Buda és vidéke, 1900 (9. évfolyam, 1-35. szám)

1900-01-00 / 1. szám

BUD AES VIDÉKE Budapest, 1900. (3) — sóhajtott föl gyakran s azután beszélt ba­rátainak lelkesen, lángoló tekintettel büszke balotasorokról, gyönyörű középületekről, par­kokról, amelyeket ö mind látott lelki szemei­vel s amelyek mind álltak már képzeletben. — T)er Stefi ist ein Narr! — mondo­gatták gyakran öreg, podagrás urak, a kik a bécsi kongresszus idején élték fénykorukat.- Minek is lett volna itthon fáradtsággal, munkával létesíteni valamit, mikor ott volt a ragyogó szép, nagy Bécs, ahol mindegyik urnák megvolt a palotája. Az a generáczió volt ez, akiknek a pa­pái Mária Terézia nagyasszonyunk édesgető politikája idején osztrák mágnáslányokat vezet­tek oltárhoz. De Széchenyi azért csak álmodozott to­vább mint álmodik minden nagy eszme hőse, akinek életében töviskoszoru és halál után babér jut osztályrészül. így álmodott egy hideg, márcziusi éj­szakán is a kóji Komáromy G-yörgyné szalonjában, mig a szomszéd teremben az ak­kor még egészen fiatal Wenckheim Béla ve- zdtte a contredanset. Az utolsó volt az abban az évadban, a tizenkettedik óraütés már hamvazó szerdát hirdette. A jeges márcziusi szél foszlányokra tépte a felhőket és bősz sivitással sepert vé­gig a nagy pusztaságon, mikor Széchenyi István több fiatal emberrel leért az utczára. Az egyik aggodalmasan megcsóválta a fejét: — Ejnye, ejnye, a jég alighanem meg­indult, hogy jutok én át Budára ? — Talán lehetséges lesz még — mondá Széchenyi elkísérünk a partig. Beláthatlan sötétség fedte akkor még a Dunapartot, ahol csak néhány alacsony ház volt bennök egy-két rácz pék, gyanús kiné- zósü korcsma, a melyekből tambura-haug zen­gett ki és ha az ajtót kinyitották, fojtó, nehéz levegő áradt szét. A jég a Margitsziget tájáról nagy táb­lákban úszott lefelé és a parton gunnyasztó ladikos fejcsóválva fogadta a fiatalt urat: — Hm, hm, verfluchte Geschieht .... mormolá egyre-másra. De az illetőnek át kellett menni, hogy nagynénjének egy levelet vigyen át, melyet vidéken élő, rendkívül szigorú nagyatyja kül­dött általa. Széchenyi, a ki legalább tizenöt évvel idősebb volt az átmenni akaró ifjúnál, rá­mordult a révészre :-Menni fogsz ... ón Széchenyi Ist­ván ! Értetted ? Ezt a nevet akkor már mindenki ismerte. A révész eloldta a ladikot, meggyujtóttá a lámpát — és a csáklya után kapott. Es akkor megkezdődött az a kétségbe­esett átkelés, amelyről régi öregek irtózatos dolgokat tudnak mesélni. A ladiknak recsegve, ropogva ment neki egy-egy jégtorlasz, majd egészen elborították a hullámok. A halál ezer rémséges alakban ólálkodott a mélységes vizen és a szegény fiatal ember kezeit kétségbeesetten tördelve, átkozta magát, hogy megengedte, hogy Szé­chenyi, a haza reménye, büszkesége vele erre az útra vállalkozzék. — Inkább tett volna velem akármit a Grosspapa ! — jajgatta az ifjú. Széchenyi pedig ott gubaszkodott a ladik orrában. Egyetlen arczizma sem mozdult és szemöldeit összevonva, épen olyan álmodozó- lag tekintett a recsegő, ropogó jégtáblákra, mint a Komáromynó szalonjának ablakából le, a szenynyes utczára. A fiatal emberben az ifjúi, gondatlan temperamentum egy pillanatra mégis úrrá lett s akasztófahumorral szólt oda a grófnak.- Talán Stefi bácsi most is palotákat épit ? A gróf az ő sajátosan komor mosolyával mosolygott s egy pillanatra elsimult a két mély ráncz homlokáról: — Véletlenül nem azt — de lánczhidat! visszonzá — nagy, erős, állandó hidat, mely Pestet Budával összekösse, hogy ne kel­lesen ilyen butául kínlódnia minden tavaszszal. Nem érem én azt meg! nyögött a szegény ifjú, aki már teljesen át volt ázva a jeges víztől. Reggeli hat óra volt s éjfél óta kínlódott már a révész a jégtorlaszok közt. Hetet harangoztak a ráczvárosi görög tem­plomban, mikor végre partot értek. Séchenyi még aznap elmondta több hang­adó mágnásnak az éjjeli rettenetes utazást és közölte velük az állandó hid tervét. Eleinte nevették, később mindinkább hó­dított az eszme, — de bizony sok viz elfolyt a Dunán mig Széchenyi terve valóvá lett és a pompás hid elkészült. A fiatal ember azonban, aki vagy húsz évvel élte túl Széchenyit, családi körben még unokáinak is számtalanszor eldicsekedett vele, hogy a lánczhid eszméje azon a borzalmas éj­szakán a jégtorlaszok közt fogamzott meg a legnagyobb magyar agyában, mikor a Komá­romynó estélye után átkisórte őtet Budára. D’Jtrtagnan. A Harmónia. Ki ne emlékeznék azokra a kedves él­vezetes estékre, melyek 6—8 évvel ezelőtt nem csak a Krisztinaváros, de az egész budai oldal értelmiségét összegyűjtötték havonként egyszer a „Politikus -ba, a , Már vány meny asz- szonyu-ba ? Ki ne emlékeznék arra a vig kompáni­ára, a mely ezeket a kedélyes estéket ren­dezte ? Tizenhat, az élet tavaszát élő ifjú egy­szerre pezsgő életet hozott a budai társaságba. Egyivásu, vigkedélyü, válogatott hangú és zeneileg képzett (köztük több zenetanár) egyén valamennyi. Előadásaikon a komoly zene ép oly mű­vészi volt, mint a mily kaczagtató a mulat­ságos rész. Ki feledhetné Witkowszky Tóni lágy, andalitó tenorját, Kneifel szivhezszóló baritonját s Koller mély basszusát. Ki feledte volna az „Eduárd és Kuni­gunda nagy operát, az állat négyest, a néger- tánezot s azt a sok nevettető monológot, melyeknek nagymestere a kis társaság lelke Hoppe Rezső volt. Örökké feledhetetlenek valamennyien s a ki valamikor megírja Buda társaséletének történetét a XIX. század végén, meg nem feledkezhetik e kis magántársaságról, mely „Harmonia“ néven egyesülve felderítette a legborongósabb kedélyt is. Őszintén sajnáltuk, mikor egyes tagok, kivált Hoppe karmesternek kerületünkből távozása folytán már-már a felbomlás szélére jutott e kedves társaság s annyival inkább örvendünk most, hogy a mesternek kerü­letünkbe visszatérése után uj erőkkel gyara­podva ismét megkezdte működését, sőt mint tudjuk már egy szükebb családias jellegű estét is rendezett szombaton m. hó 16-án a „Politikus Greizlernél“ a mely várakozáson felül sikerült. Az élvezetes estélyen megje­lentek ; Telekiné, Rabrer Ferenczné, Hoppe Rezsőné, Hajós Mihály né, Bárány Zsigáná, Hajós Irén, Koncsek L., Kovács Gy., Tóth J. s mások. A kis daloskor régi gárdájából ott láttuk: Hoppe Rezső karmestert, Bosnyák, Szepesi, Robrer, Zöld, Érti, Hajós Bárány, dr. Szlá- vik, Magyar, Witkowsky S. tagokat. Fájda­lommal nélkülöztük Witkowszki Tónit s Paradeiser drt. Helyettük azonban hatalmas uj erőkkel gyarapodott Vaczula J. tenor és Horváth szóló-baritonistával, előbbi a ,,Nincs cserepes tanyám“, (Hoppe letétele) utóbbi Henriquez: Szerenádjának szólóját énekelve, mutatkoztak be igen előnyösen. Reméljük, hogy a kezdet nehézségeit legyőzve, nemsokára lese alkalmunk konsta­tálni, hogy a Krisztinaváros ismét egy csa­ládot képez a társadalmi téren s ennek lelke: a Harmónia. Őszintén kívánjuk, hogy a „Harmónia“ alapításának 10 éves évfordulóját, mely tud- tunkkal a jövő hóban lesz, már szélesebb körben. — velünk ünnepelje. Villámcsapás az alcsuthi parkban. *Józ»ef főherezegtól. Az alcsuthi kastélyon ezelőtt körülbelül 4 méter hosszú és 6 cm. vastag vasrudakból készült villámhárítók voltak. Ép ilyen rudak- ból készült, igen hosszú vezetékek voltak 2 méter mélységre a földbe leeresztve. A kert­ben lévő fürdőházon pedig egyáltalán nem volt villámhárító. Akkoriban a villámháritókba gyakran csapott le a villám annólkűl, hogy valaha gyújtott volna, sőt egy esetben, egy erős zi­vatar alkalmával 13-szor egymásután csapott le a toronybeli rudba a villám. Az 1891.julius 29-iki erős zivatar alkal­mával a fürdőháztól mintegy 5 méter távol­ságra — midőn fiaim a fürdés után éppen öl­tözködtek — egy öreg ezüst nyárfába csapott a villám. A fáról egy nagy ágat letört és a földbe 2 gödröt vájt. Egy szikra egy kis szel­lőző ablakon, a melynek üvegtáblája csak 35 cm. magas és 324 cm. széles volt, gömbölyű lyukat fúrt és az egész üvegtáblát darabokra repesztette.*) A villám a fa mellett leszaladván a 10 cm. vastag homokkő padozatba hasonló méretű lyukat vájt és a földben eltűnt. Az igy képezett csatorna fenekét 4 méteres seprő­vel sem tudtuk elérni A ház alatt talajvíz van, körülbelül 5—7 méter mélységben, a pa­tak*) vízállásának megfelelően. A villám a fürdőszobát fényes világosság­gal töltötte be és oly légnyomást okozott, hogy egyik fiamat a földhöz, a másikat pedig a falnak vágta, de mindamellett legkisebb bajuk sem lett. Vaszary Kolos mostani bíboros herczeg- primás, akkori pannonhalmi főapát és Fran- csics Norbert benezés tanár, akik fiaim vizs­gázására voltak Alcsuthon, a kastély homlok­zatán álltak velem zivatart nézendők. Onnan láttuk a villám lecsapását és annak két ágra való oszlását; az egyik ág körülbelül 200 lépésre egy másik fába vágott le, a me yet azután meg is találtam. A fa félig le volt hámozva, de még most is él. A fürdőház 500 lépésre van a kastélytól s még ott is éreztük a lég­nyomást. A villám nem gyújtott, a fürdöház falai körül font vassodronyt azonban, a mely a fölfutó növényeknek támaszul szolgált, mind elolvasztotta. Ezen eset után uj villámhárítók készül­tek a kastélyra és a fürdőházra. A vert vas­ból készült gömbölyű vasrudak 10 méter hosszúak, 5 cm. vastag rézsodronynyal. A vezeték vége a földbe 6 méter mélységre van lebocsátva, ahol már rendszerint nedvesség szokott lenni, azonkívül az esővíz egy része is oda gyűl össze. A vezetékek végére a föld alatt 1 négyzet méter területű erős rézleme­zek vannak alkalmazva. A torony keresztjén egy csillag alakú aranyozott villámhárító van, a melynek ugyanoly vezetéke van. Azóta mintha kerül­nék a zivatarok a kastély közeiét s a vil­lámok inkább a távolálló jegenyefákat keresik föl, a melyeknek egyike most haldoklik egy két év előtti menykőcsapástól. Az általam a Természettudományi Köz­löny 338 füzetében leirt, 1897. julius hó 3—4-én lefolyt rendkívüli zivatar alatt ezen uj villámhárítók és a torony keresztje csak úgy szórták a szikrákat fölfelé. Olyan lát­vány volt, mint a Szent Elmó tüze a hajók árboczain.**) *) A mennyire lehetett összeragasztottam és alcsúthi gyűjteményembe eltettem. *) A patak a fürdőháztól 11 méter távol­ságban folyik. **) Ezen érdekes villámcsapás leirását József föherczeg Ur ő fensége sajátkezű levél kíséretében küldötte meg Szalay László meteorológiai intézeti tisztviselőnek, készséggel megengedvén, hogy ő azt Az Időjárás hasábjain közzétegye.

Next

/
Thumbnails
Contents