Evangélikus Élet, 2013. január-június (78. évfolyam, 1-26. szám)

2013-01-06 / 1. szám

„Az alap az lenne, ha komolyan vennénk, amit Pál apostol a szeretethimnuszban írt: töredékes az ismeretünk. Senki se gondolja magáról, hogy a teljes igazság birtokában van.” Beszélgetés Gáncs Péterrel, egyházunk elnök-püspökével !► 7. oldal „Ma nem egy gyökér nélküli újra van szükségünk, hanem a meglévő istentiszteleti rend tartalommal (hittel, Lélekkel) való megtöltésére. A forma csak másodlagos, eszköz arra, hogy az Úrra tudjunk figyelni.” Egyszerűen a lényeg !► 13. oldal „A többségi társadalom szemére veti a cigányoknak, hogy képtelenek beosztással élni és takarékoskodni, miközben maga is habozás nélkül menetelt bele a hitelcsapdába, hisz mindenkire hat a szirénének: fogyassz!” Szakkollégisták önkéntes munkán !► 8-9. oldal Nők a lelkészi szolgálatban 7. oldal „...két jó barát” !► 5• oldal Krisztus a hetek ünnepében !► 4. oldal A helyi közösségek túléléséért !► 4■ oldal Női dolgok !► 10. oldal Versíró cigánymisszionárius !► 6. oldal Forduljon feléd Isten szerető tekintete vegyen szállást szívedben új öröm innen és túl a határon, a határaidon erősítsen a bizonyosság: Isten, a határtalan Jóság melletted áll forduljon feléd Isten irgalmas tekintete őrizze meg szívedet bátor bizalomban hisz nem kell félned már soha többé tetteidnek ő adjon igaz utat s alázatot gondolataidnak nyíltságot és tisztaságot forduljon feléd Isten kegyelmes tekintete találd meg helyedet a Szeretet világot átfogó nagy Összefüggésében légy jóakarat, támasz mosoly és köszönet az Ő szer etetőből élő emberséges ember Isten mély békessége járjon át a megfeszített és feltámadott Krisztus vezessen minden napod, teljes életed a Lélek áldásaival legyen gazdag ■ Varga Gyöngyi Az év igéje: „Mert nincsen maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük(Zsid 13,14) Maradjunk vagy menjünk? ■ SZEVERÉNYI JÁNOS Az új esztendő kijelölt igéje szokatlan módon „mert”-tel kezdődik. Teljes összefüggésükben szabad csak olvas­nunk a bibliai szövegeket a szentírókat ihlető Lélek segítségével. Esetünkben különösen is fontos a szövegkörnyezet, mivel erőteljes a tartalom: az egyház­nak, a gyülekezetnek nem otthona, végleges helye a világ, hanem egy „el­jövendő” ország a célja. Lássuk a két előző verset: „Ezért Jé­zus is, hogy megszentelje a népet tulaj­don vére által, a kapun kívül szenve­dett. Menjünk ki tehát őhozzá a tábo­ron kívülre, az őgyalázatát hordozva’.’ Jézus és követői „táboron kívüliek’,’ sor­suk a kirekesztés és a gyalázat. Jézust nem lehet bársonyszékekben, vég nélküli értekezleteken, konferen­ciákon, passzívan, csupán templomban ülve, komfortosan követni. A Megvál­tó mindig mozgásban van. Bement a templomba, tanított, cso­dákat tett. Egyháza arcul csapta, elné­mította, kidobta és megölte. Korábban faluja, Názáret is így viszonyult hozzá. Ezt tesszük vele mi is, ha nem engedel­meskedünk neki, és nem követjük őt. Krisztus egyháza a világban és a vi­lágért él, de nem a világ szerint. Nagy a kísértés ennek ellenkezőjére: hogy az egyház elvilágiasodjon, ugyanakkor megjelenésében érthetetlenül, „fo­­gyaszthatatlanul” vallásos legyen. Az egyház forrása, ereje, lényege lel­ki és szellemi valóság. Ezért vall kudar­cot minden próbálkozás, szervezés, re­formkísérlet, amely emberi ötletekre, tervekre, elképzelésekre, épületekre, szervezetekre, pénzre épít megtérés nélkül. Az élő egyház mozog, szabad, és konfrontálódik is. Nem nyugszik, amíg mindenkit haza nem hívott, se­gített, akár a „sövények mellől” is. Sokan beszélnek valami nagy kon­szenzusról, az irányzatok békés egy­­másmellettiségéről. Érthető, hogy né­melyek nehezen viselik a konfliktuso­kat, belefáradtak a küzdelembe. A korszellem is azt sulykolja, hogy a maga szempontjából mindenkinek igaza van. Mindennek és mindenki­nek joga, jogosultsága van a neki tet­sző elvek szerint élni. Ennek a kérdésnek két oldala van. A hitvalló keresztyénség türelmet­lenné, irgalmatlanná és ítélkezővé válhat. Magam is végigharcoltam egy­házunkban néhány csatát. Az íráshoz való ragaszkodás közben bizonyára vé­tettem a szeretet ellen. Ugyanakkor azt is tudomásul kell vennie a harcosnak (sok ige szól erről), hogy ezen a földön küldetésünk elvég­zése közben nem adhatjuk fel az igaz­ságot. Nincs béke a földi Jeruzsálem­ben, nem lehet nyugalom az egyház­ban, mert az harctér is. Itt ütközik a fény a sötéttel, a hazugság az igazság­gal, a bűn a szentséggel, a gyűlölet a sze­retettel. Ezt nem lehet megúszni gya­lázat és „kapunkívüliség” nélkül. Nincs nyugalom, nincs nyugalom,- a szív, Amíg ver, mindörökre nyugtalan. De mindörökké nyughatatlanul, Istentől mégis Békessége van. Nyugalma nincs, de Békessége van. (Reményik Sándor: Békesség Istentől) Meg kell vallanunk, sokszor eszünk­ben sincs az eljövendőt keresve idege­nül élni a világban. Szeretünk élni, sze­retjük a teremtett világot. Talán az örök életbe vetett hitünk is meginog a halál erejét tapasztalva. Jézus is szerette a természetet, az ál­latokat, a csodás Galileát. Fiatalon, testi ereje teljében mégis rálépett a szen­vedések útjára. Péter elé állt, vissza akar­ta tartani: „Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled!’’ Jézus válasza ke­mény és kijózanító: „Távozz tőlem, Sá­tán, botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint!’ (Mt 16,22-23) Az az egyház, amely nem vállalja a szenvedést az evangéliumért, a sátán befolyása alatt áll, ezért manipulálha­tó; és ezért nem terem „sok és jó gyü­mölcsöt’! Világot megmozgató, mindent bi­zonytalanná tevő korszakváltás köze­pén élünk. Évtizedekkel ezelőtt még csak az érzékeny antennájúak tapasz­talták, de ma már szinte mindenki fi­gyel, töpreng, fél: mi lesz ebből? Nem tudjuk. Egyet viszont tudhatunk: él az Úr, és aki övé teljes szívvel, azé a jövő. Szeretjük a színeket, fényeket, íze­ket, az egész teremtést még így, össze­tört állapotában is, de még inkább sze­retjük mindezek alkotóját, aki Alfa és Ómega, a Kezdet és a Vég. Az egészséges gyülekezetei a jövő reménysége élteti és mozgatja. Hala­dunk a Teljesség felé, a mennyei otthon fényei visszahatnak a jelenbe, a halál ár­nyékának völgyébe. Nem félünk, mert ő velünk van. „ Úgy hív, úgy vár a szent atyai ház." (Túrmezei Erzsébet) A szerző egyházunk országos misszi­ói lelkésze Menő jövő vagy jövés-menés? ■ Korányi András Az új esztendő kezdetén a még és a már között élünk. Nyitott még a ka­rácsonyi Biblia: az emberi testet öltött Üdvözítő megszületése által kivál­tott felbolydulás, az égi seregek em­bert ébresztő éjjeli éneke és kiáltása, a pásztorok sietős betlehemi látoga­tása után a napkeletről útnak indult bölcsek vízkereszti megérkezésére várunk. Ugyanakkor a megrövidített - újévig visszanyesett - karácsonyi szabadság lejártával már a konkrét jö­vő felé fordulunk, visszatérve a min­dennapok megszokott menetéhez. Az egyházban, a gyülekezetek­ben is újraindul a tervezés: melyek az elvégzendő és elvégezhető felada­tok, célok, programok? Az általános bizonytalanságban és az állandóan csökkenő pénzforrások realitásában mire vállalkozhatunk még? Az egy­re jobban kimerülő emberektől mi­lyen mértékben kérhetünk és várha­tunk el nagyobb és elkötelezettebb részvételt még egyházi közösségeink életében is? S vajon előkerül-e, ráve­tül-e minderre a keletről érkező bib­liai bölcsek története? Hiszen ők hozzák magukkal, rög­tön az evangélium első lapjain, a messzire eljutó, sokakat elérő és kö­zelebb vonzó misszió kiemelkedő szempontját. Vízkereszt, amely egyi­ke a legősibb keresztény ünnepeink­nek, éppen az ő betlehemi utazásuk által lett a misszió ünnepévé is. Ez­zel született meg a felismerés, hogy a keresztyén egyházban és gyüleke­zetekben semmiféle tervezés és fel­adatvégzés sem képzelhető el úgy, hogy annak ne legyen missziói hatá­sa. Ahogyan a modern kori misszi­ói mozgalomban sarkosan meg is fo­galmazták: az egyház vagy missziói közösség, vagy halott. Ez a missziói újratervezés és gon­dolkodásmód próbára teszi az erőn­ket, az elszántságunkat és az elképze­léseinket. Súlyos működési zavarok és rengeteg eredménytelenség is együtt jár azzal, amikor hatalmas akadá­lyokba ütközünk. Mit kezdhetünk azzal a folyamattal, hogy a Magyaror­szágon élők évszázados egyensúlya a városok és a vidék, a falvak között vég­leg és drámaian felborult: a családo­sok, a fiatalok tömegei hozták meg az elköltözés s ezzel együtt az elszakadás döntését? Miként dolgozzuk fel azt a sokkot, hogy az így gyökereiket vesz­tő emberekre sokkal mélyebb, a val­lást és hitet is helyettesítő befolyással van akár a politika, akár a média? Hogyan hívjuk meg küldetésre ma­napság az embereket, akikben most már történelmi távlatokban is mérhe­tően rombolták le a bizalmat az em­beri kisközösségek erejében és fontos­ságában a családtól a barátságokon át a gyülekezetekig? A hasonló jelentő­ségű, megoldhatatlannak látszó gon­dok mellé - vagy éppen ezekből is kö­vetkezően? - sorolhatjuk a gazdasá­gi és anyagi kimerülést, leszakadást és kétségbeesést: a „tervezzünk és éljünk, de miből?” kérdését. Nehéz időkben ezért egyre erőseb­ben várjuk a biztató jelek és kiutat hir­dető próféták feltűnését. Egy józan be­látással és biztonsággal tervezhetetlen új év kezdetén végtelenül hálásak lennénk azért, ha valaki felvázolna ne­künk egy új koncepciót, valami álom­szerű megoldást, elénk rajzolná egy­fajta „menő jövő” messianisztikus képét országnak, világnak, egyháznak. S éppen ebben a helyzetben és vá­rakozásban érkeznek meg idén is a bölcsek napkeletről, hogy mindezt személyes példájukkal állítsák be a misszió összefüggésébe. Amikor értékes ajándékaikkal fel­tűnnek a láthatáron, nemcsak azt te­szik nyilvánvalóvá, hogy miben is kü­­lönböznek'a mai globái s pénzvilágot irányító szervezetek képviselőitől, akik ugyancsak hatalmas összegekkel és lehetőségekkel érkeznek, csak éppen eszük ágában sincs mindezt átadni, fel­ajánlani a „kis Jézus” és az általa hirde­tett, embereknek szóló evangéliumi, emberbaráti célok szolgálatára. A különbség abban is világos lesz, hogy - ellentétben a mai napkeleti és napnyugati bölcsekkel, akik valószí­nűleg a bölcsességüket összefoglaló sikerkönyvek egy-egy dedikált példá­nyát küldenék maguk helyett aján­dékba - személyesen jönnek el hó­dolni és megérteni az Isten ember­mentő szándékát. És nem a világ sztárjainak, csillagainak a nyomába erednek, hátha így könnyebben és hatásosabban hívhatják fel magukra és ügyükre a közvélemény figyel­mét, hanem egyszerűen követik a bibliai igék és isteni útmutatások útját, még akár a nagy hatalmú He­­ródes király parancsaival szemben is. A „menő jövőtervezés” fényében mindez inkább tűnhet szürke jövés­menésnek, mégis ezek a lépések vol tak az első jelei annak, hogy Jézus Krisztus az egész emberiség örömé­nek, boldogulásának a forrása lehet. Elindultunk a 2013. évbe. Ha tény­legesen jövőt akarunk keresni az evangélikus keresztyénségnek és egy­háznak Magyarországon, nincsen más lehetőségünk, mint minden erőnkkel gyülekezeteink megújulásá­ért dolgozni, bízva ma is Jézus Krisz­tus vonzerejében. Az ő jeladásait kell felerősíteni egyre nagyobb jövés-me­néssel a misszió - a sokaknak szóló meghívás átadása - ügyében. S vajon ha személyesen rajtunk áll, eljutnak­­e karácsonyról karácsonyra évente legalább hárman a Jézushoz vezető útra? Vajon elérhetünk-e mindannyi­an legalább ennyit az induló évben 2013 karácsonyáig? A szerző evangélikus lelkész, teológus

Next

/
Thumbnails
Contents