Evangélikusok lapja, 1930 (16. évfolyam, 1-43. szám)

1930-01-05 / 1. szám

1930 január 5. Szerkesztőség és klatfóhivatal: LEBENY (Moson m.) Kiadja: I LUTHER-SZÖVEíSEG. Postatakarékpénztárt csekkszámla: 1290. alapítana: DR. RIFFIY SÁNDOR püspök. Stärket«.aert Icl.lóa NÉMETH KÁROLY «speres. Megjelenik kelenként egyszer, vasárnap. Előfizetési ér: Egész évre 6 P. 40 fill., félévre 3 P. 29 fim eeivedévre I P. 60 ML Egy szén 16 fill Hirdetési árak megegyezés szerint. Újév. „Imó mindent újjá teszek.­János Jel. 21, 5. Beérhetjük-e azokkal a szép tervekkel és jó elhatározásokkal, amelyek újév körül lelkűnkben raegfogamzanak? Sajnos, vala­mennyien megtapasztalhattuk már. hogy azoknak üde színei milyen gyorsan kifakul- nak, s jórészt visszazökkenünk a régi. a meg­szokott ’kerékvágásba. A magunk erejéből sem az esztendői, sem önmagunkat nem Ind juk megújítani, még ha érezzük is a régi­nek minden helytelenségét. Önmagunkra tá­maszkodva jogos aggodalommal nézhetünk az újév küszöbén, s minden napnak regge­lén a titokzatos jövendő bizonytalansága elé. különösen most, amikor a világban annyi minden van, működik és érvényesül, ami Is­ten szent akaratának ellene szegül, Isten or­szágának hozzánk jövetelét gátolja. Talán nincs az éleinek egyetlen olyan területe sem. ahol a Szentlélektöl megvilágosított ember fenntartás nélkül beérhetné azzal, ami van s ne kívánna gyökeres változást, újulást Elmondhatjuk ezt nemcsak azokról a dolgokról, amik körülöttünk, a világban van­nak, hanem önmagunkról is. A világgal való elégedetlenségünket még keserűbbé te­szi az önmagunkkal való elégedetlenség; a körülöttünk dúló gazdasági és szellemi har­cot még fokozza a magunk lelki világában folyó küzdelem: Kicsoda szabadít meg en­gem e halálnak testéből?« A magunk ^lelki­ségét fürkészve és elemezve, nem kell-e sok­szor rájönnünk arra, hogy a viszonyokkal való elégedetlenségünk, amelyet szeretnénk nemes és tiszta fényben égőnek feltüntetni, tulajdonképen a világ szeretetéből fakad s azért méltatlankodunk, mert a világ nem ré­szesít bennünket kegyeiben? Úgyhogy mél­tatlankodásunk nem a krisztusi * szerétéiből táplálkozik ,hanem a ki nem elégített ön­zésnek, kapzsiságnak, hatalomvágynak szennyes forrásából. Nem tulajdoníthatunk tehát keresztyén vallásos értéket pusztán a meglevő állapo­tokkal való elégedetlenségnek, s az újulás után való vágyakozásnak. Az a kérdés, mi­vel vagyunk elégedetlenek, miért vagyunk elégedetlenek és milyennek szeretnénk a változást, az újulást. Elevenünkre tapint Lu­ther Márton, mikor azt írja az újjászületés­ről: A keresztelés azt jelenti, hogy a ben­nünk lévő régi ember naponkénti bűnbánat és törödelmesség által vizbe fojtassék és meghaljon minden bűnnel és gonosz kíván­sággal együtt, és viszont naponként új ember jöjjön elő és támadjon fel, aki Isten előtt igazságban és tisztaságban örökké éljen*. Megújult ember az. aki megölte bűneit és gonosz kívánságait; aki igazságban és tisz­taságban él a világban bár, de Isten színe előtt. Menny ijó igyekezet veszett a világhá­ború óta kárba! Jó igyekezet, amely a világ újraépíté­sére irányult. A destrukció és a konstrukció szavak polgárjogot kaplak a hírlapokban, a politikában, a társadalmi és a gazdasági életben, a szószékeken. De rájöttünk-e arra. hogy mindakettöre szükség van. Destruúlni kell és konstruálni; rombolni és falakat rakni! A régi embernek meg kell halni, az újnak fel kell támadni. Bizonyára nines szándékunk pálcát törni azoknak munkája felelt, akik nemzeti és nemzetközi, egyházi és egyházközi vonatkozásokban fáradoznak az élet megújításán, de mégsem hallgathat­juk el azt az aggályunkat, hogy az élet ke­reteinek megváltoztatása vagy kitágítása nem fogja magát az életet megújítani. Sem a Népszövetség, sem a nagy egyházi kon­ferenciák nem érhetik el magasztos céljai­kat magának az embernek belső megúju­lása nélkül. Ez pedig azt jelenti, hogy az embe­rek a maguk erejéből sohasem bírják meg­valósítani azt, amit legnemesebb elgondolá­saikban eszményi célul tűztek k imaguk elé és az emberiség elé. Ősi tévedése a jó aka­ratú embereknek, hogy az erkölcsök meg­javítására törekszenek, a vad fától várnak gyümölcsöt, a vad fának tövét ássák, ön­tözik, s nem gondolnak arra, hogy a fát he kellene oltani. Az erkölcsöt állítják homlok­térbe a vallás rovására, szem elöl tévesztve, hogy az erkölcs fundámentoma, törzse, ta­laja a vallásos hit, ezt pedig a Szentlélek munkálja az emberben. Az Ágostai Hitval­XV1. évfolyam.

Next

/
Thumbnails
Contents