Vendéglősök Lapja, 1896 (12. évfolyam, 1-14. szám)

1896-05-20 / 1. szám

(„PINCÉREK LAPJA.“) A hazai szállodások, vendéglősök, kávésok, pinczérek és kávéházi-segédek érdekeit felkaroló szakközlöny. „Az első magyar orsz. pinczemesterek és pinezernunkások egylete“, a „Budapesti kávéház segéd-egylet,“, a „Szatmár-Néineti pinczér-egytet“, a „Székesíejérvári pinczér- egylet“, a „Szombathelyi pinczér betegsegélyző-egvlet“, a „Győri pinczér-egylet“, a „Révkomáromi vendéglősök- és kávésok ipartávsulata", az „Aradi pinezer-egylet“-nek, a „Szabadkai pinczér-egylet“-nek, az „Aradi vendéglősök- és kávésok-egvesületé“-nek, az „Újvidéki szállodások-, vendéglősök- és kávésok ipartársulatának“, a „Miskolczi pinczér-egylet“-nek és a „Kassai vendéglősök-, kávésok-, korcsmárosok- és pinczérek-egyleté“-nek IT HIVATALOS KÖZLÖNYE, 'll Megjelenik havonkint kétszer, minden hó 5-én és 20-án. Előfizetési ár : Egész évre .... 6.— Félédre ............................3.— dáromnegyed évre . . 4.50 Évnegyedre .... 1.50 Laptulajdonos és felelős szerkesztő : IHÁSZ GYÖRGY. Igazi vendéglősök. A kiállítási vendéglősök mintaképeit akarjuk itt az olvasó közönség előtt meg­ismertetni. Azokat választjuk ki, a kik ma­gyar érzületükkel, a gasztronómia, és a ma­gyarosodás terén szerzett érdemeikkel ezt igazán megérdemlik. Három szaktársunknak életrajzát közöl­jük itt alább, okuló például szaktársainknak Is a nagy közönségnek is, azt akarván bi- íonyitani, hogy miként lehet kicsiny eszkö- íökkel nagy eredményeket elérni. Meg kell jegyezni azt, hogy a vendéglősök eme dojen- jei mind megérdemlik azt, hogy arczképeik Szikszay Gyula. smeretesekké legyenek az egész hazában, És arczukat ismerjék meg a szaktársak. A három ember, a ki szakunknak di­csőséget szerez, és a kik hosszú küzdelem atán jutottak ahhoz a babérhoz, mely abban íyilvánul, hogy a debreczeni csárdában ők a vendéglősök, és a kik a jogot adták nekik e csárda megnyitásához, azok nagyon jól tudták, hogy olyan férfiakat tüntettek ki, a kik hosszú ideig voltak munkásai a gasz- 'rniómiának. s a kik legméltóbbak arra, hogy Harsányi Gyula. tából annyira vitték, hogy immár három olyan férfin követ el mindent a magyarosodás és a gasztronómia tökéletesítésének érdekében. E három férfin a következő: Szikszay Gyula, akinek arcképét elsőnek közöljük. 1855-ben Debrecenben régi nemes evang. református szülőktől származik, s jelenleg a debreceniMargit-fürdőnek tulajdonosa, a mely fürdő szépségében párját ritkítja. Előkelő modoránál, határozott egyenes jelleménél fogva nem csak a megyei bizottsági tagságot, hanem polgártársai — és mint az ottani tűz­oltó egylet főparancsnoka és tartalékos főtiszt — a nagyközönség bizalmát is rendkívül bírja. Az igazi vendéglősnek a típusa, a ki előkelő megjelenésével, valósággal megnyeri a közönséget. Harsányi Gyula a debreceni csárda társtulajdonosa, szintén azok közé a ven­déglősök közé tartozik, a kik dicsőséget szereznek a nemzetnek. Fiatal ember még mindössze 36 éves. ág. evang. régi nemes I a hajdúság étkezéseit, szokásait, sajátságait ! reprodukálják a világ előtt. Dicsőség legyen azoknak a derék ma­gyar embereknek, a kik lelkűk igaz sugalla­magyar szülőktől származik, igazi vendég­lős, és öcsese a nagytudományu Harsányi Sándor orosházi lelkipásztornak. Fiatal korában 1883-ban nyitott ven­déglői üzletet Szarvason, majd ily minőség­ben Budapestre jött. Előzékeny modoráért, egyébb kiváló tulajdonságaiért általános sze­retetnek örvend. Reisz Gyula a trio harmadik tagja, a ki úgy Budapesten, mint vidéken a leg­előkelőbb helyen működött. Itt Budapesten a „Fiume“ kávéházban és az „Otthon“ irók és művészek körének kávésa, és elő­zékeny modoráért mindenütt általános szere­tetnek örvendett. Ma is úgy az Otthon, a melj’hez hű­séggel ragaszkodik, valamint a Lipót-városi kaszinónak is közszeretetben álló kávésa és vendéglőse. Végtelen ügyes ember, a ki elő­zékeny modorával le tudja kötelezni a magas rangú vendégeket is, a kik ott nagy szám­ban fordulnak elő. E magyar triumvirátus úgy reméljük, hogy föl fogja emelni a magyarságnak és a gasztoronómiának ügyét. Hivatottak arra, Jó szándékukat koronázza siker. Éljenek! Reisz Gyula. Szerkesztőség és kiadóhivatal: IV. kerület, Kalap-utcza 15-ik szám. Kéziratok és előfizetések ide intézendők. Mai számunk 12 oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents