Magyar Székesfőváros, 1899 (2. évfolyam, 1-48. szám)

1899-01-02 / 1. szám

4 MAGYAR SZÉKESFŐVÁROS 1899. január 2. Intézkedést tehát nem is képzel másként, minthogy a bekövetkező állapot alatt, amikor nincs törvény, lesz rendelet, amelyet nemcsak a főváros, de az ország érdekében is végre kell hajtani. Igaz, hogy ez nem lesz alkotmányos, nem lesz törvényes állapot, de ki viselendi ezért a felelősséget ? Bizonyára nem a törvényhatósá/ s ennek önhrmányzati szervei. * Rózsavölgyi Gyula alpolgármester : Az ex lex állapot nem változtathat a tör­vényes működésen. A közigazgatás menete meg nem akadhat; és én sem az adófizetés, sem az ujoncállitás megtagadását nem találom helyén valónak. Mert tulajdonképpen szószerinti törvény­telen állapot nincs, minthogy a bekövetkező hely­zetet maga a törvényhozás teremtette meg. Egészen más, ha ez retorzió lenne vala­mely idegen faktorral szemben. Akkor az boszuállás politikája lenne. De a mostani beálló helyzetért nem hibáztatható sem a korona, sem a nemzet, tisztán csak a törvényhozás. Fenn­akadásnak tehát semmi irányban sem szabad történni, legkevésbbé a közigazgatás menetében, mert olyan lehetetlen állapotok következnének be, amelyek első sorban a polgárság érdekeinek okoznának érzékeny károkat. Pénzügyi reformok. Az imént elfogadott költségelőirányzat egy évi időt engedett a főváros intézőinek arra, hogy dűlőre juttassák mindama függő kérdéseket, amelyek az uj jövedelemforrásokkal kapcsolatosak, jobban mondva, amelyek azok sima behozatalát egyelőre gátolják. En­nek az idöhaladéknak tudata alkalmas volt arra, hogy még egyszer rekrimináljunk, hogy a háztartás fölött el­itélő kritikát mondjunk, de egyúttal arra is, hogy ma­gunkba szállva, hibáinkat — másra toljuk. Negyedszáza­don át az volt a jelszó, hogy az egyenes adót emelni nem szabad, a mobil tökét kímélni kell. És lön nagy fejlesztése a fogyasztási adópótléknak, a kövezetvám­nak s a különböző taksáknak, a mobil tőke pedig gya­rapodott, a megélhetés pedig mindig keservesebbé vált. Végül mégis csak elértünk az egyenes adók eme­lésének kényszerűségéhez. Útközben azonban kisiklott a kezünkből a helyi közlekedés és a világítás ügye Már a milyen ügyefogyotlak vagyunk, a nagy speku lánsok szemünk láttára fölaprózták a főváros távolabb' eső vidékeit, az utczahálózatát megnyitva, köz­egészségügyi, köztisztasági, közlekedési és egyéb köz­érdekeket hangoztatva, követeltek és kaptak minden­félét, vizet föl a hegyre, csatornát le a földre, köve­zetei mindenütt. Ha ezek láttára valaki mégis a pénz­ügyi szemponttal mert előállani, akkor a „meg kell lenni“ volt az argumentum. Telkeinket csak annak nem adtuk oda, aki nem reflektált reájok. Csináltunk tRztviselöi és különösen tanítói fizetésrendezést, szer­veztünk kerületi elöljáróságokat és köztisztaságügyet, fölállítottunk felsőbb leányiskolákat és anyakönyvve­zető hivatalokat, nemkülönben felső kertskedelmi is­kolákat. Építettünk nagyszerű kórházakat és tettünk minden alkalommal nagyszerű alapítványokat, amelye­ket a főváros járadékadósságának tekinthetünk. A csator­názást, a város talajának asszanálását azonban csak a milleniumra bírtuk összehozni, a vízműről még ma is áll Goethe jegyzete „kann fortgesetzt werden.“ Ilyen háztartási rendszeresség mellett a nagyobb létesítések ügye elhalasztódott és csak most kerül kitörésre. Természetes, hogy tehetségünk nem futja. 1880-ban vettük föl 6 milliós kölcsönünket, 1890-ben konvertál­tunk a régi adósságot és tölvettünk mintegy 12 millió­nyi újat, az 1897—1901. évek teljes 50 millió frtny1 adósságot hoznak a nyakunkra és még csodálkozunk hogy mindezek törlesztését nem szoríthatjuk háztartá­sunk régi kereteibe. A kiadások emez útvesztőjében egy ritka termé­szeti adományunk óvott meg a teljes elmerüléstől. És az a városrendezés fogalmának nem ismerése. Ha eb­ben az irányban többet tudtunk volna, mint amennyit tudnunk megadatott, számtalan millió úszott volna el negyedszázad alatt csak azért, hogy fővárosunk a nyu- goti metropolisok arculatát vegye föl. Ezt nem tettük. Fölülmulhatatlan eredetiséggel két-három emeletes há­zakkal raktuk még száz év előtti keskeny, girbe gurba utcáinkat és századokra sikerült a régi jó „Pesth“-nek és ,,Ofen“-nek bőrét konzerválnunk. Már most a helyett, hogy háztartásunk kereteinek tágítását a községi élet fejlődésének következéseképp tekintenők, a helyett, hogy számtalan alkalommal ta­núsított felületes, hebehurgya, úgynevezett nagylelkű és gavalléros viselkedésünk súlyos következéseit be- vallanók, a helyett, hogy elkövetett mulasztásainkat és tranzakcióinkat elitéin ők, mindezek helyett egy em­berben keressük a hibát és ő reá hárítjuk a felelős­séget. És csak ’most 25 év után jövünk minderre? Tegnap, tegnapelőtt történtek a fölpanaszolt dolgok? Mit tettek az egész idő alatt a most Ítélkező bírák ? Hisz a gazdasági ügyek intézésében ők döntöttek, számtalan esetben módosítottak. Hogy minő irányban, azt az akták bizonyítják. Ha valakinek eszébe jutna a helytelen, káros közgyűlési határozatokat az azokat megszavazókkal megreparáltatni és azok következéseit megtéríttetni! De ettől ne tartsunk. Nem írunk apológiát, de nem fojthatjuk vissza jobbik énünk fö'háborodá'át, látva, miként válnak a Paulusok Saulusokká egy csapásra és hogy micsoda kicsinyes, alárendelt jelentőségű szakbeli részletekbe kapaszkodunk, csakhogy bizalmatlanságukat kifejez-

Next

/
Thumbnails
Contents