Krónika - Az Evangélikus Élet hírlevele, 2017 (82. évfolyam, 2-20. szám)

2017-01-15 / 2. szám

Az Evangélikus Élet kéthetente megjelenő hírlevele 82. évfolyam, 2. szám 2017. január 15. Vízkereszt ünnepe után 2. vasárnap Ára: 100 Ft Evangélikus.hu eisz.lutheran.hu Hálaadás és kritikus szembenézés Vízkeresztkor tartották a reformáció emlékévének állami megnyitóját A reformáció kezdetének ötszázadik évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév magyarországi eseményeinek központi megnyitóját - Egy asztal körül címmel - január 6-án, pénteken este tartották Budapesten, a Művészetek Palotájában. Az állami ünnepségen a Reformáció Emlékbizottság ügyvezető elnökeként mondott beszédet Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, magát az emlékévet pedig Kövér László, az Országgyűlés elnöke nyitot­ta meg. A Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet zsúfolásig megtöltötték a hazai és határon túli egyházak, va­lamint az állami, politikai és társadalmi szervezetek képviselői. A nézők szépen kivitelezett programkatalógust vi­hettek haza, de sokan hiányolták az Erős vár a mi Istenünk közös eléneklését... Imahét a Krisztus-hívők egységéért A Magyarországi Egyházak Ökume­nikus Tanácsának (MEÖT) szervezé­sében idén országszerte január 15-22. között tartanak imahetet a Krisztus-hí­vők egységéért a keresztény felekeze­tek közösségeiben. A nyitó együttlét­­nek Budapesten a Kálvin téri reformá­tus templom lesz a helyszíne, egyúttal Magyarországon ezzel az ökumenikus istentisztelettel nyitják meg egyháza­ink a reformációi emlékévet. A vasárnap 18 órakor kezdődő központi fővárosi alkalmon igét hirdet dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-buda­­pesti érsek és Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök. A liturgiában a MEÖT tagegyházainak vezetői szolgálnak. Míg a reformáció kezdetének ötszá­zadik évfordulójára való emlékezés je­gyében tartandó országos nyitó istentisz­telet liturgiája ettől értelemszerűen el­tér majd, az ország többi templomában tartandó nyitóalkalmon vélhetően sok helyütt követik az idei imahét anyagát összeállító német testvérek javaslatát: hogy tudniillik a nyitó istentiszteleteken jeleníttessék meg „az elkülönülés fala”, amely bűneinket, illetőleg megosztott­ságunkat hivatott szimbolizálni. (A pré­dikációk után viszont a fal elemeiből a gyülekezetek keresztet formázhatnak.) A 2017. évi ökumenikus imahét köz­ponti igéje: „.. .Krisztus szeretete szoron­gat minket...” (2Kor 5,14-20) Forrás: MEÖT Kitüntették a MEÖT főtitkárát. Az Osztrák Honvédelmi Társaság kül­földieknek adható legmagasabb kitün­tetését, a tiszteletbeli lovagi tisztikeresz­tet vehette át január 3-án dr. Fischl Vil­mos evangélikus lelkész, a Magyarorszá­gi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára. Hasonló kitüntetésben ré­szesült dr. Sótonyi Péter, az Állatorvos­tudományi Egyetem rektora, dr. Bese­nyő János ezredes, a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhelyének vezetője és Lentulay György ezredes, az 56-os Szövetség tiszteletbeli elnöke is. Az in­doklás szerint dr. Fischl Vilmos az el­múlt időszakban az ökumenikus tanács főtitkáraként olyan nemzetközi tevé­kenységet folytatott Európában, amely kihatott az osztrák államra is. ■ A Reformáció Emlékbizottság elnöke, Orbán Viktor miniszterelnök feleségé­vel és fiával érkezett az ünnepélyre, amelynek vízkereszt ünnepnapjával va­ló egybeesésére Hafenscher Károly evangélikus lelkész, a Reformáció Em­lékbizottság miniszteri biztosá hívta fel a figyelmet köszöntőjében. A Művészetek Palotájának vezérigaz­gatója, Káéi Csaba rendezte est Fassang László Erős vár a mi Istenünk korálim­­provizációjával kezdődött, de az evan­gélikus himnusz dallamai később is fel­csendültek: dr. Kamp Salamon vezény­letével a Lutheránia énekkar és a Buda­pesti Vonósok előadásában, majd Men­delssohn Bartholdy V. Reformáció szim­fóniájában, amelyet a Nemzeti Filharmo­nikusok szólaltattak meg Medveczky Ádám vezényletével. A műsor címének megfelelően a színpad közepén elhelyezett hatalmas asztal köré telepedtek le a főbb közre­működők, egy-egy Kálvin- vagy Lu­ther-idézetről osztva meg gondolato­kat. Kamp Salamon teológiai mélység­gel elemezte Luther azon kijelentését, mely szerint „a zene elűzi az ördögöt”, de például Berkesi Sándor és Arany Já­nos református karnagyok is lutheri idé­zetet tolmácsoltak. A reformáció egyszerre hálaadás és kritikus szembenézés önmagunkkal - mondta megnyitóbeszédében Balog Zoltán református lekész. Az embe­ri erőforrások minisztere az Apostoli hitvallásra utalva hangsúlyozta: „Hi­tünk szerint egy egyház részei va­gyunk, még ha részekre szakítva is.” Az ünnepség legkatartikusabb élmé­nyét Győri Zsófia és Kulcsár Tamás Akadályok nélkül című kontakt tánca jelentette. (Bár kérték, hogy a tévéköz­vetítés időkerete miatt a közönség ne tapsoljon, a gyógytornász és a mozgás­­sérült fiatalember megrázóan szép előadása után hosszan zúgott a taps.) Irodalmi betétek, valamint a Luther­­rajzfilmsorozat egy részlete is színesí­tette az alapvetően zenei programot, amelyben - a már említetteken kívül - a Baptista központiénekkar, a Deb­receni Református Kollégium Kántu­sa és a Psalterium Hungaricum kórus szólaltatta meg a műveket. Várkonyi Mátyás, Malek Andrea, Karácsony „James” János és a Budapesti Vonósok közreműködésével felcsendült egy részlet Händel Messiás című oratóriu­mának - kifejezetten az emlékévre ké­szülő - rockváltozatából is. Az emlékévet megnyitó beszédében Kövér László átfogó történelmi áttekin­tést adott a reformáció hatásairól. Az Or­szággyűlés elnöke szerint „a reformáció fél évezreddel ezelőtti erkölcsi forradal­mára napjainkban visszatekinteni re­ményt nyújt mindannyiunk számára”. Majd hozzátette: reményt arra is, „hogy mi, magyarok a 21. században újra megtanulhatunk az Isten előtt lehajtott fővel, de a világ nemzetei között az őtő­­le kapott méltósággal járni”. A Bényi Ildikó kiváló műsorvezeté­sével zajlott est a Himnusz eléneklésé­­vel zárult. Oratio oecumenica [Lelkész:] Mindenható, örök Is­ten, mennyei Atyánk! Fiadban fel­vállaltad emberi létünk nyomorú­ságait, és feloldoztad megkötö­­zöttségünket. Szabadításod által születik és újul meg bennünk a há­la és a hit bizalma, amellyel könyör­­günk hozzád. [Lektor:] Fiadban megbékéltet­ted magaddal a világot, a tőled el­rejtőző, menekülő embert. Végte­len szeretetedet jelentetted ki, amely otthonává lehet mindannyi­unknak. Könyörgünk minden em­berért, aki még nem talált rá léte kétségei, fájdalmai között a gyógyu­lásra a te szeretetedben. Jézus Krisztusért kérünk... [Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket! [Lektor:] Fiadban a reménytele­nül betegséggel küzdők szenvedé­sét is megszüntetted. Könyörgünk gyógyító erődért minden ember­nek, akiket betegség keserít. Jézus Krisztusért kérünk... [Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket! [Lektor:] Fiadban gyógyító kö­zösséget hívtál el: az egyház közös­ségét. Könyörgünk gyülekezetün­kért. Add, hogy a benned bízók kö­zössége megújuljon a benned való bizalomban és az egymás iránti szeretetben. Jézus Krisztusért ké­rünk... [Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket! [Lektor:] Fiadban gyógyítod azokat a sebeket is, amelyeket sa­ját magunk ütünk bűneinkkel, mu­lasztásainkkal, közönyünkkel ma­gunkon és környezetünkön. Oldozz fel bennünket megkötözöttsége­­inkből. Jézus Krisztusért kérünk... [Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket! [Lektor:] Fiadban az életnek ad­tál örök gyógyulást, legyőzted a bűn és a halál hatalmát. Nyitottá tetted életünket végtelen szereteted felé. Könyörgünk mindazokért, akik a halál rettentésével néznek szembe. Hadd lássák meg, hogy Fiadban eb­ben a mélységben is velünk jársz, és elvezetsz örök országodba. Jézus Krisztusért kérünk... [Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket! [Lelkész:] Mennyei Atyánk! Fi­adban az élet gyógyulását ajándé­koztad nekünk. Add, hogy ennek reménységében járjunk azon az úton, amelyre elhívtál Jézus Krisz­tus, a mi Urunk által. Ámen. HIRDETÉS 2017 a reformáció éve. Előadás­­sorozat a piliscsabai evangélikus gyülekezetben januártól októbe­rig. Január 13-án, pénteken 18 órá­tól dr. CsepregiZoltán, az Evangé­likus Hittudományi Egyetem egy­­háztörténész-professzora tart elő­adást Kortársunk, Luther címmel. Cím: Piliscsaba, Széchenyi u. 8-12. (Béthel Evangélikus Missziói Ott­hon; http://piliscsaba.lutheran.hu). ■ Kézdi Beáta Forrás: Evangélikus.hu Felhívás az evangélikus egyház népéhez a rendkívüli hideg idején A következő napokban is tartósan rendkívüli hideg lesz hazánkban. Ez a hajléktalan, utcán élő testvére­inket különösen nagy veszélynek teszi ki. Tapaszta­latok szerint azonban az is előfordulhat, hogy ott­honaikban élő idős, beteg emberek sem tudják magukat ellátni, és saját lakásukban fagynak meg. Az Evangélikus Diakónia néhány városban - más szer­vezetekkel is együttműködve - segíti a rászorulókat. Budapesten hőtartó fóliákat juttat el hajléktala­nokhoz. Szarvason az Ótemplomi Szeretetszolgálat újra megnyitotta a krízisszálló kapuit. Nyíregyházán az Oltalom Szeretetszolgálat többletkapacitással várja a rászorulókat. Az Abaffy Gyula Szeretetszol­gálat Borsod megyében meleg ruhák adásával segít. A dombóvári gyülekezet az Evangélikus Diakóniai Otthonnal közösen meleg étel osztását végzi. A jelen kritikus helyzetben széles körű gyüleke­zeti, közösségi összefogásra van szükség. Nyomaté­kosan kérjük ezért híveinket, hogy a felebaráti sze­retet és az irgalmasság jegyében vegyék észre és se­gítsék kiszolgáltatott embertársaikat. Lehetőség szerint legalább néhány órára nyissák meg a gyüle­kezet vagy egyházi intézmények fűtött helyiségeit a rászorulók előtt, forró teát és élelmet biztosítsanak nekik. Szükségesek lehetnek takarók, hálózsákok, meleg ruha, hőtartó fólia, tűzifa. A bajbajutottakat segítsék abban, hogy ők mielőbb szállókra kerülje­nek. Szükség esetén hívjanak orvost vagy mentőt. Különös odafigyeléssel legyenek a tanyákon vagy máshol egyedül élők, valamint a kisgyerekek iránt. Hívják fel segítésre a gyülekezeteket templomi hir­detésben, körlevélben vagy a Facebookon. Támogas­sák az önkéntesek munkáját, működjenek együtt a polgárőrséggel, a rendőrséggel és más szervekkel. „Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorú­ságban válik.” (Péld 17,17) ■ Dr. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai munkáért felelős püspöke »

Next

/
Thumbnails
Contents