Dr. Székács József: A keresztény vallástan katechismusa (Pest, 1841)

I. Bevezetés a kereszténytanba - B. Isten

3 dicsőbb, tökéletesb . szentebb, jobb , hatalma- sabb minden egyébnél ; ez megérdemli, hogy életemnek központja legyen, hogy szeres­sem öt Ezen f ö o k idő és por felett van , ezen f6valót nyelvünk Istennek nevezi. 12. A’ ki Istent hiszen, annak lehetet­len egyszersmind azt is nem hinnie, hogy az em­beri lélek, személyessége’ tudatával, örökké fen fog maradni, hogy az igazság-, bölcseség-, erény- és boldogságban szakadatlanul gyarapod­jék, ’s Istennel és a’ magasabb szellemország­gal szorosabban egyesüljön. B.) Isten. 13. Istent az ész keresi, de csak a’ sze­re tet találja meg. Az Isten szeretet, ki a’ szeretetben marad, az Istenben marad és az Isten abban. (1 Ján.4, 16.) — Azért volt olly közel az első emberekhez. Azért volt olly távol a’ későbbiektől, kik ere­deti egyszerüségökből kivetkőztenék, ’s Isten he­lyett bálványokat (Fetisch) imádtak. 14. A’ műveltebb népek nemes, csudás, ragyogó képeket kerestek. A’ szív az égbolto­zaton kérésé hódolata’ tárgyait. Chaldaea, Baby­lon , Phoenicia, Syria’ első lakói a’ csillago­kat, az Aegyptomiak állatokat, az áldáshozó Nílus f o 1 y a m t imádák. 15. A’ Hellenek és Rómaiak’ hite szerint, menny, levegő, tenger, száraz, telkek, hegyek, völgyek, patakok, erdők telve voltak istenekkel; csaknem minden elvont képzelet Isten vala. Isten még az ember is, ha nagy és dicső volt. 1*

Next

/
Thumbnails
Contents