg ítélt: Az elöl­járóság Vizi Mór körmendi születésű 40 éves izr. vallási! budapesti lakost az 1904. évi szeptember hó 1-én 19981/904. elölj, sz. a. kiadott szállodai iparengedély jogá­HOTT!. TIVADAR porczellángyáros, császári és kir. udvari szállító BUDAPESTEN Gyár: VI. kér., Angyalföld, mm Raktár és iroda: IV., Dorottya-utcza 14. szám.

Next

/
Thumbnails
Contents