Buda és vidéke, 1895 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1895-01-06 / 1. szám

udapes" 1894. (2.) BUDA és VIDÉKÉ. másodsorban a yáczi-körút—vámház­köruti útvonal és végre a nagy-kőrút. Ezen bárom főközlekedési vonalra kel- j lene mindig figyelemmel lenni, ha nyil­vános épületek elhelyezéséről van Uzó'. És miután a jobboldali Dunapart a&.éfii- tésben levő vámháztéri hídtól a vasúti összekötő hídig és épen ngy a szabályo zási tervben megállapított budai nagy-■ körút (a pesti nagy-korút folytatásaként), a jövendőbeli borárustéri hidtől a Gellért­hegy déli oldala körül még szűziesen, kiépítetlenül úgyszólván használatlan állapotban rendelkezésre áll, ide kellene a még építendő *.r ényeket .. .. ... ló' »s fejlő­% jelentőségét nagy rész a rajta kereggiül húzóét vízi útnak , köszön- E v n nem volna f Jd soha- sor: ■' r 1 ’ áfáért rain­^án, meg fogja Fjuwumi. A fővárosi rakpartok hiánya feletti panaszok is szolgálhatnak uijmutatásul, hol és merre terjeszkedjék, fejlődjék a főváros. A vámháztéri-hid el­készítésével és a jobbparti rakpartok ki­építésével az összekötő hidig, ettől be­felé a kelenföldi állomásig élénk forgalom és ennek folytán építkezési mozgalom is fejlődni fog, mely körülmény az egész főváros forgalmi képességére kitűnő ha­tással lesz. A Gellért-, Sváb-, és Sashegy között elterülő ezen szép fekvésű vidék, az építés alatt lévő vámháztéri hid által a Belváros és Ferenczváros közvetlen szomszédságába jut. És azoknak, a kik sajnálták a fáradságot, hogy a főváros térképét alapos vizsgálat tárgyává te­gyék és mégis minden adandó alkalom­mal hangoztatják, hogy a Lágymányos nagyon is messzire esik a főváros belse- a +• monciva legyen, hogy egyszersmind a budai nagykörút sarkán (mely itt idővel kétségkívül a borárus- téii Ilid által a pesti nagy-köruttal ösz- szekött'etésh nyerend) teljesen szabadon állva, árnyékos ültetvényektől környezve, a népes Bel- .és Ferenczvárostól csak a Diiná’ által . elválasztva, itt van a helye az egyetem monumentális palotájának. Ezzel megoldást nyer még ama probléma •.-iá,; JmgyAáz egyetem épülete a létező üllői-úti koródáktól ne nagyon messzire essék, mivelhogy az itt ajánlott heljr és az üllői-út között, csak a rövid vámház- körút és a vámháztéri hid fekszik (idő­vel azonban, ha a borárustéri hid is kiépül még egy rövidebb és pedig az egyenes út Ferencz-körút—borárustéri hid lesz megteendő). Kézen fekvő dolog tehát, hogy az ide elhelyezett egyetemi épületfeló minden irányból gazdagon ömledező forgalmi vonalak, mint a vizi út, a váczi-köruttól a vámházhidig ve­zető útvonal és végtére a nagy-kőrút, az egyetemi ifjúságot a főváros legmesszebb fekvő vidékeiről is könnyedséggel oda­hozhatják. A borárustéri hid építése ma még ug3mn a jövő zenéje; ellenben a vám­háztéri híd legkésőbb 3 J/a év múlva készen fog állani, és igy az összeköttetést tel­jesen létesitendi. Különben bizonnyal még évek fognak múlni inig az egyetem uj épülete kész lesz és a- n építmény arra van hivató, •!,. n éveken, nem is évű ou, h talán év­századol is on ez ól iá­nak. A i ' fi ,j-- ■ xojlődósé­nól fog ydi; Api1;- ; volna, ha ilye éaáuén ' a jelent néznők kö. orelatható jövőbe p ne vetnénk. Hein Lipót. ül-Endre.-ke a múlt évben a leg- ^zblalt fel a mellett, hogy 'H meghosszabbitassék és e. Mire e sorok meg­jelennek lapunk eredményei közé jegyez fel a szentendrei vasút meghosszabbítását. Korántsem azért említjük fel ezt, hot mi talán elismerésre várnánk. Elég nekünk az az önérzet, hogy kötelességünket teljesítettük, és ime most már Szent-Endre és vidéke közelebb van a fejlődés képességhez. Szent Endre nem maradhat abban az állapotban, melyben eddig volt. Szent Endrének nagy városnak kell lenni. Meg van erre min­den képessége és szerencsés fekvése csak fokozza e képességeket. Békás-Megyer, Kaláz, Pomáz, ízbég, Leány­falu mind ezek emelik előnyeit. Előbb utóbb a szigetségen is terjedni fog a nyara­lók száma, s mind ennek központjául Szent Endre van hivatva. Ide s tova felsőbb leányiskola és gymná- ziuni is létesül Szent-Endrén s az állam némely intézeteket telepit majd ide. A fővárosnak elébb utóbb segédkezet kell legalább is közvetve nyújtani, hogy a túl népesedésből előnyei legye­nek a vidéknek. Szent Endréről rosszakaratú élezek azt hirlelik, hogy maga a szent-endrei törzs lakos­ság volna a legnagyobb ellensége annak, hogy ide idegenek jöjjenek. Ezt a hirlelést, nem várva a hivatalos czáfolatot nem tartjuk valónak és az ellen tilta­kozunk is. Mi arról vagyunk meggyőződve, hogy a polgármester és a tanács már is foglaikoznak a szent-endrei érdekekkel sa kaszinó is síkra lép, nem sokára már tényekről számolha­tunk be. Ott van a kerület befolyásos képviselője Luppa Péter, a ki mimdenesetre tudni fogja, hogy mik e szép és nagyra hivatott vidékkel szemben kötelességei. Össze tett kezekkel nem szabad várni a jövendőt. Minden perez bűnös nmlasztás, és minden tényezőnek támogatni kell a tanács, a polgármester jó akaratát. Azt hisszük maga a püspök is szivén fogja hordani Szent-Endre jövőjét és a mozga­lomban majdan részt fog venni, a nagy számú intelligent!ával együtt. Karácsonyfa. — Siketnémák karácsonyfája. A budai siketnéma intézet növendékeinek kará­csonyfa ünnepélye 23-án (vasárnap) délután 8 órakor folyt le az intézetben a növendékek szülőinek s számos érdeklődőnek jelenlétében. A felnőtt siketnémák is nagy számban vettek részt ez ünnepélyen s élénk részt vettek a ki­csinyek örömeben. Először egy 4-ik osztályog leánygyermek mondott el értelmes haugon rövid Ä1ük. Most | — Tetszeném-e mint parasztleány, mint vagy ártatlan? ~ovn változtatna

Next

/
Thumbnails
Contents