Evangélikus Élet, 2015. július-december (80. évfolyam, 27-52. szám)

2015-07-05 / 27. szám

evangélikus hetilap ♦ www.evangelikus.hu 80. évfolyam, 27. szám ■ 2015. július 5. ■ Szentháromság ünnepe után 5. vasárnap Ára: 275 Ft Weboldal, ahol otthon vagyunk Megújult az Evangélikus.hu Figyelmes olvasóink észrevehették, hogy az Evangélikus Élet múlt heti szá­mának címlapján új webcím jelent meg: www.evangelikus.hu. Tegyük hozzá, csak ezen a helyen új ez a webcím, hiszen egyházunk webolda­la már 2008 óta elérhető a világhálón. A jelenleg az ötvenes éveit taposó korosztály már együtt élte le eddigi éle­tét az internettel, a fiatalabbak számá­ra pedig szinte a web az egyetlen in­formációs tér, amelyben otthonosan mozognak, tájékozódnak. Ezért egy­házunknak nyilvánvalóan szüksége volt egy korszerű, a mai hírfogyasztói igényeknek megfelelő tájékoztatási fe­lületre, amely alkalmas arra is, hogy a hitüket rendszeresen gyakorló testvé­reink mellett elérje azokat is, akik ugyan hozzánk tartoznak, de nem ülnek mellettünk minden vasárnap a templombán. És persze a weboldal al­kalmas lehet arra is, hogy megszólít­sa az egyházunkon kívül élőket, jelen­tősen támogatva a Jézustól kapott missziós feladat végrehajtását. Az Evangélikus.hu indulása óta több megújulást is megélt, s büszkén állíthatjuk, hogy mára korszerű, min­den felhasználói, olvasói igénynek megfelelő portállá vált. A legutóbbi vál­tozás, hogy a weboldal átállt a reszpon­­zív üzemmódra. De mit is jelent ez? A reszponzív azt jelenti: érzékeny, fogékony, befolyásolható, kedvezően reagáló, könnyen vezethető, irányítha­tó. Weboldal esetében ez annyit tesz, hogy a képernyő (böngészőablák) szélességére reagáló, rugalmasan vál­tozó grafikai megjelenésű weblapot hoztunk létre. Vagyis ezzel a változás­sal felhasználóbarát felületté alakult át a weboldal. A bevezetett reszponzív üzem­móddal oldalunk már nemcsak asztali számítógépeken vagy laptopokon ol­vasható könnyedén, hanem - a ma­napság mindinkább terjedő - okoste­­lefonokon és tableteken is. Természe­tesen előfordulhatnak még mindig olyan esetek, amikor egy-egy eszköz nem jeleníti meg tökéletesen az oldalt. Ebben az esetben javasoljuk a böngé­szőnél alkalmazott egyéni beállítá­sok felülvizsgálatát. A weboldalt naponta frissítik a szerkesztői, akik arra törekszenek, hogy naprakész, teljes képet adjanak egyházunk életéről és persze a világ bennünket érintő, foglalkoztató híre­iről. A szöveges tartalmak mellett egyre bővülő, színvonalas képanyagot és videoriportokat is megtekinthetnek a weboldalunkat böngésző látogatók. Arra biztatjuk testvéreinket, hogy látogassák és olvassák rendszeresen az Evangélikus.hu portált, mert így egészen biztosan nem maradnak le egyetlen, az evangélikus egyházat, il­letve közösségeinket érintő hírről sem! És ami talán még ennél is fon­tosabb, olyan lelki táplálékhoz jut­hatnak, amely nélkül - és mi ezt iga­zán tudjuk - aligha lehet, aligha ér­demes élni. ■ Illisz L. László Hálaadás negyedszázada épült templomért és imaházért Siófoki évforduló Csendesnap Vargabokorban Hálaadásra gyűltek össze júni­us utolsó szombatján a Siófo­ki Evangélikus Egyházközség hívei, hogy testvérgyülekeze­teik és városuk képviselőivel együtt magasztalják az Urat a gyülekezet huszonöt éve fel­szentelt templomáért. Az elmúlt héten folyamato­san érkeztek vendégek a ma­gyar tenger partjára a finn és a német testvérgyülekezetek­ből: Ouluból, Waldheimből és Marquartsteinből. A Mako­­vecz Imre tervezte templom­ban pénteken este a gyüleke­zet történetét bemutató fotó­­kiállítás nyílt. Ezt követően a balatonboglári Seven Houses Gospel Choir & Band szolgált lélekemelő spirituálékkal, majd a balatonföldvári művelődési ház Sonoro kórusa énekelt csodálatos szépséggel és vi­dámsággal lelki és játékos da­rabokat. Végül az este emelke­dett lezárásaként Teleki Mik­lós orgonaművész játszotta el J. S. Bach c-moll passacaglia és fúgáját. ^ Folytatás a 6. oldalon Az Immánuel imaház felszen­telésének huszonötödik évfor­dulóját ünnepelte június 28-án a vargabokori (Nyíregyháza) evangélikus gyülekezet. A két órától tartott alkalmat Adámi László, a gyülekezet lelkésze zsoltárolvasással kezdte. A man­dabokori evangélikus ifjúság énekekkel szolgált, majd Vargá­­né Elek Ildikó tett bizonyságot arról, hogy miként találkozott Jézus Krisztussal, és hogyan adhatta át neki az életét. Ezután Lőrincz Zsanett számolt be a németországi Impact misszió­ban eltöltött nyolc hónapjának tapasztalatairól. Beszámolója után levetítették az imaház fel­szentelésén készült videofelvé­telt, felelevenítve a negyedszá­zaddal ezelőtti ünnepi istentisz­telet pillanatait. Folytatás a 6. oldalon „Az egyház olyan emberi szervezetté alakulhat, ahol az élő Istennel való kapcsolat nélkül is tökéletesen elmű­ködik minden... A középkori megújulási vágy abból a felismerésből fakadt, így a reformációhoz is ez veze­tett el, hogy az egyházból akár a lényeg is elveszhet.” Látható akadályok & 3. oldal „Az európaiak már nem szegények - lelki értelemben. A bol­dogmondás tanítása szerint csak azoké az Isten országa, akik »lelki szegények«, alázatosak, nyitottak, akiknek az igazi kin­cse Isten és az evangélium. A boldogság - a bibliai kifejezés ér­telmében - áldott állapotot is jelent.” Az európai keresztyénség megízetlenült? » 4. oldal ,Az orvosi vizsgálatok alkalmával ál­talában nem szokták megkérdezni: hogy van a lelke? Test és lélek szo­ros kapcsolatban állnak egymással. A kettő együtt egész {egész-ség)!” Hit és egészség 10. oldal A hit embere ^ 2. oldal Közös asztal & 4. oldal Interjú Huszák Zsolttal ^ 5- oldal Gáncs Péter kiskátéja » 7. oldal Félresiklott erkölcsiség 11. oldal Taps tábor Bonyhádon 15. oldal

Next

/
Thumbnails
Contents