Evangéliumi Hírnök, 1989 (81. évfolyam, 1-24. szám)

1989-01-01 / 1. szám

Postmaster: Send address change to Hungarian Baptist Union of America, 2800'Fordham Rd., N.E. Palm Bay, Fla. 32905 — (USPS 716300) VOL. 81., NO. 1, JANUARY 1, 1989 81. ÉVF., 1. SZÁM, 1989. JANUÁR 1. Év elején a figyelmünket az időre tereljük. Az egyik év elmúlt, a másik előttünk áll. Az időre gondolunk, az időről beszélünk, de az időt meghatá­rozni nem tudjuk. Einstein mondta, hogy az idő a negyedik dimenzió, de sajnos ezt a megállapítást kevés ember érti meg. Minket sem vitt közelebb az idő megértéséhez. 1. Bár az időt meghatározni nem tud­juk, a figyelésre képesek vagyunk. A teremtett földivilágon csak az ember­nek van fogalma és tudomása az idő létezéséről. A föld kering a Nap körül és ezt a pályát egy év alatt futja be. Az egy évi időtartamot az emberek már 4-5 ezer évvel ezelőtt pontosan meg­határozták. Földünk forog a tengelye Űjévi ima Álld meg, Úristen, számunkra az évet, Hogy magasztaljon Téged minden ének, És áldásodat a lelkünk érezve Feljusson az égbe! Szentlelked legyen mindenben vezérünk, Tanácsadónk és irányítónk nékünk. Ne legyen bennünk rosszra hajló lélek, Csak amely él Érted! Az igazmondás, tisztelet és hála Szívünkben leljen örökös lakásra, Hiábavaló dolgoktól óvjon meg Megmentő kegyelmed! Áldd meg, Úristen, számunkra ez évet, Hogy megismerjen minden lélek Téged, Elhagyva a romlott, bűnös világot, Köszöntse Országod. Nyisd ki kapudat, ha zörgetünk Nálad, Hallgasd meg ezt az újévi imánkat, Hogy áldásodat a lelkünk érezve Feljusson az égbe! Kárász Izabella AZ IDŐ körül. Az emberek ezt a fordulási időt is megfigyelték és beosztották 24 órá­ra. Az óra és a percek mesterséges időmértékek. Az időt földünk körmozgásán kí­vül észlelhetjük a természetvilág, a fák, az állatok növekedésében és saját életünk megfigyelésében. Ezt az em­beri növekedést és elmúlást Madách az „Ember tragédiája” című irodalmi mű alkotója költői szépséggel így írta le, az ember: „eszmél, örül és elbu­kik.” Az ember testi megjelenése is egy időmérő óra. A virgonc, pirospozsgás arcú gyermekből daliás ifjú, és élet­erős, szép hajadon lesz. Amint az idő­óra mutatója halad előre, az arcokon megjelennek a ráncok, a fejeken az ősz hajszálak, a térdeken a köszvé­­nyes bántalmak, végül beáll az elmú­lás a porból porrá levés. Erre mond­juk, hogy időnk lejárt. Az idővel a szó betűszerinti értelmé­ben nem rendelkezünk. Csak gondol­juk, hogy „van időnk”. Azt azonban nem tudjuk, hogy mit hoz a követke­ző perc, vagy a holnap. Az időben élünk, mint a térben, és azt a tudatot, hogy van idő, vagy kihasználjuk okos emberi módra bölcs tettekre, vagy el­fecséreljük azt, ami mint egyszer beál­ló alkalom soha többé vissza nem jön. Az állatnak nincs tudomása az idő­ről, és nem alkot. Úgy él ma is olyan körülmények között, mint évezredek­kel ezelőtt. Az állat nem unatkozik, csak él. Rudyard Kipling mondása szerint csak egy élettörvénye van: egyél, vagy megesznek. Más az ember világa. Bár az idővel nem rendelkezik, mégis felhasználhat­ja és ebben a tevékenységében az Al­kotó Isten munkatársa. II. A Szentírás sok helyen megemlíti az időt. Ezekből a bibliai szavakból sokat tanulhatunk az idő természeté­ről és hasznáról. A Biblia első szava a „Kezdetben” az időre vonatkozik. Ez a szó megengedi, hogy feltételezzük, hogy azt is Isten teremtette, mint a térséget és mint ilyen egyik sem végte­len. Istent nem korlátozza sem az idő, sem a tér, Ő ura és teremtője mindket­tőnek. Az időnek van kezdete és lehet vége. A „vég” azt is jelentheti, hogy az örökévalóságban már nem lesz tudo­másunk az időről. Nem lesz elmúlás. Azt is megtudjuk a Szentírásból, hogy az idő viszonylagos, annak ellenére, hogy beosztottuk évekre, napokra és órákra. Az idő nem hosszú és nem rövid. Mózes írta a 90. zsoltárban, (4. v.) majd Péter apostol a második leve­lében (3:8) majdnem azonos szavak­kal: „Egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő.” írhattak volna millió évet is. Az Űr az idő felett áll. A Biblia többi helyén, ahol az idő­ről találunk említést, kimagaslik az ajánlat és figyelmeztetés, hogy az időt Isten használatra teremtette. Ahogy a teremtett anyagi világot az ember használatára adta azzal az utasítással: „és hajtsátok birodalmatok alá,” épp úgy az időt is az ember szolgálatába állította, használat céljából. A Prédikátor könyvében olvassuk a feltűnő kijelentést: „Mindennek rendelt ideje van.” (3:1) Ez a kijelentés nem csupán természeti jelenségekre vonatkozik, az évszázadokra, vagy a növekedésre, gyümölcsérésre és elmú-

Next

/
Thumbnails
Contents