Uj Budapest, 1929 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1929-10-12 / 41. szám

VI. évfolyam 4-1. szám Budapest, 1929 október 12 UJ BUDAPEST Előfizetési érek: Egész évre .......... 30 pengfl Fél évre ...........................................................13 pengő Egyes szám ára 60 fillér Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V., Visegrádi-utca 19.- """f Telefon: Llpöt 923-23. Posfafakarékp. chequeszámla: 30019 Az üzemek köllségvetése és koncentrációja Az üzemek és részvénytársaságok remunerációja és vezérigazgatói fizetései a költségvetés tükrében — Az üzemi tisztviselők fizetése általánosságban jóval magasabb a közigazgatási tisztviselők fizeté­sénél — Egységes központi irányítás és ellenőrzés alá kell helyezni a főváros összes üzemeit és részvénytársaságait A harc megindult A szerdai közgyűlés törvény javas- Imt-vitája a maga improvizáltságá- ban tulment azokon a régiókon, «melyek a szokványos közéleti je­lenségeket a történelmi események­től elválasztják, és egy szürkének indult napirendelőtti vitából a tör­vényhatósági bizottság egyhangú tiltakozásává nemesedett. Leszámít­va azokat az alkalmakat, amikor a törvényhatósági bizottság a trianoni gyász fájdalmában egyesült, az utolsó tiz esztendőben, szerdán dél­után találták meg legelőször önma­gukat és a saját hangjukat a köz­gyűlés pártjai. Magával a szóbanforgó törvényja­vaslattal eleget foglalkoztunk a múltban, és eleget fogunk foglalkoz­ni a jövőben is. Nagyon helyesen tette Petrovácz Gyula, a Keresztény Községi Párt hivatalos szónoka, hogy magáról a tervezetről még csak szót sem ejtett, csupán elvi posztolátumként állítván fel a Ke­resztény Községi Párt közismert el­vét az általános, egyenlő, titkos, nőkre is kiterjedő lajstromos vá­lasztójog tárgyában. Még ott nem tartunk, hogy magáról a törvény- tervezetről beszéljünk — mondotta igen helyesen Petrovácz Gyula — egyelőre azokat az előzményeket kell szóvátennünk, amelyek a tör­vénytervezet nyilvánosságrahoza- tala körül mutatkoznak! Életének egyik legszebb sikerét aratta a közgyűlési teremben Frid- rich István, aki soha keresetlenebb, őszintébb, de egyben fulminánsabb sem volt, mint szerdán délután! Nagy és magávalragadó sikere volt az egész vonalon, a szocialisták lel­kesen ünnepelték az uj Magyaror­szág első miniszterelnökét, sőt a kö­zép is megriszkirozott egy-két he­lyeslést, hogy a Fridrich által emlí­tett hallgatást, mint e párt érzései­nek annyira jellemző dokumentu­mát, ne is említsük! Sajnálatosan nélkülöztük a szer­dai közgyűlésen Wolff Károlyt, aki- nek kritikai bonckése és hatalmas szónoki készsége nagyszerű triásszá egészítette volna ki Petrovácz és Fridrich diadalmas felszólalásait■ Bizonyos azonban az, hogy a Ke­resztény Községi Párt, jobban mint valaha, meglelte az utat pártkü­lönbség nélkül minden budapesti polgárhoz, akinek szivében az auto­nómia tisztelete él! Még néhány szót a mi polgármes­terünkről, akinek nyugodt és mégis annyira megrázó erejű megnyilatko­zásai hozzátartoznak az autonómiá­ért indított küzdelem első napjainak nagyszerű történetéhez. A polgár- mester pontosan megérezte a mos­tani nagy napok súlyát és jelentősé­gét, és a jól megválasztott pillanat­ban elszánt akarattal lendült a har­cok élére. A történelem, amely fel­jegyzi a fővárosi autonómia centra­lizációja ellen folytatott küzdelem minden fázisát, értékelni fogja Bu­dapest első polgárának nemes egyé­niségét! Meg vagyunk győződve, hagy a tervezetre küldendő polgár- mesteri észrevétel örök dokumen­tuma marad a mostani nagy na­poknak. Bizonyosra vehető, hogy úgy a pénzügyi bizottság, mint a közgyű­lés költségvetési vitájának jelentős részét az üzemek költségvetése fog­ja lefoglalni. Ennek két oka is van. Az egyik az, hogy az autonómia év- ről-évre nagyobb mértékben törek­szik az üzemek legkisebb ügyeinek is a törvényhatósági bizottság elé való vitelére és igy esztendőről-esz- tendőre jobban láthat bele a tör­vényhatósági bizottság az üzemek legintimusabb dolgaiba is, a másik az, hogy az üzemek fontossága és jelentősége nemcsak a fővárosi ház­tartás keretein belül, hanem a gaz­dasági élet általános alakulásaiban is nöttön-nő. Megállapíthatjuk, hogy a különféle testületek és érdekkép­viseletek többet foglalkoznak — egy-egy a szakmájukba vágó üzem belső dolgaival, mint a főváros egész hatalmas közigazgatási appa­rátusával. Ily körülmények között szükségesnek tartottuk, hogy ma­gunk is elmélyedjünk az ezévi költ­ségvetési előirányzat Önálló Va­gyonkezelésű Intézmények eimü kö­tetébe, amely két alcsoportot foglal magában: 1. Községi üzemek. 2- Részvénytársaságok. Hogy mily nagy jelentőségű ma már az üzemek élete a főváros ház­tartásában, mi sem bizonyítja job­ban, mint hogy a költségelőirány­zatba felvett húsz üzem és hat rész­vénytársaság igazgatása a főváros­nak évente 22.731.683 pengőjébe ke­rül. Hangsúlyozzuk, hogy ebben az összegben nem szerepelnek sem a dologi kiadások, sem a munkás­személyzet bérei, ez az összeg kizá­rólag a tisztviselői személyzet fize­téséből adódik. A sorozat élén az Elektromos Müvek halad (7,794.584 P) utána jön a Beszkárt (4,658-800 P), a Gázmüvek (3,720.635 P), a Köz­ségi Takarék (1,387.717 P), a Víz­müvek (1,176.655 P), az Élelmiszer­üzem (470.740 P), a Vásárpénztár (811,489 P). Legkisebb üzemei a fő­városnak a Rudasfürdő (61,561 P), a Tattersall (49.105 P) és a Budai Hegypálya (20,529 P.) Nem érdektelen az üzemek vezér- igazgatóinak fizetéseit külön ide­jegyezni, hiszen a napi sajtóban ál­landóan hangzik a vád, hogy egyes üzemigazgatók jövedelme túlszár­nyalja a polgármesteri fizetést is. Az Elektromosmüvek vezérigazga­tójának 29,577 P a fizetése. A Gáz­müvek vezérigazgatója 31,120 P törzsfizetést kap, a Vízmüveké lak­bérrel együtt 23,706 P-t, a Tüzelő­szerraktárnak igazgatója van, 9269 P fizetéssel, ami a fővárosi státus V. fizetési osztályának felel meg. Az Autóbuszüzem ügyvezető igazgatója lakbérrel együtt 24,945 P-t, a Budai Hegypályáé 9300 P-t, a Gellértfürdő és Szálló központi igazgatója 10,560 P-t, a Széchenyi-fürdőé 7176 P-t, a — Az Uj Budapest tudósitójától — Miiszerüzemé lakbérrel együtt 20,074 P-t, a Gyógyszerüzemé 10,092 P-t, a Temetkezési Intézeté 12,244 P-t, az Élelmiszerüzemé lakbérrel együtt 22,400 P-t, a Kenyérgyáré 11,851 P-t, a Lóhusüzemé 12,882 P-t, a Tatter- sallé 11,088 P-t, a Városi Színház gazdasági igazgatója 12,000 P-t, a Hirdető Vállalat igazgatója 17,164 P-t, a Kátrányozó és Bitumenező- telepé 10,357 P-t kap. A Beszkárt ve­zérigazgatójának fizetése a költség- vetésben nincs pontosan feltüntetve, a Községi Takarék vezérigazgatója lakbérrel együtt 40,000 P-t, a Vásár­pénztár vezérigazgatója 24,480 P-t kap, kapja ezenfelül a tiszta nyere­ség 6 százalékát. A Kisipari Hitel- intézet vezérigazgatója 16,000 P fize­tést húz lakbérrel együtt, a Pedagó­giai Filmgyár vezérigazgatójának évi fizetése 10,800 P és természetbeni lakás. Látjuk tehát, hogy az üzemi vezérigazgatók a közigazgatási tiszt­viselőkhöz képest kiválóan vannak dotálva, bár meg kell engednünk, hogy a fizetés magasságát indokol­ja a legtöbb esetben a nagy felelős­ség és a nyugdíjjogosultság hiánya. Az is kétségtelen, hogy részben ugyanezen indok alapján, részben azon a címen, hogy az üzemi tiszt­viselők többet dolgoznak, általános­ságban is jóval magasabb az üzemi tisztviselők fizetése a hasonló kvali­fikációval rendelkező közigazgatási tisztviselőknél. Ami azonban az üzemi költségvetésekben az üzemi tisztviselők fizetését illetően na­gyon feltűnő, az a remuneráció magassága. Egyes üzemeknél hihe­tetlenül magas összeg van segélyek, jutalmak és remuneráció címén be­állítva, ami annál jobban alkalmas a közigazgatási tisztviselők irigy­ségének felkeltésére, mert hiszen a tisztviselők évente egyszer kapnak dupla fizetést, vagyis az évi törzs- fizetés egytizenketted része az csu­pán, ami részükre remuneráció- képen esik. Ezzel szemben az Elek­tromosmüvek például 900.000 pengőt számítanak remunerációra, a tiszt­viselői fizetések végösszegének egyhatodát, a Vízmüvek 1,000.000 pengős igazgatási kiadásának egy­ötöde, az Autóbuszüzem negyed- millió pengős igazgatási kiadásá­nak egynegyede esik remunerá­cióra. Általában azt mondhatjuk, hogy mennél kisebb az üzem, annál nagyobb a remuneráció összege. Legfeltűnőbb az Ásványvizüzem re­munerációja. Itt összesen kilenc tisztviselő van, akiknek évi törzs­fizetése lakbér nélkül 28,404 pengő­re rúg. Ez a személyzet kap évi 9000 pengő üzemi pótlékot, segélyek­re és jutalmakra ellenben 25.000 pengő van előirányozva, vagyis az igazgatási személyzet törzsfizetésé­nek 90 százaléka. A Községi Temet­kezési Intézet viszont, ahol 300.000 pengőn felül van a 64 főnyi sze­mélyzet évi fizetése, szintén nem költ többet remunerációra, mint az Ásványvizüzem, és hasonló az arány a Községi Élelmiszerárusitó Üzemnél is. Igen nagy a remunerá­ció a Községi Lóhusüzemnél, a Tatter sálinál, és a Budai Hegy pá­lyánál, ahol a háromfőnyi igazga­tási személyzet 14.000 pengőnyi évi törzsilletménye mellett 3350 pengőt költenek jutalmakra és segélyekre. Hogy az üzemek jelentőségét a főváros háztartásában, elhelyezke­dését a városházi hierarchiában kézzelfoghatóbban érzékeltethessük, közöljük, hogy az üzemek 22,731.683 pengős évi személyzeti kiadásával (munkások nélkül) szemben, a köz- igazgatási személyzet évi járandó­sága mindösszesen 16,373.799 pengő. Vagyis a fővárosi üzemek és rész­vénytársaságok személyzeti kiadá­sai másfélszeresére rúgnak a fővá­ros közigazgatási személyzeti ki­adásának. Távol áll tőlünk, hogy ezen tény konstatálásával éket akarnánk verni a főváros közigaz­gatási és az üzemi személyzet közé, mi magasabb szempontból nézzük a dolgokat, csupán megállapítjuk, hogy a főváros adminisztrácijában az üzem ma már úgyszólván túl­szárnyalja a közigazgatást. Amig azonban a főváros közigaz­gatási életében egységes irányelve­ket, közös célkitűzéseket látunk, az üzem csupa önálló hatalom, szu­verén akarat, saját külön kormány­zattal, célokkal, vagyonokkal és re- rnunerációkkal■ A középkor hűbére­sei jutnak eszünkbe, ha az üzemek és a központi közigazgatás egymás­hoz való viszonyát akarjuk vizs­gálni. Kétségtelen, hogy az üzemi koncentrációnak abban az elgondo­lásában, amely a három primér közszolgáltatásokat teljesítő üzem egységes vezetését célozza, ott szunnyad az az eszme, hogy az üze­mek mai széthúzó igazgatását, egy­mással homlokegyenest ellenkező, igen gyakran öncélú érdekeit, túl­tengő remunerációs politikáját, a központi akarattal igen gyakran szembehelyezkedő mellérendeltsé­gét az alárendeltség helyett, egy nagy és egységes reform keretében kell megrendszabályozni,a közösség érdekeihez és akaratához hangolni. Önként adódik tehát, egy közös nagy ellenőrző, koncipiáló és igaz­gató szerv kialakulásának a gondo­lata, egy olyan szervé, amely az összes üzemekre kiterjedően közös anyagbeszerzést, közös számvevősé­get, közös üzleti politikát magában foglalva, az üzemeket és üzemi részvénytársaságokat az autonómia szuverénitásának épségben tartásá­val a fejlődés és a közösség szolgá­latának helyes medrébe tereli vissza: VÁROSPOLITIKAI ¥> ÉS CkÖZGAZDASÁGI V HETILAP FELELŐS SZERKESZTŐ : DOBY ANDOR D«

Next

/
Thumbnails
Contents