Dr. Székács József: A keresztény vallástan katechismusa (Pest, 1841)

I. Bevezetés a kereszténytanba - A. Az ember

2 6. Az érzéki embernek indulatai és szenvedélyei vannak. Illyenek: a’ harag-, a’ félelem-, az öröm-, a’ szomorúság-, a’ re­mény- , a’ szégyen -indulat ; illyen szen­vedélyek az önzés-, az uralkodás-, divat-, tetsző , kincs- , dics -vágy vagy düh, mi a’ szenvedélyek legmagasb foka. 7. Az érzéki ember, sokban hasonlít és sokban különbőz az állatoktól. Mellyek ezen ér­zéki hasonlatok és érzéki különbségek ? 8. Az eszes ember megkülönbözteti az okot és okozatot, az igazat és hami­sat, a’ jót és a’ roszat. 9. Az eszes emberben ollyan törvény él, mellynek kivétel nélkül engedelmeskedni kö­teles ; a’ mit ez kiván, az jó, a’ mit ez meg­vet , az r0sz5 ha amazt teszem, örvendjek, ha emezt, pirulok; ez a’ lelkismeret. 10. Az eszes ember nem kénytelen, kí­vánságainak , ösztöneinek engedelmeskedni, mint az állatok, hanem uralkodhatik rajtok. Az eszes embernek akaratját ama’ törvény (az erkölcsi) vezérli, melly azt mondja neki}, hogy csak az kívánatos és szeretetre méltó , a’ mi j ó; tehát szabad akaratja van. 11. Az eszes ember a’ láthatótól a’ láthatlanhoz, a7 múl ótól az örökhöz emel- kedhetik. Semmi birtok ki nem elégíti. Valami jobbat, tökéletesbet keres, mint a’ millyet a1 föld ád. Látja a’ természetet és megkérdi: valljon ki alkotá, mert a’ csillagok éjjel, a’ fénylő nap nappal, nem emberek’ művei. Ok nélkül semmi nincs; hol van azon ok, mellynek okozata e’ rop­pant egész és a’ bennem gondolkodó lélek? Ez

Next

/
Thumbnails
Contents