Budai Napló, 1920 (18. évfolyam, 631-654. szám)

1920-01-11 / 631. szám

XVIII. évfolyam. 631. szám Buda érdekeit a várospolitika, közgazdaság, tár­sadalom, művészet és sport terén szolgáló újság. Előfizetése egy évre 60 kor. Egy szám: 1 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: !., Bors-utca 24. Telefon: 129—96. Felelős szerkesztő: ViRAÁG BÉLA. j Hirdetés ára: Egy hasáb széles és egy centiméter j magas terület egyszeri közlésénél 15 korona. M:n- í den további centiméter 10 Korona. NyiIttér sora 15 K. i Szöveg között 20 korona. A hirdetések dija a meg­rendeléskor előre, fizetendő 1920. fünuár 11-én. /• lírára a szent neveddel kezdjük az uj- esztendőt és könyőrgünk hozzád, hogy jöjj és verd ki magyar tem­plomodból a kufárokat! Verd kiőket, akik szeretet nélkül, hideg érzéssel viszik romlásba ezt a nemzetet, — akik újból keresztre fognak fe­szíteni Téged ás — akik már is alkusznak a Te palástodra.. Akik az ,.egyakoÍ egy pásztor“ tanát hir­detik, hogy pásztorok lehessenek és birka nyájként vezessenek minket. És ments meg minket ezeklől a pásztoroktól, ezektől a bojtároktól, ezektől a kuvaszoktól, akik csak hajszolnak, akik csak ugatni tud­nak és szétszalad a birkanyáj, mely végre egy akolba került . . . , . Mert mi, sokan egészen más- ndr kérzebüfc’ keresztény rene- sánsszot. Mi sokan azt hittük, hogy egy táborba egyesül minden keresz­tény magyar és kiválasztjuk ma­gunk közül a legjobbakat, hogy ítélkezzenek a bűnösök felett és vezessék ki ezt a nemzetet a rom­lásból. Komolyan vettünk eleinte minden erre való törekvést, amíg azt nem láttuk, hogy a nyájat terelő boj­tárok, a nyájt őrző kuvaszok, de magok a pásztorok is — sze­retet nélkül való önzéssel nem a jobb legelőt keresik a nyáj szá­mára, nem az üdébb forráshoz vezetik itatóra, hanem a régi párt­harcok szikkadt pusztáin járnak — és az egyéni érvényesülés, a tudatlanok tülekedése, a képtelenek kapaszkodása által megfertőzött mocsarakhozvezetnek minket, ahová belefuüasztják a jók, a becsületesek, a tudósok és okosak minden jóra- való törekvését, — és itatják velünk ezt a mérges mocsárvizet, amelyen felfuvalkodott békák kuruttyolják azt az együgyü nótát, mely eleinte a megváltás szent hymnusza volt. Elég volt ebből. Bűnhődjék aki bűnös volt. Aki elárulta nemzetéi, hazáját, aki szent- ségtelen kezekkel letörte a nemzeti hagyományokat, a vallást, a hitet, romba döntötte a polgári erények oltárát. Bűnhődjenek a hazaárulók, a nemzetrontók. Minden nemzetség, legyen akár oláh,akár tót, akár zsidó. Bűnhődjenek elsősorban a zsidók, akiket szeretettel fogadtunk kebe­lünkre. — kény esztettük mint ül­dözőit árvát. Ha nagyon bűnös volt, bűnhődjék nagyon, rettenete­sen, de ne ebbe merüljön ki min­den nemzeti energiánk, ne ez le­gyen nemzeti létünk egyetlen célja, ne ebbe fulladjon egész politikánk. Az ítélkezést a bűnösök felett pedig intézzék a nemzet legjobbjai bölcs belátással, hogy az Ítélet ne gyöngítse a nemzetet, hanem az ártalmasak kiküszöbölésével erő­sítse. Ez nem a terror, nem a diktatúra ügye, hanem a lelkiisme- retes bíróságé. Nem lehetnek azok a bírák, akik újból keresztre feszí­tenének Téged Uram Jézus, hogy j megosztozhassanak a palástodon, j Választások előtt áll a nemzet, S áll az én aranyszívű, derék, becsű- j letes, józan budai népem. Három ; heti időnk van, hogy megalapozzuk ■'Ar-’iif./önkei í ■jfTV eo •?, r T-nvzp * választani fog, olyan lesz a jövendője. Ahogy ki tudjuk válogatni azo­kat, akik honszereiniuk füzében ■ kovácsolt tudásukat viszik a nagy oltár elé és igaz keresztényi hittel áldoznak ott, hogy ennek révén jobb sorsot könyörögjenek ki szá­munkra attól a Gondviseléstől, mely ezeréven át megtartott, százszor. sújtott le, százszor fölemelt, — úgy él majd e nemzet tovább e hazán. Uram Jézus, Te pedig fogd ismét a korbácsot és kergesd el a vak bojtárokat, a csaholó kuvaszokat mellőlünk, kergesd ki magyar templomunkból a kufarokat, akik alkusznak a nyáj gyapjúja felett, — és vezes minket nemzeti létünk nemzeti nagyságunk dusabb lege­lőire, a megismerés tiszta forrá­saihoz! Viraág Béla. Zajos politikai hét volt a mos­tani, amikor minden kerületben megfeszített erővel indult harcba minden párt és a küzdő porondra léptek uj pártok uj jelöltjei. A hét elején a Vízivárosban indult meg a szenvedélyes harc s a hét végén is — lapunk zárta után — Rassai Károly és Haller István programm- beszédei váltottak ki nagy érdeklő? dést. Kelenföldön Becsey Antal, Óbudán Szilágyi Károly föllépése mozgatták meg erősen a közhangu­latot, mely most rnár folyton erő­sebben fog hullámzani a választá­sokig. Újévkor. irta: dr. Ripka Ferenc. Nem beszélek boldog; uj észt' , dőről, mert ezt a fogaiuí|t /nají/és : frázisnak tartom. Nid^sa^Jí?amolyan 1 magyar ember, esztendeje lehetne, mert ha et is halmozva minden földi még a családi szentélyben is 1.. mon követi őí szeretett hazái sorsa fölött érzett fájdalmas aggó dása és hazafias bánata. E helyett a divatját múlt szólas- mód helyett a bizakodó remény, a jövőbe vetett erős és megingat hatatlan hitet kell vallanunk azzal az erős elhatározással, hogy amit j remélünk és amit hiszünk azt lan­kadatlan alkotó és teremtő munká­val valóra is fogjuk váltani. Csak ez segíthet ma rajtunk csak ez mentheti meg egyesegyedül ami társadalmi és gazdasági életünket a pusztulástól. Csak ezt tekintem íz egyesegyedül reális bázisnak és és csak üres jelszó! Igen sokan vallják és hirdetik ezt, de sajnos csak keveseknél válik ez a szép hangzású jelszó reális cselekedetté. Legtöbben má­soktól remélik a cselekvést s maguk beérik az apostolkodás könnyebb és kényelmesebb szerepével s ez ami legnagyobb bajunk! Úgy érezzük, hogy ami egész társadalmi és gazdasági életünk hatalmas reneszánsz előtt áll. Nem véletlen az, hogy az öt esztendeig tartó romboló és gyilkoló háború után, majd a reá következő kom­munista rémuralom összeomlása után a krisztusi szeretet lett ami társadalmi életünk uralkodó plané­tája. Nekem az a hitem és meg­győződésem, hogy ezt ami agyon­sanyargatott, testben és lélekben elcsigázott társadalmunkat csak ezzel az isteni eszmével lehetett és lehet a megnyugvás és a kiengeszte- lődés gondolatára terelni és akik ennek a magasztos eszmének utat törtek ami bűnben fetrengő társa­dalmunkban, azok csak szócsövei voltak a mindeneket uraló titkos erőnek, a jóságos Istennek. Köz­napi nyelven szólva keresztény kur­zusnak nevezzük azt az irányt, melynek alapján ami társadalmi és gazdasági életünk újjá építése el­indult. Az a meggyőződésem, hogy a krisztusi szeretet eszméjét bele kell vinnünk az élet minden vonat­kozásába, hogy ez hassa át egész társadalmi és gazdasági életünkéi és ha ezt elérni tudjuk, akkor ismét boldog ujesztendő virra'd reánk! Jól vigyázzunk azonban, hogy a krisztusi szeretet szent eszméje ne devalválódjék üres frázissá, jól nézzük meg azt aki hirdeti e2t az eszmét, mert az apostolok mellett — sajnos — farizeusok is járnak. Akik ezért az eszméért élnek, akik­nek működését ez az eszme hatja át, akik munkájukkal is ezt valíiák azok ’ ÜÜY. árva gy<. mentuma a,,.. már azelőtt, u iianem valójába*. krisztusi szeretetett l hirdettük és voltunk icnuu.^.­exponensei, a keresztény eszmének,- nekünk nincs szükségünk arra, hogy erről újabb hitvallást tegyünk Majd ha a keresztény eszméket nemcsak mint megható szónok­latokat halljuk, hanem mindenütt ->< ' -\- ..... ’•*■**-v -• . wuv.v . ; i hetiük, — akkor virrad reánk a várva-várt iobb korszak, — a bol­dog ujesztendő! Napló: ­4/äo». Meint. JH Mill I lift Buda, 1920. január 10. A budai erkölcs. Nagy baj ne­künk budaiaknak, hogy Pest a mi testvérünk. Mi Ábel módjára tűrni és szenvedni vagyunk kénytelenek Kain gonoszságaiért. Úgy vagyunk mi, mint egy céda, festett erkölcsű családban a tisztességes, tiszta er­kölcsű és nemes lelkű leányzó, akit azonban szintén megvetnek, mert a család nevét hordja. Nem éreztük-e mindannyian budaiak — sokszor szégyenkezve, — amikor Budapest züllött erkölcseiről, népéről, Isten és haza ellenes magatartásáról volt szó — hogy mi magunk is budapestiek vagyunk ? Avagy mikor a vidék uriasszonvai üzenetet küldtek a bu­dapestieknek szemükre vetvén kár- hozatos tetteiket és megfenyegetvén gonoszságaikért őket akár a kiéhez- tetéssel: nem szorult-e ökölbe ke­zünk annak tudatában, hegy itt minket budaiakat is ér a különben csak a pestieknek szóló jól megér­demelt szemrehányás, jól lehet, mi semmiképpen sem szolgáltunk rá. Mi azokban a bűnökben nem va­gyunk elmarasztalhatok, ami világ-

Next

/
Thumbnails
Contents