Evangélikusok lapja, 1929 (15. évfolyam, 1-50. szám)

1929-01-06 / 1. szám

2. EVANGÉLIKUSOK LAPJA inak, sem a gazdasági életnek nem igazi érdeke. Állam és gazdasági élet egyaránt összeroskad s csupán a gazdag egyesek járnak jól. A keleti bölcsek története arra tanít, hogy a vagyon semmi szín és ürügy alatt nem rázhatja le magáról azt a felelősséget és kötelezettséget, amellyel Krisztusnak, a világ Megváltójának és országának, az igazság és békesség országának tartózik. Akinek aranya és ezüstje van, nem érheti be azzal a keresztyénséggel, amely csupán lélekben imádja az Urat. Nem következik ebből, hogy az igaz keresz- tyénség csak egy bizonyos állami, vagy gazda­sági berendezkedés mellett található és való­sítható meg. Diktatúra és demokrácia, abszolu­tizmus és alkotmányosság, szocializmus és ka­pitalizmus, kommunizmus és individualizmus egyaránt vétkezhetnek a keresztyénség szelleme ellen. Semmiféle «rendszer» nem biztosítja az evangéliorn szelleméinek 'uralmát, mert minden «rendszer» gépezet, amelynek működése az em­beri tényezőtől függ. És ezt az emberi tényezőt semmiféle rendszer nem immunizálja az önzés­nek, uralomvágynak és pénzvágynak szkepszisze ellen. A világnak nem új rendszerekre, hanem újjászült emberekre van szüksége. Bölcs em­berekre, akik Isten előtt nem, csupán meghajolni, hanem kincseiket kitárni és odaadni is készek. Boldog nép az, amelynek vezetői olyanok, mint voltak a napkeleti bölcsek! * Elnöki megnyitó. A MELE 1928. november 15-én tartott közgyűlésén. Utolsó együttlétünk óta több olyan esemény történt a külvilágban, amelyek minket, lelkésze­ket nagyon érdekelhetnek, s szivünkben hol fel­emelő, hol fájó érzéseket kelthetnek. Nézetem szerint helyes szociális érzékre valló az a kezdeményezés, amelyet újabban az állami életben a népjóléti miniszter tett, ki tudva­lévőén az ipari munkásság; aggkori ellátására vonatkozóan tett megfelelő törvényes intézkedé­seket, amely intézkedések minket azért érdekel­hetnek, mivel azok egy szép keresztyén gondo­latot szolgálnak s alkalmasak lehetnek arra, hogy egy régi méltánytalanságot eloszlassanak, s igy esetleg kiszedjék a méregfogait annak a nyug­talanságnak is, amely az ipari munkásság köré­ben hosszú idő óta látható. Az egyház tudva­lévőén a maga buzditó szavával és karitativ munkásságával mindig törekedett az emberi nyo­mor enyhítésére s a kirívóbb társadalmi visszás­ságok kiküszöbölésére, dohát korlátolt erőinél fogva e téren nem érhetett el olyan eredménye­ket, aminőket szeretett volna elérni; helyénvaló azért, hogy ebből a munkából az állam minél nagyobb mértékben kivegye a maga részét. Min­den ugyanis, ami lecsapol valamit a nyomorú­ság mocsarából, derűsebbé teszi az életet s meg­semmisít egy csomót azokból a m'azmákból, amelyek az erkölcsi életet is betegitik, amiért is nekünk örülnünk kell minden ilyen törekvés­nek s azt minden erőnkkel támogatnunk. Célnál e tekintetben igazán csak akkor leszünk, ha a társadalom a legkisebb zugig át lesz szőve nép­jóléti intézményekkel s benne a törvény ereje minden becsületesen munkálkodó ember részére biztosítja mindazt, ami emberhez méltó megélhe­téséhez s lényének kifejtéséhez szükséges. Egy másik nagyjelentőségű szociális gon­dolat realizálására is történtek legutóbb lépé­sek, tudniillik a háború kiküszöbölésére, amely gondolat tudvalévőén az evangélium hirdetőinek folyton visszatérő beszédtárgya volt mindig. Hirtelen, szinte meglepetésszerűen toppant be ez a gondolat abba a műterembe, ahol a népek és nemzetek sorsát szövik. S nekünk szinte új- jongtanunk kellene az örömtől, hogy ez igy tör­tént, ha nem; fojtaná el örömünket az a tudat, hogy ezt a gondolatot nem a tiszta idealizmus, nem a krisztusi szellem megérettsége, hanem másvalami tolta előtérbe, minek folytán nem valami nagy reményekkel nézünk egyelőre a Kellog-féle paktum elé, jóllehet az alapgondo­latát gyönyörűnek találjuk. E hatalmas eszme megvalósulásának, hiába, nincsenek meg a kellő előfeltételei. Annyi igazságtalanságra, mint amennyi ma a nemzetközi életből kisikolt, nem lehet ilyen nagy, szilárd bázist igiénylő épületet emelni. A Világbéke, nézetem szerint, csak a krisztusi szellemi által jól megmunkált talajban virágozlhatik ki s azért ez utóbbinak az erősíté­sére kell törekednie minden békességet óhajtó embernek. Ma az általános keresztyén igazságok propa­gálása mellett az a külön hivatás is vár a ma­gyar papságra, hogy híveik szivében állandóan ébren tartsák a magyar nemzeten esett igazság­talanság tudatát s a mai helyzet megváltoztatá­sának a szükségérzetét. Megeső nkittatásunk oka nemcsak külső nyomorúságainknak, hanem oka az erkölcsi élet számtalan defektusainak is és oka egyházunk nem egy hiányának is. A ma­gyar nemzet a mai határok között életképtelen. A magyar anyák hiába szülnek fiakat, ha azok nem tudnak elhelyezkedni a csonka hazában. Éppen azért nekünk nem lehet ma a béke olaj­ágával járnunk s nem is lesz lehetséges mind­addig, amíg a rajtunk esett igazságtalanságok ki nem reparáltatnak. Szomorú aktualitása napjainknak az a fele- kezetközi dissonanda is, amelynek bántó hang­jai többször megütik a fülünket s amelyek bi­zony rongálják az egyház hitelét is. Mert a fe­lekezetek torzsalkodásából, egymással való újj- húzásából s kíméletlen egymásgáncsolásából

Next

/
Thumbnails
Contents