Evangéliumi Hirnök, 1966 (58. évfolyam, 1-24. szám)

1966-01-01 / 1. szám

VOLUME 58, JANUAR 1, 1966 No. 1. szóm — 1966. január 1. Official Organ of the Hungarian Baptist Union of America JÉZUS mondá: “De előbb hirdettetnie kell az evangé-Ax Amerikai Magyar Baptista Szövetség hivatalos lapja liumnak minden pogány népek között.” (Márk 13:10.) Előre Krisztussal az új esztendőben! ÉNEK AZ ÚJÉVBEN Fölszállok hozzád, magas sziklaszá­lam, Te változatlan minden változásban. — Én Istenem! Csak tégedet ölelve Száll nyugalom, száll bizalom szívemre, Látván idődnek örvénylő folyását, Esztendeimnek sebes elfutását. Fövény szem én, e zúgó habba vetve, Honnan vegyek szót hála-énekembe? Kegyelmedet, Uram, miképpen di­csérjem? A múlt évvel, hogy nem fogyott el éltem... Hogy napról-napra, habról-habra átvisz, S elértem ím’ ez új év hajnalát is.. Búban, veszélyben őrízőm Te voltál, Szívem ha vérzett: fölibém hajoltál. Adtál sebet, de azt be is kötözted, Be azt is, amit emberek ütöttek S bár vágyaimból vágyak még ma­radtak, Legyen úgy minden, ahogy Te akartad ! Ez esztendőt is leteszem kezedbe, Én lábaimnak ösvényt Te mutass, Te ! ' l Vezess Uram s amit Te rám bocsá­tasz, Nem félek én, legyen bár száz halál az ! Óh, engem a sír bízvást eltakarhat, Megnyugtat ott is az, hogy Te akar­tad ! Hadd ölellek hát erős sziklaszálam, Te változatlan minden változásban. S neved a biztos diadal szavával Az elzúgó időbe hadd kiáltsam! Mert mit szívemnek? — Ha Te vagy vezére — Évek hatása, évek születése ! Szabolcska Mihály "De egyet cselekszem: azokat, amik há­tam mögött vannak, elfeledve, azoknak pedig, amik előttem vannak, nekik feszül­ve, célegyenest futok, hogy elnyerjem az onnan felülről való elhívás koszorúját, a­­melyet Isten ígért' nekem a Krisztus Jézus­ban", (Fii. 3:14.) Pál apostol küzdőtérnek nevezte a földi életet. Minden napi harccal állunk szem­ben. Talán akkor tudnánk ezt a legjobban megérteni, ha New York városban meg­­állnánk a 42. utca s a Grand Central állo­más előtt a reggeli órában s látnánk, ho­gyan futnak, sőt rohannak az emberek, hogy a munkából el ne késsenek. Pál apostol nem gyakorolta és nem is tanácsolja a vissza tekintést. Ebben én teljesen egyet értek vele. Édesapám, édes­anyám és öt testvérem, már Jézusnál van. Egyedüli vigaszom, hogy viszontlátom őket. Az elmúlt év nagyon soknak csak kese­rűséget és bánatot hozott. Leesett "több repülőgép, amelynek következtében özve­gyek és árvák maradtak. Nem régen egy hajó sűlyedt el és több mint 90 személy életét vesztette, a hátra maradottaknak nagy fájdalmára. Sok hasonló tapasztala­ta volt az apostolnak is. A gyülekezetek is sok gondot okoztak neki, de különösen a korintusi, amellyel a legtöbb baja volt. Ettől kérdezi levele által; hogy menjek hoz­zátok, vesszővel, vagy szeretettel? Milyen jó, hogy Filipiben más volt a helyzet és a hangulat olyan, hogy fáradt lelke meg­pihent itt, éke és koronái között. De vájjon Istennek milyen meglátá­sai vannak felőlünk? Eleget tettünk-e meg­bízatásunknak? Teljesítettük-e Ígéreteinket? S ha mérlegre állítana az Ur, nem-e ta­láltatnánk híjával? Vájjon osztályzatunk elérte-e azt a magaslatot, hogy. másik osz­tályba iratkozzunk? Ilyen gyengeségekre nem akar vissza emlékezni az apostol. Ne tegyük mi se. Urunkat is kérjük arra, hogy mind azt, ami botlást, roszcselekedetet el­követtünk, írja az 1965. esztendő rovására és dobja a Holt-tengerbe. Lépjünk Isten elé úgy, ahogy egy kis­lány lépett egyik iskolában a tanító elé, amikor először kapott tintát, hogy azzal írjon. Mindjárt ráöntötte a tiszta papírra s a tanító elé lépve így szólt: "Tessék egy másik papirt adni, mert ezt bemocskoltam". Bemocskoltuk mi is a múlt esztendőt. Kérjük Istent, hogy adjon helyette egy tisz­ta 1966. évet. De aztán vigyázzunk, hogy ezt be ne szennyezzük! Kérjünk egy megújult tiszta szívet, a­­melyben ne legyen rágalom, gyűlölet. De legyen benne krisztusi érzelem, krisztusi eszme és erő I Emeljük fel a hálaadás poharát Szö­vetségünkért, amiért még működhetünk. Sok nemzetiségű gyülekezet megszűnt már anyanyelvének használatával. De nekünk még ebben is segítségünkre volt az Úr. Mind eddig — ahogy ezt Sámuel is mond­ta. Legyünk hálásak Menházunkért, Iro­dalmunkért, hogy még ezek is működhet­nek. Haladjunk előre Krisztussal csatákat nyerve, akadályokat félretéve, mert csak így magasztosúlhat fel Jézus, akinek ne­ve annyira édes, hogy szeretem gyakran említeni. Azt kérdezzük többször, hogy vájjon mit hoz a jövő? Ki tudna belátni a jövő titkába. Ki azon töri fejét, az csak kába, — mondja a költő. Nem a mi dolgunk, A JÓ ISTEN MINDEN ÁLDÁSÁVAL TELJES ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK KED­VES MUNKATÁRSAINKNAK ÉS OLVASÓINKNAK.

Next

/
Thumbnails
Contents