Evangélikus Élet, 2013. július-december (78. évfolyam, 27-52. szám)

2013-07-07 / 27. szám

„Humorba ágyazott, mégis mély, figyelmeztető kritikával kezdte a 25. ökumenikus lelkészkonferencia záró igehirdetését Pintér Imre pünkösdi alelnök: »Olyan jó átélni, hogy a történelmi egyházakban is vannak megtért, hívő papok.«” Igehallgató igehirdetők !► 5. oldal „Sohasem Istent, Jézus Krisztust, az egyes emberek hitét karikírozom. A Bibliát, a keresztyénséget én mérceként használom...” Beszélgetés Kövesdi Miklós Gábor műfordító-humoristával !► 6. oldal „Egy lelki ébredési hullám részesei és tanúi lettünk. Ennek eredményeként lelki közösséget és csodálatos isteni ajándékként lelki társakat kaptunk Istentől.” Tovább a holnap útján - Isten tenyerén !► 11. oldal Hétköznapi testvériség !► 3. oldal Interjú Fabiny Tamás püspökkel 4■ oldal Besszarábia evangélikusai között ► 7. oldal Dr. Seuss rendelt !► 8. oldal Bízik László börtönprédikációja !► 11. oldal Cenzus 2011 !► 13. oldal Lelkesen pedáloztak „A Magyarországi Evangélikus Egyház június 29-én Csömörön tartott kerékpáros istentiszteletet az első csö­möri bringafesztivál keretében. Budapesti és környék­beli gyülekezetek (például Újpalota, Cinkota, Rákos­keresztúr, Kőbánya) tagjai mozdultak meg; voltak, akik az ország másik végéből, jelesül Békéscsabáról jöttek, és családi kirándulásukat kötötték az alkalomhoz. Amíg a bringanapon amatőr és profi sportolók mérték össze erejüket (...), addig az evangélikus istentisztele­ten Isten igéjével feltöltekezve folytathatták a napi prog­ramot a résztvevők” - olvashattuk az Evangélikus.hu oldalán. Az igét Krámer György, az Észal; Egyházke­rület püspökhelyettese hirdette, de az alkalmon termé­szetesen „nyeregben volt” Fabiny Tamás püspök és a csömöri illetőségű, azaz „helyben bicikliző" kerületi fel­ügyelő, Fábri György is. Hála az árvíztől való megmenekülésért ► Ökumenikus istentiszteleten adtak hálát az árvíz levonulásáért június 25- én, kedden este az árvízvédelmi szempontból Magyarország egyik leg­veszélyeztetettebb településének tartott Győrújfaluban. A település la­kosságát június 7-én átmenetileg ki is kellett telepíteni, mivel félő volt, hogy a korábban - javítási célból - részben megbontott, majd sietve új­raépített töltés a megnövekedett vízmennyiséget nem tudja megtartani. A hálaadó alkalmat, amelynek a helyi római katolikus templom adott ott­hont, az önkormányzat az egyházak képviselőivel közösen rendezte meg. Nagy Imre Attila polgármester meg­nyitóbeszédében az elmúlt időszak­ra utalva így fogalmazott: „Az a munka és alázat, amelyet mi beletet­tünk, kevés lett volna ahhoz, hogy a gát álljon. Kellett, hogy higgyünk ab­ban, hogy van egy fölöttes hatalom, aki irányítja a történéseket.” Majd hozzátette: „Köszönjük meg, hogy si­került minden zsákot időben a helyé­re tenni!” Széles Sándor, Győr-Moson-Sopron megye kormánymegbízottja és a me­gyei védelmi bizottság elnöke beszá­molt arról, hogy az árvíz elleni véde­kezés idején maga is imádkozott az itt élőkért, hiszen ha Győrújfalu elveszik, elveszhetett volna a Szigetköz fele. „Az Úr próbára akart bennünket tenni, hogy valóban akkora-e az összefogás” - mondta. A kormánymegbízott nyíl­tan szólt arról is, hogy az óriási erő­feszítések ellenére az árvízvédelmi töltés több száz méteren annyira át­ázott, hogy emberi szempontból véd­­hetetlenné vált. Beszéde végén kiemel­te: „Akik ott voltak a gáton, és akik itt élnek, csodát tapasztalhattak meg.” A hálaadás és a köszönet fontossá­gát hangsúlyozták megszólalásaikban a jelen lévő egyházi vezetők is. „Azok az alkalmak, amikor rendkívüli esemé­nyek történnek, figyelmeztetnek min­ket arra, hogy egy a szükséges. Ez nem valami, hanem valaki: Jézus Krisztus” - fogalmazott köszöntőjében Pápai Lajos római katolikus megyés püspök. Szemerei János, a Nyugati (Dunán­túli) Evangélikus Egyházkerület püs­pöke arról beszélt, hogy a helybeli­ek Isten közelségét élhették át, mert ha ő nem őrizte volna a gátakat, ak­kor a víz elvitt volna mindent. Hasonló gondolatoknak adott han­got Lentulai Attila református espe­res is: „Velünk volt Isten, aki mindig bé­kességet akar, mindig vetést és aratást akar, hogy legyen erős hitű, egymást segítő nép.” Papp János, a Magyarországi Bap­tista Egyház elnöke pedig arra hívta fel a templomot megtöltő hallgatóság fi­gyelmét: Isten azt akarja, hogy a hála gyümölcse teremjen meg az életünk­ben. „Bízni Istenben mindennap, kö­vetni akaratát egész életünkben: ez a több, ez a legtöbb, ez a hála gyümöl­cse” - tette hozzá. Az elhangzottakat a siket és nagyot­halló résztvevők számára jeltolmács tette érthetővé. Az istentiszteletet ün­nepélyességét emelte az Oláh Gábor karnagy által vezetett Baptista központi énekkar (képünkön) és Tóka Szabolcs orgonaművész zenei szolgálata. ■ Adámi Mária Tolerancia a gyülekezetben ■ Fábri György Most, amikor a tolerancia jegyében készülünk a reformáció megindulá­sának ötszázadik évfordulós ünnepé­re, még inkább feltűnő mindennap­jaink toleranciahiánya. Gyarló embe­rekként a közlekedésben, munka­helyen, szomszédságban, sorban ál­láskor, utcán, családban egyre gyak­rabban vagyunk intoleránsak, ezt tudjuk, tapasztaljuk - a közéleti gyű­lölködésről és embergyalázásokról nem beszélve, amelyekben hajlamo­sak lehetünk felismerni az erőszak­kultusz újraéledésének egyik legin­kább meghatározó okát. Ám mindezek mellett nézzünk bűnbánóan, de főként aggodalommal saját egyházi belső intoleranciánkra! Már egyházunk szociológiai felmé­rése is gondként jelezte a gyülekeze­teken belüli türelmetlenséget, vi­szálykodást. Sőt néhány gyülekeze­tünkben a megrendítő látványt nyúj­tó egymásnak feszülés példázza, hogy erős, az evangélikusság eleven bázisát jelentő közösségben is ko­moly következményekkel járó békét­lenségek gyötörhetik a testvéreket. A személyes és eseti konfliktuso­kon túl mindennek igen komoly és messzire vezető következtetéseket felvető egyház-szociológiai háttere is van. Egyházszervezetünk alapja, egész egyházi gondolkodásunk sarok­köve a gyülekezetiség. A történetileg területi alapon létrejött és működő gyülekezetek adják az egyház szerve­zeti elvét, miközben intézményi te­vékenységünk rendkívül gyors erősö­dése az egyik oldalról lazítja ezt. Azonban az ennél mélyebben zajló folyamatok felvetnek - meglehet, sokaknak idegenül hangzó - kérdé­seket, amelyek ott vannak a gyüleke­zeten belüli konfliktusok mögött is. A területi alapon szerveződő gyü­lekezetek közössége korábban meg­lehetősen egyenszilárdságú volt ér­tékvilágában, a tekintélyekhez való vi­szonyában, az egyháztagok egyéni­családi mozgásterében. A hatvanas évektől kezdődött, előbb nemzedé­ki jellegű, majd általánossá váló ér­tékszabdaltság, mobilitás, társadal­mi-gondolkodási nyitottság azon­ban mostanára a korábbi természe­tességet és alternatívátlanságot felol­dotta. Nagyon mások vagyunk társa­dalmi emberként, akik együtt ülünk a templomban; egymáshoz tartozá­sunkat Jézusban, a keresztényi szere­­tetközösségben kell tudnunk megél­ni, hiszen a mindennapjainkban so­kan alig találunk közös pontokat. Már említett felmérésünkből is tudjuk, hogy a legtöbb kérdésben egyházunk tagjainak véleménye közel sem hasonló. A család fontosságában értünk egyet leginkább, de a valóság­ban sokszínűek lettek az egymás mel­lett élő családmodelljeink (a válások és újraházasodások mozaikcsaládjai, a hagyományossá stilizált „nukleáris” vagyis szülők-gyerekek zártságú kis­családok, a későbbi életkorban meg­kötött házasságok, a meghosszabbo­dott életkor miatt óhatatlanul átértel­meződő érzelmi közösségek). A többi értékünk között a legin­kább elfogadottakat sem osztják har­minc-negyven százalékunknál töb­ben. Csak egy példa: éppen annyian tartják az egyházat túlságosan is po­­litizálónak, mint amennyien keves­lik a politikai elköteleződést. Ezek persze világi beszűrődések csupán. Egyházunk tagjainak fele azonban még az evangélikusságát, istenhitét is „a maga módján” éli meg. Igen nehézzé vált így a gyülekezeti lelkészek dolga, hiszen prédikációik közönsége, gyülekezeti kezdemé­nyezéseik bázisa többféleképpen is ta­golt. Ez óhatatlanul megváltoztatja feladataik hangsúlyát. Az összetar­tást, a különbözőségek mérséklését, egymás megértését és elfogadását kell segíteniük, ahogyan mondani szok­tuk: integratívnak kell lenniük. Á Láthatóan evangélikus címet vi­selő stratégiánkban megfogalmazott cél, hogy éppen a szervezet- és csc­­portkonfliktusok terhét vegyük le a lelkészekről, hogy így több energiá­juk legyen az ilyenkor igencsak elké­­lő lelkigondozásra, a teológiai mér­séklésre. Mert annál veszélyesebb fej­lemény kevés lehet, mint hogy gyü­lekezeti vitát biblikus eszközökkel vívjanak meg, ördögtől valónak és új­­ratérítendőnek bélyegezzenek a gyü­lekezeti szervezetről másképpen gondolkodó testvéreket. Ez már nemcsak a tolerancia elvét sérti, ha­nem evangélikus-protestáns azo­nosságunkat fenyegető vallási türel­metlenség, szektásság felé vezet. Szervezeti oldalról nézve igazi csőd, de laikusként is megfogalmazható ta­lán, hogy a testvériességgel és a Gondviselésben való közösségünkkel szemben álló pogányság, egyháziat­­lanság lehet. Ebben a helyzetben a lelkész fele­lőssége, hogy minden egyéb szerve­zeti-személyi vitától függetlenül ke­ményen és határozottan megóvja a keresztényi testvériességet, védel­mezze a teológiai tisztaságot, meg­akadályozza az ettől való eltérést. Ha ehelyett szítja az ilyen indulatokat, az bizonyosan nem válik az egyház és a gyülekezet javára, de ellentétes a jó rend fenntartása iránti kötelezettség­vállalással is. A tolerancia elvén nyugvó protes­tantizmus történelmi üzenete és mai továbbélése megköveteli tőlünk má­sok törvényes kereteken belül mara­dó egyházi szervezeti törekvéseinek tiszteletét, keresztényi mivoltának elfogadását. Imádsággal kérjük a Jó­isten segítségét lelkészeink számára, hogy legyen alkalmasságuk, szemé­lyes indulataikon felülemelkedő ere­jük ebben közreműködni! A szerző az Északi Egyházkerület felügyelője, az Eötvös Loránd Tudo­mányegyetem rektorhelyettese

Next

/
Thumbnails
Contents