Evangélikus Élet, 2012. július-december (77. évfolyam, 26-52. szám)

2012-07-01 / 26. szám

EVANGÉLIKUS HETILAP 77. évfolyam, 26. szám ■ 2012. július 1. ■ Szentháromság ünnepe után 4. vasárnap Ára: 250 Ft „Nem kérdés számomra, hogy mi is követtünk el kommunikációs hibát, mert nem adtunk ki idejében egyértelmű nyilatkozatot a félremagyarázó rágalmak megelőzése érdekében.” Égtájoló Gáncs Péterrel !► 3. oldal „Azt gondolom, nem a SWOT-ot kellene választani [...] A lelkészek és gyülekezetek nem rivalizálni akarnak egymással, hanem reményeik szerint együttműködve gazdagítani minden gyülekezetei.” Interjú Goda Gyula szervezetfejlesztővel !► 7. oldal „Amint karomat felemelem, ők is magasra tartják kis kezüket. A felületes szemlélő úgy vélheti, játéknak hiszik mindezt. Én azonban tudván tudom, hogy ők is megáldanak engem...” Evangélikusként Kolumbiában 1»- 8-9. oldal Isten kettős kormányzása ► 2. oldal Szent Ágoston örökében !► 4. oldal Tóredezettségmentesítő éjszakák !► 5. oldal Hagymakupolás honfoglalás W- 10. oldal Zsoltározás a hegyeken !► 11. oldal A holnap biztos horizontja 12. oldal Karácsonyi ajándék nyáron Gyülekezeti centrumot szenteltek Pusztaföldváron * Szomorú adventjük és karácso­nyuk volt a pusztaföldvári evan­gélikusoknak másfél évvel ez­előtt: december elején az elavult elektromos hálózat hibájából tűz ütött ki a parókia - lelkészi hiva­talként is funkcionált - nappali szobájában. A teljes szoba ki­égett, a hő a szomszéd helyiségek­ben is pusztított, az egész ház „koromba borult” A használha­tatlanná vált és lebontott épület helyén ma már új gyülekezeti centrum - gyülekezeti terem és lelkészlakás - áll. Felszentelését június 23-án Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke végezte. A tragédia igazi összefogásra késztet­te a Békés megyei település lakóit. A maroknyi evangélikus gyülekezet tag­jai és a falubeliek nagyon sokat segí­tettek a romeltakarításban, a lelkész­család ki- és beköltözésekor, a végső parkosításkor. A hajléktalanná vált lelkésznőnek - Lászlóné Házi Magdol­nának - és családjának az önkor­mányzat kínált fel jelképes összegért át­meneti szolgálati lakást, a gyülekezeti alkalmakat pedig az elmúlt másfél évben a katolikusok közösségi termé­ben, illetve a könyvtárban tarthatták. A lelkésznő a reménytelennek tűnő helyzetben sem akart megválni gyü­lekezetétől. Ezt a kitartást látva dön­töttek egyházunk vezetői is az új gyü­lekezeti centrum felépítése mellett. Minderről Gáncs Péter püspök Hág 2,9b alapján tartott prédikációjában is megemlékezett. Az ünnepi istentisz­telet liturgiájában a helyi lelkész mel­lett Ribár János, a Nyugat-békési Egy­házmegye korábbi esperese vett részt, valamint - a gyülekezet gyermekein és felnőtt tagjain kívül - a pusztaföldvári Búzavirág népdalkor is szolgált. A templomi együttlét után vo­nult át az ünneplő sokadalom az új gyülekezeti épülethez, ahol a püspö­ki áldást, szalagátvágást és kulcsát­adást követően hivatalosan is hasz­nálatba vétetett a gyülekezeti terem, valamint a szerény, de otthonosan és ízlésesen berendezett parókia. A birtokbavétel előtt Lászlóné Há­zi Magdolna a köszönet mellet felidéz­te az elmúlt nehéz másfél esztendőt, majd Radosné Lengyel Anna kerületi felügyelő mondott köszönetét a lelkész­család kitartásáért, illetve azért az összefogásért, amelynek eredménye­képpen új evangélikus hajlék állhat Pusztaföldváron. ■ BZS ► Az alábbi sorokat az Evangélikus Élet rovatgazdája jelentette meg a Nyom­követő című pusztaföldvári gyülekezeti újság szentelési ünnepre meg­jelent számában. Jogász munkatársunk ugyanis ebben az egyházközség­ben kántori szolgálatot végez, a kiégett parókiának pedig - a lelkésznő, Lászlóné Házi Magdolna fiaként - hosszú éveken át volt a lakója... Ha valaki, akkor én ismertem. Sötét­ben is tudtam, merre van az ajtó. Csukott szemmel is felismertem, me­lyik deszka reccsen, amikor valaki kö­zeledett felém. Ismertem a bokro­kat, amelyek közé majdhogynem be­le születtem, és ismertem a fákat, amelyeket a családdal mi ültettünk. Tudtam, hogyan kell megemelni az irodaajtót a megsüllyedt épületben ahhoz, hogy összenyissuk a verandá­val a karácsonyi istentisztelet előtt. Ma is érzem a kezemmel a harang kapcsolóját, amellyel vasárnap reg­gel hírül adtam az ünnep beköszön­ték Ismertem a repedést a falon, a korhadást a küszöbön és a hibát a konyhaablak üvegén. így szerettem, így szerettük. És így szerették a gyülekezet tagjai: az idősek, akik talán hetven-nyolcvan évvel ezelőtt jártak konfirmandusórá­ra, majd házassági felkészítőre a pa­rókia falai közé. Azok is, akik egy jó­ízű beszélgetés után talán gyászukat viselték könnyebben, vagy éppen sike­rült elcsendesedniük egy órára a hul­ló vakolat alatti helyiségben. Nehezen pakoltuk ki - sok-sok ember segítségével - a januári hideg­ben a kormos szobákat. És ezúttal nem csupán a bútorok súlya és a zord időjárás miatt szenvedtünk. Kétség­kívül fájdalmas volt a búcsúzás. Azon a márciusi vasárnap délutánon pedig, amikor még egy fél órára visszamentünk, homályos ■ Hta jövő, és csak távoli reménysugár volt az, amit az ének mondott: „Ne félj tehát, kicsiny csapat, /Ha rádfelleg borul: /Kegyelmet rejt, s belőle majd /Ál­dás esője hull..!’ Ma pedig átlépjük az újnak a küszöbét. Kétségtelen, nem olyan, mint a régi. Még keressük a villany­­kapcsolót, még szokjuk, hogy nyílik a teraszajtó, még tanulnunk kell, me­lyikszekrénybe tettük az úrvacsora­­kelyhet. Még párás a levegő az áldás esőjétől... Kétségkívül csodában van részünk. Elsősorban nem is nekünk, a lelkész­család tagjainak. Számunkra ez csak afféle megálló, „albérlet” néhány évre. Csodában van része leginkább a gyü­lekezetnek és Pusztaföldvár lakóinak: a jövő konfirmandusainak, jegyeseinek, gyászolóinak és igehallgatóinak. Lát­nunk kell: ez az épület sem áll örökké. Akármennyire stabilak az alapok, erős a betonvas és minőségi a cserép, egyszer ennek a háznak is lejár az ide­je. Addig azonban sokan ismerhetik meg kívül-belül. Ismerjétek hát meg és szeressétek ezt a csodát! ■ László Jenő Csaba „A harmadik a tentatio, a kísértés. Ez SEMPER REFORMANDA a próbakő, amely nemcsak megis­merni és felfogni tanít, hanem egyben megtapasztalni is, milyen igaz, való­ságos, édes, drága, hatalmas és vigasz­taló Isten igéje: a bölcsességek bölcses­sége. Figyeld ezért meg, milyen gyak­ran panaszkodik Dávid a fenti zsoltár­ban (Zsolt 119) mindenféle ellenségére, ádáz fejedelmekre és zsarnokokra, ha­misakra és aljasokra, akiktől szenvednie kell azért, mert meditál, azaz Isten igé­jével foglalkozik az elmondott módokon. Mert mihelyt felemeled Isten igéjét, meglátogat az ördög, igaz tudóssá tesz téged úgy, hogy kísértéseivel tanít meg rá, hogy Isten igéjét keresd és szeresd. Mert ami engem illet - hogy magamat is belekeverjem, mint egérpiszkot a borsba -, igen sokat köszönhetek pápis­táimnak, tudniillik azt, hogy mint tomboló ördögök csépeltek, szorongattak, gyötörtek, így meglehetősen jó teológussá tettek, erre magamtól nem lettem volna képes. És amit ezzel szemben nyertek rajtam, szívesen megadom nekik: a dicsőséget, a győzelmet és a diadalt, ezekre törekedtek ugyanis ők.” M Luther Márton: Német előszó (Csepregi Zoltán fordítása) A tűzálló ige „...és ezen a helyen békességet adok - így szól a seregek Ura” (Hág 2,9b) ■ Gáncs Péter Talán nem sokan tudják, de puszta­földvári vonatkozásban a fenti egy „tűzálló” ige. Másfél évvel ezelőtt, azon a sötét decemberi napon, ami­kor tűzvész pusztított a parókia épü­letében, és sok minden megsemmi­sült, összeolvadt, szétégett, az egyik megperzselődött könyvből egy igés lapon ez a mondat hullott ki. A ro­mok között ezt az üzenetet olvashat­ták a lelkészcsalád tagjai. Döbbene­tes, majdhogynem cinikus ígéret egy kiégett parókia falai között: „...ezen a helyen békességet adok’.’ Hálás vagyok ezért az igei üzene­tért, mert bizonyítja számunkra, hogy az Úr minden elképzelést felül­múló módon tudja betölteni ígéreteit és próféciáit. Nagyszerű, hogy ezt az igét a mai napra szóló meghívón is ol­vashatjuk, amelyből szinte túlcsordul a lelkészcsalád és a gyülekezet örö­me. Ilyen kifejezéseket találunk raj­ta: „kimondhatatlan hála”, „ismét megtapasztalt kegyelem”, „a talál­kozás öröme”... Haggeus könyve Izráel népének szóló vigasztaló ígéret azzal a köz­ponti prófétai üzenettel, hogy van re­mény! Végre hazatérnek a keserves fogságból, és bár Jeruzsálem romok­ban hever, nincs templom, nincs szentély, a próféta mégis hirdeti: le­het újat építeni, lehet újat kezdeni a romokon. Sőt: „Nagyobb lesz e későb­bi templom dicsősége, mint a koráb­bié volt..!’ Gondolom, a pusztaföldváriak­nak nem kell sokat mesélni a régi pa­rókia „dicsőségéről”... Én inkább őszinte bűnbánattal úgy mondom: az a régi épület már szégyen volt. Nem a lelkészcsalád szégyene, nem a gyü­lekezet szégyene, hanem a Magyar­­országi Evangélikus Egyházé, hogy a 21. században ilyen körülmények között kellett laknia egy hűségesen szolgáló lelkészcsaládnak. Ebben a helyzetben - furcsa kimondani -, há­la istennek, jött egy elektromos zár­lat. Hála Istennek, senki sem égett bent a házban, hála Istennek, „csak” az anyagi kár volt óriási, de ennek a tűzesetnek kellett bekövetkeznie ah­hoz, hogy elgondolkozzunk: hogyan tovább? Van-e egyáltalán tovább Puszta­­földváron? Valljuk meg őszintén: nem mindenki gondolta komolyan, hogy itt van tovább. Nem kevesen mondták - felelős emberek is -, hogy sajnos, eddig tartott a helyi szol­gálat. Költözzön a lelkész egy közeli településre, és majd onnan ellátja a maroknyi gyülekezetét. Igen ám, csakhogy a lelkésznő kijelentette, hogy ő innen nem költözik el, nem hagyja itt a közösséget, a rábízotta­­kat! Inkább elfogadja a felajánlott szükséglakást - e helyen is hálás köszönet érte az önkormányzatnak. így az egyházi illetékeseknek komo­lyan kellett venniük, hogy a puszta­földvári gyülekezet élni akar. Nem fo­gadták el, hogy ez a tűz lezárt min­dent, hogy nincs tovább, és hogy nem lesz többé helyben lakó lelkész. Isten életre ítélte ezt a gyülekeze­tei! Hála a lelkészcsalád hűséges ki­tartásának. Érdemes megemlíteni, hogy a gyü­lekezet száztizenhat éves történeté­ben Lászlóné Házi Magdolna csupán az ötödik lelkész, vagyis az itt szol­gálók a sok nehézség ellenére mindig hűségesen kitartottak. A romok között ezt az üze­netet olvashatták a lelkész­­család tagjai. Döbbenetes, majdhogynem cinikus ígéret egy kiégett parókia falai között: „...ezen a helyen békességei adok!’ Köszönet mindazoknak, akik meg­értették, megérezték, hogy ebből a tűzből az Úristen valami újat akar ki­hozni. Megtörtént, ami nem mindig jellemző egyházunkra és erre az or­szágra: összefogtunk! A gyülekezet, a település, az egyházmegye, az egy­házkerület, az országos egyház, ba­jor testvéreink - és még sokan má­sok - segítségével összegyűlt az a negyvenhárommillió forint, amely­ből a Magyarországi Evangélikus Egyház egyik legkorszerűbb gyüleke­zeti centruma - gyülekezeti terem és lelkészlakás - felépült. A korszerű nem azt jelenti, hogy bármilyen luxus lenne benne... Ez a ház tökéletesen beleilleszkedik a fa­lu képébe. S ugyanakkor nagyon gazdaságosan működtethető, hiszen a háztetőn napelemek vannak fölsze­relve. Az Istentől ajándékba kapott és átalakított napenergia kerülhet be az épület elektromos hálózatába. Sőt a felgyülemlett többlet betáplálható a falu hálózatába. Szép példa: az egy­ház így is szolgálhat a világban... Emellett a napkollektornak van még egy fantasztikus üzenete: olyan, mint az ég felé fordított üres tenyér. Felülről kérjük, várjuk Isten segítsé­gét és áldását. Azt az áldást, amely­nek csúcsa az a békesség, amelyet ez a tüzet próbált ige helyez kilátásba. Az a békesség, amelyet csak Isten je­lenlétében, az ő fényének ragyogásá­ban kapunk. Kívánom, hogy ezt az Istentől ka­pott békességet élje át mindenki, aki a pusztaföldvári új gyülekezeti centrumban otthonra talál. A szerző a Magyarországi Evangéli­kus Egyház elnök-püspöke, a Déli Egyházkerület lelkészi vezetője. Az írás a pusztaföldvári evangélikus gyülekezeti centrum június 23-i szen­telésén elhangzott igehirdetés szerkesz­tett, rövidített változata.

Next

/
Thumbnails
Contents