Vendéglősök Lapja, 1906 (22. évfolyam, 1-24. szám)

1906-01-01 / 1. szám

(„PINCZÉREK LdPJd“) A HAZAI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK. KÁVÉSOK, PINCZÉREK S KÁVÉHÁZI SEGÉDEK ÉRDEKEIT FELKAROLÓ SZAKKÖZLÖNY. «Az első magy. oi'sz. pinczemesterek és pinczemunkások egylete», a «Budapesti kávéházi segédek egylete», a «Szatmár-Németi pinczér-egylet», a «Székes- fehérvári pinczér-egylet», a «Szombathelyi pinczér betegsegélyző-egylet», a «Győri pinczér-egylet», a «Révkomáromi vendéglősök és kávésok ipartársulata», az «Aradi pinczér-egylet»-nek, a «Szabadkai pinczér-egylet»-nek, az «Aradi vendéglősök és kávésok egyesületé»-nek, az «Újvidéki szállodások, vendéglősök és kávésok ipartársulatá»-nak, a «Miskolczi pinczér-egylet»-nek, a «Kassai vendéglősök, kávésok, korcsmárosok és pinczérek egyleté»-nek. a «Székes- fehérvári vendéglősök, kávésok és italmérők ipartársulatá»-nak, az «Újpesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatá»-nak és az Országos pinczér-egyesület budapesti központi mozgalmi bizottságának, a «Budapesti főpinczérek óvadék letéti társásága mint szövetkezet», a «Győri vendéglősök, kávások, italmérők ipartársulatá»-nak, a «Temesvári kávés és vendéglős ipartársulat»-nak, a «Magyar szakácsok köre», a «Londoni Magyar Pinczér-Kör» JBT HIVATALOS KÖZLÖNYE, Megjelenik havonkint kétszer, minden hó 5-én és 20-án. Előfizetési ár : Egész évre . . . 12 kor. Félévre ... 6 kor. Háromnegyed évre 9 » évnegyedre . . 3 » Laptulajdonos és felelős szerkesztő : IHÁSZ GYÖRGY. Szerkesztőség és kiadóhivatal: VII. kér., Akáczfa-utcza 7-ik szám. Kéziratok és előfizetések ide intézendők. Évfordulóra. Fordult Ixion-kereke, amely össze­töri az emberiség lelkét, mint a középkori Isten-itéletek hóhérjai összezúzták az emberiség testét. Ennek a keréknek nagy, borzal­mas fordulója lett a mi újévünk, a mely nem hoz uj reményeket, hanem a régieken is átgázol. Köd és felhő takarja az újév kelő napját, alig van sugár, mely áttörné a nyomasztó szükséget. Mit várjunk? — Vakitó sötétség­ben. bizonytalanul tapogatózunk. Hazánkra régen nehezedtek ilyen rossz idők, mint mostanság. Szükségünk van a hit erejére, dicső múltúnk nagy tanulságaira, hogy bízni tudjunk a gondviselés jóságá­ban, az igazság diadalában s a magunk erejében, népünk ősi eré­nyeiben, azokban a kiváló faji tulaj­donokban. a melyek népünket ebben a hazában megtartották ezer év zivatarjai között. Ennek a nemzetet megtartó hit­nek leszünk az élesztői, a nemzet önbizalmának a szitói; mert a komo­ran ránk köszöntött újév borulatán csak egy reménysugár törhet át. az. amely népünk magához való bizal­mából, jogainkhoz való rendithetlen r a gasz k o d á sáb ó 1 fa k a d. E szomorú évfordulón tehát azzal köszönhetünk be olvasóinkhoz, hogy lesz még a magyarnak jó napja. I újra felvirrad régi szabadságunk, jólé- 1 tünk napja, ha összetartunk. Az összetartásban, a testvéries kézfogásban legyenek példaadók a vendéglősök, akiknek jobb sorsa nemcsak elválaszthatlan a nemzet jobb sorsától; hanem saját helyze­tük javulása is a maguk összetartá­sától függ. Ébredjenek a vendéglősök ennek a tudatára s ipari életünk az újév­ben forduljon az összetartás, a szö­vetkezés jegyébe. A viszonyoktól sürgetett korszerű szövetkezés mentheti meg szak­mánkat a sülyedéstő]. Véget kell vetnünk a magunk között való kicsinyes gyűlölködésnek, testvérekké, bajtársakká kell válnunk, hogy a közös bajokat leküzdhessük. Nincs idő a halogatásra. Ragad­ják föl a testvériség, a szövetkezés zászlóját azok, akik értik és átérzik a kor intő szavát. Ne bántsa őket a kishitüek, a dölyfös irigyek huzódo- zása. Majd ők is megtérnek; meg­hódítja őket az elmaradhatatlan siker. Meg kell tennünk tehát az első lépést, az első kapavágást. Mindenki hivatott rá, a kiben tiszta a szándék, komoly az elhatározás, törhetetlen az akarat. Az igy kibontott zászló nem fog magára hagyottan lengeni, mert min­den vendéglősnek, akiben csak egy csöppnyi értelem van, be kell lát­nia. hogy azért szaporodnak gomba­módra ellenségeink, jogczim nélkül való versenyzőink; azért vétetnek semmibe követeléseink, azért szen­vednek napról napra uj csorbát leg­nagyobb életérdekeink; mert szét­húzunk, mert nem egymással, egy­más ellen tartunk. Vessünk véget ennek az áldatlan, felvilágosult emberekre megszégye- j nitő állapotnak. Mi se tekintsük azt, j a mi szétválaszt, hanem arra néz- 1 zünk, ami összefűz bennünket. Ez pedig a közös érdek, a mely csak közösen védelmezhető meg; ez anyagi erőnk növelése vagyis a kis tőkéknek nagy tőkévé egyesítése, ami csak szövetkezéssel érhető el. Komoly, nagy czélokra való szö­vetkezésünk egyszerre kiránt ben­nünket a társadalomban való izolált­ságunkból, támogatókat, fegyvertár­sakat szerez ügyünknek a befolyásos osztályokban is, igy a termelők hatalmas phalanxában is. Szövetkezés szerez nekünk meg­váltást, ez veheti ki sok ezer, jobb sorsa méltó vendéglős-család kezé­ből a koldusbotot. Az újév hajnalán tehát nem kíván­hatunk jobbat olvasóinknak, mint azt. hogy ez az esztendő legyen ami testvériesülésünk esztendeje, a ven­déglősök összetartásának, együtt­érzésének diadala. Az újév leáldozó napja találja a vendéglősöket mind egy táborban! Ha igy lesz, mindnyájunkra bol­dog lesz ez az ujesztendő! Adja Isten! PANDA AGOSTOI HALÁSZMESTER BUDAPEST (Központi Vásárcsarnok) = Első budapesti mindennemű éld és jegelt halak nagy raktára, = Szállít a legmagasabb kir. udvar, valamint József Ágost föberczeg Ö fensége udvara számára. — Bpest székesfov. összes nagy szállodáinak és vendéglőseinek szállítója.

Next

/
Thumbnails
Contents