Evangélikusok lapja, 1931 (17. évfolyam, 1-46. szám)

1931-01-04 / 1. szám

evangélikusok lapja 1931. 1 mert annál nagyobb súllyal nehezedik ránk a felelősség terhe, tudván azt, hogy akinek sok jutott, attól sok kivántatik. Az isteni bölcseség tanít meg a hűséges sáfárkodásra; amikor ipar­kodunk Isten dicsőségére, embertársaink javára gyümölcsöztetni a reánk bízott tálentomokat. Nem rejtjük véka alá a világosságot, hanem készséggel, bőmarkuan osztogatjuk kincseinket s hozunk áldozatokat is, hogy minél többen ré­szesüljenek a bölcseség, az értelem és a tudo­mány áldásaiban. Az Ür szájából származik tudomány és ér­telem. Ha az Ür szájából, akkor ki kell nyit­nunk fülünket, s oda kell hallgatnunk, mit mond az Űr! Isten nem néma; Isten nem teremtette az embert süketnek. S ha a bűn bezárta volna fü­lünket Isten beszéde iránt, a Szentlélek fel tudja nyitni a bűn kovácsolta zárakat, meg tudja nyitni a csukott füleket. Hallgassuk és tanuljuk Istennek életadó igéjét, amelyben az értelem és tudomány kincsei közöltéinek velünk. Vajha az Ür megtanítana úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! Hogy ne tartozzunk azok közé, akik magokat bölcseknek vallván, balgatagokká lettek, s az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a múlandó em­bereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csuszó-mászó állatoknak képmásával s ha­lálra méltókká lettek. Hanem isteni bölcseség- gel odaszentelvén magunkat Isten szolgálatára, bizzunk abban, hogy Isten számunkra a homá­lyos jövendőben jót rejteget, s ahol ebben a go­nosz világban veszedelem leselkedik reánk, ott van elrejtetten Istennek oltalmazó, erős paízsa is, hogy megvédelmezzen és megőrizzen minden testi és lelki veszedelemtől, bűntől, kártól, szé­gyenvallástól. Isten az új esztendőben az igazaknak jót rej­teget és paizst a tökéletesen járóknak. Hiába dühösködik és agyarkodik a világ és az ördög, semmi hatalmuk nincs azok felett, akik az Ür- ban bíznak, akik az Ürtól hittel kérnek bölcse- séget, értelmet és tudományt. Törekedjünk igaz­ságra és tökéletességre, A ti igazságtok bővöl- ködjék feljebb a farizeusok és írástudók igazsá­gánál s legyetek tökéletesek, miként a ti meny- nyei Atyátok tökéletes! Akkor boldog lesz az új esztendő még nyomorúság és megpróbáltatá­sok közt is, mert az Isten bebizonyítja, hogy’ nem hagyja el az övéit. Jót rejteget és meg-, segít, amikor nem is gondolnánk. A rosszat is; jóra fordítja; a gonosz terveit meghiúsítja. Le­gyen áldott szent neve az újévben és mind­örökké ! — D. Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő boldogult nagyatyjának, néhai báró Radvánszky Antal egyetemes felügyelőnek író­asztali csengőjét bevésett dedikációval ellátva az egyetemes egyháznak adományozta. Diákkonferencia Kőszegen. Dec. 13.—14.-én volt Kőszegen az első evang. középiskolás konferencia. Minden ev. diák résztvett. A megbeszélésekből, hozzászólá­sokból kitűnt, hogy égető és sürgős megoldást váró kérdése a mai diákságnak az, hogy vájjon mi legyen a motívuma az életének, hogy pld. miért, milyen okból tanuljon stb. A konferencia a diákság szívében határozottan azzal az óhaj­jal zárult, hogy bárcsak minél előbb konkrét megoldást találnának. Voltak, akik már közel jutottak az egyetlen megoldáshoz: a Krisztus kegyelméhez. Keresi a diákság az új életet. — A megnyitó istentiszteleten Dr. Tirtsch Gergely kőszegi lelkész prédikált. A konferencia előadói élén D. Kapí Béla püspök volt, aki kitűnő párt­fogásába vette az egész konferenciát. A leányok­nak és fiuknak közösen tartott előadást. A val­lásos ünnepségen pedig az egyháznak, a fel­nőtteknek az ifjúság iránt való felelősségéről és szereíetéről beszélt művészi számok keretében. —A konferencia a diákélet örök reformációjá­ról beszélt. — Előadókról a M. Ev. Kér. Diák- szövetség gondoskodott Dr. Scholtz Oszkár, Ma- joross Edit, Balikó Erzsébet és Ittzés Mihály személyében. Dr. Karácsony Sándor és Túróczy Zoltán betegsége miatt Horeczky Béla és Szabó József voltak szívesek előadást vállalni. A va­sárnapi, záró istentiszteletül szolgáló magyar istentiszteleten Kiss István leánylic. vallástanár prédikált. Néhány szó az ébredési mozgalmakhoz. Egyik szép munkát végző vallásos egyesület érdemes főtitkárának 1929/30. évi jelentésében olvastam a következőket: »A magyar lélek na­gyon nehezen teszi meg azt a döntő lépést, amellyel teljesen és minden feltétel nélkül Jé­zus Krisztus mellé kellene állania. Nagy éb­redések nálunk még nem voltak. Még mindig az ugartörés idejét éljük. Közelharcot kell foly- tatnuk külön-külön egyes lelkekért és a döntő roham még nagyon messze van«. Ha a főtitkár e szavait, amelyek bizonyára bőséges tapasztalatokon és hosszas elmélkedé­sen nyugosznak, közelebbről elemezzük, azt ta­láljuk, hogy két akadályra, illetve nehézségre nincs más teendőnk, mint várnunk a Szentlei­ket. «A kérdés azonban az, hogy a hazai pro­testantizmus akár a múltban, akár a jelenben várta, vagy várja-e a Szentlelket! Igen ajánl­ható mindenkinek az Apostolok Cselekedetei­ről szóló könyv tanulmányozása. Ott mindjárt az első részben olvassuk Jézus Krisztusnak, a feltámadottnak, parancsát, amellyel meghagyja az apostoloknak, hogy Jeruzsálemben várják be az Atyának ígéretét, amikor eljön reájuk a

Next

/
Thumbnails
Contents