Evangéliumi Hirnök, 1967 (59. évfolyam, 1-24. szám)

1967-01-01 / 1. szám

VOL. 59, No. 1, JANUARY 1, 1967. 59. ÉVF., 1. SZÁM, 1967. JANUÁR 1. Official Organ of the Hungarian Baptist Union of Ameriea ------ Az Amerikai Magyar Baptista Szövetség hivatalos lapja JÉZUS monda: “De kell, hogy előbb hirdettessék az evangélium minden nép között.’’ (Márk 13:10.) Az előttünk levő úfesztendo ismeretlen útja “...most ezért kelj fel, menj át ezen a Jordánon, te és mind ez a nép arra a földre, amelyet én adok nekik az Izrael fiainak’’ (Józs. 1:2, b). A költő szekérkerékhez hasonlítot­ta az esztendőt, amelynek tizenkét küllője jelképezi az év tizenkét hó­napját. Valahogy ilyen formán rak­ta ezt össze költői nyelven: “...tizenkét küllője, tizenkét hónapja, űzi egymást ma, csak úgy, mint holnap Hogyha egyet fordul a keréknek talpa, Hátul a nyomát egy esztendő mutatja.” Amikor kijött Egyiptomból Izrael népe, egy teljesen ismeretlen út állt előtte s nem tudhatták, mivel talál­ják szembe magukat. Valamikor ma­ga Mózes is sötétnek látta a jövőt, annak ellenére, hogy látomásai is voltak. Az Egyiptomból való kivonulás előtt hatszáz esztendővel, Ábrahám ivadékának ígérte Isten Kánaán föld­jét és Ábrahám hittel fogadta az ígé­retet és reménnyel nézett atyasága elé, amiért is a “hivők atyja” kitün­tetést kapta. Évek elteltével változ­tak a körülmények és olyan éhség tá­madt az ígéret földjén, hogy Egyip­tomba kényszerült menni Ábrahám utóda a Jákob vezetése alatt 452 esz­tendőre s ez idő végefelé rabszolga sorsra jutott a választott faj.. De Is­ten nem feledkezett el róluk, hanem Mózes a “Vízből húzott” által meg­szabadította őket. Csodák sokaságá­val bizonyította, hogy vele van szol­gájával, aki negyven nap alatt átve­zette volna őket az ismeretlen pusz­tán. A bűn áthúzta ezt az isteni ter­vet és a negyven napot negyven esz­tendőre hosszabbította meg és isme­retlen utakon bolyongott a nép ez­alatt az idő alatt, amely vándorlás alatt nemcsak a bűnöző nép pusztult el, hanem Mózes is az ősatyákhoz ta­­karíttatott s a vezérpálcát Józsué vet­te a kezébe és neki adta parancsba az Ür, hogy vezesse a népet a meg­ígért örökségbe, maguk mögött hagy­ván a negyven esztendő változó ese­ményeit. Drága testvéreim! Kedves olvasó­im! Mi is egy esztendő nagyon változó eseményeit hagyunk magunk mögött. Sokaknak gyógyíthatatlan sebek ej­tettek szíveiken. A csatamezőkön el­esett gyermekek édesanyja, vagy öz­vegyen maradt hitves, vagy árván ma­radt gyermekek szívét, nem leeht hő­si érmekkel való kitüntetésekkel gyó­­gyógyítani. Ezeket csak az Űr tudja orvosolni. Gyülekezeteinkre is nagyon sötét árnyékot vetett az elmúlt esztendő. Sok kedves testvért kísértünk a te­metőbe. Nagyon megfogytak a prédi­kátorok is és nincs utánpótlás. Ezek az események emlékezetessé tették részünkre az 1966. esztendőt. Szüksé­günk van arra, hogy az Úr szóljon ne­künk is, mint szót Józsuénak: “Erősítsd meg magad!" Nekünk meg kell erősödnünk! Az Úr ígéretei nekünk is szólnak. A ve­szély nem közeleg hozzánk, ha ve­lünk van az Úr még akkor sem, ha ezrével, vagy tízezrével elesnek mel­(Folytatás a 2. oldalon) Mily unalmas, bús, üres órák (How Tedious and tasteless) — Egyházi ének Mily unalmas, bús, üres órák, Ha Jézust nem láthatom. Szép madárkák, felhők, s virágok Óh, minden csak fájdalom ... A nyár messze tűnik ilyenkor, A mező is letartott, De hogyha Ő velem van, akkor Télben is tavasz ragyog. Az Ö neve legdúsabb illat, És hangja legszebb zene ... Úgy megtelik szívem örömmel, Ha rajtam függ két szeme. Óh, bár volna Ő közel mindig, Sohasem kívánnék mást, Nem volna úgy boldogabb senki, Feledném az elmúlást. Oly megnyugvást jelent Öt látni, Ő egész világ nekem, Nincs változás időben, színben, Történjék bármi velem... Míg érzem lángját szerelmének, Addig csak játék a gond, A börtön is palota lesz, ha Jézussal együtt vagyok. Óh, Uram, ha a Tied vagyok, Ha Te vagy a napom, s dalom, Mondd, mért oly hosszú, s hideg a tél S mért epeszt bú, fájdalom? ... Óh, hajtsd el a felhőt egemről, Csillogjon ott a remény, Vagy végy engem magadhoz fel, fel, Hol nem jő tavaszra tél. Angolból szabadon fordította: Rév. Somogyi Imre

Next

/
Thumbnails
Contents