Magyar Székesfőváros, 1904 (7. évfolyam, 1-27. szám)

1904-01-03 / 1. szám

VII. évfolyamfHwiisTíTKdjfflíii } Budapest, 1904. január 3. KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP 191UV * * ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre ... ... ... ... .............. Fé l évre .............. ............... ... .. 12 kor. 6 kor. SZERKESZTI ES KIADJA: DR- BARTHA SÁNDOR, SZERKESZTOSEG ES KIADÓ: IV., Reáltanoda-utcza 5,--------- Telefon szám 645. —...: _ El őfizetőinknek a városi hatóságoknál levő ügyeiben díjtalanul jár el a szerkesztőség* —Olvasóinlílio« ! Hetedik évfolyamába lépett a Magyar Székesfőváros, s az uj esztendő küszöbén fölemelt fővel tekint vissza multjáíá- Mert» hű maradt programmjához: mindenkor teljes függetlenséggel és nyíltsággal adoftvt kife­jezést a városi ügyekre vonatkozó hézé-LJ teivel. Erre fog törekedni a jövőben is. A bírá­lat szabadságát fentartja és megőrzi minden­kivel, első sorban azokkal szemben, kiknek kezébe van letéve székesfővárosunk erkölcsi és anyagi jövője. De valamint a múltban elkerülte, úgy ezentúl is óvakodni fog, bogy az intéző körök intenczióját és erkölcsi reputáczióját alaptalanul meggyanúsítsa. A Magyar Székesfőváros tényeket birál és elveket vitat; amikor azonban hanyagsá­got, visszaélést és a közérdekbe ütköző tényeket vagy irányzatokat lát: elsőnek emeli fel szavát ellenök. Olvasóközönségünk folytonos szaporo­dása és a hozzánk intézett elismerő sorok igazolják,hogy a Magyar Székesfőváros hiányt pótol. Ma is az egyetlen sajtóorgánum, mely foglalkozik a főváros ügyeivel és pártatlanul vitat meg minden kérdést, mely a polgár­ságot érdekelheti. ’ Általános elismerés fogadta emez ujitást, mert 'á, napilapok, — noha a tőzsde egyik legfontosabb szerve gazdasági életünknek s mint, birói fórum kereskedelmi ügyekben döntő tényező — kellő figyelmet nem szen­teli? k működésére. Törekvésünk az uj évben is oda fog irányulni, hogy olvasóink mindenkor érdekes és alaposan megirt czikkeket* találjanak lapunkban. Nem kalandozunk el a magas politika régióiba és nem nagyképüsköd.ünkr hanem bőséges illformácziók nyújtása mel­lett érdekesek iparkodunk maradni. A Magyar Székesfőváros szer-' kesztősége szoros kapcsolatban akar maradni olvasóival s azért nemcsak tért nyit minden közérdekű felszólalásnak és megindokolt panasznak, hanem készségesen felvilágosí­tást nyújt a hozzá intézett kérdésekre és az előfizetőknek a városi hatóságoknál levő ügyeiben díjtalanul eljár. Előfizetési ára változatlan: egész évre . . . . 12 kor. fél évre................... 6 kor. ív j uványszámokkal készségesen szol­gálunk. Tisztelettel Az elmúlt évben kibővítette rovatait a Tözsde-biróság köréből szerzett tudósítá­sokkal. a Magyar Székesfőváros szerkesztősége és kiadóhivatala.

Next

/
Thumbnails
Contents