Buda és vidéke, 1898 (7. évfolyam, 1-36. szám)

1898-01-02 / 1. szám

Budapest, f89.8,. (2.) A városrendezés, építkezések, útfenn­tartások, utczák tisztántartása, közegész­ség, köztisztaság, szabályozások kérdé­sében ezután is küzdeni fogunk. Buda és vidékének ipara és keres­kedelmi felvirágoztatása ezután is prog- raminunk lessz, a mire, mint a budai kereskedelmi társulat hivatalos közlönye is kötelezve vagyunk. Fokozzuk a kö­zönségben azt, hogy pártoljuk a budai ipart és kereskedelmet, s fokozzuk a kereskedőkben, iparosokban az ambitiót, hogy minél jobban és minél jutányosáé­ban szolgálják ki. __ A mint a múltban úgy a jövőben is egy erőnk, egy kincsünk van: a kö­zönség bizalma, melyre ezután is igyekezünk méltóak lenni úgy én, mint munkatársaim, és kérjük, hogy e biza­lomban továbbra is részeltessék a Bu­da és Vidékét, mely Buda és vidéke érdekeinek és a magya rosodásuak köz­lönye. Kérjük,' terjesszék lapunkat, hogy még többet tehessünk, mint eddig tet­tünk. Kérjük becses közreműködésüket, hogy minél érdekesebb és tartalmasabb lehessen a Buda és Vidéke, és mél­tóan képviselhesse Buda és Vidékét. Erdélyi Gyula KOncsek Lajos a „Buda és Vidéke\ a ..Buda és Vidéke“ felelős szerkesztője. szerkesztője. Büttel János, a „Buda és Vidéke“ terjesztésére alakult bizottság elnöke. BUDA és VIDÉKÉ Jauuar 2. Kereskedelmi nyelvünkről.*) Minthogy a magyar ember ezelőtt idegen­kedett mindig a kereskedés hasznos mester­ségétől. annak okáért úgy vagyunk magának az üzletnek és értékforgalomnak szóbeli és Írásbeli közvetítő nagy házával, magával a kereskedelmi magyar nyelvvel, mint az az igen jómódú ember, a ki nagy, de rendezet­len vagyonnal rendelkezik, folyton befektet, de azért kölcsönből él, hitellel fedezi szükségle­teit és váltóra dolgozik. Ilyen nagy, de ren­detlen és nem értékesített vagyon a mi nyel­vünk, ilyen kölcsön és hitel a nemzetközi ke­*i Kereskedők Évkönyvéből. őt mellőzni, miért ne mellőzhetné ő is. Szebe- helyi Kálmán pedig majdnem lelkiismeret fur- dalás nélkül tette, amit tett, miután a jó ba­rátja jogaiban durva sértést nem követett el. Hanem ez az állapot nem tarthatott soká. Egészen véletlenül lett ez köztük beszéd tár­gyává. Egy alkalommal Szebehelyi fényképet kórt a szép asszonytól, kinek azonban épen akkor nem volt; oda ment hát a szalon asz­talkahoz s olyan arczképet nyújtott a férfinak, melyen Gecsőné nem egyedül, hanem férjé­vel volt. — Nézze csak, Kálmán, ezt magának adhatom Szebehelyi nagyon elkomolyodott, mi­kor az arczképet megpillantotta : Figyelmez­tetés akar ez lenni, Amália? Hogy lássam, hogy férje is van Úgy gondolja, hogy annyira megfeledkeztem róla? A szép asszonyka mosolyogni kezdett, azután egészen közel hajolt Kálmánhoz s hal­kan, suttogóan mondta: Ide figyelj, édes. Vágd ketté az arczképet, akkor csak magam leszek Ó8 a tied leszek egészen. Érted ? Szebehelyi Kálmán megértette' a szép asszonyt és nem gondolkozott soká, hanem ketté vágta a képet. . . Önök most azt hiszik, hogy Gecső Sán- dorné elvált urától és Szebehelyi Kálmánná f tehát annak ismerése, megértése rá nézve szükséges, hasznos, nélkülözhettem Az idegen­ből való átvétel által terjed azután a keies- kedelmi szakismeret, népszerűvé lesz a keres­kedelmi nyelvvel maga az üzlet is, a kereske­dés. Ennek az idegenből való átvételnek ha­tárt csak az oly szava c és fogalmak szabnak, melyek a nép észjárásától teljesen idegenek, magyar szavaink között formájukra nezve niucs analógia reájuk a nyelvben, és egy fő- bajunk ebben gyökerezvén, németes mintára gyúrt alakzatjuk áltál uiütegy az egész ma­gyar nyelv természetével ellenkezni látszanak. E pontnál kezdődik az ellenőrzés, ujitaa és szóalkotás joga. Igenis kell. szükséges olyan faj, nem es kereskedői szakfogalmakra, a melyeket a különféle lemzetek külön-kiUon szóval és névvel jelölmk meg, külön külön szót és nevet koholui i magyarban is, sót csináltak, koholtak is in r eleget es eme ko­holt szavahk.V- köös elvi hibája, hogy ellentétben a latin és vee leanyagu franczia vagy román nyelvekkel, a melyekhez húz ne­mileg a mi gondolkodámódunk, éppen ama nyelv szavai és fogalma után vannak csinálva és fordítva számos kereifedelmi és értekjelző szavaink, a melynek kéjzésmódja, szellemvi- iága, szóösszetetele, dacára a geográfiái kö­zelségnek, homlokegyenst ellenkezik a mi szóalakitasi és logikai ondolatfüzésünkkel s ez a nyelv a német nyev. Ezen, német mint;; után koholt szók és fogalmak között, a mehkuek létrejöttében es terjesztésében a nyakakért szavú magyar jogaszok és szócsiszarc első sorban a luda­sok és nem a kereskedik vagy iparosok, vau­nak nagy számmal olyi fogalmak, a meze­ket se közrend, se urii(id, se kereskedő meg nem ért, csupán a jog z és szócsiszar duett­ben kososén: érthete m és hibás képzésű fogalmak, szók, nevek* olyan ok, a mely szó- halmazatok hasonlitai^: az eltető gabonát pusztító patkányokhoz, s egerekhez, a meny­nyiben veszélyeztetik ;őt elragcsalják azt a szükséges viszonyt, rpcsot és összefüggést, mely egyfelől a kereiyüelmi műveltség es a magyar nyelv fejlődé/ között fenn forog, inas felől kijátszók azt a vetelméuyt, meg pedig nemzeti követelményt.; íogy megértetvén né­pünkkel Önön magát i kereskedelmi érdekeit tisztán, világosan es ifzzelfogható törvényes­séggel: ilyetén módr'a kereskedelmi tudás terjedtével helyet, fíf pedig önálló helyet biztosítsunk magunkéi az emberiség üzleti és kereskedelmi haladajuak történetében. Ezt a díszes helyet kérleltlenül poutos számítás és cselekvés által, "etjük el, biztosan pozi­tív tudás által, érd'eink és értékeink latba lett. Pedig csalódna^, mert közbe jött valami, a miért Szebehel}i örökké lekötelezettje lehet egyik barátjának, Cűcsmancsay Jenőnek. Kálmán ugyanis azzal a szilárd elhatáro­zással vett búcsút ar/ asszony kától, hog}7 a Gecső Sándor ellen megindított válópör után elveszi Amáliát, ha: em mielőtt a kellő lépé­seket megtették voina, összejött Csicsmancsay Jenővel, ki szintén nagyon bejáratos volt Ge- csőékhez. Jenő nagyon intim barátja volt Kál­mánnak 8 épen azért Szebehelyi közölte tervét a fiatal emberrel. Ami azután történt, lesújtó volt Kálmánra. Csi<smancsay megfogta barátja kezét, a szeme köz) nézett s igy szólt : — Látod, édes Kálmán, én értem szándéko­dat; fel tudom fogíi, hogy az az asszonyka • lbolonditott, hanem mondok valamit, arai jó­zan eszedre térit. Malán nem kellene elmon­danom, talán boldog lennétek együtt, nem úgy, mint Gecső Sándor De sokkal jobban szeret­lek, hogy kötelességemnek ne tartanám, tu­datni veled, hogy Gecsőné csöppet nem méltó a szivedre Tudod, abban az asszonyban kevés a lélek és sok az érzékiség. Homályos fogalma lehet az igazi szeri lemről s inkább a flirtnek hamar lobbanékony hive. Én eléggé ismerem ót s nem gondolom, hogy a lovagiasság ellen vétek, ha megmondom, hogy Gecsőnót én is No ne légy azért olyan magadnak szemrehányást, megcsókoltam már. izgatott, ne csinálj te sokkal nemesei)" szívű vagy, hogys^n olyan közönséges, l|<at asszony melleit hol dog lehetnél. A dől különben úgy történt hogy egy alkalomir egyedül találtamő nagy ságátsapamlagon njfi mellé ültetett. Neham pillanatigszótlanul i ak egymás mellett, inaji küzelebbhuzódotthozmaz asszonyka és meg engedte, hogy átöleli . Aztán megcsókolta» és nem tiltakozott, fe két hét előtt történ tek ; azt hiszem, ha ennéd, téged épen ug} megunna, ruiirt Gees» s épen úgy flirteskeif nók kívüled mással, nt most veled. Szebehelyi nenngedte barátját továbl beszélni; sztrnoruarvette tudomásul Jene szavait, mert többet -zett Gecsőné iráut a puszta barátságnál, adhatni igaz szerelmet aztán kezet szó/i otUsicsmanczayval s meg­köszönte jókor jött /ilágositását. Mikor Kál: námzobájába lépett, kissé bánatosan kissé szoruan, fájjó szívvel író­asztalához ült, t azt eher papirost vett elő, s Írni kezdett. „Nagyságot! asony ! Elvágtam a kapott arczképet és kelté gtara, elvásztottam volna aunak élő alakjait Hanem egyik jó bará­tomtól — ön t'^djßgjobbau, kicsoda — ideje korán megtudtam ilogy kegyed két héttel ezelőtt az ő cséjífis szívesen vette. Meg­fogja hát érten ; ha\ nem választom ketté a kapott arczkópK é.y alakjait, sőt egyik felét, •eskedelmi nyelvből átvett és honosított fogal­maink és műszavainké s ilyen lejáró váltók a ni szószeriut fordított,érthetetlen kereskedelmi izavaink, melyeket ujakkal kell idővel ki- iserélnünk. Summa, kontó, komisszió, tarifa, telegráf, lekk, stb. a kereskedelmi respublikába tartozó szavak, nemzetköziek nálunk is, másutt is mindenütt megértik, áz ilyeneket, s hozzájok basonlokat purizmusból, tiszta magyarkodás­áéi tehát leforditaui akarni, annyi mint a nyel­het érthetetlenné teuii, kinaizálni, halmazba gyűjteni a limlomot. Mi kis nemzet vagyunk, rá vagyunk szorulva k nagy világra, hozzánk nem alkalmazkodik a nagy világ, nekünk kell különös sajátságaink megőrzésével hozzáillesz- kednüuk, ne féljünk, ne irtózzunk hát olyan szavak és műszavak használatától magyaros helyesírással, a miket évszázados gyakorlat részint elfogadott és ismer, részint a jelenlegi szabatos használat és helyesírás megismertet, megkedveltet és elfogadtat a néppel. A keres­kedő nyelvben világszerte ismert és használt fogalmakat nem szégyen átvennünk, sőt jogo­sult annak, mint az emberiség közkincsének, mint kölcsönnek, mint hitelnek birtokába helyezkednünk, mi több életrevalóságunkat árulják el, ha azoknak szabatos használata által nyelvünket gyarapítva, nemzetünk értel­miségét gyarapítják, emeljük, s ekként önfen- tartási erőnket fokozzuk. Másokon és mások által élhető móifa, nyereségre tenni szert, nemcsak kereskedelmi szempontból helyesel­hető, de czélszeril kulturális szempontból is. Merev purizrnussal, szókoholással, kínai fallal hiába akarunk elzárkózni a haladó élet követelései és szükségletei elől. azok meg vannak és meg lesznek. E követelések és szükségletek egy részének szavai, nevei meg­vannak az idegenbeu, francziáknái, olaszoknál, németnél, ugyszólva nemzetközi szavak, de nálunk e szók és nevek nincsenek meg, azok népüuk eszmekörén kívül esnek, vegyük át tehát a jó és alkalmas, idegent, nemzetközit, a mit a nép vagy elfogad eleinte, vagy ha a dologgal később megismerkedik, teremt újat maganak helyette : egy-egy uj nevet, fogalmat. A más szakmák szakára nézve ez igy volt a múltban, igy lesz .1 kereskedelmi szakmára nézve is a jövőben. Mert a publikum a mit lát maga körül, a mit mutatnak és mondanak neki, szóval a mi isneretkörébe esik, autiak ő rendesen nevet ad, szokott adni, s miért ad nevet dolgoknak, mveleteknek? azért, mert az életszükségletek tágult terjedésével, arra a dologra neki szüksége van, azt az ügyet ma­gát neki ismerni kill, mert kereskedés, for­galom érték és tö vény tárgya az a dolog.

Next

/
Thumbnails
Contents