Evangéliumi Világszolgálat, 1951 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1951-01-15 / 1. szám

2. oldal EVANGÉLIUMI VILAGSZOLGALAT bénán bemenned a mennyek országába,^ semhogy egész testtel vettetned a gyehenna tüzére ’. Annak az asszonynak, aki Jézus lábát illatos olaj­jal kente meg, — parázna múltja után kellett uj éle­tet kezdenie. (Lukács 7:36-50) És sikerült neki. Bizonyára nehéz volt ez, valamint az is például, hogy az évtizedeken át zsaroló életet folytató Zá­­keus, a fővámszedő, teljesen uj magán- és társadal­mi életet kezdjen. Az ifjúságát elvesztegetett ember­nek is nehéz lehet leszámolva a múlttal és megsirat­va az elvesztegetett erőket uj életet kezdenie a ke­vés maradékkal; de hä elfogadja a bocsánatot, ak­kor ez a bátor, az emberhez illő elhatározás és tö­rekvés minden esetben sikert eredményez. Másik élettörvényt is láthatunk a megbocsátás és az uj életkezdés vonatkozásában: Minél több hibát, mulasztást és bűnt követett el az, aki most rájön ar­ra, hogy még mindig kezdhet szép, igaz életet, — annál hálásabb lesz az élet Urával szemben; annál nagyobb szeretettel ragaszkodik ahhoz, aki az életét alapjában véve széppé, boldoggá és áldássá alkotta. Innen érthető az a lendületes lelkesedés, mellyel a régebben bűnös nő Jézushoz ragaszkodott. Ezzel szemben Simon, a főfarizeus, kinek házánál a bűnös asszony Jézusra öntötte az olajat, Simon, aki azt gondolta, hogy nagyszerű tettet hajtott végre le­ereszkedésével, mikor Jézust meghívta a házához; de aki annyira már nem ment, hogy az akkori szo­kásnak megfelelően vendégének legelőbb is udva­riasan vizet adjon lábai megmosására és ezzel iránta megbecsülését fejezze ki, - ez a farizeus megérteni sem tudta azt, hogy az asszony szeretete lehet egé­szen tiszta, őszinte és önzetlen szeretet, mert korábbi életéhez már annyi köze sincs az asszonynak, mint a kéményből a tegnap felszállt füstnek a kályhában ma melegítő fához. Teljesen újjá lehet, megváltozhat az ember, min­dent újrakezdhet, mihelyt megérti az élet értelmét és mihelyt gondolkozását az igaz élet törvényei töl­tik be és tetteit azok igazgatják. Teljesen átrende­ződnek az ember sejtjei. Uj ember lesz a régiből. Ez nem mese, hanem gyakorlati tapasztalat. vagy kis csoportjaikkal verik mellüket, hogy ők “meg is fogják adni” népünknek a szabadságot és miegyebet. Ha nem volna hő vágyunk, hogy népünk minden tagja Isten szerint való alkotó, munkás része legyen nemzetünknek, akkor a hatalmasat, a jelentős em­bert mutató pojácákat néznénk ilyen emberekben és kacagnánk bohóságukon. De mivel nemzetünk életé­ben mindenkire nagy szükség lesz a maga helyén, ezért úgy érezzük, kötelességünk a ferdeségekre rá­mutatni. Először is a felszabadítást nem az emigrációba került magyarok fogják elvégezni, ha minden erejü­ket beállítják is majd annak a munkának szolgála­tába. Ha a nyugati nagy demokráciák valamelyik vezető államférfia tette volna a fenti kijelentést, ak­kor komolyan gondolkozhatnánk azon, hogy mi is van e mögött a kijelentés mögött. Igaz: nekik az a szokásuk, hogy az ilyen kijelentéseket alaposan alá­támasszák s ez alátámasztásban legtöbbször nem hi­ányzik az Istenre való alapvető hivatkozásuk. Másodszor azzal mindnyájunknak tisztában kell lennünk, — különösen azoknak, akik politikában részt vettek —, hogy az otthon maradt magyarság­nak mind a felszabadulásában, mind pedig a reá következő élete eldöntésében lesz olyan nagy szere­pe és munkája, hogy “a tiszta demokráciába gyöke­rezett szabadságot” nem a nyugatról hazamenő hon­fitársai kell, hogy megadják neki. Ők majd még azt a kérdést is feltehetik, — és mindenki mérje le, hogy méltán-e —, hogy vájjon a nyugatra menekült, vagy utazott és majd hazatérő honfitársaik kinnlétük esz­tendei alatt elsajátitották-e a nyugati demokráciá­ban meglevő szabadság-gondolatokat és szabadság­gyakorlást. Az itteni demokrácia ugyanis nem olyan rendszer, melyben a szabadságot a népnek úgy “megadják” kegyes politikusok. Ilyen és hasonló megnyilatkozásokat hallva és ol­vasva, világossá válik előttünk az, hogy äz emig­ráns magyarság körében miért van annyi ellentét és miért van olyan kevés egyetértés és még kevesebb céltudatos együttműködés: Túl sok az elbizakodott és elbizakodottan, vezetni akaró ember. Ezek, ter­mészetszerűen, nem juthatnak egységre. Nincs meg az az alázat bennük, mely képessé tenné őket sa­játos, hivatásszerű helyük megtalálására és felada­tuk alázatos, kitartó betöltésére. Ez magával hozza azt, hogy múlt hibáikat (sőt olykor véres vétküket) megbánni és jóvátenni nem hajlandók, hanem in­kább nagyhangú kijelentésekkel próbálják azokat el­takarni; sem pedig másoknak megbocsátani nem akarnak. A beképzeltség, gőg és hamis magabizás az öngyil­kosság legbiztosabb eszköze a nemzet életében. A baj az, hogy nemcsak a beképzelt vezető szenved, hanem százak és ezrek élete pusztulhat el az ő bűne miatt. Vagy mások vérhullása nem számit, csak a maguk bőre meneküljön meg? Ki fogja megadni a magyar nép szabadságát? E kérdésről érdemes úgy is gondolkozni, hogy miután már a katonai és politikai felszabadulás bekövetke­zik: ki fogja megadni a szabadságot annak a nép­nek, amelynek már ezer esztendővel ezelőtt véré­ben volt a demokratikus szabadság gondolata és gyakorlata? És a szabadságnak a magyar nép részére meg­adásában mi a szerepe az Istennek, — nem a szó­­lamszerü Istennek, hanem annak, Akiről úgy tud­juk, hogy “ahol az Urnák Lelke, ott a szabadság”?! Ha népünk szabadságának adója nem ez a Lélek, akkor számunkra semmit sem ér, ha egy időre visz­­szakapja is szabadságát a történelmi változások so­rán. De annyi biztos, hogy amint visszakapja, azt csak úgy tarthatja meg, ha alázatos emberek vezet­hetik, mint a megbízatásuk idejére elsők az egyen­lők között. AKARJA-E TESTVÉRÜNK, hogy Magyar Evangéliumi Világszolgálatunk fennmaradjon? Ha nem küld pénz-segitséget, rövid idő múlva meg kell szüntetnünk szolgálatunkat.

Next

/
Thumbnails
Contents