Evangélikus Élet, 2012. január-június (77. évfolyam, 1-25. szám)

2012-01-08 / 1. szám

2 -m 2012. január 8. FORRÁS Evangélikus Élet Oratio oecumenica Urunk, vízkereszt fénye világítja be utunkat ezekben az időkben. Túl vagyunk a betlehemi jászol meg­hittségén: az egész világot betölti dicsőséged ragyogása. Az ünnepélyes napokat elhagytuk, a farsang vidám hetei találtak ránk. Add, hogy önfe­ledt együttléteinkben se feledjük el jelenlétedet, és szereteted hatósuga­rában élve tudjuk megélni derűs napjainkat. Add, hogy ebben a fényben lássuk saját életünket is. Ne mentegessük vétkeinket, ne találjunk magunknak kibúvókat, de ne is ítéljük el magun­kat: segíts, hogy kegyelmedre tudjuk bízni életünket. Láttasd meg ve­lünk, hogy csak tebenned moshatjuk meg arcunkat. Add, hogy ne feledkezzünk el a vi­lágról, amely körülvesz bennünket, a teremtett világról, amelyben élhe­tünk: nyisd fel szemünket, hogy lás­suk, mekkora felelősségünk van irán­ta. Emlékeztess bennünket arra, hogy mekkora ajándék, hogy van egy ország, ahol élhetünk, egy anya­nyelv, amelyen beszélhetünk, és add, hogy ennek öröme akkor se hagyjon el bennünket, ha körülöttünk min­den és mindenki a válságról beszél. Emlékezzél meg a szegényekről, akiket nyomaszt a jövő terhe; a jómó­­dúakról, akik oly nehezen látják meg az igazi értékeket; a gyermekekről, akik bizonytalanul néznek a jövő fe­lé; az életük delén járókról, akik ma sokakért vállalnak felelősséget; és az öregekről, akik a betegségektől és a haláltól félnek. Állj az újszülöttek és a halállal vívódók mellé. Kérünk, te adj éltünknek keretet. Te adj min­denkinek erőt ahhoz, amit rábíztál. Hadd könyörögjünk végül azo­kért is, akiket legjobban szeretünk. Te Betlehemben emberré lettél, jól tu­dod hát, mit jelent embernek lenni, szeretni, másokat félteni, mások mi­att haragudni. Ezért kérünk most: vi­gyázz azokra, akiket szeretünk, adj mindenkinek valakit, akit szerethet, és aki mellette áll. Adj reménységet, hogy ne rettegjünk a ránk bízottak jö­­vőéért. És adj derűt, bölcsességet, hogy senki iránt ne hatalmasodjék el szívünkben a harag. Áldj meg ben­nünket, Urunk! Ámen. SEMPER REFORMANDA „De amiképpen az Újtestamentum a kegyelmi tanítás mellett másnemű ta­nításokat is ad, azaz a test irányítá­sára való törvényeket és rendelése­ket - hiszen a lélek ebben az életben nem jut tökéletességre, és a földön nem csak a kegyelem igazgat -, úgy az Ótestamentum a törvények mel­lett néhány ígéretet és kegyelmi mondást is megjövendöl, amelyek ál­tal a szent atyák és próféták a törvény alatt Krisztus hitében, hozzánk ha­sonlóan, megtartattak.” M Luther Márton: Előszó az Ótestamentumhoz (Szita Szilvia fordítása) FIZESSEN E LŐ LAPUNKRA! VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN 1. VASÁRNAP - 4MÓZ 14,10B-23 Mózes - törvény adóból közbenjáró Mózes az ószövetségi nép törvény­adójaként vonult be a történelembe. Nem alaptalanul, hiszen ő hozta le a Sínai-hegyről Isten kőbe vésett pa­rancsolatait. Mózes nevét hallva egy fénylő arcú, szigorú tekintetű, szakál­las férfi jelenik meg lelki szemeink előtt, aki méltóságteljes, mégis fenye­gető mozdulattal emeli magasra a Tízparancsolat két kőtábláját. A ma előttünk álló történetben ép­pen ezért alig ismerünk rá a törvény magabiztos és kérlelhetetlen őrére. Egy Istennel vakmerőén vitába szál­ló ember áll ma előttünk, aki bár pon­tosan tudja, hogy a törvény alapján Isten joggal pusztíthatná el népét, mégis el akarja téríteni Istent az imént bejelentett szándékától, és ir­galomért könyörög az átélt nagy csodák ellenére folytonosan Isten ellen lázadó, Isten számtalan jellel ta­núsított szeretetét gyűlölettel vi­­szonzó nép számára. Életért könyö­rög azok számára, akikről maga is tudja, hogy nincs semmi mentségük, méltók a halálra. Pedig az ajánlat, amelyet Isten Mózesnak tesz, nagyon is csábító. Nemcsak azért, mert Mózes és utó­dai a kedvezményezettek, hanem mert megfelel a Mózes által addig mindenben precízen megtartott törvény szellemének: pusztuljanak a bűnösök, és helyüket vegye át az igazak nemzetsége. Az már csak hab a tortán, hogy az igazak nemzetsége történetesen azonos Mózessal és leszármazotta­­ival, akik soha nem vettek részt a nép lázadásában, hanem inkább szenvedtek miatta. Mózes és fiai, a léviták Józsué vezette maroknyi se­regével együtt, fájdalommal szem­lélték a nép hálátlanságát, mert ők nem feledték, hogy Isten hatalmas dolgokat vitt véghez a megmentésü­kért: csapásokkal sújtotta és szétzúz­ta az akkori világ vezető nagyhatal­mát, Egyiptomot, majd csodásán kettéválasztotta előttük a Vörös­tenger vizét, a fáraót pedig seregé­vel együtt a tenger vizébe fojtotta. Mózes előtt nem volt kétséges, hogy ha Isten ilyen hatalmas dolgok­ban mutatta meg népe iránti szere­tetét, akkor a pusztában felmerülő, nagyságrendekkel kisebb nehézségek­kel szembenézve sem fogja cserben­hagyni őket. A nép azonban lépten­­nyomon úgy zúgolódott, hogy Isten csak azért hozta ki Egyiptomból, és azért szabadította fel őket a rab­szolgasorból, hogy utána a pusztában veszítse el. Mózes most hallatlan vakmerőség­gel odaáll Isten elé, és éppen a nép zúgolódásából formál érvet a meg­mentésére. De egy fondorlatos csa­varral a nép zúgolódó beszédét az egyiptomiak feltételezett vélemé­nyeként tolmácsolja: „Hallották az egyiptomiak, hogy te hoztad ki közü­lük hatalmaddal ezt a népet, és el­mondták a föld lakosságának. Hallot­ták, hogy te, Uram, e nép között vagy; hogy te, Uram, szemtől szembe megjelentél, és hogy a te felhőd állfö­löttük, és felhőoszlopban jársz előttük nappal, éjjel pedig tűzoszlopban. Ha most mind egy szálig megölöd ezt a népet, akkor ezt fogják mondani azok a nemzetek, amelyek hallották a hí­redet: Mivel nem tudta az Úr bevin­ni ezt a népet arra a földre, amelyet esküvel ígért nekik, azért mészárolta le őket a pusztában” Mózes egyene­sen arról akarja meggyőzni a minden­kor szent és igaz Istent, hogy neki lesz rossz, mert az ő nevére hoz gyaláza­tot, ha fellázadt népét igazságos íté­lettel sújtja. Nem mást tesz Mózes, mint a látszatra hivatkozva érvel. Mintha Is­ten a hiú politikusokhoz lenne hason­ló, akik mindennél fontosabbnak tartják jó hírük megőrzését, ezért még a látszatát is el akarják kerülni a gyengeségnek, a tehetetlenségnek. Mózes azt mondja, hogy a világ nem Isten igazságos büntetéseként fogja értékelni a sivatagon átkelő nép pusztulását, hanem Isten gyengesé­gének jeleként: hiába zúzta szét Egyiptomot, a Kánaánt lakó erős népeket nem tudta legyőzni. Ezért in­kább elpusztította népét a pusztában, nehogy tanúi legyenek a kánaániak­­kal szembeni erőüenségének és tehe­tetlenségének. A világ azt fogja mon­dani, hogy Isten inkább elpusztítot­ta népét még a pusztában, mielőtt Kánaán határához érve csúfosan megszégyenült volna előttük. Bármennyire meghökkentő, de Mózes vakmerő érvelése nem marad hatástalan. Isten talál olyan megol­dást, hogy az igazság sem csorbul, de a nép is életben maradhat. A lázadók ugyan nem mehetnek be Kánaánba, nekik a pusztában kell meghalniuk, Isten mégsem fosztja meg őket hát­ralevő éveiktől. Viszont az ő utóda­ik, akik a pusztában születtek, be fog­nak menni az ígéret földjére. így összességében mégis a nép lesz az Ábrahámnak adott ígéretek örököse, és az ígéret nem száll át Mózesre és családjára. Mindez azt mutatja, hogy Mózes, a törvény embere már ismerte azt a világosságot, amely a törvény világos­ságánál is fényesebben ragyog. Ez a világosság nem esik a törvény hatá­lya alá, hanem teljesen független tőle, fénye mégis sokszorosan meg­haladja a törvény világosságáét. Ez a mindennél nagyobb világosság a ke-A VASÁRNAP IGÉJE gyelem fénye. És Mózes abban sem téved, hogy ennek a fénynek a forrá­sa Isten. Mózes megértette, hogy a bűnös emberre nézve Isten semmilyen okot sem találhat, hogy megkegyel­mezzen. Az ok magában Istenben van, sőt maga Isten az ok. Ezért Mó­zes Isten jogos haragjával szemben nem az embert próbálja menteget­ni, hanem Istenre hivatkozik: Isten érdeke, hogy a bűnös embernek megkegyelmezzen. És itt Mózes már az új szövetség húrjait pengeti - még ha a dallam kissé hamisan szól is! Mert Isten bi­zonyára nem azért kegyelmez meg a bűnösnek, hogy dicsőségének lát­szatát a világ előtt megtarthassa. De az igaz, hogy a kegyelem oka Is­tenben van! Ám nem dicsőségét fél­tő hiúságában, hanem szeretetében. Krisztus, a második isteni személy, a Fiú ezért lett emberré, és ezért vet­te magára a világ előtt a kereszt gyalázatát. Övéi számára azonban a Golgota keresztje nem Isten gyalázatát hirde­ti, hanem felfoghatatlan szeretetét. Azt a világosságot, amelyet ha befo­gadunk, valóban képes kiűzni éle­tünkből a bűn homályát. Krisztusban Isten azért lett emberré karácsony­kor, hogy a Golgota keresztjéről szeretetének fényét a szívünkbe áraszthassa, és ezzel új teremt­ménnyé, eljövendő országának része­sévé tegyen. ■ Véghelyi Antal Vízkereszt, amit akartok ^ Menjünk el egészen Betlehe­mig, és lássuk - hangzott a pász­torok mondata a karácsonyi evangélium szerint. Aki 2011 karácsonyán elment egészen Betlehemig, azaz nem engedte, hogy az ünnep felszínes csillogás maradjon, hanem a jászolbölcső mélyére nézett, az láthatta Krisz­tust, a hozzánk, emberi létbe le­hajolt Istent. Ő belealázta magát az istálló nem éppen illatos va­lóságába azért, hogy kiemeljen és felemeljen minket. Most arra biztatom olvasóinkat, hogy menjünk el egészen vízkeresztig. Hittanos gyermekeinket vagy konfir­mandusainkat megkérdezve - sorol­ják fel a legnagyobb ünnepeket - ka­pásból adják a választ, hogy kará­csony, húsvét és pünkösd az egyhá­zi év három csúcspontja. De még az idősebbek, a tapasztaltabbak sem sorolják ide vízkereszt ünnepét. Ta­lán azért, mert ritkán esik vasárnap­ra. Talán azért, mert a nyugati keresz­ténység közösségeiben december­ben ünnepelt karácsony árnyéká­ban van. A hétköznapi ünnepek közé szür­kült ez a nap, s ehhez bizonyosan hozzájárult hazánkban az is, hogy a római katolikus egyház nem a nap­ján, január 6-án ünnepli, hanem a kö­vetkező vasárnapon. (Hasonlóan a mennybemenetel ünnepéhez, így azután áldozócsütörtök többnyire vasárnapra esik...) Mi, evangélikusok megtartottuk az ősi gyakorlatot: ak­kor is 6-án ünnepiünk, ha hétköznap­ra esik. A liturgia csodálatosan építkezik a vízkereszt időszakában az ünnep­től az azt követő vasárnapokon át (idén három ilyen lesz) egészen a víz­kereszt ünnepe utáni utolsó vasárna­pig (a húsvét időpontjától függően kettő-hat vasárnap követheti böjtelő­­ig a vízkereszti időszakot). Jó tisztában lenni azzal is, hogy húsvét mellett a kereszténység legré­gebbi ünnepe ez. Epifánia - ahogyan egykor nevezték, azaz megjelenés: Is­ten dicsősége megjelent ebben a vi­lágban. A korai kereszténységben még nem az volt hangsúlyos, hogy mi is történt a betlehemi jászolnál. Nem véletlen, hogy a négy evangéliumból csak kettő foglalkozik ezzel az ese­ménysorral. János evangéliuma azon­ban kifejezetten így hangsúlyozza: Is­ten úgy jött közénk, hogy emberré lett. „Az Ige testté lett..!’ S nyomban hozzáfűzi: „...láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicső­ségét..” A sötét világba beragyogott Isten dicsőségének fénye. Nem úgy, ahogy az emberek elképzelték és várták, de úgy, hogy ez a világosság az életet (sőt az örök életet) hozza el. A Liturgikus könyv az ünnepre ezt a vezérgondo­latot írja ki: Jézus Krisztus a világ vi­lágossága. Nem élhet hát úgy az egyház né­pe, mintha nem jelent volna meg az életet adó világosság ebben a világ­ban. Erről a fényességről szól az ün­nep zsoltárának keretverse is (Mala­­kiás próféta könyvéből): „íme eljött az Úr, akit kerestek: övé a dicsőség, az erő és a hatalom, benne nyer áldást a föld minden nemzetsége.” Érdemes megfigyelnünk azt az ívet is, amelyet az időszak mottói épí­tenek fel. Hétről hétre kibomlik előt­tünk, mit is jelent az, hogy megjelent az Isten dicsősége ebben a világ­ban. Minden egyes vasárnap új rész­lettel egészíti ki a nagy témát. Az el­ső vasárnap mottója: Jézus Krisztus­ban látható az Isten dicsősége. Ezt folytatja a következő vasárnap: Jézus Krisztusban látható Isten akarata. Majd ezt követően: Jézus Krisztusban látható az Isten szeretete. A negye­dik vasárnap: ...látható az Isten ha­talma. Az ötödik vasárnap pedig így: Jézus Krisztusban Isten szól. Majd az utolsó vasárnapon „a meg­­dicsőült Krisztus” áll a középpontban, akit megpillanthattak a tanítványok mennyei valójában. így akár három alkalomból, akár hét ünnepnapból áll a vízkereszt utáni időszak, megragad­hatjuk a titkok titkát, s személyes va­lóságként is megélhetjük az Isten-je­lenést. Azt sem feledhetjük, hogy vízke­reszt az egyik leggazdagabb tartalmú ünnepünk. A háromkirályok (napke­leti bölcsek) története elsősorban a nyugati kereszténységben határozza meg a napot. Az alexandriai tradíció szerint ez Jézus megkeresztelésének ünnepe. A korai időktől kezdve ekkor tartották a kánai menyegző eptlékün-RÉGI-ÚJ LITURGIKUS népét is. A háttérben tehát olyan evangéliumi szakaszok állnak, ame­lyek mind-mind Isten dicsőségének megjelenését illusztrálják. Vallástörténeti szempontból is sok párhuzamot találunk, hiszen volt ez a nap korábban Dionüszosz­­ünnep, Ozirisz-ünnep, Aión-ünnep és Nílus-ünnep is. A kereszténység ezekre is építhetett, amikor megmu­tatta az igazi valóságot és az igazi vi­lágosságot. (Később hasonlóan tör­tént ez karácsony ünnepének időzí­tésével is.) Vízkereszt ünnepében és az ün­nepkörben láthatóvá válik, elénk tá­rul mindaz, amire szükségünk van, amit valójában minden vágyunk­ban, kérésünkben, igényünkben meg­fogalmazunk. Amit akarunk: maga az élet. Ezért kölcsönözhetjük Shakes­­peare-től híres darabjának címét - természetesen kissé átalakítva -: vízkereszt, amit akartok. Mit akarunk, mit szeretnénk? Vi­lágosságot! Több világosságot. Erre van szükségünk - nemcsak a téli időben, hanem - szívünk, gondola­taink, indulataink és világunk sötét­jében. De megjelent! Őt akarjuk. Vízkereszt, amit akartok... ■ P.r, Hafsnschfr Károly (ifj.J

Next

/
Thumbnails
Contents