Vendéglősök Lapja, 1904 (20. évfolyam, 24. szám)

1904-12-20 / 24. szám

XX-ik évfolyam. Budapest, 1904. deczember 20. 24. szám. // VENDÉGLŐSÖK LáPJA („PINCZÉRFTíí LAPJA“) A HAZAI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK. PINCZÉREK S KÁVÉHÁZI SEGÉDEK ÉRDEKEIT FELKAROLÓ SZAKKÖZLÖNY. „Az első magy. orsz. pinczemesterek és pinczemunkások egylete“, a „Budapesti kávéházi segédek egylete“, a „Szatmár-Németi pinczér-egyleí“, a „Székes- fejérvár pinczér-egylet“, a „Szombathelyi pinczér betegsegélyző-egylet“, a Győri pinczér-egylet“, a „Révkomáromi vendéglősök és kávésok ipartársulata“, az „Aradi pinczér-egylet“-nek, a „Szabadkai pinczér-egylet“-nek, az „Aradi vendéglősök és kávésok egyesületé“-nek, az „Újvidéki szállodások, vendéglősök és kávésok ipartársulatá“-nak, a „Miskolczi pinczér-egylet“-nek, a „Kassai vendégfí^SCR^'.-.^áyésok^ korcsmárosok és pinezérek egyletéinek, a „Székes- fejérvári vendéglősök, kávésok és italmérők ipartársulatá“-nak, az „Újpesti Szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatá“-nak és az Országos pínezér-egyesület budapesti központi mozgalmi bizottságának, A „Budapesti főpinezérek óvadék letéti társasága mint szövetkezet“, a „Győri vendéglősök, kávésok, italmérők ipartársulatá“-nak, a „Temesvári kávés és vendéglős ipartársulat“-nak a „Magyar szakácsok köre" HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik havonként kétszer, minden hó 5-én és 20-án. Előfizetési ár : Egész évre ... 12 kor. Félévre .... 6 kor. Háromnegyed évre 9 „ ; Évnegyedre . . 3 „ Laptulajdonos és felelős szerkesztő : IHÁSZ GYÖRGY. Szerkesztőség és kiadóhivatal : VII. kerület, Akáczfa-utcza 7-ik szám. Kéziratok és előfizetések ide intézendők. Olvasóinkhoz. Az év utolsó napjait éljük, tehát itt az ideje, hogy bizalmasan szóljunk a magunk ügyéről azokhoz, a kikhez régi és erős kötelékek fűznek: olvasóinkhoz, a mi sze­retett közönségünkhöz. Immár húsz éve, hogy őrállói vagyunk iparunknak, védve szaktársaink érdekeit s terjesztve közöttük a szakismereteket. Mindenkinek tanácsadója ez a lap s egyszersmind fegyvere is, ha méltatlan­ságok és jogtalanságok ellen kell véde­keznie, Éppen ezért nélkülözhetlen minden ven­déglősre ez a lap, a mely az igazságnak bátor hangoztatója föl- és lefelé; a mely­nek csak egy érdeke, egy törekvése van, s ez az, hogy a vendéglős-ipar fejlődésének minden föltétele megszereztessék; hogy a túlságos megterheltetésekből megszaba- dittassék. Húsz éve küzdünk ezért a czélért s munkánk, hála Istennek, nem volt gyü- mölcstelen. Hogy a társadalomban és a politikai körökben iparunk iránt méltányo- sabb felfogás kezd lábra kapni, ez na- gyobbára lapunk érdeme, a mely minden alkalmat megragad, hogy szakmánk iránt rokonszenvet keltsen s kívánalmaink köz­hasznosságáról és jogosságáról meggyőzze a kormányzókat és a törvényhozókat. Ebben a tekintetben nagy missiót ró lapunkra az uj esztendő. Ugyanis a jövő évben sorra kerül az ipartörvény revíziója s igy leginkább lapunkra hárul az a fel­adat, hogy az illetékes köröket meggyőzze iparunk szükségeiről, vitális érdekeiről, főleg a képesítéshez kötöttség elenged- hetlenségéről éppen a közjóra való te­kintetből. Hogy ezt az iparunk felvirágozására oly & fontos feladatát lapunk mentői hatható­sabban teljesíthesse, szükséges, hogy a vendéglősök nagy számmal sorakozzanak zászlónk alá, mert é)z ad lapunknak er­kölcsi súlyt és anyagi erőt. Kérjük tehát régi Olvasóinkat a további támogatásra, előfizetésük mielőbbi bekül­désére. Kérjük a hátralékok, befizetését is nemcsak azért, meit ez a mi jóakaratu hitelezésünk, becsületbeli tartozás, a melynek ki nem egyenlítésével nemcsak bennünket károsí­tanának meg, i mem r’:nd n szaktársun­kat, mert lapunkat, tehát a közűgyek fegy­verét gyöngítené. Lapunk szelleme változatlanul marad a régi: hazafiság és magyarság tegye ne­messé iparunk haladását. Ezért küzdve, bizalommal kérjük és re­méljük a magyar vendéglősök és pinezé­rek támogatását. Az előfizetések beküldésére czimzett utalványokat mellékelünk. Hazafias üdvözlettel: a „ Vendéglősök Lapja“ kiadóhivatala. Bennünk az Isten. A mikor a Megváltó születését ünnepeljük, nálunk dermedt a ter­mészet s csöndesen szállongó hó­csillagokból fehér szemfedő borul a megfagyott világra. Ám, földünk más részén, ugyanekkor zsöngül a fü, nyit a virág. Nekünk, ha nem fehér, hát szo­morú a karácsony; ott, ha későn ereszt az idő, vagy a korai fagy le­tarolja a rügyeket, akkor nehezedik a szivekre valami nagy, megmagya- rázhatlan komorság. En nem tudom, hogyan és miért, inkább kívánom a mi fehér kará­csonyunkat, mint a délszak virágo­sát ; pedig a mi édes Megváltónk születésének ünnepléséhez nem az elmúlás halavány színe való, hanem a feltámadó élet fesledő bimbóktól ékes viganója. A hol ilyenben ünnepelhetik az 0 eljövetelét, úgy képzelem, melegebb kedélyüek az emberek, lobbanéko­nyabb a lelkűk, megindulóbb a szi­vük; de én azért mégis jobb szere­tem a mi fagyos karácsonyunkat. Az eget felhő és köd borítja, hidegség árad mindenfelől, csak az a világosság dereng a dermesztő, vak éjszakában, a melyet az Úrhoz való áhitozásunk gyujtat velünk; nincs más melegség, csak az, a mely az 0 nevétől a mi szivünkben gerjed egymás iránt ezen a legendás éj­szakán. Mi már nem hallhatjuk onnan felül­ről azt az éneket, a mely a jámbor pásztorokat elragadta; nem láthatjuk azt a csillagot az égen, a mely a három királyokat az 0 jászolához vezette. Nem hallhatjuk az éneket felülről, mert annak tőlünk, a mélységből, kell az egeket ostromolnia; nem lát­hatjuk ama csillagot a menny bolto­zatán ragyogni, mert annak a mi szivünkből kell fényt vetnie a ma­gasságba: ,,Es teljesült a Te akara­tod ezen a földön is, valamiképpen a mennyek országában!“ Teljesüljön ! Teljesüljön az Úr akarata: szeres­sük egymást! FANBA ÁGOSTON HALÁSZMESTER BUDAPEST (Központi vásárcsarnok) Első budapesti mindennemű élő és jegelt halak nagy raktára. Szállít a legmagasabb királyi udvar, valamint József Ágost föherczeg Ö fensége udvara számára. — Budapest székesfőváros összes nagy szállodáinak és vendéglőseinek szállítója. Telefon: 63—90.

Next

/
Thumbnails
Contents