Vendéglősök Lapja, 1902 (18. évfolyam, 1-24. szám)

1902-01-01 / 1. szám

XVIII ik évfolyam 1902. 1. szám. Budapest, január 1-én A hazai szállodások, vendéglősök, kávésok, pinczérek és kávéházi segédek érdekeit felkaroló szakközlöny. ..Az első magyar orsz. pinczemcsterek és pinczemunkások egylete-“, a ,.budapesti kávéházi segédek egylete“, a„Szatmár-Németi pinczér-egylet“ a „Székesfejérvár pinczér-egylet--, a ..Szombathely piDczér betegségéivző-egylet", a „Győri pinczér-egvlet“. a „Révkomároini vendéglősök és kávésok ipartársulata“, az „Arad: pinczer-egylet---nek, a „Szabadkai pinczér-egylet"-nek, az „Aradi vendéglősök és kávésok egyesűleté'-nek, az „Újvidéki szállodások, vendéglősök és kávésok ipartársulatá-‘-nak. a „Miskolczi pinezer egylet“-nek, a ..Kassai vendéglősök, kávésok, korcsmárosok és pinczérek egyletéinek, a “Székesfejérvári vendéglősök kávésok és italmérők ipartársuiatá '-nak, az ‘“Újpesti szállodások, vordéglösök és korcsmárosok i parté rsulatá‘-nak és a létesítendő országos pinczér-egyesii*et budapesti központi mozgalmi bizottságának teÜ<r“ HIVATALO KÖZLÖNY E. Megjelenik havonként kétszer, minden hó 5-én és 20-án. Előfizetési ár; Egész évre . . . 12 kor. | Félévre .... 6 „ Háromnegyed évre 9 ,, | Évnegyedre ... 3 ,, Laptutajdonos és felelős szerkesztő: IHÁSZ GYÖRGY. Szerkesztőség és kiadóhivatal; VII. kerület, Akáczfa-utcza 7-dik szám­Kéziratok és előfizetések ide intézendök. Újév! Boldog újévet, jó magyar ven­déglősök ! Soha bensőbb, magyaros szivvel néni kívántuk, mint most. Sanyarú volt az ó-esztendő nagyon. Mikor az óramutató éjfélre kanyarodik és az újszülöttet ezer és ezer toaszt üdvözli, a régire nem gondolhat jó lélekkel senki. Ránk nézve hasonlatos a kiélt vén rúé-hoz, aki bűnben fogamzott, törvénytelenül született s a nyomor rovására csinálta orgiáit utolsó lehel­etéig. Ravatalánál senkinek sincs oka könnyet hullatni. Részvétlenül hull a megsemmisülés sirgödrébe. A rué mostoha volt hozzánk is. Az ó-esztendő jelében sötét fellegek' tornyosultak a magyar vendéglős iparra. Egyébb nem hangzott el a ven­déglősök ajkairól, mint jogos panaszok, sóhaj és sopánkodás. Vajh, ha kipirkadna ..! Kívánatos volna, hogy az újszü­lött több örömet, több vigaszt hozzon számunkra. Ennek a reményében üdvözöljük, ennek a reményében kívánunk boldog új évet, a derék jó magyar vendéglős iparosoknak! Az adóreform. Érdekes hir szivárgott ki a pénzügyi minisztériumból. Olyan hir, amely megér­demli, hogy első helyen foglalkozzunk vele. A hir a következő : Az adókivető bizottságok idei munkája rendkívül fontos, mert az adóreform alapjául szolgál. Az idei kivetésnél épp emiatt a lehető legszigorúbban járnak el s mindent megtesznek arra, hogy az adóemeléstől senki se menekedhessék. A pénzügyi hatóságok hóna­pok óta titokzatos adatgyűjtést folytatnak s az adó alá eső legtöbb télnek még a magán életéről is sze reztek be értesüléseket. Különös súlyt fektetnek a III. osztályú kereseti adó alá eső felekre, mert a tervezett reform keresetében ez az adó faj esik a legnagyobb változás alá. Hát hiszen azt már régóta megszoktuk, hogy minden adókivetés a polgárok újabb szomorúságát jelenti s a védtelen ember nem számíthat semmiféle elnézésre. A mi adókivető rendszerünk olyan, amely mellett igazságos adózásról, a terhek méltányos eloszlásáról szó sem leltet. Nem uj panasz, hogy az adókivető br zottságok pártatlanságához — tisztelet a kivételnek — sok szó fér. A bizottság tagjai, bár maguk is polgárok. — egyúttal azonban gyarló emberek. Sem Ítéletük, sem eljárásuk nem kerül elrostálás alá. Felfogásuk szerint ugyanis nekik nincs egyéb dolguk, mint be­állítani azt az adóösszegét, amelyet az illető területre előirányoztak. A beállításnál azután nemcsak felüle­tesek. hanem könnyelműek is. Bizonyítja sok száz panasz, sok száz tönkre ment ember, akit a túlságos adó ny7omott agyon. A pajtáskodás, komaság, politikai érdek szá­zakat enged ki az igazságos adózás terhe alól, hogy ezreket sújtson méltánytalanul. Amig a jómódú A. B. C. I). alig tizet valamit a nagy jövedelméből, addig a többi, a sok ismeretlen iparos, meg kereskedő összeroskad, mert viselniük kell azokat a terheket is, amelyektől amazok megmene­kültek. A személyes gyiilölség vagy üzleti verseny bosszú vágya néha elrettentő mér­tékben kap teret az adó kivetésnél. S ennek a törvényes oltalom mellett űzött eljárásnak a megtorlására nincs módja a károsult félnek. Évek óta hol erősebben, hol gyöngéb­ben, de szünetlenül folyik a harc a inai adó­kivető rendszer ellen. S hogy ez a rendszer rossz, belátta maga a pénzügyminiszter is, amikor a kivetés reformálására Ígéretet tett. Ám az utolsó stáció keserveit a polgárság­nak még át kell élni. Erre vall a fenntebb jelzett hir, amely, ha igaz, nagyon keserves állapotokat teremthet. Az idei kivetésnél méltán várhattuk, hogy a kormány tekintet­tel lesz az ország súlyos gazdasági helyze­tére s ha apadna is az adójövedelem, meg­tesz mindent, hogy legalább ez utón segítsen az adófizetők helyzetén. Még a legvérmesebb álmodozónak is be kell látnia, hogy az általános szegényesedés és a minden téren válsággal küzdő üzleti élet föltétien megköveteli az adóterhek csökkentését még az adóreform előtt. A kiadott értesítés pedig éppen ellenkezőleg arra vall, hogy a kormány még ma is adó- lésre spekulál. Nagyon rosszul teszi. A lakosság óriás többsége nem tud. de nem is akar újabb és nehezebb teherviseléssel megküzdeni. Ezt. a kormánynak is tudnia kell. Annál inkább, mert ellenkező esetben keserves csalódás érné. Néhány ezer műhely és üzlet becsu­kódnék s az állami jövedelem szaporulat helyett milliókra rugó kárt szenvedne. Ezt a végzetes következményt elháríthatja a pénzügyminiszter, ha az adószaporitás helyett arra törekszik, hogy a legkisebb üzletember is valóságos, tiszta jövedelme után fizesse az adóját és méltánytalanul senki se ter­heltessék meg. Követeljük azt épp a küszö­bön álló reform érdekében, amely csak akkor lehet jó és igazságos, ha minden pol­gárra képességéhez mérten vetik ki az adót. Ellenkező esetben a legkevesebb, amit telietünk, ha mindannyian hamis név alatt folytatjuk az üzletet, miután a nyíltan megtagadott adófizetés még stilyosabbá teheti a mai állapotot. „K—s“ A .Hagyar Leszámítoló Társa­ság mint szövetkezet, melynek főczélju tagjainak nyúlt könyvkivonaton vagy számlán alapuló künnlevőségeire hitelt nyújtani. Sas-utcza 24. szám alatti helyiségeiben végre megkezdte működését. A társaság szélesebi) alapon volttervezve.de a létesítésre vonatkozó első tárgyalások nem vezettek a kívánt si­kerre. Az alapítók azonban áthatva a tervbe vett intézmény messzeható fontosságától és tudva, hogy az iparosok és kereskedők kiváló súlyt helyeznek e hézagpótló ésj minden oldalról többször megsürgetett intézménynek létesítésére, számot vetve a körülmény’ekkel, egyelőre szerényebb kere­tekben indították meg a tevékenységet, ab­ban a véleményben, hogy az a mutatkozó szükséglethez képest mind nagyobb mérveket fog ölteni. A társaság a számlakövetelések érvényesítésén kívül foglalkozni fog a tagok váltóinak leszámítolásával, kinnlevőségeinek beszedésével és1 folyószámlacheque-betétek elfogadásával és kezelésével. A társaság tehát arra van hivatva, hogy az üzleti köny­vekben holtan heverő értéket ébressze és a kereskedelem és ipar szolgálatába helyezze és igy a tökében szerényebb iparosok és kereskedők üzleti érdekeit is hathatósan föllenditse. E feladatai elérésében a társa­ságot Hegedűs Sándor kereskedelmi minisz. tér ur is támogatja, úgy erkölcsileg, min*

Next

/
Thumbnails
Contents