Budai Napló, 1924 (20. évfolyam, 796-818. szám)

1924-01-14 / 796. szám

XX Buda érdekeit a várospolitika, közgazdaság, iái­Hirdetések ára: Egy ha9áb széles, egy milliméter magas sor, egyszeri közlésnél 500 korona. 20 mm. magas hirdetés 8000 K. Nyilttér som 6000 korona. Szöveg után 8000, szöveg között 10.000 korona -- A hirdetések dija a megrendeléskor elő. c fizetendő. 1924 sadalom, művészet és sport terén szolgáló újság. Felelés szerkesztő : évfolyam. 796. szám. Előfizetése egy évre 20.000 kor., félévre Í0.000 kor. Egy szám 500 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: I., Bors utca 24. Telefon: 129 — 96. VIRAÁG BÉLA jnnudr' H én «v-po.. «ra.TC 7C Személyeskedés Jegyében indult az uj esz­tendő, és legerősebben Budá­nak épen abban a kerületé­ben, ahol a polgárságot erős, nagy táborba hozta össze az a Szabadpolgári párt, mely a háború előtt döntő szerepet tudott magának biztosítani a városházán. Mi többször sürgettük ennek a pártnak újjászervezését, ami esetleg elejét vette volna a polgárság szétforgácsolódásá- nak, csakhogy a háború utáni uj pártalakulások ezt az újjá­szervezést megnehezítették s minden vezérember az uj pártok keretében igyekezett elhelyezkedni, talán érvénye­sülhetni. És itt volt a baj. Az egyes pórícsoportok a maguk kicsi­nyes játékaikra óriási világ­nézeti jelszavakat vontattak, hogy kifelé jobban hatva, a jelszavak takarója alatt űz­hessék személyes játékaikat. A magyar pártok rövid éle­tűek. Tíz év előtti pártoknak még a híre is alig maradt meg, holott akkor késhegyig mentünk érettük egymás ellen. Ma látjuk, hogy a pártokból nem maradt egyébb mint né­hány vezérember, aki vezére marad a nemzetnek, akárhové lép be. Ezek is kivénültek tiz év alatt s igy vezérekre van szükség, nem pedig uj pár­tokra. Budai szempontból fö­lötte sajnálatos, hogy vezé­reink nem egymás mellett küzdenek, — hogy helyet ad­tak olyanoknak, akiknek Bu­dán nincsen talajuk, vagy hogy mesterségesen ültették át ide és csak gáncsolják a polgárság egyesülését Nekünk itt meg volt a vezér­karunk. APlatthyak, Becseyek, Ripkák, Baranskiak, Szilágyi­ak, Kollárok, Kozmák, Szi­getiek, Alpárok, Stromszkyak, Botzenhardtok, az újak közül i» többen, a HubertheK, Szom- bathyak, Virterek, Zieglerek, Joanovicsok, BarthosokFótyak és még egész s ora a jó ne­veknek. Ha ezek, mint becsü­letes, magyar urak összefog­nának s megcsinálnák a bu­dai blokkot, azt a budai pár­tat, mely minden budai polgár szivében él mint örökös vá­gyakozás, — akkor itt nem jöhetne semmiféle bomlasztó elem, sőt végkép elgyengülne minden nemzetellenes törek­vés. A budai munkásság vagy józan német, vagy honszerető magyar. Ezzel hamar megta­lálnák a megegyezést. Buda volt mindig a főváros keresztény része, itt mindig élt a konzervatív keresztény gondolat, mely sohasem volt romboló szándékú, és meg­hajolt előtte minden más val­lásfelekezet. Itt felesleges volt még keresztényibb pártokat szervezni, aminek révén szét­hullott a régi egység és felül­kerekedett a radikális felfogás. A széthulló kéve magjait föl­szedték a szocialisták és a velük egy gyékényen áruló pártok. Ä polgárság pedig el­gyengült. Ha tovább tart ez a sze­mélyeskedő ádáz' harc és polgár polgár ellen támad, akkor kivész itt a hit, az er­kölcs és a polgárerény. éléstárukat ürítik ki gyakran Jauernik Nándor és neje és foly­tatják az emberszeretet nevében ezt a rettenetes küzdelmet, ma­gukra hagyatva. Nem bírják tovább s ezzel csődbe jut a kerületi jótékonysági egyesület. Hisz még erkölcsi elismerésben sincs részük, nemhogy anyagi támogatásban s igy természetes, hogy előbb-utóbb visszavonulnak ettől az időt, ideget, vagyont emésztő munkától. A karácsonyi ! közgyűlést követő ünnepen részt vett Badál Ede elöljáró, aki sziv- vel-lélekkel foglalkozik a szegény üggyel, Angyal Kálmán a lelkes plébános és Szeghő igazgató, aki mint a Hungária fürdő igazgatója 300.000 koronát juttatott a nemes célra és az egyedüli adakozó volt. 130 gyermeket vendégeltek meg, akik az olvasó terembe járnak és Jauernik Nándorné osztotta ki közöttük az ő szoká­sos és minden évben általa ado­mányozott csomagokat, amikben irkák, tollak, noteszek, ceruzák, gvmaai és íüliszarakon kívül sütemény, alma és cukorka van általános boldogságot keltve a szegény gyermekek között, akiknek nincs karácsonyuk, ahová nem jut el a kis Jézus. Ez az ünnep is bizonyitja, hogy az államnak és városnak többet kellene törődnie e csőd elé került jótékonysági egyesülettel és ügybuzgó vezető­ivel. Müvészest Óbudán. A Hollós Mátyás Társaság január 6 án, vasárnap kitünően sikerült müvészestét rendezett a Ili. kér. Kiscelli-utcaJ iskola termében. Á változatos műsort a Dalkoszcru — Dalfüzér dalárda vezette be, utánna Morvay Győző mon­dott lendületes ünnepi beszédet. Érdekes volt Foerk Ernő tanár történeti tanulmá­nya Óbuda múltjáról. Igen tetszettek Viraág Ilonka táncai, Aggházy Hédinger Kata zongorajátéka. Máté Lajos és Müller Antal hegedű számai, K. Boránd Piroska monológja. Zugó Lajos köszöntötte GriF Lola pompás szavalatát. A művésznőt alig akarták leereszteni a pódiumról. Nagyon jól mulatott a közönség Peterdy Sándor tréfás előadásán. A Társaság fenruór 2 án az 1. kerületben rendez hasonló művész estét. Hagyományához hiven rendezte a Budapesti Katholikus Kör szil­veszteréi. Az estélyt elsőrendű műsor előzte meg, melynek kere­tében kitűnő művészek szórakoz­tatták a közönséget. Színészi tehet­ségeikkel brillíroztak Kőszeghy Irén és Antal, a Renaissance Szín­ház tagjai, majd vidám mókák keretében felléptek Ballagi Dénes a Kamara Színház tagja és Illés Margit. A vidám jókedvet fokozta Lakatos Miklós konferansz. Kitűnő hangulattal táncoltak aztán az új­évbe át, mig a derengő hajnal «véget vetett a mulatságnak. A közjótékonyság csődje. Va­lamikor a kerület büszkesége volt az 1. kerületi állt. Közjótékonysági Egyesület, amelynek élén gróf Apponyi Albertné áll és ügyeit Rottenbiller Fülöp államtitkár intézi páratlan buzgalommal. Az intéz­mény súlya Jauernik család vállait nyomja, mert a napi gond, az ellátás, a konyha az éléstár rész­ben Jauernik Nándor a szkf. nyomda igazgatója, a Vass József miniszter által létesített nepsegitő bizottság agilis tagja, aki a kerü' let szegényeit számon tartja és a segélyek kiosztását ellenőrzi, de egyúttal a jótékonysági egyesület gazdasági elnöke, de legfőbb rész ben Jauernik Nándorné, aki a polgári konyha elnöknője, fá­radhatatlan, áldozatkész, buzgó tevékenységén fordul, ahogy a karácsonyi közgyűlésen Rotten- biller államtitkár lelkes beszédé­ben hálásan elismerte és kiemelt«. Csakhogy az egyesület nem tu­dott lépést tartani a változott viszonyokkal, mert 4 koronás évi tagdija ma 20 papír korona, pedig egy arany koronára kell emelni és fizetni, amit a 200 tag közül nem fizet senki. De nem törődik az egyesülettel senki, sem a főran- guak, sem a polgárok. A sa. A szokásos újévi üdvözlés még sohasem volt oly bensőséges, oly nagyarányú, oly meghitten meleg dr. Rioka Ferenc udv. tanácsos, vezérigazgató lakásán, mint az idén. Az úri ház minden terme és szobája megtelt a család barátai­val és a háziúr őszinte igaz hívei­vel. Valami különös ünneplő han­gulat áramlott ennek a puritán jel­lemű, aranyszivü embernek kör­nyezetében, ahol oly tiszta lánggal lobog a családi élet oltárán a tűz. Minden szó, minden kívánság a szivek legmélyéről jött és eljutott a szivek mélységére. Baranski Gyula dr. az egyházközség és a Kathoiikus Kör nevében, Szőke Adolf tanár a Klotild szcretetház, Dunai Ferencz a Budai Dalárda, Merényi Richard a felső Krisztina­városban élő polgárok, dr. Koch Nándor a „33-as Football Club", két kis árva, a szeretetház növen­dékei, Viraág Béla a Hollós Má­tyás Társaság nevében üdvözölték Ripka Ferencet, aki e társaságok mindegyikében elöljáró férfi, elnök és /ezcio. A 'meleg szavakból itt- ott kicsillant az a szomorúság, hogy az ünnepelt vezér vissza­vonulni készül és az a törekvés, hogy őt a krisztinavárosi társadalom elén megtartsák. Válaszában hang­súlyozta is Ripka, hogy minden szóból a szeretet és összetartás csendült feléje, mint ahogy a ha­rangból is kiesendő! a nemes fém, az a tiszta ón, mely oly meleggé teszi némely harang szavát. A krisztinavárosi uj harangok szá­mára ő is szerzett ilyet Angliában ás leghőbb óhaja, hogy az ország mai nehéz helyzetében minden vezér ember szavából ez a meleg, összetartó szeretet csendüljön ki. Úgy látszott, hogy Ripka Ferenc szivéből a közelmúlt keserűségei már kitisztultak, mert minden szava a szeretetet hirdette, a keresztény megbocsátást, önmegtagadást és jóságos türelmet, még ott is, ahol az ellene folytatott küzdelemről volt szó. Nem a haragtól csendült fel a szava, amikor Buda érdekében erős munkára hívta fel azokat á testületeket, amelyeknek étén áll, hanem a bizalom és a jobb jövő reményébe vetett hittől, A családia­sén meleg ünneplés után tízórait tálaltak és régen elmúlt dél, a mikor a társaság eloszlott . . . Boldogabb újévet! A budavári főtemplomban IV. Károly király koronázásának év­fordulóján dec. 30-án nagyszámai előkelő közönség jelenlétében ün­nepi szentmise volt, melyet Nemes Antal dr. püspök celebrált fényes asszisztenciával. Foerk Ernő igazgató, a Hollós Mátyás Társaság tagja e hó 13-án d. e. 11 órakor az Omniában előadást tart ,,A török hódoltság emlékei" cimen.

Next

/
Thumbnails
Contents