Budai Napló, 1930 (27. évfolyam, 979-1022. szám)

1930-01-01 / 979. szám

XXVII. évfolyam. 979. sz. Buda érdekeit a várospolitika, a közgazdaság, tár­sadalom, művészet és sport terén szolgáld újság. Előfizetése egy évre 24 pengd, félévre 12 pengd. Egy szám 50 fillér. Szerkesztdség és kiadóhivatal: I., Bors-utca 24. Délután 5—7-ig. Telefon : 502—96. Napló Hirdetések ára: Egy hasáb széles, egy milliméter IO'nO Felelős szerkesztő: magas sor, egyszeri közlésnél 40 fillér. 20 mm. ' _ ' _ A ‘J m3gas hirdetés 8 pengd. Szövegsor ára 4 pengd. január VIR AAU DlLA z^, r Közgazdasági közlemények megállapodás szerint. . A hirdetések dija mindenkor előre fizetendő. ,'Ta Buda újéve Irta: RSPKA FERENC dr. főpolgármester Budapest nagy történelmi hagyományainak tisztelet­reméltó gyűjtőhelye Buda. De nemcsak a múlt kincses- háza, a jövő nagy fejlődésé­nek is hatalmas erőforrása. Pest az ország kereskedel­mének és iparának közép­pontja. Itt a természet nem ajándékoz az embernek sem­mit, itt mindent az ember­nek magának kell megte­remteni : szépséget, erőt, üdeséget, még a jó leve­gőt is. Budán bőven ajándékoz az embernek a természet. Nemcsak a dombok növény­zetétől üde levegőt, hanem a föld mélyében rejlő meg­mérhetetlen kincseket, ami­ket csak ki kell aknázni, bogy az egész Budapestet gazdaggá, tegyék. Azt, mondhatom, hogy a budai fürdőváros létesítése nem budai kérdés. Még csak nem is csupán budapesti. Nagy nemzeti jelentőséggel bíró kérdés ez, mert létesí­tése, hatása, kiszámíthatat­lan eredményei olyan jelen­tőséget adnak Európa for­galmában Budapestnek, és vele Magyarországnak, amit ma még álmodni sem me­rünk. Éppen azért, mert állami érdek a fürdőváros megt remtése, nem szabad nyu­godnunk és szünet nélkül kell ezt hangoztatnunk, hogy átmenjen a köztudatba, hogy gondolkodni kezdjenek fölötte és belássák, hogy ez így van és ezért cselekedni kell. A közvélemény előkészí­tése ma a legfontosabb elő­munkálatok közé tartozik. Meg kell győzni mindenkit, aki csak valamit tehet en­nek a nagy célnak az érdeké­ben, hogy itt miről van szó és milyen következmények­kel jár, ha megfelelő erővel fogunk ennek a nagy kér­désnek megoldásához. Tudom, hogy igazság­nak göröngyös az útja. Ta­lán sokkal nehezebb az em­berekkel elhitetni valami egészséges igazságot, mint valami tetszetős ámítást. De akik megvannak győződve, hogy Buda és egész Buda­pest jövője attól függ, hogy egyetlen kincsesbányájával: fürdőinek gyógyító vizével meg tudja-e gazdasági éle­tét, szilárdítani vagy nem, azoknak mindent el kell kö­vetni, hogy a hegyek mélyé­ben rejlő hatalmas értékek \ a magyar főváros fejlődésé­nek segítségére siessenek. Buda újéve szépnek ígér­kezik. Az új hidak építése a megvalósulás stádiumába lép. Nemcsak a forgalom szempontjából fontosak ezek az új hidak, bár ez is nagy dolog, mert a hidak ma csak a legnagyobb nehézséggel tudják lebonyolítani a for­galmat. De nagy jelentőség­gel bírnak az új hidak Buda fejlődése szempontjából is, mert teljesen félreeső város­részek emelkednek jelentő­ségre és igen valószínű, hogy új városrészek keletkeznek majd az új hidak körül. Es ha ilyen szép remény­nyel nézek Buda jövője elé, örömmel látom azt, ami lesz. Budával együttérzők, fejlődése örömöm. Kívánom, hogy a szép remények teljes egésziikben betelj esedj enok. A most kezdődő új év vigye közelebb Budát, a vá­rost, és Buda lakosait egyen­ként vágyaik teljesüléséhez. Hirdetések ára: Egy hasáb széles, egy milliméter magas sor, egyszeri közlésnél 40 fillér. 20 mm. magas hirdetés 8 pengő. Szövegsor ára 4 pengő. Közgazdasági közlemények megállapodás szerint. A hirdetések dija mindenkor előre fizetendő. Csak a rövidlátó emberek kifo­gásolhatják azt, hogy a főváros meg akarja szerezni a főváros kö­zönségének Budapest, környékét és hozzáférhetővé akarja tenni mindenki számára. Azt szeretném, ha ezek a kifo­gásoló emberek kisétálnának va­sárnap délelőtt a budai hegyekbe és látnák azt, hogy milyen nagy horderejű Budapest életében a budai hegyvidék. Néhány ilyen séta és én azt. hi­szem, elhallgat minden ellenvetés. Teljes lesz az egyetértés a budai hegyeidék fontosságában. A régi város A Víziváros jövője Irta: KOZMA JENŐ dr. orszgy* képviselő, a központi párt elnöke RIPKA FERENC dr. Budapest székesfőváros főpolgár­mestere, a Felsőház tagja, udv. tanácsos.^ *tb. '' -Lv'gyt Legyen boldogtanyái most kezdődő év, hoz; A A gyümöl­csöt a jóakarat, segítsen bennünket a Gondviselés! Budapest vasárnapja Irta: BÓDY TIVADAR dr. a felsőház tagja, ny. polgármester Mindig örömet találtam abban, ha vasárnap délelőtt sétálhattam a budai hegyekben és kétszeres örömem volt olyankor, ha havas tájakat bámulhattam ezekén a sé- Ü-kon. ’Nincs az a festő, akinek az ecsete olyan szépségeket vethetne a vászonra, mint amilyen szépsé­geket a havas természet produkál, beborítva leplével a fenyveseket. Egyik legutóbbi sétámon a bu­dakeszi erdőn keresztül tértem haza és boldogan siettem le az er­dőn keresztül, mert arra gondol­tam, hogy az az erdő most végre Budapest tulajdonába kerül. Az új fővárosi törvény ugyanis megszerzi Budapest számára ezt a gyönyörű erdőséget és a jövőben Budapest vezetői gondoskodhat­nak arról, hogy megfelelő utak, világítás, víz tegyék kellemesebbé a pesti polgár vasárnapi sétáját. Nekem az a meggyőződésem, hogy nagy nyereség ennek az er­dőnek Budapest tulajdonába ju­tása a főváros közönsége számára és ez csak első lépés legyen. A legrövidebb időn belül gyarapítsa a főváros újabb vásárlásokkal erdőállományát. Ezt a meggyőző­dést a vasárnapi sétákon merítet­tem, amikor látnom kellett, hogy ezek az erdők kimondhatatlan forrásai a főváros egészségének. Egész héten robotoló, íróaszta­loknál görnyedő emberek vasár­nap délelőtt kezükbe veszik a tu­ristabotot és elindulnak erőt sze­rezni, levegőt szívni a budai he­gyekbe. A pesti bérházak poros, kormos levegőjében nevelkedő gyermekek legnagyobb boldog­sága néha labdázni, játszani a bu­dai hegyek között. Nem lehet letagadni, hogy az utóbbi években erősen., megnöve- kedett a vasárnapi ä indulók' száma. Ebben része van annak, hogy a főváros vezetősége igen sok új utat csináltatott minden­felé, új világítási hálózattal bő­vítette a budai hegyeket és néhol a vízellátásról is gondoskodott. Arról nem is szólok, hogy mit je­lentett a fogaskerekű villamosí­tása, A főváros vezetősége a jövő­ben még többet fog tenni a budai hegyek fejlesztéséért és ebben a törekvésében számíthat, a főváros törvényhatóságának erős támoga­tására. Budapest új erdejéhez csatla­kozzanak újabb erdők. Az erdők látogatását mozdítják elő jó utak, jó világítás és főág — itt a leg­nagyobb hiány —[ víz. A fogas­kerekű vasút csak ja budai hegyek egy részét teszi hozzáférhetővé, a többi részt az autóbuszoknak kell megközelíteniük. Az első lépések ezen a téren is megtörténtek. Jöj­jenek újabbak! Ha pedig ezeken túl vagyunk, akkor lássuk cl a budai hegyvidé­ket turistaházakkal, uzsonnázóhe- ly ékkel. Budapest népe találja meg a budai hegyekben azt, amit a bé­csi közönség megtalál a Wiener Waldbau és a berlini publikum a Grunewaldban. Régi igazság, hogy a TI. kerület kél városból áll. A Vízivárosból és az Országúiból. A Víziváros tulajdonképpen csak egy utca: a Fő-utca. Az Országút is csak egy utca volt, az Ország-út, Azóta, hogy ezt a két részt összeházasí­tott ák, nagyot nőtt a város, bené­pesült a Rózsadomb és benépesült a hegyvidék. Különös módon a hegyvidék a torkát szorongató téglagyár és te­mető miatt kívülről befelé fejlő­dött. A régi patrícius budai csa­ládok, de még a pestiek is a Li- pótmező tájékán építették föl a nyaralójukat, Hogy nem volt egészséges fejlődés, bizonyítja az a körülmény, hogy amint a tégla- lr-várat, beszünteti:'t és az Ördög­árkot beboltozták, egyszeribe meg­indult a Pasarét fejlődése. Egy­két évtizeddel ezelőtt csak nehe­zen tudták ott a telkeket eladni és ma is üresen állnak hatalmas területek. A II. kerületnek ezt a részét hamarább el lehetett ren­dezni, mint magát a tulajdonké­pem Vízivárost, Itt puszta terü­leteket és mezei utakat kellett csak rendbehozni és megindult az élet. Egészen más a helyzet a tulaj­donképpeni Vízivárosban. A Vár után a legrégibb városrésze Bu­dának, amely tulajdonképpen a Várhoz tartozott, Az első volt, mely modernül kiépült, sajnos — szűk területre szorítva, az egész városrész tulajdonképpen csak a Fő-utcából állott. Fejlődése csak korlátolt keretek között volt lehet­séges, amit hamar el is ért és az­óta stagnál. Hiába építettük oda a Vigadót, — erősebb életet, lük­tetőbb forgalmat nehéz itt terem­teni. Most, hogy a budai rész fej­lesztésének tengelyévé tettük a fürdőügyet, világhírű gyógyfor­rásainak kihasználását, fontos szerep vár az alsó hévízi fürdőket a felső hévízi fürdőkkel összekötő városrészre, mert a. két fürdöcso- port közé ékelve összekötő kap­csot képez a kettő között, A kirá­lyi palota a festői szépségű Ha­lászbástya aljában, széles Duna- parttal, túlnyomó részben ez a városrész van hivatva a két für­dőcsoport közötti forgalmat lebo­nyolítani, ami rendkívül megnö­velné az itteni kereskedők és ipa­rosok forgalmát, mert itt kell föl­építeni azokat a szállodákat, ahol a kevésbé beteg, inkább csak vi­lágjáró idegenek szállnak és fo­kozzák a vevők és fogyasztói: szú­Imát. I Magam is hirdetem, ahogy a j Budai Napló is hirdeti, hogy a Ví­ziváros Dunapart ján a mai aszfal­tos sivár út helyére virágos, lige­tes parkot kell építeni, mert ez lesz a járó betegek délelőtti séta- útja. Meg kell építeni a Halász- bástyát, amely panorámaszerüen fog emelkedni a Mátyás-temp­lomig, ami azonban egy boldogabb és gazdagabb generáció feladata lesz. A dunaparti korzó vonzani fogja a kereskedőket, fényes ki­rakatok csábítják a fürdővendé­geket, tarkítva kis- és nagyszállo­dák sorával, ahol. a gazdag és sze­gény beteg egyaránt el tud he­lyezkedni. Hiszem és meggyőződésem, hogy a mostani gazdasági helyzet le­küzdése után a Víziváros külö­nös módon fel fog lendülni és be­tölti azt a hivatását, amit föld­rajzi fekvése utalt ki számára. Ez lesz a régi város megújhodása! Immár átment a köztudatba, hogy az 1930. évben a világ ká­tól ikusai ünnepelni Budapesten gyűlnek össze s hogy ezek az ün­nepségek Szent Imre kultuszának jegyében fognak lezajlani. Az a terv is felmerült, hogy ebből az alkalomból a Kelenföld—Lágymá­nyost Szent Imre-városnak fogják elnevezni. Nyilván ennek az el­gondolásnak hírnöke a székesfővá­rosi Közmunkák Tanácsának az a legutóbbi határozata, mely szerint a Villányi-út Szent Imre-útnak neveztetett el. Nem kívánok e tervek históriai és társadalmi vonatkozásaival fog­lalkozni. Annyit azonban le kell szögeznem, hogy a „Szent Imre­város ’' gondolata a kelenföldiek lelkében örömteljes visszhangot keltett. De ne vegye tőlem senki se rossz néven, ha én e lelki han­gulaton túl a realitásokat is ke­resem. Hinni akarom, hogy ami­kor az ország közfigyelme a Szent Imre-város felé fordul, meg fog­ják látni ennek a városrésznek azt a nagy közgazdasági kiválását is, amelyet nemcsak fővárosi, hanem országos vonatkozásban be kell töltenie. Nem kívánok e tervek históriai szempontok azok, amelyek erre a megállapításra vezetnek. Részben közvetlenül aktuális témák, rész­ben jövőbe tekintő országos fel­adatok szemszögéből nézem ezt a SI&ei®É Imre-¥áro§ Irta: BECSEY ANTAL kormánytőfanácsos, pártelnök

Next

/
Thumbnails
Contents