Budai Napló, 1937 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1937-01-07 / 1. szám

4 ■■ Budai Napló 1937. január ADÓ, ILLETEK, EPITKEZES TELEK SZABÁLYOZÁS CSATORNÁZÁS, ÚTBURKOLÁS Rovatvezető: FETTSCHER BÉLA Adónaptár Január 1-31-ig az általános forgalmi adó 48 pen goig terjedő átalányának bélyeggel való le rovása napi egyenlő részletekben,^ ha az adózó részére nincs más adólerovási mód előírva. A bevétel feljegyzése melleit bé­lyeggel adózók bélyeglerovása a hó minden hétköznapján, a megelőző napi adóköteles bevételek alapján. Január 10-én: Az általános forgalmi adó havi 48—240 P átalánya második hatodrészének bélyeggel való lerovása. Január 15-én: A forgalmi adó 48—240 P-ig ter­jedő havi átalány harmadik hatodrészének lerovása bélyegekben. A 240 penrgőn ie- lüli adóátalány december havi részlete készpénzben befizetendő. — A készpénzben havonta fizetők decemberi forgalma után a forgalmi adó befizetendő, a bevallás be­nyújtásával. — A készpénzben negyedéven­ként fizetők az október-decemberi negyed­re az adót befizetni tartoznak. Fényüzési adó a decemberi forgalom után a bevallá­si iv beadásával befizetendő. — Közúti adó I. negyedre befizetendő. Január 20-án: A forgalmi adó 48—240 P-ig tér' jedő havi átalány 4-ik hatodrészének le rovása bélyegben. Január 25-én: A forgalmi adó 48—240 pengőig terjedő havi átalány ötödik-hatodrészéiek bélyegben való lerovása. NFORGALOM TÁBORI KORNÉL A budai borvidék az uj statisztikai évkönyvben Fontos és itt-ott érdekfeszitő adatok talál­hatók abban a sörűnyomású, 464 oldalas nagy kötetben, amely, mint a Magyar Királyi Sta­tisztikai Hivatal kiadványa jelent meg ezzel a címmel: Magyar Statisztikai Év­könyv, 43. kötet. A 100-ik oldalán olvassuk a többi között a szőlőterület és a mustier- mék borvidékek szerint való beosztását. A bor előállításának, kezelésének és forgalmának sza­bályozásáról kiadott földmivelésügyi minisz­teri rendelet most már pontosan beosztotta a magyar borvidékeket és ezek közt van hiva­talos Buda-Sashegyi Borvidék név is. Ezen hegyi szőlők területe 2247 hektár, a síkvidékieké pedig 569, immunis homokfajtáju és 89 nem immunis talajú lapály-szőllőí A beültetett ierületből európai vesszővel 1032 hektár, amerikai oltványokkal 1448 és ameri­kai direkt-iermő szőllővel 425 hektár volt be­ültetve 1935-ben. Az összes szőllőterület — az amerikai anya-telepek s szőllőiskolák nélkül — 2905 hektár (a többi csak 3-4 h.) 36.397 hek­toliter bor termett rajta: 25.682 hl. fehér, 5655 hl. siller és 5060 hl. vörös. Ennél kisebb terü­letű borvidék nálunk csak a móri, somlyói és a nyírségi. Három uf szállá Budán A rögzített jövedelem, vagyon és általános kereseti adó felmondása Január I — 31-ig lehet beadni a felmondást A kisebb adófizető polgárokra a legfontosabb feladat adózási szempontból január hónapban há rul. Ebben a hónapban kell ugyanis eldönteni, váj­jon az elmúlt évTe megállapított jövedelem-, va-l gyón- és általános kereseti adókat elfogadják-e a folyó évre, vagy pedig a pénzügyi hatóságoktól az évközben bekövetkezett változásnak megfelelően azok leszállítását kérjék, A P. M. korábban megjelent rendelete szerinti mindazon adófizetőknek, akiknek jövedelmét, il-| lelve kereseti adóalapját az adóhatóság végérvénye­sen 10.000 pengőnél, vagyonukat pedig 200.000 pen-j gőnél nem magasabb összegben állapította meg, sj az jogerőssé vált, nem kell bevallást készíteniük,| adójukat változatlanul viszik át a kővetkező évre. A rögzítés tekintetében a jövedelem- és vagyonadó) egymástól el nem válaszható egységet alkot, ami annyit jelent, hogy mindkét adó alapja együttesen] rögzítendő, vagy uj kivetés utján határozandó meg. Rögzíteni tehát csak abban az esetben lehet az adó­alapot, ha a feltételek mindkét adóra nézve fenn- állanak. Ha az értékhatár szerinti követelmény fenn is áll, nem lehet rögzíteni az adóalapot, hanem uj ki-: vetés utján kell megállapítani a következő esetek­ben: 1. ) ha az adóalap nem jogerős és az február végéig sem válik jogerőssé; vagyis a megfelle-l bezett adót a felszólamlási bizottság még nem tár-] gyalta le. vagy a közigazgatási bírósághoz beadott j panasz elintézve még nem lett. 2. ) ha mull évi adókivetés nem teljes, hanem csonka üzleti év alapján történt; 3. ) továbbá, ha az adózó más városba költözött, vagy az elmúlt évben vált uj foglalkozása révén adókötelessé, vagyis uj adózó, vagy pedig foglal­kozást változtatott az elmúlt évben. A fent elsorolt esetekben nem kell tehát külön I felmondással élni az adóhatóságokhoz, mert az adóalapok nem lesznek rögzíthetők adótörvényeink értelmében, hanem február hónapban csak u vallomást kell beadnunk. A felmondást ahhoz a kér. adófelügyelőséghez kell címezni és beadni, amelyben az illető adózó lakik. A kérvény bélyegmentes. A kérelmet, vagyis az adóleszálliás jogosságát indokolni kell. A ké Telemhez tehát uj vallomást kell mellékelni és azt szabályszerűen kitölteni; a bevallás pontos kiálli tása azért is fontos, hogy az adóhivatal, illetve az adófelügyelőség abból meggyőződést szerezhessen a jövedelem, illetve vagyon megfelelő csökkenéséről és helyesen ítélje meg az adózó jövedelmi és va­gyoni viszonyait. Különösen fontos a bevalláshoz mellékelni az adózó által az előző évben fizetett adó, kamat, stb. fbélyegmentes) nyugtákat, valamint az 1936. év vé­gén fennálló tartozások pontos kimutatását. Az adóalap uj megállapítására vonatkozó kére­lem akkor szabályszerű s ennélfogva hatályos, ha az adózó jövedelméről és vagyonáról alakilag he­lyes és érdemileg kimerítő bevallást ad. Az adózó köteles a vele együtt lakó családta­gokról is szabályszerű vallomást adni és azok összes jövedelemforrásait felsorolni. Ha a felmondáshoz részletes adóbevallás csatolva nincsen, úgy azt a pénzügyi hatóság tárgyalás alá nem veheti, hanem végzésileg visszautasíthatja. A szabályszerűen beadott felmondási kérelmet az adózó február végéig indokolás nélkül vissza­vonhatja. Aki leszállítást kér, illetve rögzített adó­ját felmondja, annak az adóját fel is lehet emelni, ha a tárgyalás folyamán az adóhivatal azt látja, hogy az adózó jövedelme, illetve vagyona emel­kedett. Ennélfogva a rögzített adóalapokat csak ak­kor tanácsos felmondani, ha a jövedelem mérvé­ben és a vagyon állagában tényleg komoly és fő­leg igazolható csökkenés mutatható ki. Szent István 900 éves ünnepségsorozata es a nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szűk ségessé teszi a szállodai férőhelyekről való gondoskodást. Nemcsak a Tabán rendezésével és az uj főrdővárosi terület kialakításával kap­csolatban, hanem az Eucharisztikus összejöve­telre érkező 180-200.000 személy miatt is gon­doskodni kell idejekorán úgy a luxuszszálló, mint turistaház-szerű épületek szaporításáról. Budán egy teljesen modern szálló, továbbá kéi olcsóbb hotel építését kezdik meg. Szük­ség van olyan gyülésteremre is, amely leg­alább 50.000 személyt befogadhat s arra gon­dolnak, hogy a fedett sportcsarnokot építik meg erre az alkalomra a Lóversenyiéren. A budai Vigadóban és más budai helyeken Ausztráliai lap elragadtatott cikke Budáról A IVesí Australien-Perth Australia cimü tekinté­lyes napilap illusztrált hosszabb cikket közöl Bu­dapestről a következő címmel: A Jewel of the Danube; alcíme pedig: Budapest, City of Baths. A magyar fővárost elsősorban mint a fürdők met­ropolisát mutatja be a cikk és nagy elragadtatás; sál ír a fürdők balneológiái értékéről. — Buda, so rich in mineral water springs, is a Mecca for rheumatic sufferers, — közli a többi közt, majd részletesen leírja Buda történetét, a fürdők kialakulását és különösen nagy dicsérettel mlékezik meg Buda egyes részeiről a City Ittu-' minaled alcímű fejezetében a gyönyörű kivilágt-i fásról is ír az ausztráliai újság. * Az IBUSz rendkívül kedvező idegenforgalmi jelentáse Az IBUSz 1936. évi idegenforgalmi elentése érdekes és örvendetes adatokat! tartalmaz idegenforgalmunk emelkedéséről.] Megtudjuk a jelentésből, hogy az idén 9 kül-j földi jegykiadóhellyel és 3 belföldi fiókirodá- al bővült az IBUSz hálózata. Európában 679, Ázsiában 11, Afrikában 10, Amerikában 20, az óceánjáró hajókon 16, összesen tehát 736 jegykiadóhely árusítja a MÁV utazási jegyeit. Különösen Anglia, Bulgária,;1 Csehszlovákia, Görögország, Jugoszlávia és Németország jegy­kiadó helyei értek el kedvező eredményt. Az is lesznek egyes gyűlések. Május 26-a és 30-a közt lesznek a kongresszus legfőbb ünnepsé­gei, amikor a magyar fővárosban gyönyörű tavaszi virágzás szokta fogadni a vendégeket. Javasolták azt is, hogy a Szent Jobb ünnepé­lyes körmenetéi vigyék át ezúttal a pesti ol­dalra. Ez nem volna helyes. Mindenképen he­lyénvalóbbnak tartjuk, hogy az Unnepies kör menet a maga hagyományos történelmi környe­zetében rendeztessék. Annál is inkább, mert a Dunán lesz a nagyobb Szentséges Körmenet A budai szállók ügyében már a legköze­lebbi hetek során megtartják a döntő tárgya­lásokat, hogy az építkezést minél előbb meg­kezdhessék. ellátásos jegyfüzetekből az idén 139 százalék­kal többet adtak el, mint tavaly. A külföldi jegykiadóhelyek által eladott, magyarországi kedvezményes utazásra jogosító igazolványok forgalma 110, a társasutazási osztály forgalma 38, az autókörjárati osztály forgalma 29 szá­zalékkal emelkedett. Az IBUSz rendezésében Magyarországra érkezeti külön vonatok, csere- vonatok, csoportok 13.691 utast hoztak hoz­zánk, akik 43.851 éjszakát töltöttek nálunk. Ä belső forgalom is nagyban emelkedett Száz filléres vonat indult Budapestről vidékre* 113.693 utassal, 44 vonat ment vidéki városból: másik vidéki városba, 26.880 utassal. 35 vonat jött vidékről Pestre 38.975 utassal. * Nagyszabású magyar fürdőpropaganda Párisban A Budai Napló már több Ízben megemlékezett arról a nagyarányú készülődésről, amely az 1937. évi párisi világkiállításra folyik. Magyarország ter­jedelmes külön épületet emel a kiállítás alkamából és ott minden eddiginél nagyobb méretű propa­gandát óhajt kifejteni a budai fürdők s általában a magyar balneológiái és idegenforgalmunk érdeké ben. Dr. Bogsch Aladár, az Országos Magyar Ide genforgalmi Hivatal alelnöke kifejtette egyik mun katársunk előtt, hogy egészen újszerű ötletekkel és a modern személyi popaganda eszközeivel is igyekeznek a világ minden részéből Párizsba ér kező külföldiek előtt megismertetni a magyar kva­litásokat. GYORSÍRÁST és gépírást KOZMA iskolában ■ II , ISKOLIMJ- 27. szán. s helyette pénzbeli kártalanítást követeljen. Ha elvben nem is vethető el a telekátalakítási jog rendezése, de káros hatását legalább is azza| kellene enyhíteni, hogy a magántulajdonában sg reimet szenvedő legalább ne legyen köteles olyan uj telek elfogadására, amelyik neki nem kell. (Folytatjuk^ Hegedűs Sándor eznlékese/e Kegyeletes ünnepséget rendezett a Magyar Hír­lapírók Országos Nyugdíjintézete egykori alelnöke, Hegedűs Sándor volt kereskedelmi miniszter ha­lálának harmincadik évfordulója alkalmából a ke- rcpesi temetőben lévő családi sírboltnál. A gyász­ünnepségen a család részéről megjelentek néhai Hegedűs Sándor gyermekei, Hegedűs Lóránt volt pénzügyminiszter, ifj. Hegedűs Sándor és Navra- tilné Hegedűs Rózsi, valamint a rokonság több tagja, és közéletünk számos kiválósága. A Nyugdíjintézet nevében Gerő Ödön alelnök méltatta Hegedűs Sándornak az intézet alelnöki székében kifejtett áldásos munkásságát. Nagyha­tású beszéde után elhelyezte a sírra a Nyugdíjin­tézet tiemzetiszrnü szalaggal átkötött babérkoszo­rúját. Bornemisza ,Géza kereskedelemügyi .'miniszter a nagynevű előd emlékezetének szentelt néhány meleg szót. Hegedűs Sándor — mondotta — nagy volt mint tudós, mint publicista, de nagy volt az államügyek intézésében mint gazdasági szakem­ber is. Az ő nevéhez fűződik a magyar tengerhajó­zás szerves kiépítése és ő vetette meg a hazai ipar- fejlesztés alapjait. Bornemisza Géza ezután elhe­lyezte a sírra a kereskedelmi minisztérium ko­szorúját. Fellner Frigyes egyetemi tanár a Magyar Tudo­mányos Akadémia koszorúját hozta magával. Balkányi Kálmán az Országos Kereskedelmi Egyesülés (OMKE) koszorúját helyezte el.. Beszé­dében megemlékezett Hegedűs Sándor fiatalságá­ról és arról a harminc esztendőről, mialatt pá­lyájának csúcsára emlkedett. A jelenvolt nagyszámú előkelő közönség mély megilletődéssel hallgatta végig az emlékbeszédeket. TÜZELŐANYAGOT hudAn LEGJOBBAN — LEGOLCSÓBBAN TORMA ÜZLETEIBEN I. ACAGET-ETCA 4. I. GECCÉRTHEGE-U- 1. Tel.: 1-552-7& Megszünteti a városi ingatlanfulaitfonosok jogbiztonságát a városrendezési és épitésügyí törvényjavaslat m. A Tj. 7. §-a kimondja, hogyha közvetlenül szomszédos telkek közül egy vagy több telket alakja miatt nem lehet a szabályoknak megfele lőem beépíteni, u. n. telekhatárrendezésnek van helye. Az uj közös határ megállapítása bármelyik ér dekelt telektulajdonos kérelmére — közérdekből pedig kérelem nélkül is, hivatalból — az építés ügyi hatóság részéről történik, igaz ugyan, hogy ez a rendelkezés is mélyen belenyúl a magántu lajdon szentségébe, de ennyi áldozatot a közösség érdekében mindenki köteles meghozni. A baj ott kezdődik, hogy a telekhatárrendezés sei kapcsolatos s még hozzá nem a biróság, hanem az építésügyi hatóság által megállapítandó költ­séget az esetben, ha a telekhatárrendezés kérelem nélkül, hivatalból történt,az viseli, akinek telke a szomszéd telekből gyarapodott. Ilyen hivatalból történt telekhatárrendezés ese­tében tehát a gyarapodást egyrészt meg kell térí­teni a szomszédnak, másrészt a költségeket is vi­selni kell annak, akinek történetesen egy kis da­rab telekrész jut a szomszéd telkéből. Már most megtörténhetik, hogy valaki ilyen telekhatárrendezés során esetleg 40 P. értékű te­lekrészt kap — ezt megfizeti a szomszédnak — és akkor viselnie kell esetleg 100, vagy akár 1000 pengő eljárási költséget is. Amennyire helyes, hogy kérelem esetén a költ­ség a kérelmezőt terheli, annyira helytelen az előbb említett rendelkezés. Hiszen ez a rendelkezés adott esetben a magántulajdon elvonására is vezethet. Ha a hatóság az érdekelt telektulajdonosok ké­relme nélkül közérdekből határrendezést rendel el és foganatosít, akkor ennek költs,igeit annak kell viselnie, akinek érdekében ez történt, tehát a kö­zösségnek, a foganatosító hatóságnak. A Tj. 8. §-ának 1. bek. értelmében olyankor, ha a város beépítésre kijelölt részén valamely te­lekcsoport az egyes telek fekvése, vagy kis terje­delme miatt a szabályoknak megfelelő beépítés­re nem alkalmas, telekalakitásnák van helye és. szükség esetén beépítésre alkalmas terület is ilyen eljárás alá vonható. Sérelmes rendelkezés a Tj. 8. §-ának 4. bekez­dése, amely az úgynevezett telekátalakitással kap­csolatosan a kártalanítás szempontjából lényeges értékelést a biróság helyett az építésügyi hatóság­ra bízza, arriely hatóság szakértőket igénybe vehet u9yan, de erre nem köteles. Ezt feltétlenül akként kell módosítani, hogy az értékelést a biróság v.égezze el és a szakértők alkalmazása kötelező legyen. A Tj. 8. §-ának 5. bekezdése lehetővé teszi, hogy a hatóság a telekátalakítási eljárás folyama­ta alatt az eljárás megindításakor - kijelölt terület­nél nagyobb területre is kiterjesztheti az eljárást. Erről azonban szükséges volna talán az érde­kelteket is értesíteni? Mert enélkül megtörténhe­tik, hogy adott esetben a hatósági buzgóság a tu­lajdonos hire-tudta nélkül alakit át egyes telkeket. Egyébként a telek-á’talakitással kapcsolatos rendelkezések a szükségesnél mélyebben nyúlnak hozzá a magántulajdonhoz és különösen sérelmes ezzel kapcsolatban a Ti. ama rendelkezése, hogy n. telekátalakitás esetében senkinek sincs joga arra, hogy a neki juttatott telket visszautasítsa A Hollós Mátyás Társaság irodalmi estéje. A Hollós Mátyás Társaság január 11-én, hétfőn délután % 7 órakor a Szent Gellért-fürdő különter­mében irodalmi estet rendez az alábbi műsorral: I. ) Elnöki megnyitó. Mondja Mennyei Vilmos dr. ny. államtitkár, elnök. 2.) Dr. Pávai Vájná Ferenc: Hozzászólás dr. Bánlaky Géza fürdőügyi előadá­sához. 3.) Holbesz Aladár: „A módszer" cimfi no - vellájának felolvasása. 4. Lukács György dr. vbtt. ny. miniszter előadása: A magyar revízió mai hely­zete. 5.) özv. Odry Lehelné szül. gyulai Gaal Anmun- ciata költeményeiből felolvas. Belépődíj nincs. Ven . dégeket szívesen látnak. Egyházzenei műsor a Budavári Koronázó Mátyástemplomban január 10-én. Vasárnap a Mátyás templom egyházzenei műsora a követ­kező: Mozart A. W.: Missa triumphalis. Szó­lók: D. Pálffy Mária, Kisfaludy Melanie, La- ezó I. Mally Győző. Erkel F.: Himnusz. Orgo­nái: Várhelyi Antal, vezényel Sugár Viktor. Esti kereskedelmi szaktanfolyam. A Buda­pesti Kereskedelmi Akadémia január 15-én nyitja meg uj 5 hónapos tanfolyamát. Tan­tárgyak: könyvvitel (átíró módszerek is), mér­legszerkesztés, kereskedelmi levelezés, keres­kedelmi számtan, kereskedelmi alapismeretek stb. Az előadásokat hetenként négyszer este fél 7-től tartják. A beiratások megkezdődtek. Beiratások naponta 5—8-ig, V. Alkotmány utca II. (Telefon: 1-205-47 és 1-270-27). PORT Buda uj versenyuszodája. A külföldi ven­dégek nézőpontjából is fontos az a tárgyalás, amelyet Bessenyey Zénó, közmunkatanács; elnök folytatott H ó m a n Bálint közoktatás- ügyi miniszterrel a versenyuszoda ügyében. Most arról értesülünk, hogy a magyar usző- sport megkapja azt a területei, amely lehető­vé teszi, hogy a margitszigeti födött uszoda mellett a nagy versenyuszoda is fölépüljön. A Budai 11 túrája. A fekete-fehér csapat a karácsonyt és az újévet Franciaországban töl­tötte. Négy mérkőzést játszottak a budaiak ki­sebb francia városkák csapataival szemben és mind a négy mérkőzést imponáló stílusban, biz­tosan nyerték meg. A csapat mindenütt a leg­nagyobb tetszést aratott, kitűnő játékával, a lapok nem győzik dicsérni a „dunamenti fut­ballistákat“. A jó szereplés újabb mérkőzése­ket eredményezett, s így a budaiak egyelőre' meg Franciaországban túráznak. Vígan utaz­gatnak egyik városból a másikba és aratják u sikereket maguknak és a magyar futballnak. A Budapesti (Budai) Tornaegylet beszámolója. Most jelenít meg a Budapesti (Budai) Tornaegylet ’évkönyve a hatvanhetedik egyesületi év működésé­ről. Az 1869-ben alakított egyesületnek az elmúlt esztendőben sok nehézséggel kellett megküzdenie, de elsimultak a személyi válságok épp úgy, mint az anyagi gondok. A költségvetés egyensúlyát az Országos Testnevelési Tanács segélye állította hely­re és lehetővé tette az egyesület klubházain a leg­szükségesebb talarozási és javítási munkálatok el­végzését. Részletesen beszámol az évkönyv az egye­sület sporteseményeiről és olimpiai sikereiről. Az egyletnek, amelynek vitéz Albrecht királyi herceg a diszelnöke, Demény Károly örökös tiszteletbeli elnöke. 242 alapító és 1Í3R rendes tagja vanj

Next

/
Thumbnails
Contents