Budai Napló, 1918 (15. évfolyam, 571-606. szám)

1918-01-08 / 571. szám

XV. évf. 571. szám. Buda érdekeit a várospolitika, közgazdaság, tár­sadalom, művészet és sport terén szolgáló uiság. Előfizetése egy évre 24 korona. Negyéuevre 6 korona. Szerkesztősége: I., Bors-utca 24. sz. Kiadóhivatala: II.,.Fő-utca 7. szám. FELELŐS SZERKESZTŐ: J. VIRAÁG BÉLA Hirdetés ára: Egy hasáb széles és egy centiméter magas terület egyszeri közlésénél 5 korona. M n- den további centiméter 3 kor. Nyilttér sora 10 K. Szöveg között 5 korona. A hirdetések dija a meg­rendeléskor előre fizetendő. 1918. január 8. Sokat vétett a Duna ellen Budapest népe. És ha az elmúlt idők csapásain okulva, megtanult is védekezni a haragvó Duna ellen, a pártpolitikáktól agy onsanya i ga tolt közvélemény­ben nem tudott gyökeret verni az a tudat, hogy a Dunában nem fé­lelmetes ellenséget, hanem érde­keink hatalmas emeltyűjét, s köz- gazdasági életünk nagy célokhoz vezető országutiát kell látnia. Több mint 300 millió koronát vett fel pénzügyi programmjába az országos vizi utak kiépítésére az 1908. és 1914-iki törvényalko­tás; de ebből a nagy összegből ed­dig alig 50—60 millió korona tu­dott közgazdaságunk testévé vál­ni. A legfontosabb kérdés, viziut- rendszerünk központi 'kikötőjének ügye még ma is csak a vajúdás ál­lapotában van. S ami a legnagyobb baj, ennek az országos nagy kér­désnek, amelynek helyes megoldá­sától kereskedelmi, ipari és mező­gazdasági érdekeink jövője függ, mely Vi Kelettel való gazdasági kapcsolatunk és a fejlettebb Nyu- útíLUl vaió védekezésünk egyik legerősebb fegyvere, — gazdátla­nul áll a pártpolitikai problémák tömkelegében. Mert hát ki ís ennek az ügynek felelős gondozója? A Duna, mint folyamrendsze­rünk gerince, vízjogi törvényeink értelmében a földmivelésügyi mi­nisztérium jogkörébe tartozik. Mint közforgalmi ut, közlekedési eszkö­zeivel együtt a kereskedelemügyi minisztériumban felállított Vasúti és Hajózási Főfelügyelőség alá tartozik. Kikötőinek ügyeit a ke­reskedelemügyi minisztérium Ten­gerészeti és Hajózási Osztálya in­tézi. A révjog szempontjából a pénzügyminisztérium illetékessége áll fenn. A vasutakkal való szerves kapcsolatnál fogva a kikötőkkel való vonatkozásai a Aíűv. ingeren- ciája alá is tartoznak. A part-bér­letek és partok melletti közterü­letek dolga végül a székesfővárost illeti. Mindezekből kétségtelen egyfe­lől, hop-y ez közgazdaságunk néző­pontjából szerves egység gyanánt kezelendő kérdés teljesen fel van aprózva a sok különböző hatóság kompetenciája között; másfelől — hogy törvényeink szerint az egész Duna-kérdéshez s a kikötő-ügyek­hez a legjobban érdekelt magyar székesfővárosnak van a legkeve­sebb köze. Ki hinné, hogy a ma­gyar folyam-rendszer középpont­jában álló, a gazdasági készültség összes intellektuális és anyagi esz­közeivel felvértezett székesfővá­rosnak még cask annyi joga sincs a partbér-ilietékek megszabásán kívül a magyar Dunához, hogy a helyi csavargőzös-vállalat sötét ál­lomásain egy lámpa felállítását követelhesse. A Duna-bizottság, mely végre munkához látott, tekintettel a fent vázolt tagolatlan viszonyokra, energikus elhatározással kívánt a székesfővárosi kikötő ügyének lö­kést adni. Kimondotta, hogy ennek a nagy horderejű, végtelenül sür­gős kérdésnek felelősség mellett való intézéséhez egy erre hivatott tényezőt kell delegálni. Kimon­dotta, hogy a külföld példájára ez az egységesen vezetendő akció nem kerülhet más kézbe, mint a legjobban érdekelt Budapest szé­kesfőváros jogkörébe. A határozat nagy jelentőségét fokozta egyfelől azon körülmény, hogy a bizottság­ban az illetékes hatóságok és gaz­dasági érdekek legelőkelőbb expo­nensei vettek részt; másfelől az a tény, hogy a bizottság ezt a hatá­rozatot teljes egyhangúsággal hoz­ta meg. A magam részéről ismételten kifejtettem, hogy mindezen szét­ágazó és egymással sokszo«- ösz- szeütköző érdekek és hatáskörök harmonikus munkája csakis a parlament által delegálandó (te­hát a mindenkori pártviszonyok­tól független) kormánybiztos ut­ján lenne biztosítható. És bár ma ís meg vagyok győzőn ve arrotj hogy ily intézkedés nélkül y kér­dés országos rendezése cl nem képzelhető; — másrészt teljes mértékben csatlakozom ahhoz az állásponthoz, amely a budapesti kikötőnek, mint az országos nagy Duna-kérdés egyik fontos részle­tének intézését az erre leghiva- toltabb székesfővárosra kívánja ruházni. Ezekután Budapest székesfővá­ros törvényhatóságán es közönsé­gén van a sor, hogy az jogi testet öltsön. Mannheim, Mainz stb. né­met kikötőváros annak köszönheti váratlan fellendülését és gazdag­ságát, hogy maga vette kezébe a vizi közlekedés kulcsát: kikötői­nek megépítését. Folytassa a székesfőváros tör­vényhatósága a kommunalizálás terén eddig bevált politikáját; biz­tosítjuk a hatóságot, hogy a bu­dapesti kereskedelmi és ipari ki­kötő kommunális megalkotásának tervében maga mögött fogja látni a székesfőváros egész polgárságá­nak osztatlan közvéleményét. Ha pogányok volnánk még mi, magyarok, akkor a Dunát kellene imádnunk, oly hatalmas a jóban és a rosszban. Itt hömpölyög, hol csendesen, lágyan, hol gátakat rombol rohanva; — életet, üdülést, erőt és jólétet hordva méhében azoknak, akik Isten adta erejét fel­fogják és vele élni tudnak: — ha­lált, pusztulást és szegénységet azoknak, kik gyengék ahhoz, hogy megértsék és közömbösek, hogy felkínált javaival éljenek. Becsey Antal. A megértésnek a hiánya derült ki a Duna-bizottság értekezletén, amely Déry alpolgármester el­nöklete alatt a városi és kormány­hatóságok, a kereskedelmi és ipari élet képviselőinek jelenlétében az elmúlt napokban folyt le. Pedig figyelmeztetésben és kezdeménye­zésben nem volt hiány. Már Szé­chenyi István figyelmeztetett arra a nagy hatalomra, amelyet a ma­gyar közgazdaság szempontjából a Duna képvisel: 1840-ben tör­vényt is hoztak a Duna fejleszté­séről és a dunai kikötök létesíté­séről. Ám az a sok viz, amely azóta a Dunában elfolyt, nem tu­dott közgazdasági életünk ereiben vérré válni. Az abszolutizmus sö­tét napjai után az újra éledő or­szág ismét felvette 1867-ben a Széchenyi kezéből kihullott fona­lat, de eredménytelenül. A kilenc­venes években a Budapesti Keres­kedelmi és Iparkamara, majd ké­sőbb a Magyar Mérnök és Építész Egylet és vele közgazdasági éle­tünk minden néven nevezendő . közülete felkarolta és sürgette a* .Dunának és vele kapcsolatos vizi ' utaknak fejlesztését, a budapesti kereskedelmi és ipari kikötő meg­építését. Boldogult Hoszpotzky Alajos, ünnda Béla, az európai furíi K/.v assay Jenő és közéle­bereist fáradságos munkájával í Ka. Iák felrázni a mi é r z é k e t- Éc n közvéleményünket az ország legfontosabb gazdasági erőforrásának felismerése iránt; de mind ez a munka csak csaló­dást tudott számukra teremni. A Duna-bizottság megalakulásával oly tényező kezébe került a kér­dés, mely teljes garanciát nyújt az iránt, hogy az a méltó megoldásban részesül. Izgatja is az a tény, hogy Bécs titokban építteti a freude- naui kikötőt és ezzel akar élénkbe vágni. Bennünket Budán az érdekei, hogy ez a kérdés miképen szol­gálja a mi gazdasági érdekeinket, és — bár nem az történik, amit a közhangulat kiván — megnyug­tató az események fejlődése, mely erős gazdasági élet keletkezését teszi valószínűvé. A Budai Napló sokat és sokszor foglalko­zott ezzel az ügygyei, a mi kö­zönségünk tisztán látja évek óta az egészet és bizonyára megnyug­szik annak a hirére, hogy a téli ki­kötő környékén már folyik a munka. Az Atlantica r.-t. már ed­dig hat milliónál többet épí­tett bele az uj hajógyárba, több hajósvállalat érdeklődött az iránt, hogy miképen kapcsolhatná bele magát e kikötő üzemébe, a máv.- nál készülnek a tervek s igy biza­lommal nézhetünk a jövö elé. Buda, január 7. Végre a Szépvölgy is sorra ke­rül. Sokszor írtunk erről, sokszor elsírtuk, hogy ennek a vadregé­nyes völgynek, mely a Hiivös- völgygyel párhuzamosan húzódik az újlaki templomtól kifelé — mi a baja. Csodásán szép vidék, nagy jövő előtt áll, csak közlekedést kapjon és utat csatornával, fock Ede tanácsnok, aki szereti Budát, ha azt is mondja, hogy Buda a vá­ros kényeztetett gyermeke és egy városrész számára se vasaltak ki annyit, mint Piatthy György és Becsey Antal Buda számára — mégis arról értesit bennünket, hogy a sokat sürgetett Szépvölgy sorra került. Most készítik a ren­dezés terveit. Ez Újlakra rendkívül kihatással lesz, mert mint a Szép­völgy kapuja, közvetíti a forgal­mat. Az autóbusz által kiszorított omnibusz-kocsik majd erre jár­nak, amig megépül a városi vasút, mely számára utat és helyet már a közmunkatanács is kijelölt. Tengeri hajókat épít majd a bu­dai részen az Atlantica ten­gerhajózási R.-T., mely elsőnek állott hivatása magaslatára és rög­tön munkához is látott. A Duna- I bizottság üléséről vezető helyen írott cikkünkben történik említés e korszakos vállalkozásról, mely a budai gazdasági élet egyik leg­fontosabb fordulata. Eddig mint­egy hat millió koronát fekte­tett az építkezésekbe a társaság, melv e vállalkozása miatt, becsi* ietes törekvéssel emelte föl alap­tőkéjét. 3—4000 tonnás hajókat építenek és üresen szállítják a Du­nán Gáláéig, ahol a végső fölszere­lés történik. P o 1 n a y Jenő ve­zérigazgató külön osztályt létesí­tett, melynek egyedüli célja és fel­adata e nagyszabású hajógyár és ezzel módot adott a székesfővá­rosnak, hogy a Tabán kipusztitá- sával hajléktalanná tett őslakossá­got megfelelő viszonyok közé el­helyezze az uj hajógyár és a téli kikötő környékén. Megírtuk már több ízben, hogy végzetes hiba volt pénzen megváltani a tabáni apró házakat a tulajdonosoktól, akiknek nagy része mesterember és hajós. A pénz elfogyott s e nép ma hajléktalan zsellér. Ezeknek itt a kikötő mellett cserébe kellett volna adni kész házakat, apró ker­tekkel, hogy régi életmódjukat itt folytathassák. Télen ellátni lakás­sal, étellel a pihenő hajós népet, nyáron dolgozni a kikötőben, ha­jókon, amig az asszony otthon baj­lódik tyúkjaival, galambjaival, kecskéjével, kis kertjével. A le­bontott otthon helyébe, uj hasonló otthont kellett volna nekik nyúj­tani, amit sajnos szerencsétlenül elmulasztott a bölcs kupaktanács. De még most sem késő. Óbuda ütőerén egy nagy, nehéz szij feszül: a rossz közlekedési politika, amely a szabad vérkerin­gést, a helyes fejlődést, a többi vá­rosrészek és az ő javára való ügyes, mindenképen kihasználható központba kapcsolást akadályoz­za. A közlekedési bizottság, ahogy V a 11 i n y i J. főtanácsos biztosí­tott bennünket, régen forszírozza, hogy a budai belső körúton át Ke­lenföldre legyen Óbudának relá­ciója. Sajnos, a Közúti ezt nem mondja annyira fontosnak, mert

Next

/
Thumbnails
Contents