Evangéliumi Hirnök, 1962 (54. évfolyam, 1-18. szám)

1962-01-01 / 1. szám

VOLUME 54. ÉVFOLYAM NO. 1. SZÁM — 1962 JANUÁR 1 JÉZUS mondá: “De előbb hirdettetnie kell az evangé- Az Amerikai Magyar Baptista Szövetség hivatalos lapja linmnak minden pogány népek között.” (Márk 13:10) Official Organ of the Hnngarian Baptist Union of America 0 esztendő, - új esztendő TURMEZEI ERZSÉBET: Első aranymondásom Az eget rőtszínííre festve tűz volt falunkban egyik este. S amikor másnap reggel jártam ott, láthattam az üszkös romot, s azt olvastam a kormos falon: “Látod, a tűz micsoda hatalom!?” öt éves koromban történhetett. Este édesanyám lefektetett. Az imádságot elmondtam hibátlan, s szemem álomra zártam. De szivem elfogta a félelem. Ha újból tűz támadna hirtelen! Rekedten kongana a harang megint, és ami szép, kedves, elégne mind! Édesanyám odajött: miért nem alszom? Aggódva simogatta meg arcom. Elpanaszoltam, miért remegek: A sötétben talán rossz emberek lopódzkodnak, és meggyullad a ház, amikor senki sem vigyáz! S édesanyám — most is emlékezem akkor összekulcsolta a kezem, és az első aranymondásra engem akkor tanított életemben; “Hogyha Isten velünk, ki ellenünk?! Mi az ő oltalmában pihenünk, ő vigyáz reánk minden pillanatban. “Ha Isten velünk” ... — Mondtam, mondogattam . . . S nem ijesztett a romok képe sem . . . Nemsokára aludtam édesen. Azóta már a félvilág is égett. Édesanyám, most is áldalak Téged, hogy kezem akkor este összetetted, hogy ezt a hitet szivembe vetetted. Azóta annyi minden porba hullt. Sok emléket eltemetett a múlt. De elkísér ezernyi változáson az én legelső aranymondásom. Kinyílnak, elhervadnak a virágok, de ez a virág nem hervad el, látod. Édes vigaszával járunk-kelünk: “Ki ellenünk, ha az Isten velünk!?” S mit akkor meg se köszöntem talán, most köszönöm neked, Édesanyám! Vájjon mit is írihatunk erről? Hiszen már olyan sokat írtunk mi is, mások is, hogy sokszor olyan gondolatunk is támad: mind, mind hiábavaló, mert kevesen olvassák el s ha elolvassák is, nem veszik komolyan a megírt igazságokat. De írunk, mert írnunk KELL! Ab­ban a reményben írunk az ó és új esztendőről is, hogy némelyek mégis elolvassák sorainkat s ál­dásul szolgálhatunk ezeknek. GYORSAN TŰNNEK AZ ÉVEK a sötét, beláthatatlan éjszakába s az esztendők elmúlása komoly gon­dolkodásba ejtik az embereket. — Vannak ugyan nagyon sokan o­­lyanok, akiknek komoly gondolko­dása és érzelme és magukba való szállása, a múlandóság érzete csak nagyon rövid ideig tart. Még ha el is mondják sok he­lyen némelyek Isten iránti hála­imájukat, azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan az esztendőnek utol­só óráit mulatsággal, evéssel, ivás­­sal, részegséggel töltik el s várják az új esztendőnek megérkezését. Milyen szomorú tapasztalat, hogy keresztyén egyházaknak alsó­vagy melléktermeiben is sok he­lyen ömlik a szesz és részeg fej­jel, erkölcstelen gondolatokkal mu­latnak magukat keresztyéneknek nevező emberek . . . Isten kegyelméből alkalmam volt a közelmúltban Isten igéjét hirdetni egyik történelmi egyház templomában, ahol az előző esti mulatságnak szesszel és füsttel összekeveredett kellemetlen leve­gője elárasztotta az egész temp­lomot. Vájjon a jó Isten hogyan veszi az ilyen népnek imádságát, Előtte való hódolatát? AZ ó ESZTENDŐBEN vihartól vert hajónk veszélyes sziklák kö­zött és mellett haladt tova az élet­nek hullámzó tengerén. Isten cso­dálatos gondviselése volt, hogy az emberiség hajója nem ütközött egy olyan aknára, mely lángba bo­ríthatta volna az egész világot. — Isten csodálatos szeretete és tü­relme volt, hogy atyailag rólunk gondot viselt s nem a mi bűneink szerint cselekedett velünk. Hívő lélek, BORULJ LE ELŐTTE. Adj hálát Neki s vigyázz, nagyon vi­gyázz, hogy gondolkodásoddal, el­járásoddal, beszédeddel és maga­tartásoddal, szóval a te életeddel ne tedd értéktelenné a te isteni szolgálatodat. AZ UJ ESZTENDŐT KEZD EGY UJ SZÍVVEL! Az új évben is lesznek bajok, gondok, szenvedések. A sátán ú­­jabb kísértésekkel és módozatok­kal támad, hogy elszakítson Isten­től s teljesen boldogtalanná tegye az életet. De új szívvel, Isten ere­jével meggyőzzük őt. Uj szívvel ebben a békételen vi­lágban is édes béke tölti be az ember szivét! S új szívvel, az élet szenvedésein' keresztül megérke­zünk az örök kikötőbe . . . Evezz, a vihar mindjárt megszűnik, Az éjjel sem tarthat mindig. Evezz, evezz, Isten él, ő mondja: evezz! EMERITUS

Next

/
Thumbnails
Contents