Budai Napló, 1926 (22. évfolyam, 844-869. szám)

1926-01-12 / 844. szám

XXIÍ. évfolyam. 844. sz. Buda érdekeit a várospolitika, a közgazdaság, tár­sadalom, művészet és sport terén szolgáló újság. Előfizetése egy évre 200.000 K, félévre 100.000 K. Egy szám 4000 K. Szerkesztőség és kiadóhivatal : I , Bors-utca 24. Délután 5—7-ig. Telefon: 129—96. Felelős szerkesztő : VIRAÁG BÉLA Hirdetések ára : Egy hasáb széles, egy milliméter magas sor, egyszeri közlésnél 5000 korona. 20 mm. magas hirdetés 80.000 K. Szövegsor ára 25.000 K. Közgazdasági közlemények megállapodás szerint. A hirdetések dija mindenkor előre fizetendő. HH ~ 1926 január 12. Mohács... RIPKA FERENCZ főpolgármester, akit újév napján fölkerestek bensőbb hívei Budán, az üdvözlő szónokok szavaira vá­laszolva, párhuzamot vont a mo­hácsi csatának ez évre eső négyszázados évfordulója alkalmá­ból az akkori erkölcsök és a mai erkölcsök Között. Az ország kót nagy pusztulása: — Mohács és Trónon. Mind a kettőt az erköl­csök pusztulása szülte, de az or­szágot megmentheti az újból meg­erősödött magyar erkölcs. Ujcvi beszédének idevonatkozó részét itt közöljük, mint örökbecsű kinyilatkoztatást: Százados emlékünnepeket ültek most minden esztendőben. Nagy embereket ünnepeltek, nagy, kor­szakot alkotó esemiélnyjek évfor­dulóinak örömünnepét ülték és a múlt diadalaiból reményit, merített a magyar a jövőre. Az idén is lesz ilyen százados évforduló. Ez nem lesz olyan, mint az eddigiek. Nem az öröm ünnepe lesz. Nem reményt merí­tünk belőle, hanem megdöbbenést. Ez az évforduló: a mohácsi csata négyszázados évfordulója. 1526 augusztus 29-ién délután, alig egy óra leforgása alatt, el­pusztult a magyar hadsereg, el­esett a király és elveszett a füg­getlen magyar királyság. Nekünk sokkal több közünk van Mohácshoz, semmint gondolnánk. MY buktatta el akkor az orszá­got? A hadsereg vezére nem ismer­te az ellenség] erejét. A nagyhangú hősködők bele­hajszolták támadásba a vezért és belerohantak a háromszáz török ágyú torkába. A'z igaz, hogy könnyelműségükért elpusztultak valamennyien, de ez nemi elég ve- zeklés bűnükért. Elvesztették a hazát és ezért nemcsak nekik kel­lett bünihődniök, hanem utódaik­nak is századokon keresztül. Vi­gyázzunk, hogy a mi utódaink ne bűnhődjenek! A mohácsi vesztett csata még neon tette volna tönkre Magyar- országot. A török szultán is kivo­nult az országiból, mert nemi hitte, hogy ez az egy ütközet megsem­misítette a magyart. Csak, amikor a következő években látta a nem­zet erkölcsi összeomlását, akkor érett meg benne a szándék, hogy megszállja az országot. Nem a tö­rök fegyver, a magyar erkölcsök pusztulása fejezte be a mohácsi vészt. Az erkölcsi erő mindig hely­re tudja hozni azt, amit elvett az erőszak. Mi egy uj Mohács után élünk. Ne higyjük, hogy a trianoni szer­ződéssel «linden elveszett. Mi tő­lünk függ, hogy miennyi veszett el. A magyar erkölcstől függ, hogy egyáltalában elveszett-e va­lami. És mi a nemzet erkölcse? Először az egység. Milliók össze­fogása, közös törekvés nem egy­más ellen, hanem egymásért. Rombolás helyett munka, gyűlölet helyett megértés, elnyomás he­lyett segítség. Ha erkölcsében erős lesz p ma­gyar, minden Mohácsot legyőz. Örök mementóként márványba kel­lene vésni ezeket a szayakat, melyek erős bizonyságai annak, hogy Buda­pest főpolgármestere történelmi ma­gaslatról ítéli meg az eseményeket. _ Az újév Budán. A szoká­sos újévi üdvözlések hivatalos ré­sze odaát Pesten folyt le az uj városházán, ahol dr. Ripka Ferenc főpolgármester fogadó termében ’összegyűltek a kerületi pártok vezérei és megválasztott bizott­sági tagjai, akiknek nevében dr. Kozma Jenő a Községi Polgári Párt elnöke üdvözölte a párt ve­zérét és ahogy beszédében is hang­súlyozta — életre hívóját. Tartal­mas beszédben hangsúlyozta, hogy az egyesztendős, még gyermek­cipőben járó párt nagyszerű felvi­rágzás elé vitte a közéletet, mert ez a párt a vezér bölcsessége és szívós kitartása révén oly elgon­dolásban egyesült, mely a polgár­ság javára harag és elvakultság nélkül cselekszik. Pedig nincs más jelszava, mint a szeretet, mely azonban előbb-utóbb győzni fog és egy táborba hozza a polgársá­got, leszereli az ellenfeleket, s ezzel nemcsak a párt, de az egész főváros vezérévé teszi Ripka Fe­rencet. A lelkes éljenzéssel kisért üdvözlet után dr. Ripka Ferenc főpolgármester válaszolt és kije­lentette, hogy neki a törvényható­sági bizottságból a munkakészsé- get kell kiváltania. Eleinte minden­ki életképtelen közgyűlést jósolt, ma pedig a közgyűlés már szép munkásságra tekinthet vissza. A Községi Polgári Párt a közgyűlési pártok között a mérleg nyelve és ezérf a párt legyen érzékeny és igazságos minden igaz ' dologgal szemben. A székesfőváros küldöttsége az­után Ripka Ferenc főpolgármester vezetésével Horthy Miklós kor­mányzó előtlt, aki a főpolgármester üdvözlő szavaira annak a remé­nyének adott kifejezést, hogy si­kerülni fog a neímzeti munka ré­szére Budapesten megfelelő lég­kört teremteni. A várból visszatérve belső, bu­dai liivei várták a Geliérthegy-ut- cai lakásán, amely alig volt képes befogadni az üdvözlők nagy tá- í borát. Baranszki Gyula dr. kormány- főtanácsos üdvözölte elsőnek itt a hit, a béke és a boldogság meg­szentelt otthonában, és pedig há­rom minőségben: az összpolgár- ság nevében mint főpolgármestert, a krisztinavárosi egyházközség és a Budai Kah. Kör nevében min azoknak elnökét és a krisztina­városi polgárok nevében mint leg­kedveltebb polgártársat. A jobb jövőt az ő egyénisége biztosítja , és kíván neki a méltóság mellé megfelelő hatalmat is. Hálás kö­szönetét mond az egyházközség nevében, hogy a templomot res- j tauráltatta és a budai katholiku- sok hálásak, hogy lehetővé tette ' a Katii. Kör székházának vissza­szerzését a vallásalap segítségével. Végül a Krisztinaváros polgársága nevében, bár megbízása erre nincs —- mond köszönetét mindazért, amit’ a polgárságért tett és kíván­ja, hogy csaláljával együtt az Is­ten bő áldása árassza el. Ezután iidvzölték még: Andréka Károly dr., Boon Tempis Mór, Holtzspach Nándor, Hódy Lajos, Véssey Ede, Hubert Vilmos, Bier- ndezky Szilárd, Szőke Adolf és a Klotild szeretetház két árvája. Az elhangzott üdvözlésekre dr. Ripka Ferenc klasszikusan szép beszédben válaszolt, amelynek tör­ténelmi jelentőségű részét lapunk vezető helyén közöljük. A beszéd találó képei a jobb jövőt Ígérő nyilakozatok, az újév napjának je­lentősége és a megerősödött ma­gyar erkölcs diadalának jóslás- szerű bejentése, mély hatással volt a megjelentekre és magasan tul- emelték Budapest iőpolgármeste- rét a hétköznapi városi politiku­sok színvonalán. A Községi Polgári Párt a fő- polágrmesternél való tisztelgése után az uj városházai egyik ta­nácskozó termében üdvözölte el­nökét dr. Kozma Jenőt, aki meg- hatottan köszönte meg ezt a ki­tüntető megtiszteltetést. A főváros ipartestületeinek szá­mos képviselője újév napján dél­ben tisztelgett Beesey Antalnál, akiben nemcsak a budai iparosok, de a pestiek egyik ieghivatottabb vezérüket látják. Beesey Antalt kedvesen' lepte meg az iparosság szeretőiének e ispontán megnyil­vánuló megnyilatkozása. Az Óbudán és Újlakon szervez­kedett Községi Polgári Part és a III. kerületi Társaskör hivatalos helyiségében kereste fel dr. And­réka Károlyt, akit a párt és a ka­szinó nevében bensőséges, meleg szóval üdvözölt Rezső Anatal. — A Budai Tanító Egyesület leg­utóbbi őszi közgyűlésen H r i v n y á k János agilis elnöksége mellett az egye­sület néhány kimagasló tagját; köz­tük Gärtner • . M ó r a Ist­vánt tiszteletbeli taggá választotta. Gärtner Rezső 40 éves tanítói munká­ja mellett az egyesületi élet halksza- vu, de tántoríthatatlan hiiségii mun­kása; Móra István pedig 40 éven ke­resztül hintette el rajongó tanitó szív­vel poéta lelkének gazdag kincseit ki­csinyeknek. nagyoknak egyaránt. A közgyűlésen Quint József, az állami tanítóképző-intézet » tudós igazgatója tartott érdekes előadást az ui népisko­lai tanterv végrehajtásáról. — Dohnányí Ernő világhírű zongo­raművészünk és zeneszerzőnk Buda egyik legremekebb helyén, a Zugliget eleién levő Kuruclesi-ut és Széher- ut mentén elterülő 5100 négyszögöl nagyságú ingatlant mostanában vette meg Manninger Vilmos egyetemi ta­nártól. — Templomot kíván az óbudai evangélikus egyház, amelynek 1880 hivője van és egy szűk, alig 200 embert befogadó imaházban, a Zichy-utcában tartja istentiszte­leteit. Az egyháznak a templom céljára már van telke a Selmeci- és Kenyeres-utca között, mig a felépítéshez szükséges legalább egymilliárdot társadalmi utón kí­vánja megszerezni. A lelkesen dol­gozó presbitérium élén a mindig agilis dr. Szalay Sándor kormány­főtanácsos, II. kerületi elöljáró, de III. kerületi lakos áll, s irányít­ja azt a nagyarányú mozgalmat, mely Buda második lutheránus templomát eredményezi majd. Köszönetemet kell itt le­rónom mindazokkal szemben, akik jókívánságaikkal uj év al­kalmából fölkerestek és kö­szöntőm mindazokat, akik sze­retettel, jóakarattal támogat­nak abban a munkában, amit Buda polgárainak anyagi jó­léte érdekében kifejtettem ed­dig és tánkadaitan erővel foly­tatok a jövőben. Köszöntőm Budát az uj, a jobb, a boldogabb uj esztendő­ben! Viraág Béla. — Fabluyí Rezső dr. egyetemi m. tanárt, ahogy azt már jelentettük, ki­nevezték a Lipótmezei elmegyógyin­tézet igazgatójának s ez alkalomból a Hűvösvölgy Környéki Tár­saskör saját helyiségében (Holtz- spach-diilő) január 9-én díszvacsorát rendezett az ünnepelt igazgató tisz­teletére. amelyen tisztelőinek és ba­rátainak nagy száma megjelent dr. Ripka Ferenc főpolgármesterrel az élén. Holtzspach Nándor mondot­ta az első felköszöntöt lelkes szóval üdvözölve Fabinyi Rezsőt, a mindenki által szeretett és tisztelt tagtársat. F a- b i n y i Rezső igazgató keresetlen sza­vakkal köszönte meg az öt ért meg­tiszteltetést, majd egy orvosi hason­lattal élt, szembe állitva egymással az emberi testet, az emberi társadalom­mal. amelyek egyforma törvények alapján élnek és virulnak. Sajnos a há­ború egyaránt megzavarta egyesek testi épségét és a társadalmat is. Üd­vözli dr. Ripka Ferenc főpolgármes­tert, akit a gondviselés küldött, hogy a széthulló társadalmat egyesítse. Utá­na O s z o 1 y Kálmán igazgató az őszin­te elismerés szavaival üdvözölte a kaszinó két kiváló és nagy sikert el­ért tagját, dr. Ripka Ferenc disztagot és dr. Fabinyi Rezső igazgatót. Él­jenzés közben emelkedett szólásra a főpolgármester, aki töprengett afelett, hogy a nemzetet ért újabb megpróbál­tatás idején illik-e ünneplésre össze­jönni, de látva, hogy mily gondvise- lésszerüen vezeti a szörnyű kálvárián át a nemzetet gróf Bethlen István, aki iránt a becsületes magyar haza­fiak ma még odaadóbb bizalommal van­nak, aki mint a nemzet orvosa gyó­gyítja a beteg társadalmat. — akkor alkalomszerű, hogy az egyes embere­ket gyógyító orvos ünnpelésén is részt vegyen. Méltatta és kiemelte ezután az ünnepelt nagy tudását, képességét Co . úlUvioUgclt c UioZ'-o üiLsfú'. <i fordulatokban, képekben gazdag be­széd rendkívüli lelkesedést váltott ki, amit még fokozott dr. Baranski Gyula kormányfőtanácsos azzal, hogy a lelkek egyensúlyát helyreállító nőket s azok mintaképét. Fabinyi Rezsőnét éltette. A barátságos kedves hangu­latú estét tánc fejezte be. A régiek fürdőzéséről Ősmagyar szokás a meleg fürdők használata — Bőrből készült kádjaik voltak Már a görög udvarnál Bi- zanezban is keresett cikk volt a magyarok által készített bői^ür- dőkád, ami azt bizonyítja, hogy a magyarság a meleg gyógyforrá­sok vizét távoli vidékről hozta be­tegeinek. Ázsia tele van különféle forróvizü gyógyforrásokkal és ez fejleszthette ki a bőrkád-ipart, mert a nagytudásu mágus papok egyúttal a nemzet orvosai is vol­tak és hiríik messze földre elter­jedt. A gyógyvizek hatását a má­gusok már akkor felismerték, ami­kor más népek még alig használ­tak ilyen fürdőket. A fürdőt megbecsülte maga Ár­pád fejedelem is, mert Anonymus krónikája szerint amikor átkelt a Dunán a magyar Rév-nél, a Duna mentén felmenvén, a felső meleg forrásoknál ütött tábort, valószínű csak azért, hogy megfürödjön hon­foglaló vitézeivel, mert a magnum áldomást azután északabbra, a mai Óbudán tartották meg, amelynek huszadnapra szakadt csak vége. Az első táborütés helyén alakult Eelhéviz (a mai Lukácsfürdő he­lyén), ahol már 1176-ban a János vagy keresztes lovagoknak van a Szentháromságról elnevezett kolos­toruk, templomuk, kórházuk és fürdőjük, amely szép épülettel volt körülvéve. Felhéviz jelentősége a mai Csá­szár- és Lukácsfürdö helyén az Árpádok alatt nagyon emelkedett. II. Géza idejében és később is ez volt Budának a vásárhelye. For­galmát emelte a rév, amely a Margitsziget alsó csúcsának érin­tésével a (pesti) baiparton levő Jenő községgel kapcsolta össze. Felhéviz első virágzása Zsigmond- dai ért véget és a Jagellók alatt lesz újra divatos. Ezüst fürdőkádat, amely párja volt egy ezüst bölcsőnek, kapott pazar hozományában kedves nász­ajándékul Erzsébet királykisaszt- szony, II. Endre és Gertrud le­ánya, a későbbi Szent Erzsébet, Lajos thüringiai őrgróf felesége. Nyugat-Európában a fürdés akko­riban nem nagyon dívott s legfel­jebb a fakádakat ismerték. Ezért csodálták meg a keresztes hadak­kal itt járt külföldiek a mi fürdő­medencéinket, a köfürdőket. Ér­dekes különben, hogy Szent Erzsé­bet legkiválóbb életi ró ja, Monta- lambert szerint a Thüringiába ke­rült magyar műkincsek nem té­vesztették el hatásukat a nyugati iparművészeire. A.z utolsó nemzeti király II. La­jos, a feliiévizi fürdőbe járt a vár­beli palotájából s ott külön bor­bélyt is tartott,- de aligha azért, hogy szép selymes szakáikét meg­igazgassa, hanem, hogy a bor­bély, aki orvosszámba ment, kéz­nél legyen, ha a király roskatag egészsége megkívánja. Téli időben a hévizet a várba hordták fel, ahol fűszerekkel megtoldott fürdőt ké­szítettek a királynak. Sár,- hé- és tornacipők mindig legolcsóbban SCHÄFFER-cégnél Budán, Döbrentei-íér 4. Tel.; J. 125 50 JP Hajós Bertalan 24 ü t ő d é j BUDÁN, II., Fő utca Ajánlja kitűnő házikenyerét és elsőrendű vajas süteményeit Zsúros sütemények megrendelésre készülnek 89 Dr. MÄTHES dÓZSEFNÉ SZARKA ILONKA »SS I., PAULER-U1CA 11. 128 A varró-iskolába úri hölgyek korláfolt számban felvétetnek. Szalónomban angol-francia munka jutányosán készül. Tisztviselőknek folyószámla. Tóth Árpád hentes és kolbássárugyára II., üelek-ytcs 27. sí. Fiókók : 188 Alkotás.u. 9, Szénatéri nyílt piac Baiíhányy-íés'i csarnok. ÜLtFFY É TTEREM II., PÁLFFY-TÉR 4. SZ. minden este FARKAS VtNCE zenekara hartgversenyez Ilié igazolvány fényképek mérsékelt áron elsőrendű kivitelben gyorsan készülnek EOS&mZ&Y DE25© műtermében I., Krisztina-körút '35. Nyári Színkörrel szemben. Többtagú családoknak és nagyobb létszámú intézeteknek nagy árkedvezmény ! I

Next

/
Thumbnails
Contents