Evangélikusok lapja, 1928 (14. évfolyam, 1-50. szám)

1928-01-01 / 1. szám

. i-—: - Y 1 1*2$. Viszont azonban az utóbbi nem választható el az előbbitől. S ha ezen a csapáson tovább haladunk, ak­kor észrevesszük, hogy a keresztyénségben ép­pen az Isten országára vonatkozó felfogás és hit terén felmerült eltérések, s ezen eltérések szükségszerű előtérbe nyomulása következtében a hitnek és életnek uj tipusai alakulnak ki, ame­lyek uj egyházalakulásokra ugyan előre látha­tólag nem fognak vezetni, de már most is észre- vehetőleg s végeredményben még szembeöt- lőbben alkalmasak arra, hogy a Krisztus anya- szentegyházának bástyáit bontogassák. Mert minden olyan célkitűzés, amely a keresztyén- ség energiáját, hitében rejlő dinamikus erejét a középpont felé vezető úttól és működési vo­naltól eltereli, gyengíti a Krisztus egyházát. A próféta is hangsúlyozza, hogy a tanítás Süni­ből jön, és az Urnák beszéde Jeruzsálemből. Nem a nacionalizmusnak, nem a lokalpatriotiz- fnusnak szava ez, hanem prófétai utalás Krisz­tus egyházára és az uj Jeruzsálemre. Azért nem áll ez a prófécia ellentétben Krisztus azon sza­vaival, hogy eljön az idő, amikor nem ezen vagy azon a hegyen, nem ebben vagy abban a városban, hanem lélekben és igazságban imád­ják az emberek az Istent. Mérvadó e tekintetben Pál apostol irásmagyarázata, amely szerint pél­dául az a kőszikla, amelyből Mózes vizet fa­kasztott, a Krisztus, a tenger, amelyen a zsidó nép általment, a keresztség stb. Hogy a pró­féta itt nem a korabeli Siont és a korabeli Je­ruzsálemet értette, az éppen az általa adott kor- rajzból világosan kitűnik. Nála nem Sión, nem Jeruzsálem a lényeges, hanem az Istennek di­csősége. Sión és Jeruzsálem van ott, ahol az evangéliom tisztán és igazán hirdettetik, s ahol a szentségek Krisztus rendelése szerint szolgál­tatnak ki. Ez az egyháznak a feladata, mun­kája és rendeltetése. Minden egyéb csak peri­féria. S mihelyt a perifériákhoz tartozó dolgok középponti szerepet akarnak játszani, az egy­ház abba a veszedelembe sodródik, hogy egyet­len, örök fundamentomáról lecsúszik. Egy olyan világ, amely nem ismeri a fegy­veres hadakozást és amelyben a keresztyénség­nek egységes szervezete van, nem okvetlenül jobb világ, mint a mostani. A felmerült vitás kérdéseknek akár csak ultima ratio-ként fegy­verrel való elintézését lehet kárhoztatni, a ke- resztyénségnek széttagoltságán lehet sajnálkozni, de a keresztyén erkölcs alapján nem lehet kár­hoztatni azt, aki törvényes felsőségének enge­delmeskedve, honszerelemből életét kockáztatja, vérét ontja, magát feláldozza, mert a keresz­tyén ethika ismer a földi életnél nagyobb ér­tékeket, amelyeket a keresztyén embernek végső lehelletéig védelmezni kötelessége. A keresztyén- ségben nem a szervezet a lényeges, hanem a hit s a szervezet érdekében kompromisszumo­kat kötni a hit dolgaiban a lelkiismeret ellen való cselekedet. A próféciával látszólag azonos modern tö­rekvéseiknek egy alaphibája van, és pedig az, hogy hiányzik belőlük »az Urnák világossága«. Ismételten halljuk velük kapcsolatban emlegetni »a világháború szomorú tapasztalatait«. Az in­dítékot ezekre a törekvésekre jórészt a világ­háború adta meg, jobban mondva a világhábo­rúnak utilitarista értékelése. Nem az a döntő, hogy Isten mit akar, hanem az, hogy a földi embernek mi esik job­ban, mi kényelmesebb, hasznosabb, mi fizető- dik ki. Kétségtelen, hogy Krisztus egységet akar az ő egyházában; kétségtelen, hogy Isten a földön békességet akar. Ámde ha az Urnák világosságában járunk, akkor rájövünk, hogy az az egység egy tanításnak a hallgátásában s egy utón való járásban nyilvánul a prófécia sze­rint; ettől pedig messze vannak még azok is, akik a római katholicizmus egységes szerveze­tének a tagjai; a szervezetbeli egység sürgetői azon a vonalon, mozognak, ahol a leggyen­gébb ellenállással találkoznak. A békét illetőleg pedig vájjon az Ur világosságában járók meg­találják-e a béke biztosítékait és állapotát ott, ahol nincs fegyver? Nem a fegyver szüli a há­borút, hanem a háborús indulat szerez magá­nak fegyvereket. Istentől tanított és az Ur világosságában járó lelkek kellenek. Ezek a lelkek nem fognak visszariadni attól, hogy háborúságot szenved^ jenek az igazságért, de nem fogják Krisztus nevében öklüket emelni arra, aki más felekezet- nek a tagja. A keresztyénség a lelki sötétség el­len küzd a léleknek fegyvereivel s távol áll at­tól, hogy azok mellé álljon, akik minden áron mindennel kibékülnek. De távol áll azoktól is, akik gyenge lelkiségüket kardcsörtetéssel vé­lik megerősíthetni. Van ár, amelyet a keresz­tyén ember sem az egységért, sem a békéért nem fizethet meg, mert a Szentlélek és a lelki- ismeret ellen nem cselekedhetik. A legsilányabb emberfajta az, amelyik Istennek békéjét egy ka­lap alá vonja a borral, búzával, egészséggel, s

Next

/
Thumbnails
Contents