Evangéliumi Hirnök, 1968 (60. évfolyam, 2-11. szám)

1968-01-15 / 2. szám

VOL. 60. No. 2. JANUARY 15, 1968. 60. ÉVF. 2. SZÁM. 1968. JANUÁR 15. JÉZUS monda: “De kell, hogy előbb hirdettessék az evangélium minden nép között.” (Márk 13:10.) Official Organ of the Hungarian Baptist Union of America ----- Az Amerikai Magyar Baptista Szövetség hivatalos lapja A KRISZTUSI EMBER ZÁNDÉKOSAN nem használ­tam a “keresztyén” szót s krisz­tusit írtam. Antiókhiában, ahol elő­ször adtak nevet Krisztus követői­nek, nem keresztyéneknek nevezték a tanítványokat, hanem krisztusi­nak. (Ap. cs. 11:26). A görög "Chris­­tianos” nem a kereszttel, hanem Krisztussal azonosítja az Ür köve­tőit. A magyar biblia (helytelenül) keresztyénnek fordítja az említett szót s az emberek megszokták és le­járatták. A keresztyén szó csak köz­vetve hozza kapcsolatba a hívőket az Űr Jézussal s ma már a szó leg­több esetben csak egy vallásfeleke­zethez való tartozást jelent. A "krisztusi” megjelölésben van egy állandó összehasonlítás és fi­gyelmeztetés. Ez a név vagy azt je­lenti, hogy Krisztus az eszményünk és az Ő követői vagyunk, vagy azt, hogy az Ő követőinek kellene len­nünk. Lukács evangéliuma 6. részében a 20. verstől kezdve a rész végéig ol­vashatjuk a hegyi beszéd rövid ösz­­szefoglalását. Ennek a rövidebb le­írásnak az érdekessége az, hogy meg­mondja mit tart az Úr követőiről és mit kíván azoktól, akik nevét vi­selik. Krisztus tudja legjobban, hogy egy krisztusinak milyennek kell len­nie. A krisztusiak a hivatkozott ige szerint szegények, éhezők, szenve­dők és üldözöttek. Ez a kép nem bátorító. Ilyen nem kívánatos hely­zetbe hozza Krisztus az Ő követőit? Tényleg azt kívánja, hogy az élet legyen gond és fájdalom? Krisztust nem így ismerjük. Két figyelemre méltó adat rejtőzik ezekben a ver­sekben. Az egyik az, hogy akár kí­vánjuk, akár nem, földi életünk tele van gonddal, törődéssel, sírással és emberi megvetéssel. Az élet ezen ol­dalától sem Krisztussal, sem Krisz­tus nélkül nem menekülhetünk el. Ezekben a szigorúnak tűnő szavak­ban az Űr, mint az élet ismerője, azt mondta: a földi élet ilyen! Ezen épp úgy nem lehet változtatni, mint a testen és annak természetes műkö­désén. A sok baj és szenvedés nem Krisztus követésének a velejárója. Mindez az élet tartozéka. A Krisztus nélküli ember épp úgy alá van vet­ve az élet próbáinak, mint a krisz­tusi. Mégis van különbség a krisztusi és Krisztus nélküli élet között. Ez a különbség kettős. Először a Krisz­tus nélküli ember nem remélheti, hogy az élet sorsa jobbra fordulhat. Minél közelebb jut az örökkévaló­sághoz, annál bizonyosabb lehet ab­ban, hogy az igazi rossz, a változha­­tatlan szenvedés ezután következik. Ez a tudat növeli a Krisztus nél­küli ember szenvedéseit. A krisztu­siaknak ígéretük és reményük van. A remény alatt a teher hordozása, a baj viselése sem olyan nehéz, mint a kilátástalan helyzetben. A másik különbség az, hogy Krisz­tus világosan megmagyarázta, hogy ha van éhség, szegénység, sírás és szenvedés e földi életben, a próba nagysága és elviselhetősége mindig egy magasabb szemlélettől függ. Ez a felsőbb szemlélet nem lát minden rosszban csak rosszat és nem lát minden jóban csak jót. Mindennek van két oldala. Ezen a földön nincs tökéletes rossz és hiánynélküli jó. Ha ezt megértjük, akkor a rosszban is keresni fogjuk a jót és a jóban is meglátjuk a rosszat. Van a felsőbb szemléletnek még egy bátorító pontja. A szenvedés és a kín ereje a gondolkodástól és a fel­fogástól függ. Fogorvosok már tud­nak fogat húzni úgy, hogy a beteg nem érzi. Mindezt orvosság nélkül teszik. Az eljárás az, hogy rábeszé­léssel, szuggeszcióval, hipnotizálás­sal hatnak az észre s a beteget meg­győzik arról, hogy a foghúzás nem fog fájni. A fájdalom nem egészen az idegek érzése, hanem az ész és a felfogás dolga. Ennél a pontnál vesz­­szük észre, hogy a Mester milyen hatásos fájdalomcsillapító szert ad az övéinek, akik mint a többiek a szenvedés és életpróba éles vágásai alatt élnek. Ha az Úr Jézus felfogása alatt élünk, a sírást is boldogságnak te­kinthetjük. A sírás nem mindig a fájdalomérzet kifejezője. Lehet az a felszabadulás és megnyugvás jelző­je. Az a szerencsétlen, aki nem tud sírni. Az ilyen nem képes élvezni a sírással járó megkönnyebülés édes érzését. Sírunk a fájdalom miatt és sírunk, mivel örömünk van. Ha már­most a sírást és fájdalmat Krisztus szemszögéből nézzük és Krisztus igé rétéi alapján értékeljük, a sírásból is sok jót nyerünk. "Boldogok, akik sírnak”, — mondta a Megváltó és ez a kijelentés teljesen érthetővé és elfogadhatóvá válik. Sokszor kérdezték gúnyolódva hi­tetlenkedő ismerőseim, mit jelent (Folytatás a 7. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents