Evangéliumi Világszolgálat, 1956. január-március (7. évfolyam, 1-3. szám)

1956-01-01 / 1-3. szám

2 EVANGÉLIUMI VILÁGSZOLGÁLAT farizeusok, hitt a halottak feltámadásában. De milyen érdekes — és ennek az igehirdetésnek gondolatmenetében milyen fontos ez! — sad­­duceusok és farizeusok, a feltámadásban nem hívők és hívők egyaránt: egyek voltak abban, hogy Jézust meg kell ölni, el kell tüntetni az élő emberek, a társadalom, a nemzet közül. Tehát maga a feltámadásban való hit vagy nem-hit lényegében semmit sem jelentett a gyakorlati, mindennapi életükben. Talán még annyit sem, mint a mi magyar őseink életében. A magyaroknak, legalább is egy részüknek, mielőtt még a keresztyén vallásra tértek volna, az volt a hitük, hogy van feltámadás és a túl­világon ugyanazt a lovas nomád életet folytat­hatják, melyet földi életükben gyakoroltak: vadászhatnak, bajvivhatnak, háborúzhatnak, sát­rakat épithetnek és diszes ruhákat viselhetnek. Éppen ezért az utóbbi évtizedekben kiásott ezer esztendős vagy régebbi ősmagyar sírokban a magyar vitéz csontváza mellett ott találták lovának csontvázát, valamint dárdáját, ijját, kardját és egyéb harci felszerelését, melyet vele együtt a sirba helyeztek, hogy feltáma­dásakor a túlvilágon használhassa. De az ős­magyarnak ez a feltámadás-hite már földi éle­tében olyan formán is hatékony volt, hogy őseink hite szerint mindazok, kiket ők harc­ban legyőznek, a túlvilágon az ő szolgáik lesz­nek. Ez a hit nagy mértékben fokozta bátor­ságukat és elszántságukat. Jézus gyilkosainál, a sadduceusoknál, fari­zeusoknál és írástudóknál, úgy látszik, még ilyen kis mértékben sem gyakorolt praktikus életükre befolyást az, hogy hittek-e vagy nem hittek a feltámadásban. Mi az oka tehát annak, hogy Pál apostol nyomán — őt csak részben értve meg — sok keresztyén a feltámadást teszi hite központi, alapvető kérdésévé? Valami súlyos félreértés, félremagyarázás játszik talán itt közre? Először is állapítsuk meg ismét azt, hogy Jézus hitt a feltámadásban. Neki az olyan ter­mészetes volt, mint a friss levegő beszivása. Egészen természetesnek vette azt, hogy — amint maga mondotta — “hogy pedig a halottak fel­támadnak, Mózes is megmondotta a csipke­bokornál, mikor az Urat Ábrahám Istenének és Izsák Istenének és Jákob Istenének mon­dotta. Az Isten pedig nem a holtaknak, ha­nem az élőknek Istene, mert mindenek élnek ő neki.” Vagyis: Ha egy élet létre jön, az az Istentől jön, mert Isten az élet. Viszont ami Istentől jön, az el nem veszhet. Milyen osto­baság tehát azt állítani, hogy Isten a holtak, az elveszettek, a megsemmisültek Istene, mikor pedig “mindenek élnek őneki”. Hogy miképp élnek mindenek őneki, erre a kérdésre Jézus már nem felel, hanem ilyen felesleges elmélkedések helyett ilyeneket mond: “A jó pásztor (ő!) életét adja a juhokért”; “Egy­mást szeressétek”; “Isten lélek és akik őt imád­ják, szükség, hogy lélekben és igazságban imád­ják őt”; “Szeressétek ellenségeiteket”; “Szeresd az Urat — szeresd felebarátodat”; “Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek”; “Kérjetek és adatik néktek, keressetek és ta­láltok, zörgessetek és megnyittatik néktek”; “Keressétek először Isten országát és az ő igaz­ságát és egyebek mindenek megadatnak nék­tek”; “Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes”; “Vigyázzatok, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti Uratok”; “Amint megcselekedtétek eggyel ez én legki­sebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg” — és igy tovább. Tehát ahelyett, hogy a halál utáni dolgokról spekulációkba kezdene, Jézus hirdeti azt, hogy ebben az adott életben az Isten szeretete és irgalma szerint kell élni! Vagyis az Igének, az Isten beszédének, akara­tának, törvényének testté, valósággá, véghezvitt cselekedetekké kell válnia ebben a földi életben! Ezen a húsvéti ünnepen is tehát azt kell állítanunk, hogy Jézus szerint az alapvető tény a “karácsony ténye”, az ige testté léteiének ténye, továbbá a “pünkösd ténye”, a Szent­iéleknek, Isten akaratának, igéjének az egyes emberek életében valósággá, gyakorlattá váló ténye. Milyen érdekes, hogy mig az emberek nagyjából békén hagyják a husvétnak, a fel­támadásnak az ünnepét, sőt arról valósággal azt állítják, hogy a keresztyén vallásnak az az alapvető ünnepe és ténye, addig Jézusban az ige testté léteiét a karácsonyban és az ige testté léteiét pünkösdkor az ezrekben, egysze­rűen elsikkasztják: karácsonyt az ajándékozás ünnepévé sorvasztják, pünkösdöt pedig jófor­mán teljesen elfelejtik. Közben pedig a husvét tárgyáról, a halot­tak feltámadásáról Jézus egyszerűen megálla­pítja a tényt, hogy, természetesen, van halot­tak feltámadása és megállapítja azt is, hogy mikor pedig a feltámadás megtörténik, akkor ott “sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek”, vagyis a fajfenntartás kérdése az életükből eltűnik, ami egyben arra utal, hogy a létfenntartás kérdései is, mai formájukban, hasonlóképpen eltűnnek. Tehát ez arra utal, hogy testünk mai meghatározottságai eltűnnek és minőségében más létezés részesei leszünk. Hogy miképpen és mi történik egyéniségünk­kel: ezek olyan kérdések, melyek bizalmatlan­ságot jelentenek az élet Urával, a jóságos Atyá­val szemben, akiben pedig feltétlenül bízni kell. Éppen ezért van az, hogy a feltámadott, vagyis a kősirból ilyen vagy olyan módon életben kiszállt Jézus Krisztus nem arról be-

Next

/
Thumbnails
Contents