Evangéliumi Hirnök, 1958 (50. évfolyam, 2-24. szám)

1958-01-15 / 2. szám

VOLUIME 50. ÉVFOLYAM NO. 2. SZÁM. — 1958 JANUÁR 15. Official Organ of the Hungarian Baptist Union of America. JÉZUS mondá: “De előbb hirdettetnie kell az evangé- Az Amerikai Magyar Bantista Szövetség hivatalos lapja. liumnak minden pogány népek között.”(Márk 13:10) JÓT TESZEK TEVELED Mózes I; 32:12 AZ UJ-ÉV első hónapjában olyan gondolatokat keresünk, melyek se­gítségünkre válnak a beláthatatlan esztendőnek minden legnehezebb küzdelmei és próbái között. Az Ó- testamentum egyik legszebb törté­netéből vesszük e gondolatot azzal a reménnyel, hogy mint régen a ke­ményen megpróbált és Isten által helyére állított Jákobnak élete újabb kezdetén, nélkülözhetetlenül áldásá­ra vált az élő Isten ezen szava: “Jót teszek tevéled”; úgy mindnyájunk részére áldás lesz Istennek ezen biz­tató üzenete. A szentirásba foglalt ígéretek, akár az ó-testamentumban, akár pe­dig az újban, nem egy embernek tett ígéretek. Mi keresztyének azt hisz­­szük, hogy a Biblia hozzánk s az egész világhoz Istennek írott kinyi­latkoztatása. Csak a hitetlenek mondják, hogy “azt is emberek Ír­ták”, mely mondatban a hitetlensé­gük nyilatkozik meg. Az Isten gyer­mekei a szentirást teljes egészében Isten szavának tartják, mely szük­séges a keresztyén ember minden­napi lelki életének fönntartásához. Ennélfogva az ó-testamentumi tör­ténetekben, próféciákban, és a többi iratokban, emberek által megiratott könyvekben, valamint az ujtesta­­mentumban lévő iratok között az Is­ten szava nyilatkozik meg, amit nem valahol ereklyeként kell rejteget­nünk otthonunkban, hanem tanul­mányoznunk szükséges, hogy a bel­ső lelki emberünk élete növekedést nyerjen. A fentidézett ige Istennek egyik ígérete tehát nekünk is, nem csak Jákobnak. Jákob részére az ut és az élet nem volt könnyű. Miután bátyjával szemben elhirtelenkedett tettei miatt Mésópótámiába mene­kült s 14 hosszú esztendei szolgálata is letelt Lábannál, az ő apósánál, két feleségével, szolgáival és nagy gazdagsággal, az Ur Isten utasításá­ra, visszatérőben volt az ő hazájá­ba. Minden nagy gazdagsága mel­lett, lelke nem volt nyugodt. Útköz­ben éjjel-nappal, belső lelki nyugta­lanság emésztette őtet s ez a hosz­­szu, fárasztó utón tartott mindad­dig, mig az Ur meg nem jelent őne­ki. A szép család, a nagy gazdagság, nem adott lelkének nyugodalmat. Csendes Fohász URAM, most, amikor Te elődbe jöttünk, Bűnbánó szivünkkel: halld meg könyör­gésünk. Nem vagyunk mi méltók, hogy meghall­­gas minket, Irgalomból Uram: töröld vétkeinket. Oly sokszor hü Urunk, megbántunk mi Téged; Földi gyönyöröknek, ahelyett hogy Néked — Mindent félre téve — áldoznánk szi­vünket. De Te mégis Uram: nem vetel el minket. Miért is van Uram, hogy a Sátán minket Jó dolgok helyett, mindég rosszra késztet? Légy áldva én Uram, hogy Szent Fiad küldted, Kinek érdeméért eltörlöd vétkünket. Vajda Pálné, Montreal. Csak akkor csendesedett le hábor­gó lelke, mikor az Ur neki megje­lent. Nyugtalan lelkét Istenhez emel­ve imádkozott: “Nem bocsátlak el, mig meg nem áldasz” és életét tel­jesen az Isten ezen ígéretére helyez­te: “Jót teszek teveled”. Az uj-esztendőben utunk éppen olyan bizonytalan és nehéz mint a Jákobé volt. A jólét, gazdagság és az élet egyéb élvezete mellett de sok nyugtalan és boldogtalan ember van e világon? Keressük ennek okait. Politikai és gazdasági meg­oldásokkal és intézkedésekkel kísér­leteznek az országok vezetői. A ke­let a nyugattal gazdasági és felfegy­verkezési őrületes pénzbe került harcot folytat, mely elhordozhatat­­lan terheket helyez a polgárok vál­­laira s egyben sok államban sze­génységet és nyomorúságot is okoz. Sokan újabb, borzalmakkal teljes háborúról is beszélnek, mely a mo­dern civilizációt pusztulással fenye­geti. Ezt a lelki és testi nyugtalan­ságot az egész világon fokozza az oroszok által kibocsájtott s földünk körül még mindig kprülforgó kis holdacskák, melyben némelyek a kommunizmusnak az egész világra való befolyását látják. Vájjon hol található az emberek között egy olyan eszme, egy olyan gondolat, mely ezt a nyugtalan világot meg­nyugtathatná? Erre a kérdésre a felelet csak az lehet: sehol máshol, csak az Istennél. Itt áll előttünk az ó-testamentum történetében ez a csodálatos, a mi számunkra is adott isteni ígéret: “Jót teszek teveled”. Ehhez s a többi Isten által adott ígéretekhez kellene

Next

/
Thumbnails
Contents