Budai Napló, 1937 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1937-01-07 / 1. szám

193?. január Budai Napló 5 HÍREK A Budai Napló előfizetési ára 24 P. Egyes szám ára 40 f. Hirdetés ára millimétersoronként. Egy év szaladt el, jó fiú, feletted. Kinyered javát pedig már megetted S a születésnap ma nem kedves vendég, Holott jó szívvel szoktad várni nemrég, Amikor még csak örömet hozott rád, Ahogy art várni fiatalok szokták. Ma ez az egy év már: uj ránc az arcon. Kételkedés a sok meddő kudarcon, Megalkuvása öregedő testnek, Ahogy erői sorra összeesnek S a pusztulásban lesz maholnap része. S a lélek bús, sejtelmes megérzése: Hogy itt a tél. jön az elmúlás mégis, Hogy elmegyek tán nemsokára én is. Előre mennek, nem vissza az évek, Futó évekkel fut maga az élet, Születésnap: eszméltet e futásra. Oh! Életemnek életadó társa Hadd futni hát e bus napot tovább csak. Az úgyis észrevétlenül reánk csap, Ne lássuk meg, ahogy az évek mennek, örüljünk, amig itt van, a jelennek, Sugározzon be a mának sugára S ne gondoljunk mindjárt az éjszakára. GEGUS DÁNIEL Szegények karácsonyfája a XI. kér. elöljá­róságon. A XI. kerületi elöljáró, dr. Duday Alajos-tanácsnok ezidén is mindent elkövetett, hogy kerülete szegény gyermekeinek is jus­son a karácsony szent melegéből. Fáradozása, melyet a kerületi vöröskereszt és vitéz Bakay őrnagy vezetésével a kerület leventéi is buz­gón támogattak, megható ünnepet hozott létre. A kerületi elöljáróság dísztermében kigyuló fa alatt a kerület polgárságának bőkezűsége foly­tán 20 gyermek teljes téli ruházata és száz szeretetcsomag várta a boldog megajándéko­zottakat. Az ünnepélyt, melyen a kerület sok előkelősége is megjeleni, Magyajr István­nak. a Szent Imre kollégium prefektusának szár­nyaló szavai vezették be, melyekkel a vallás és a karácsony, a szeretet és Krisztus egységét hir­dette. A levente-ifjak népies Bethlehem-játé- ka és megható gyermekszavalatok után, egy három éves kisfiú köszönte meg verssel Duday tanácsnoknak a ‘ szerzeLL ‘ örömeL. Á‘ Himnusz után örömtől csillogó szemmel vették át a megajándékozott szegény gyer­mekek és szülők Duday Alajosné és a vö­röskeresztes hölgyek kezéből a szeretetcsoma- gokat. Református vallásos esték Budán. A budai református egyházközség januárban folytatja műsoros vallásos estéit. Az összejövetelek sor­rendje a következő: Január 13-án Kuliura ís civilizáció címen dr. Somogyi József egyetemi előadó; január 20-án Jézus gyógyítási cso­dái cimen dr. Thaly Lóránt egészségügyi főta­nácsos: január 27-én öröm a szenvedésben ci­men (szeretetvendégség keretében) dr. Barv Zoltán kir. ügyész, presbiter tart előadási. Az előadásokat berekesztő áhítatokat Haypál Bé­la lelkész tartja. Az összejövetelek minden szerdán este 7 órakor kezdődnek a Haypál Benő Emlékalapiívány ház Iskola-utca 16. sz. alatti termében. Itt említjük meg, hogy a gyü­lekezet január utolsó szerdáján este fél 7 órai kezdettel a szerdaesték januári sorozatának be­fejezéséül szeretetvendégséget tart a II., Iskola- u. 16. sz. alatti teremben. 100 százalékig visszakapja pénzét a „Budai Napié“ minden előfizetője — SZBNIHÁZ _ At Kisfaludy-Szinház karácsony hetében Fodor Lászlónak „dr. Szabó Juci“ című vigjá tékát hozta színre. A címszerepben Révész Vilmának bájos megjelenésével és fölényes játékával igen nagy sikere volt. Sarlay Imre az udvarló szerepébe beugrott, feladatát! még­is kifogástalanul oldotta meg. Fáskeriy Má­ria (kereszimama), Érczkövy László (Virgil), Földes Klári (Mici) és Lantos Magda (Böske) bőven gondoskodtak a közönség mulattatásá- ról. A betét ének- és táncszámokai a zenekar Dalnoky Ferenc vezetésével hatásosan kisérte. Jan. 2-tól 7-ig a „Cirkusz gyermeke“, Galetta Ferenc operettje került színre ugyancsak szép sikerrel. (P. ö. dr.) |P°°OOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXX> Kisfaludy Színház III., Óbudaf Lajos-u. 111. és Rupp Imre u. 36. 193?. január 7-től — január 13-ig. Trón vagy szerelem (Kis kadét) Farkas Imre nagysikerű operettje Főszereplők: Havasi Mimi, Szimóczi Márta Madaras Vilma, Tamás Benő, Bakos Tibor, Tompa László, Boháti Lajos, Murányi László, Földváry Sándor. X3000°OfXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?OOC Január elsejétől, az uj előfizetési év­től kezdve minden előfizetési nyugtát vásárlási szelvényekkel látott el a „Bu­dai Napló“ kiadóhivatala. A szelvények egyenként 25 fillér értékűek. Minden egyes előfizetőnk annyi szelvényt kap, amennyi egyenlő az előfizetési dijjal. Azok az iparosok és kereskedők, akik ebben a hirdetési rovatban szerepelnek, öt pengőn felüli vásárlás esetén a szelvényt a vásárlási összeg 5 szá­ll II BORONDi BŐRDÍSZMŰ GLflNCZ LAJOS ezüstkoszorús b5röndös< mester, fest. javít, alakit ü Margit kn 8- T 1-543-98. CSILLÁR, RÁDIÓ, VILLANY lfáph DÄI hat. eng. villanyszerelési és műszaki váll. VlluU rllL ---------------C S I L L A R 0 K---------------­I., Horthy M. «121. T. : 2-680-86. XI., Horthy M. ut 64. 5% engedmény rádió, csillár és felszerelési cikkek után EDÉNY, VASÁRUK OLÁH JÓ2SSEF VnSKERESKEDÖ XI- Horiijy MIUlós ut .9. Te 2-692-34. ________5% engedmény durva vasáruk kivételével._________ ÉTTE REM zaléka fejében készpénzként fogad­ják el. Ilyenformán előfizetőink rövid idő alatt visszakapják a teljes előfizetési dijat, tehát, ingyen jutnak a 55-ik évfolyamá­ban lévő Budai Naplóhoz Saját érdekében vásároljon tehát alanti cégeknél és használja fel a vásár­lási szelvényeket. KÉZIMUNKA Specialis NEPMÍJVÉSZETI kézimunkák IPARMŰVESZETI CIKKEK, FEHÉRNEMÜKESZITES Sít. Imre kézimunkattzlet XI,, Vásárhelii Píl-ucca 12. Túl.: vitéz Dr. TAKÁCS NANPORNÉ________ LÁT SZEREK, FOTÓCIKKEK Y GYULA optikus as fotoszae­5U3t * UZLFTE KIZÁRÓLAG A ■ hűlvén H.. MARGIT KÖRÚT 6. SzeiHerttel izemben. MÜBÚTOR MODERN ÉS SPECIÁLIS STÍLBÚTOROK. ANTIKBUTOROK RESTAURÁLÁSA ALBRECHT RÓBERT, I. ATTiLA-U. 12. KÖZGAZDASÁG = ■==■-------■--------»=»==■= BUD AI BUNKÓK ÉS BBNKFIÚNOK II I I II NŐI SZABÓ ES NŐI KALAP Eszterházy Étterem és Kávészalon XI.t Verpeléti-at 4/6 Telelőn : 2—594—89. 5% havi bérleteknél. fehÉrnemukÉszito „MADELEINE“ úri és női fehérnemű, kötöttárú és harisnyaszakűzlet XI.. IRINYI JÁNOS UTCA 12. SZÁM. (Hor<by-kSrt«r) FÉNYKÉPÉSZ KO ISIS E. művészi fényképész II., CORVIN-TÉR 5. TELEFONI 1-535-32. „ I I | FURNÉR ES FAKERESKEDES FURNÉR is FAKERESKEDÉS SUGÁR CÁSZCÓ Tel: 1-511-45. II. MARGIT-KRT 56 (az udvarban) FŰZŐ, KEZTYÜ „G A B Y" füzőszalon I. Krisztina-kifrut lld/a- Női fehérnemiiek .TERV ílíseö, Kesziy ii fogalom Ml., Margit Körút 13.. XI., Uortfjy M ut IS., IV. Museum Körút 27. ásóm I I || KEPKERET ES ÜVEG JAKÁCS IMRE, speciális üvegszaKUxlete II., Zaigmond-ntcn 24. Tel.» 1__606—00. HEP KE Női ruha- és kalaoszalonja TESTVÉREK |„ Márvány-u. 48. I.: 1-518-92. ÓRÁK, ÉKSZEREK- _ ÍVE ÓRÁT, — ÉKSZERT, — JAVÍTÁST _ 110 FISCHER ANTAL SZAKCÉGTŐL! ’ ^w a CORVIN-TÉR 5. TELEFON: 1-511-18. ■ Tarjányi László órás, ékszerész XI., HORTHY MIKLÓS KÖRTÉR 7. II I II I SZŰCS- ES SZORMEARUK CSERY GYULA, szlicsmesler Auguszta főhercegnő ő. kir. fensége udv. _ szállítója Gr. Bethlen István Bástyasétány 2. (Dísz-tér 16.) Alapítva 1884.________________________Telefon :1-606-63. ÚRI- ÉS NŐI DIVAT SAciöKBf£!tNI BODQNSZKY ÁRUHÁZ III., Zsftff mon d-atea 36. Ln kacs fürdővel sz* at« u Úri és női divat, fehérnemű, harisnyák, gyermekrahák GOLDSCHMEID úri- és nfiidivat I. KRISZTIHB-KORUT 113 a ÚRI SZABÓ Kedvezfi fizetési feltételek VIDD LÁSZLÓ angol úri szaké II- Margit krt 56 Tel: 1-548-42. ANGOL MAGYAR-BANK II. Fő-utca 1- Tel: 1-525-08 II. Margit-körút 67- Tel: 1-660-70 XI. Szt. Gellért-tér 1. Tel: 2-686-78 BUDAI ALTALÁNOS TAKARÉKPÉNZTÁR: II. Fő-utca 9. Tlel: 1-524-00 BPEST SZFöV. KÖZSÉGI TAKARÉKPÉNZTÁR: I. Krisztina körút 133. Tel: 1-509-04 IL Fő-utca, 2. Tel: 1-533-42 • II. Margit körút 4. Tel: 1-562-92 Dl. Fő-tér 2. Tel: 1-625-38 XI. Horthy Miklós-ut 1. Tel: 2-693-77 MAGYAR ALTALANOS HITELBANK: I. Dísz-tér 16. Tel: 1-605-05 I. Krisztina-tér 2. Teli: 1-536-56 II. Margit-körút 91. Tel: 1-532-78 MAGYAR ÁLTALÁNOS TAKARÉKPÉNZTÁR; XI. Horthy Miklós-út 55. Tel: 2-693-81 II. Széna tér 1/b. Tel: 1-516-05 MAGYAR LESZÁMÍTOLÓ ÉS PÉNZVÁLTÓ BANK: — II. Margit-krt 3. Tel: 1 -534-92 MAGYAR ORSZ. KÖZPONTI TAKARÉKPÉNZTÁR: I. Döbrentei-tér 4. • Tel: 1-512-88 XI. Horthy Miklós-út 21. Tel: 2-690-02 NEMZETI HITELINTÉZET Rt. I. Krisztina-krt. 141. Tel: 1-530-74 ÓBUDA-UJLAKI TAKARÉKPÉNZTÁR ül. Lajos-utca 148. Tel: 1-632-52 PESTI HAZAI TAKARÉKPÉNZTÁR EGYESÜLETI T. Alagut-utca 3. Tel: 1-536-19 U. Fő-utca 10. Tel: 1-553-64 XI. Horthv M.körtér 9 Tel: 2-583-93 PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK: I. Alkotás-utca 29. Tel: 1-660-14 II. Fő-utca 4. Tel: 1-535-73 II. Margit-krt. 45. Tel: 1-610-72 II. Széna-tér 7. Tel: 1-515-11 III. Flórián-tér 3. Tel: 1-622-57 XI. Horthy Miklós-út 11. Tel: 2-690-00 Előléptetések a hálókocsi-társaság magyar- országi osztályánáL A nemzetközi vasúti háló­kocsi társaság párisi vezérigazgatósága a vállalat magyarországi képviselőjének. Forster Jenő báró­nak előterjesztésére Hauser Károlyt kinevezte a ma­gyarországi osztály főnökévé, Thierry Gaston bá­rót osztályfönökbelyetlessé, Sthuster Emilt, a du­nai kirendeltség főnökét felügy eiőhelyettessé. Szarvas Sándort, a nyugati pályaudvari kireuddt- ség főnökét főellenőrré, Bányai Miklóst a buda­pesti osztály titkárává és Nagyiványi Antalt a bu­dapesti osztály pénztárosává. A párisi vezérigaz­gatóság nagy elismeréssel emlékezett meg a háló­kocsi társaság magyarországi osztályának az ide­genforgalom fejlesztése terén az elmúlt esztendő­ben elért nagy eredményeiről és sikereiről. II I I VARRÓGÉP, KERÉKPÁR ZLAMÁL LAJOS varrógép, kerékpár és gramofon üzeme 1. Krisztin» - körnt 30. nán. Jlöuid facscutty — Uassizu. fólcedv Napkeletről elindultak Betlehembe a három királyok, hogy üdvözöljék a kisdedet. Az ö em­lékükre rendeltetett a Vizkeresít ünnepe Krisztus születése után a ll.-ik században. Egyházi jelentőségén kívül fontos e nap a fiatalságnak, mert ezzel kezdődik a vigalmak so­rozata, a farsang. Erre az esztendőre azonban igén rövidre mérte ..ennek idejét a kalendáriumcsináló. Mindössze 5 hétre. Február 8-án van farsang vasárnapja, rá keddig be kell fejezni a bálok sorát. Mintha csak számoltak volna a mai viszo­nyokkal, mikor az embereknek vékonyan jut pénze a mulatozásra. Lesz Budán bál bőségben és fiatalságunk a farsangi napok rövidségét, az erszény laposságát derűvel és jókedvvel fogják pótolni. Karnevál őfensége már fejére rakta a csörgő sapkát — városszerte áll a bál és ilyenkor a krónikás is okosabban teszi, ha nem az esemé­nyek, hanem csak a pohár fenekére tekint és így kíván jó mulatóst a mulatóknak, szerencsés pár- találást a farsangi párjátkeresőknek. Gellérthegy távlati képét mutatja. Jaschka Ferenc bécsi festő és rézmetsző (1775-1836) festménye a Margitszigetről mutatja a budai Várat és a Gellért­hegyet. másik képe pedig Óbudát a margitszigeti partról, míg a harmadik a budai Dunapart és a ■ Várhegy finom, egykorú látképét. Wigand vizfest- ménye Itiida és Pest látóképe a Gellérthegyről. Különösen hívek és művésziek Alt Rudolf (1812- 1905) vizfestményei a budai Császárfürdöről, a budai s pesti Dunapartról s meglepően artiszitikusak Forrag Iván gróf amatőr-festő- és rajzoló (1817- 1852) interiőrjei egy budai villából a múlt század 40-es éveiben. A Fővárosi Képtár nagy anyaga nem áll meg a hagyományos festői irányoknál, hanem a legújabb, modem művészet reprezentánsait is elénk tárja. Túlzás nélkül igazolja ez a kiállítás azt a becsüle­tes, pártatlan törekvést, amely a főváros gazdáit a gyűjtésben vezette. Némethy Károly kulturtanács- nok az átalakítás alatt álló Székesfővárosi Képtár­ban olyan anyagot fog a közönség elé vinni, amely a művészi igényű külföldieknek is fogalmat ád fes­tészetünk és szobrászatunk kialakulásáról és külön­féle értékeiről. A Fővárosi Képtár és a Történelmi Képtár kiállítása Kedves és értékes budai képek is láthatók azon a kiállításon, amelyet a Székesfővárosi Képtár és Történelmi Muzeum anyagából Kopp Jenő dr. ren­dezett a Nemzeti Szalonban. Minket különösen a Történelmi Muzeum anya­ga érdekel. Ebben a régi Buda legjellemzőbb részei láthatók a Várheggyel, a Gellértheggyel és az egész budai hegyvidékkel; sok pesti képnek festői hát­tere is a budai oldal, mint amely a piktorok szá­mára festői téma. Ritka és megkapó látkép egyebek közt Kiette Károlyé (1793-1874): Kilátás a Sváb­hegyről a Gellérthegyre és a Várhegyre, Barabás Miklós 1843-ban datált vízfestménye jobboldalt a Iparosbál. Az ősi, budai I. kér. Iparoskor vitéz dr. József Ferenc királyi herceg véd­nöksége alatt január 16-án, szombaton este 9 órai kezdettel, a Polgári Kaszinó dísztermé­ben (I. kér. Krisztina iér 1.) fényes külsősé­gek között tartja meg hagyományos bálját. Az I. kér. Iparoskor a nagyszabású bált a Turul Szövetség „Buda“ Bajtársi Egyesületé­vel karöltve, az eddigieknél is nagyobb mé­retben rendezi meg. Mint értesülünk, a neve­zetes bálon a kormány, a hatóságok, az ipar- testültek, iparoskörök és az iparérdekképvi­seleteken kívül Buda polgárságának szine- java is résztvesz. A nagy érdeklődésre való tekintettel ajánlatos a jegyigénylésekei a bál irodájában (I., Attila krt 50. Telefon: 1-518-07) előjegyezietni. ll GALLY CIPŐK l„ KRISZTINA KŐRÚT 24. I Megjeleni a KALLÓS IÁKOS­FÉLE „GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TŐZSDEI KOMPÁSZ“ 1936 —1 9 3 7. évi évfolyamának második része két kötetben TARTALMAZZA: az összes bndapest és vidéki ipari, ke­reskedelmi, biztosító, stb. vállalatok legújabb adatait. A már előzőleg megjelent két kötettel együtt — amely a buda­pesti és vidéki pénzintézetek adatait közölte — most már négy kötetből áll a komplett kompasz Mind a négy kötet ára együtt 60 P Megrendelhető: a Pesti Tőzsde hladó« hivatalában Bndapest. Vl.f Anker-k5z 2, 1. 4. Tel. i 1—220—96 és 1-213—86. Szórakozzunk Budán KAKASKAPU söröző-étterem ben II., PÁLFfY-TÍR 1 Tall Árpád ós Toll Jancsi cigányzenekara muzsikál. Síposnál mindenki boldog meri csak sziltanÉlktill hnlrtat ehet UI-. Laios-u 46. 6UWPEL GELLERT-ETTERMEBEN Ráczz Zsiga muzsikai Tabáni Farkas Báláná éttermében I. ATTILfl- UTCN 39. Minden éljél ImskBIIn- legességek DÉL1VASVT EREDETI OROSZ fCJÍVÉHAxnjjN KETTER ÉTTERMEI »I-. Horthy Miklós et 48. ESTENKÉNT GYŰRI LAKATOS FLÓ8IS MUZSIKÁL ZSIGMOND KAvEhAZ ÉTTEREM II., KELETI KÁROLY-UTCA 9. _____________WINDEN E S T E TÁNC Aug u&zt uduá&zdáboH minden délnfdn szalonzene Régi Buda-Kávéház Reggeli és uzsonn&kávéia II, FÓ-UTCA 79 SZÁM. minden *d**‘Tt Vitl*<u

Next

/
Thumbnails
Contents