Evangélikusok lapja, 1926 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1926-01-03 / 1. szám

Siertts/tAséi: LÉSÉIT Waste n.) RiatféMvatal: GYŐR, tv. kaavtat étfiltt. Ultit :l LUTHER-SZÖVETSÉG. Ptstatakaréktétztirlcstkbszánrr. 1290. ■lapította : DR. RIFFIY SÉNDOR pUsottk Sf«rk**itésért Itlclóa NÉMETH KÁROLY «»ptr«*. Meg jetiéit lfaftnbtnk«tvszer. vasárnap. ElklIztlésTtrrfffszévrt 80. félévre 40, naiveéévre 20, enes szám 2 tzar I. Hirdetési árak nepenezés szerint (Ijesztendő. A leltározások és mérlegkészítések ideje. Nem ártunk vele magunknak, ha mi is egy pil­lantást vetünk a múltba, és egyet a jövőbe. És s/ámbavesszük nyereségünket és veszteségün­ket. Vizsgáljuk úgy esetleges kudarcainknak, mint esetleges sikereinknek okát. A világháború óta mindig a jövő esztendő­től várjuk reményeinknek teljesülését, mert az óesztendó mindig csalódásokat hozott. Csaló­dásokat legalább is azoknak, akik jót reméltek, így vagyunk nagyjában az 1925. esztendővel is. Nem igen van okunk megsiratni elmúlását. Se mint magyaroknak, se mint magyar evangéli­kusoknak. Az országban és az egyházban még mindig igen nagy a pesszimisták és — a rossz- rnájuak száma. Azoké, akik semmiféle javulást nem akarnak felfedezni és meglátni, s akik sö­tétlátásukat jogcímnek tartják arra, hogy ölhe­tett kezekkel várják, amíg valahonnan csak be- leröpül a szájukba a sült-galamb. Valahogyan megnyugtat bennünket, ha sopánkodunk, és pa­naszainkkal igyekezünk magunkról minden fe­lelősséget elhárítani. Erre a Micawberízmusra és Oblomoviz- musra legek la tánsabb példa evangélikus egyházi életünk. Széles rétegekben nemes vetélkedés folyik abban az irányban, hogy ki tudja élesebb szemmel meglátni egyházi életünknek sebeit és betegségeit, s esztendők óta élvezzük a pon- tosnál-pontosabb diagnózisokat. A mérlegek, a melyek készülnek azt a felkiáltást adják ismé­telten ajakunkra: Csoda, hogy még vagyunk! És az érdekes a dologban az, hogy ennél a pontnál tovább jutni nem bírunk. Miután el­lebegtük panaszainkat, s igy eleget teltünk jól felfogott kötelességünknek, egy lemondó kéz- legyintéssel leülünk, vagy széj je lm együnk. Ma­rad minden a régiben. A félmilliónyi magyaror­szági evangélikusság hamleti leikével önmagát rögzíti bele a télien tépelódésbe, a tétovázó bi­zonytalanságba. Akadnak újból és újból egye­sek, akik a gomolygó ködbe ébresztőt trombi­tálnak, itt ott mintha mozdulna valami, de az­után megint csak kínos nyöszörgések. Pedig nem igaz, hogy a helyzetünk olyan kétségbeesett volna, ahogyan némelyek feltün­tetni szeretik. Nem igaz, hogy javulás nem mu­tatkozik. Az elterpeszkedő sötétlátásnak főleg két oka van. Az egyik az, hogy mikor valami eredményt 'tudnánk felmutatni, azt mindig kevésnek talál­juk. Ezzel a lekicsinylésünkkel azokat, akik egy­házunkért tényleg dolgoznak, elkedvetlenítjük, önmagukkal is, munkájukkal is elégedetlenné tesszük. A dolgozó minálunk és minekünk solia­ri dolgozik eleget. Mikroszkóppal keressük munkájának szépséghibáit és hiányait. Belesza­kadhat a munkába, de mindig többségben lesz­nek azok, akik körülötte láhatlatikodnak és bí­rálják, mint azok, akik segítségére vannak és méltányolják. Hála Istennek, vannak ilyen dol­gozóink, s adja Isten, hogy kedvüket ne 9zegje a közöny és a kritika. Lelkészeink, felügyelőink, tanítóink, kurátoraink között vannak szép szám­mal, akik olyan munkásságot fejtenek ki, a melyre ezelőtt csak húsz évvel is ugyancsak ke­vés példa volt. És remélhető, hogy az ébredés még szélesebb hullámgvürüket fog vetni, hogy az egyház vezető munkásai mind élénkebb tu­datára ébrednek feladataiknak. Felismerik, hogy az egyháznál viselt tisztsé^rk komoly munkát, a lelkészek, tanárok, tanítók esetében a szó szoros értelmében életmunkát és nem mellék- foglalkozást jelentenek. De, miként említettem, a dolgozóinkat meg kell védelmezni a szájtátva bámészkodók lekicsinylése, semmibevevése és gáncsoskodása ellen. A másik ok, amely miatt a sötétlátók rém­képei hatást kelthetnek, amiről — lapszerkesztő lévén -- saját tapasztalataim alapján tehetek bi­zonyságot, az egyházi közvélemény tájékozat­lansága, s az illetékes tényezők részéről a tá­

Next

/
Thumbnails
Contents