Evangéliumi Világszolgálat, 1950. augusztus-december (1. évfolyam, 1-5. szám)

1950-08-15 / 1. szám

2. oldal EVANGÉLIUMI VILÁGSZOLGÁLAT SZÍVBŐL Jövő Hálával köszönjük meg az amerikai magyar Reformátusok Lapjának azt, hogy miután két éven át küldte szá­mait az európai DP táborokba, hónapokon át helyet adott hasábjain az “Evangéliumi Világszolgálat” rovatának és rendelkezésre bocsátott annyi példány­számot, amiből több, mint harminc országba tud­tunk szétszórt testvéreinkhez küldeni. Különösen köszönjük a szétszórtak nevében Dr. Tóth Sándor­nak, a Reformátusok Lapja szerkesztőjének állha­tatos fáradozásait, melyekkel a lapküldést megvaló­sította. — Most az “Evangéliumi Világszolgálat” saját szárnyát próbálja ki, hogy egyfelől a szétszórt­ságba kerültek lelkipásztorolását inkább szolgálhas­sa, másfelől, hogy igy a Reformátusok Lapja a sajá­tos hivatását, az északamerikai magyar reformátu­sok sajtószolgálatát a szétszórtak kérdéseitől szaba­dulva jobban elláthassa. KI TART EL? Hétről hétre figyelemmel kisérem az egyik ame­rikai magyar református egyház templomépitését. A százezer dollárnál többe kerülő templomot munkás emberekből, mintegy háromszáz tagból álló gyüle­kezet építi, teljesen a saját erejéből. Ugyancsak sa­ját erejéből tarta el lelkészét és tarta fenn a gyüle­kezet életének sok megnyilatkozását. Az amerikai reformátusok többi gyülekezeteinek templomai, is­kolái is nagyjából mind igy épültek. Amikor vala­honnan segélyt kapott egyik-másik gyülekezet, az belső egyházi segély volt; az erősebb gyülekezetek adták. Lényegében van valami hasonlatosság az amerikai magyar református templomok, egyházak felépülése és a reformáció korabeli templomépitések és gyülekezet fenntartások között. Ezzel pillanatra sem akarjuk elfelejteni a hiányosságokat, sőt hibá­kat, melyeket az amerikai magyar református gyüle­kezetekben itt-ott fel lehet ismerni. Ugyanakkor azt olvassuk az egyik magyarországi református lap ez év júliusi számában, hogy: “Az egyház jelenlegi szervezeti fenntartását voltaképpen az állam anyagi támogatása teszi lehetővé. A refor­mátus egyház mintegy 20 millió forintos évi állam­segélyben részesül,. Az egyház összes dologi és köz­­igazgatási szükségleteinek 75 százalékát az állam fedezi. Az ilyen rendszeres segélyen kívül sokmillió forintos rendkívüli támogatás tette lehetővé a.... tönkrement templomok és egyéb egyházi épületek százainak a helyreállitását”. Nem akarjuk vitatni azt, hogy a mai magyarországi kormányzat mit vett el az elmúlt években egyházainktól és azt sem, hogy milyen megkötések és körülmények gátolhat­ják otthoni egyházainkat munkájuk és anyagi alap­jaik végzésében és megszerzésében. Hangsúlyozni azt akarjuk, hogy a most is nagyrészt állami segélye­zésből élő magyarországi egyház 1945 előtt is nagy­részt állami segélyekből élt, nem pedig a tagjai hité­nek élő tőkéjéből, nem azok állandóan megnyilat­kozó adakozásából. Az előbbiek összehasonlítása minket most abból a szempontból érdekel, hogy szétszórtságba került magyar protestáns testvéreink, tehát a magunk éle­tére alapvetően fontos igazságot szögezzünk le: Amennyiben hiszünk az Ige tanításaiban és azok nyomán egyházi életet, tehát a hívek közösségi éle­tét akarjuk élni, annyiban minden egyházi és lelki szükségünk ellátásáról saját magunknak kell gon­doskodnunk. Igaz, elvárhatnánk azt, hogy hitben testvérek segítsenek, de elsősorban azt kell elvár­nunk magunktól, hogy mi magunk építsük ki a ma­gunk hit- és egyházi életét. Aztán ha a magunk tet­tei mellett a testvérekben is felébred az őket Isten részéről kötelező segítés lelke, akkor az ő segítsé­güket valóban jól tudjuk felhasználni a saját meg­levő, kifejtett erőnk növelésére. — E pontnál sem akarjuk elfelejteni azt, hogy a szétszórtságba jutott magyar protestánsok legtöbb esetben milyen nehéz helyzetben vannak és még azok is, akiknek viszony­lag jól megy dolguk, mennyi kezdeti nehézséggel kénytelenek megküzdeni éveken át. Ennek ellenére elérkezettnek látjuk az időt arra, hogy legelemibb egyházi, gyülekezeti életünk fenntartására saját ma­gunk adjuk meg az anyagi alapot. Lelkészek, vagy részidővel dolgozó lelkigondozók, diakónusok eltar­tását, az egyházi sajtó termékeinek beszerzését a mindenfelé kialakuló csoportjainknak kell vállalniuk. Ezt azért írjuk, mert hangsúlyozzuk, hogy másoktól ezek fenntartását egyáltalán nem, vagy csak egyes esetekben és részlegesen kaphatjuk meg. Már pedig ha van hitünk és ha ennek a hitnek magunkban és gyermekeink életében állandóan uj táplálékot akarunk biztosítani a gyülekezeti élet és az igehirdetés fenntartása utján, akkor meg kell ta­lálnunk a módját mindenütt annak, hogy mint a gyermek először bizonytalanul, de aztán biztosan lábra áll és jár, úgy tudjunk mi is saját erőnkből el­tartani, fenntartani gyülekezeteket. Az egyház ere­jének a hívek hitén és áldozatán kell nyugodnia. B. Sz. GAZDASÁGI MUNKAKÖZÖSSÉGET szervez az Ausztriai Magyar Protestáns Lelki­gondozó Szolgálat Gazdasági Osztálya. Istenre emelt tekintettel gyakorlatilag meg akarják valósí­tani ezt a tételt: “Krisztus a gazdasági életben”. Há­rom főelvük: 1. az alkotó erőknek erkölcsi alapon való megszervezése: 2. azonos célú gazdasági törek­vések összefogása a rezsiköltségek csökkentése ér­dekében és 3. a termelvények értékesítési lehetősé­ge által megengedett mértékben a munka méltányo­­sabb honorálásának biztosítására. — A Gazdasági Osztály segíteni akar a szétszórtságba került test­véreinken úgy, hogy közöttük a gazdasági kapcsola­tokat díjtalanul kiépíti. Leveleket Bregenz, Belrup Strasse 8, Austria—Österreich, Europe cimre lehet küldeni, ahonnan bő tájékoztatást adnak. “Van olyan, aki bőven adakozik és annál inkább gazdagodik: és aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik.” Péld. 11:24. “Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselek­­szitek, amiket én parancsolok néktek.... Ezeket pa­rancsolom néktek, hogy egymást szeressétek.” János 15:14,17.

Next

/
Thumbnails
Contents