Evangélikus Élet, 2014. január-június (79. évfolyam, 1-26. szám)

2014-01-05 / 1. szám

„Új év - új kezdet! „A külmisszió ünnepe „Oda nézz! Még csak „A fasori evangélikus templom legismertebb mű-Az üdvösség útja !► 2. oldal A Régi-új liturgikus sarok is emlékeztet a felada­most megy a szószékre, kincse Benczúr szinte utolsó nagy megbízatása volt. A vízkereszttel mit akartok? !► 3. oldal újat kezd: belső sorozatot, tunkra is, hogy egymás és máris lóg a szájából (...) evangélikussághoz való kötődése és lelkész A reformáció talajában gyökerezve !► 4■ oldal amelynek fél éven át egyetlen terhét hordozzuk.” az Ámen!” dédapja iránti tiszteletből is úgy érezhette, Beszélgetés Novotny Zoltánnal 5. oldal témája lesz: az imádság.” EKME-melléklet Egy lelkész vidám arca maradandó és meghatározó művet kell létrehoznia.” Húszéves a zuglói evangélikus kórus !► 5. oldal Az imádság iskolájában !► 2. oldal W- 7. és 10. oldal !► 13. oldal Benczúr Gyula emlékezete !► 14. oldal Borkóstoló 1* 6. oldal Az ébredés kezdete A 2014. év igéje: „De nekem olyan jó Isten közelsége!” (Zsolt 73,28a) Miért jó?! Immár két és fél éves Regina unokánk belépett a „miért” kérdések végelát­hatatlannak tűnő birodalmába. Nincs olyan élethelyzet, amelyben ne tud­na zavarba hozó kérdéseket nekünk szegezni. így például az egyik adventi ének kezdősora kapcsán - „Istennek szent Fia...” - szembesített minket a súlyos teológiai kérdéssel: „Miért szent Isten Fia?” Kár, hogy felnőtt fejjel kinőjük eze­ket az őszinte kérdéseket, és komo­lyabb gondolkodás és kritika nélkül, gyakran közönyösen veszünk tudomá­sul mindent... Talán újra meg újra szükségünk lenne Urunk provokatív figyelmeztetésének meghallására: „Bi­zony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, minta kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába’.’ (Mt 18,3) Próbálok hát felnőni kis unokám­­-hoz, és én is bátran felteszem a kérdést évi igénkkel kapcsolatban: De miért is jó nekünk Isten közelsége?! Egyáltalán mit is jelent manapság a közelség? Ahogy erről már az Útmutató elő­szavában írtam, napjainkra megválto­zott a távolság és közelség fogalma. Talán jobban értjük, mint valaha, Jó­zsef Attila Altatójának kedves versso­rát: „A távolságot, mint üveg / golyót, megkapod...” A korszerű kommuni­kációs technika segítségével már sen­ki sem tűnik távolinak, szinte bárkit gyorsan el tudunk érni. De mi a hely­zet az Istennel való kapcsolatterem­tés 21. századi „technikájával”? Ezen a területen nincs szükségünk korszerű „kütyükre” Ma is elég, ha imádkozó lélekkel, nyitott szívvel kéz­be vesszük a Bibliát, és átélhetjük Isten közelségét, aki hallótávolságon belül van: megszólít minket igéjén keresztül. De miért is jó nekünk Isten közel­sége? Első, nagyon egyszerű vála­szunk: jó, mert olyan közel van, hogy hallható a szava. Ennek csupán egyetlen feltétele van: csak akkor halljuk meg a hangját, ha meg tudjuk teremteni az ige meghallásához szük­séges külső és belső csendet. Nem véletlen Pilinszky János kö­zelmúltban megjelent füveskönyvé-, nek frappáns címe: Csönd és közelség. Isten igazi pedagógus, aki sohasem harsogja túl hangoskodó diákjait. Türelmesen megvárja, míg elcsende­sednek, valóban jelen vannak, és készek befogadni tanítását. Vajon tudunk-e így, valóságosan és nyitottan jelen lenni? Vagy inkább Pi­linszky tömör diagnózisa illik ránk: lé­tezünk, de nem vagyunk jelen? Kórké­pünk egy kicsit bővebben:....gyökeret vertünk, és elvesztettük gyökerein­ket. Meghonosodtunk, és elidegened­tünk. Itt vagyunk, és nem vagyunk töb­bé jelen.” (Egy lírikus naplójából) „Megjelent az Isten üdvözítő kegyel­me minden embernek..!’- olvashat­juk az örömhírt a Titusznak szóló le­vélben (2,11). Minden embernek je­lent meg, de ezt csak azok tudják fel­fogni és befogadni, akik nemcsak lé­teznek, vegetálnak a világban, hanem nyitott szívvel jelen vannak, és vála­szolni is tudnak az őket kereső iste­ni szóra. S máris megérkeztünk a má­sik, ugyancsak egyszerű válaszhoz. Miért jó nekünk Isten közelsége? Jó, mert nemcsak mi hallhatjuk az ő sza­vát, hanem ő is meghallja még halk, bá­tortalan imánkat is. Fontos a sorrend! Sokszor azért nem tudunk imádkozni, azért nem találjuk a szavakat, mert nem hallottuk meg Isten szavát. Nemcsak az igaz, hogy ő előbb szeretett minket, ha­nem az is, hogy ő kezdeményezi a pár­beszédet. így van ez a kezdetek kezde­tétől, hiszen már az éden kertjében sem az ember keresi Teremtőjét, hanem „.. .az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: Hol vagy?” (íMóz 3,9) Valójában minden igazi imádság erre az emberkereső isteni hangra adott válaszból születik. így állhat helyre a teremtett világ jó rendje, ahol a Teremtő, a teremtmény, valamint a teremtménytársak beszélő viszony­ban, mindennapos párbeszédben él­nek egymással. Mindebből következik a harmadik, ugyancsak egyszerű válasz. Miért jó Isten közelsége nekünk? Jó, mert a zsoltáros vallomása így is fordítható: „Isten közelsége az én boldogságom.” Luther Márton az öröm (Freude) szót használja. Tovább színezi, gazdagítja a képet a német Losung amelyben a Glück kifejezést olvassuk, ami szeren­csének is fordítható. Talán túl profán­nak tűnhet ez a szó, pedig komoly üze­netet fedezhetünk fel benne. Isten közelsége nem a mi érde­münk, ügyességünk, jó helyezkedé­­si képességünk eredménye. Nem mi vagyunk jókor jó helyen, hanem ő lép be az életünkbe. Ez persze jóval több mint szerencse, ez valóban életünk igazi öröme és boldogsága lehet. Miért hárítanánk el a boldogság ajándékát? Isten távolinak, elérhetet­lennek tűnik számunkra? Talán ép­pen azért, mert nem engedjük őt hal­lótávolságon belülre. Hogyan tudná elmondani, hogy mennyire szeret minket, hogy mi mindennel akar megajándékozni, ha nem engedjük szóhoz jutni az életünkben? Az új esztendő nyitányán halljuk meg a 46. zsoltár, az Erős vár... zsol­tár figyelmeztető sorát: „Csendesed­jetek el, és tudjátok meg hogy én va­gyok az Isten!” (46,11) Ebből az Isten előtti, Istenre hall­gató csendben születhet meg az a boldog felismerés, amelyet évi igénk folytatásaként olvashatunk: „Ura­mat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet’.’ Kell-e ennél nagyszerűbb program az Úr 2014. esztendejére? ■ Gáncs Péter elnök-püspök ■ SZEVERÉNYI JÁNOS „De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget” (Zsolt 127,2) - vigasztaló az idézett igevers, de ezt megelőző­en a zsoltáros rámutat az Isten nélküli aktivitás haszontalanságára is, ami­kor így fogalmaz: „Hiába keltek korán és feküsztök későn: fáradsággal szer­zett kenyeret esztek’.’ Eszünkbe juthat a szeretethimnusz jól ismert felsoro­lása: minden jónak, szentnek, egyhá­­ziasnak tartott tevékenység hiábava­ló, sőt semmit érő, ha nincs bennünk az isteni szeretet, ihletettség, vezetés. Ma, amikor különböző egyházi tes­tületek, bizottságok a misszió kérdé­séről gondolkodnak, tanácskoznak, nem szabad figyelmen kívül hagyni ezt a szempontot, igazságot. A Szentírás egyik legszebb, legta­nulságosabb története az, amikor Jézus feltámadása után újra találko­zik a szétszóródott, elbizonytalano­dott tanítványi csapattal. Látszólag hasonló a helyzet, mint korábban. Együtt vannak. Péter ve­zetésével halászgatnak, talán hajnali áhítatot is tartottak, de nincs békes­ség, nincs áldás, üres a háló, és üres a szív. Csapzottan, vizesen, lihegve áll meg a magát mindig feltaláló Si­mon átkozódva megtagadott, szere­tett mestere előtt. Utoljára a főpap udvarán néztek egymás szemébe. Ez a tekintet, a „szelíd szem” keser­ves sírásra indította akkor, azon az éj­szakán a nagy halászmestert. Most újra együtt vannak, szemben egy­mással. Jézus nem korholja, oktatja, nem törvényekről, missziói tervekről faggatja. Csupán ezt kérdezi: „Sze­retsz-e engem?” Kínossá válik a helyzet, amikor Jé­zus harmadszor is ezt kérdezi? Ő tud­ta, miért. Azért, kedves olvasó és ked­ves evangélikus egyház, mert csak az Isten bűnösöket elfogadó és megváltoz­tató szeretete lehet alapja, motiváció­ja az evangélizációnak és missziónak. „.. .neki [a bűnös nőnek] sok bűne bo­csáttatott meg hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg ke­vésbé szeret” (Lk 7,47) - mondta Jézus a kimért, okos, önelégült Simon fari­zeusnak. Higgyük el, ennyi elégséges mindenre, mert a Krisztus egyházában minden jó elgondolás, program, szán­dék, aktivitás ebből fakad, forrásozik. Ha szívből, túláradóan viszontszeret­jük Jézust, akkor ránk bízza „juhait” ak­kor lesz elkötelezettség; megfáradás, bukdácsolás, vétkezés utáni megújulás, missziói tűz. Ebből az újra és újra megtisztult szívből fakadhat az a szán­dék is, hogy alkalmasabbá tegyük egy­házunk struktúráját, épületeit, liturgi­áját, törvényeit, mindenféle tevékeny­ségét az evangélizációra és misszióra. Ne mondd, hogy ez evidens, ezt mindenki így gondolja és gyakorolja. A világegyház egyik legismertebb missziója, a dél-afrikai Kwasizabantu vezetőjének, Erlo Stegennek könyvében olvashatjuk az ottani ébredés kezde­tének ember által átélhető tapasztala­tát. Kereste annak az okát, hogy mi­ért olyan megrekedt, megállapodott a rábízott gyülekezet. Észrevette, hogy az elkötelezett hívők életében is ott van a bűn, anyagiasság, paráznaság, meg nem bocsátás, intrika, pletyka... Mi­közben próbálta gyülekezetét megújí­tani, felismerte, hogy ez alól ő sem le­het kivétel. Az ő megtért, lelkipászto­ri, misszionáriusi életében is van mit megbánni, letenni, abbahagyni. Egy is­tentiszteleten Isten olyan bűnfelis­meréssel látogatta és áldotta meg, hogy nem tudta elmondani a prédiká­cióját, csak sírt, a gyülekezet előtt is megvallotta hibáit, tévedéseit, bűne­it. Ezután kezdődött a közösségben is az ébredés. A lelkipásztor felismeré­sének a lényege az volt, hogy az ébre­dés vele kezdődik, és nem mással. Ne mástól várjuk a változást, éb­redjünk fel mi! Mindnyájan jobban látjuk a másik bűneit, de sokszor valóban ott van a szemünkben az a bizonyos „gerenda” és hiteltelenné, gyengévé, hatástalan­ná teszi munkánkat. Egyházunkban is nagy kísértés a másik ember, irány­zat, közösség megítélgetése. Azt hisszük, ha a püspök, esperes, lelkész, felügyelő, hittudós, gyülekezeti tag megváltozik, akkor lesz előbbre lépés. Egymásra várunk... A másikat megváltoztatni nem tudjuk. Csak az ige képes az embert alakítani, formálni, „szíven ütni”. Alázatos eszközök persze lehetünk ebben a folyamatban Isten kezében. Sokakat elgondolkodtatott a leg­utóbbi népszámlálás egyházakra vo­natkozó eredménye. A világi módsze­rekkel készült felmérésnél jobban kell, hogy foglalkoztasson minket, hogy Isten milyennek lát, mi az ő di­agnózisa, az ő népszámlálásának mi lehet az eredménye. Ami nincs Istentől, az véget ér. Ami nem tőle volt a múlt egyházá­ban, az elmúlik a jelenben és a közel­jövőben. A mai, sok esetben istente­len, egyházellenes európai helyzetben reménytelen várakozás a történe­lemben egykor uralkodó egyházi múlt helyreállítása. Ne a régi számok, épületek, struktúrák igézetében él­jünk! Isten újat cselekszik. Átmeneti korszakban élünk. Meg kell találnia az egyháznak Jézus mai útját a világban - megtartva a bibli­kus, Istentől való tartalmat és formát -, és meg kell válni mindattól, ami ez­zel nem egyeztethető össze. Ezt pe­dig nem tudja megvalósítani egy zsinati ciklusban néhány lelkes misszionárius. Ehhez isteni veze­tésre, elkötelezettségre és szívós, ki­tartó munkára van szükség. Sokat tanulhatunk a Jelenések köny­vében található, korabeli gyülekezetek­nek írt üzenetekből. Jézus gyülekeze­teket szólít meg, nem egyéneket. Nyütan közli a kritikát, az ítéletet, de javasolja a gyógymódot is: térj meg! Vedd komolyan az igét, vonatkoztasd magadra, és kezdj aszerint élni! ^ Folytatás a 4. oldalon

Next

/
Thumbnails
Contents