Evangéliumi Hirnök, 1963 (55. évfolyam, 1-16. szám)

1963-01-01 / 1. szám

VOLUME 26., Januar 1, 1963. No. 1. szám. — 1963. január 1 JÉZUS mondá: „ De előbb hirdettetnie kell az evangé- Az Amerikai Magyar Baptista Szövetség hivatalos lapja liumnak minden pogány népek között.” (Márk 13:10) Of fical Organ of the Hungarian Baptist Union of America BIZODALMÁD LEGYEN AZ ÚRBAN... (PÉLDABESZÉDEK 3:5) Isten kegyelméből ismét eltűnt egy nehéz esztendő. Nehéz volt ez poli­tikai, társadalmi és vallási szempont­ból tekintve. A világ helyzete politi­kailag nem javult, inkább rosszabb lett, mint amilyen volt 1961. évben. A nagy nemzetek vezetői állandóan békéről beszéltek s megbízottai bé­kéről tárgyaltak s a világ ma még nagyobb békétlenségben él mint va­laha. Az Egyesült Államok szomszéd országába atombombákat szállítottak s olyan bombázó repülőgépeket, me­lyeknek segítségével az egész országot tönkre tehették volna. Szerencsére ál­lítólag megszabadultunk ezektől, de minden gondolkodó ember tudja, hogy Mikoján nem hiába töltött el három hosszú hetet Kubában. A kö­zeljövő fogja megmutatni, hogy mi­lyen békére törekednek a kommunis­ták. A közelmúltban kitört a háború Kína és India között. E sorok írása­kor fegyverszünet van ugyan, de min­den pillanatban egymás ellen törhet­nek a világ két legnagyobb országá­nak katonái s kitudná megmondani, hová vezethet e két nagy ország nyug­talansága és harca? A társadalmi életben sem javult a helyzet. Az Egyesült Államok kormá­nya azt állítja, hogy sokat javult a helyzet az elmúlt esztendőben. Javult a gazdagoknak, de még mindig sok munkanélküli szegény és elhagyatott ember van ebben a gazdag országban. Sokan vannak öreg polgárok, kik egy kevés állami segélyből tengetik életü­ket, mert az élelmiszerek és más dol­gok árai magasak. Az Egyesült Álla­mokban senki nem hal éhen, mert az állam valamennyire megsegíti a né­pet, de a világ többi országaiban a gazdasági élet rendezetlen s az embe­rek nagy sokasága élelem, ruházat és megfelelő lakás híjján milliószámra pusztul. Amerika némely déli orszá­gaiban sokat szenved a nép. Például Peruban a vagyonnak 90 százaléka a lakosság 2 százalékának van a kezé­be s százezrek élnek a szemétdom­bokon épített kunyhókban, melyeket a szél minden pillanatban szétrom­bolhat, s az élelem olyan gyenge, hogy a gyermekeknek legnagyobb százaléka a születés után meghal. Ne csodálkozzunk azon, hogy a délameri­kai országokban lázadások vannak. Elérkezett az idő az emberiség életé­ben, amikor a gazdag országok s azokban a gazdag polgárok az embe­rek vérén összeharácsolt milliókat vagy megosztják az országok polgárai­val az Isten parancsolatai szerint, vagy pedig az Isten büntetése zúdul reájuk. Mit szóljunk a vallásos életünkről? Fejlődtünk, növekedtünk lelki éle­tünkben? Elmondhatjuk őszintén Is­ten iránti hálával, hogy jobb keresz­tyének vagyunk ma, mint amilyenek voltunk a múlt esztendő elején? A vallásfelekezetek főirodái nagy ered­ményekről számolnak be ugyan, de ha figyelembe vesszük a világ összes népei között a vallásos állapotokat, akkor sajnos, azt kell mondanunk, hogy inkább elpogányosodik a világ népessége, minthogy elfogadja, ma­gáévá tegye a komoly keresztyéni éle­tet. Az Egyesült Államok 187 és fél millió lakosságának kétharmada hi­tetlenül, templom és Isten nélkül éli életét. Sajnos még a keresztyén egy­házakhoz tartozó embereknek nagy száma sem keresztyén valóban, csak a nevet viseli s leginkább esketés, ha­lálozás és ünnepnapi alkalmakkor lá-Fogd a kezem ! A ködön át, az éjen át, a mélyen át, a lápon át keresi lelkem otthonát. Én megállnák, leomlanék és botlanék és hullanék ... és minden veszve volna rég. De óv a kéz, és tart a kéz, és áld a kéz, a drága kéz. Elveszni lenne igy nehéz. Csüggedni mért? Remegni mért? Aggódni mért? Kérdezni mért? Ki vele járt, mind célhoz ért. Magamba’ nem, erőmbe’ nem, imámba, sem, de Benne bizom teljesen. Itt a kezem! Fogd a kezem: árva kezem ... gyenge kezem! Tudom, hogy így megérkezem. Turmezei Erzsébet togatja az Isten házát. De a klubok, mulató helyiségek, korcsmák állandó­an tömve vannak jó keresztyénekkel. Nem vagyok pesszimista, de optimista sem lehetek, mikor ezekkel a szomo­rú tényekkel találkozunk. Most midőn az év határán állunk, az említett szomorú valóságok dacára, (Folytatás a 2. oldalon) BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN EMBERNEK!

Next

/
Thumbnails
Contents