Evangélikus Élet, 2012. január-június (77. évfolyam, 1-25. szám)

2012-01-08 / 1. szám

„A hétköznapi ünnepek közé szürkült ez „A sokat emlegetett „Leginkább pedig azt nem érti, egyáltalán ho­„Jól vezetni csak a vezetett Ünnepekre (vissza)tekintő !► 3. oldal a nap, s ehhez bizonyosan hozzájárult szociális védőháló gyan juthatott el a tudatáig az igehirdetés üzene­ember képes. A »taníts Más Jézus, más lélek... !► 5. oldal hazánkban az is, hogy a római katolikus nem magától van: sző­te, hiszen teljesen részegen állított be az isten­meg utaidra« mondás úgy Vallásháború Afrikában? W 6. oldal egyház nem a napján, január 6-án ün­ni kell.” tiszteletre. Az alkalom végén mégis késztetést is fordítható, hogy »mu-Az EKME melléklete !► 8-9. oldal nepli, hanem a következő vasárnapon.” Mi kerülhet a érzett arra, hogy a prédikátorral beszélgessen.” tasd meg nekem útjaidat«." Kérés az új évre !► 11. oldal Vízkereszt, amit akartok w- 2. oldal Batyuba? W- 4. oldal Minden néphez utat táró Isten 9. oldal A hónap igéje !► 11. oldal 2012 elé !► 12. oldal- az erőtlenek éve Az aktív időskor és a nemzedékek kö­zötti szolidaritás éveként hirdette meg 2012-t az Európai Parlament. „Tart Ön az öregedéstől? Aggodalom­mal tölti el az, hogy 60, 70 vagy 80 évesen milyen szerepet tölt majd be Ön a társadalomban? Hatvanéves kor felett is sok mindent tartogat az élet - és a társadalom egyre inkább érté­keli mindazt, amit az idősebb embe­rek adni tudnak...” - olvashatjuk az Európai Bizottság nyilatkozatát. Szép gondolatok, bárcsak igazak is lenné­nek az új esztendőben... 2012 egyházunkban a reformáció és nők tematikus éve. Vajon mit jelent a reformáció egyházaiban az úgyne­vezett „gyengébbik nem” szolgálata? S hogyan értendő az év gyönyörű, hitvalló mottója: „Hivatásunk az élet”? Remélem, ezekre a kérdések­re is választ találunk a következő ti­zenkét hónapban... Különleges intonációt ad az indu­ló esztendőnek az év igéje. Pál apos­tol meglepő választ kap Urától kitar­tó könyörgésére, amelyben szabadu­lást kér kínzó betegségéből. Testi gyógyulás helyett hangzik a furcsa te­rápia: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz” (2l<or 12,9a) Ennek az igének a fényében akár úgy is láthatjuk az Úr 2012. eszten­dejét, mint ami az erőtlenek éve. Nemcsak az időseké, nemcsak a nő-2012 ké, hanem fiataloké és férfiaké is, minden olyan emberé, aki felismeri és beismeri gyöngeségét. Ha mind­ezt őszinte imádságban Isten elé tárjuk, akkor a meg­újuló kegyelem évébe léphetünk. Timothy Radcliffe dominikánus szerze­tes karácsonyra ma­gyarul is megjelent könyvében (Miért jár­junk misére? - Az Eu­­charisztia drámája, Vigilia Kiadó, 2011) meglehetősen bizarr, profán képet használ az Istenre nyitott élet­helyzet szemlélteté­sére: „Olyanok va­gyunk, mint egy sza­tyor, amit egyre na­gyobbra kell széthúz­ni, hogy elég nagy legyen ahhoz, amit Isten adni akar.” Majd Szent Ágostont idézi, aki szerint „Isten, amikor várakoztat, így tágítja a vá­gyadat, és e vágyakozásoddal tágít­ja lelkedet, és a tág lélekbe majd töb­bet tudsz befogadni”. Vajon mennyi­re tudunk ilyen tág lélekkel indulni az új esztendőbe?! Felvállaljuk-e őszintén erőtlenségeinket, gyenge­ségünket? 2012-ben adunk hálát Istennek a száz éve született Túrmezei Erzsé­bet bizonyságtévő szolgálatáért, költői életművéért. Vajon tudunk-e úgy Isten felé fordulni, ahogy erről ő énekel: „Koldus szívünket bízva eléd tárjuk. / Te töltsd be hittel, sze­retettel, fénnyel: / Hadd osszuk széjjel!” {Evangélikus énekeskönyv 290,4) Erzsébet testvér ismerte a pá­­li titkot, amely évi igénkben is fel­ragyog: Isten ereje, áldása, miután koldus szívünket meggazdagította a hit, a szeretet, a fény ajándékaival, rajtunk keresztül, mások felé kiárad­va akar célba érni. Nem én vagyok a vég­állomás, hanem a má­sik ember, akivel megoszthatom a ka­pott kincseket. A magyar költőnő után hadd idézzek egy talán kevésbé ismert angol írót, D. H. Law­­rence-t, aki így vallott erről a nagy titokról: „Nem én, nem én, ha­nem a szél, ami átfúj rajtam.” Közismert, hogy a Biblia nyelvén a szél, a pneuma maga a Lélek, aki szeretne 2012 minden napján „átfújni” rajtunk, hogy koldus szívünk megteljék a Lélek - aki, többek között, „az erő, a szeretet és józanság lelke” - ajándékaival. Jó érzés már így, a tél derekán a nyárra gondolni. 2012 nemcsak olimpiai esztendő, de a Szélrózsa 9. országos evangélikus ifjúsági talál­kozó éve is. Nemcsak Londonra készülünk reménységgel, hanem Fonyódligetre is, ahol - július 12-től 18-ig - sokat sejtető, sokat ígérő mottóval várnak minket: „Meríts! - Örömmel merítek a szabadulás vi­zéből” (Ézs 12,3) Természetesen szomjas lelkűnknek nem kell a nyár közepéig várnia a me­rítési lehetőségre. A bibliaolvasó Út­mutató, melynek évi igéje alapján jó reménységgel meghirdethetjük az erőtlenek esztendejét, kiporciózza számunkra az ige mindennapi kenye­rét, az élő víz frissítő kortyait. Ha csu­pán a naponkénti, két sms-nyi ige­versre jut időnk, már az is több a semminél. Ez a napi két morzsa, két korty is megmenthet minket a lelki leépüléstől, kiszáradástól. De persze ennél jóval bőségesebb a kínálat, jó­val többre van szükségünk, ha meg akarjuk őrizni lelki egészségünket, erőnlétünket. „Meríts!” Merjünk rendszeren, bátran és mélyen meríteni az ige élő forrásából. 2012 sem ígérkezik könnyű esztendőnek. Fontos az év eleji alapozás, melynek egyik lehető­sége a hamarosan kezdődő ökume­nikus imahét, amikor feltöltekezhe­­tünk közös Urunk élő és ható szavá­val, és megoszthatjuk egymással gyöngeségeinket éppúgy, mint felül­ről kapott kincseinket. ■ Gáncs Péter elnök-püspök VÍZKERESZT ÜNNEPE - ÉZS 42,5-7 Kényszerszabadság Szökni mindenáron! - Pillangó éle­tének ez vált az egyedüli hajtóere­jévé. Sokan ismerik az 1970-es év nagy franciaországi könyvsikerét vagy a belőle készült filmet. A regényben Charriére, alvilági becenevén Pil­langó meséli el kalandos szökéseinek történetét, miután 1931-ben egy se­lyemfiú meggyilkolásáért - hamis ta­núk közreműködésével - életfogytig­lani kényszermunkára ítélték. Pillangó sohasem tudott beletö­rődni az ítéletbe, mindenáron meg akart szökni a fegyenctelepről, hogy bosszút álljon az ügyészen, az esküd­teken, a rendőrökön és a hamis tanú­kon. Tizenkétszer próbált megszök­ni, végül tizenhárom év múlva a ti­zenharmadik kísérlete sikerült. * * * Szabadulás mindenáron. Ézsaiás próféta könyve ezen részének ez a haj­tóereje. Elérkezik Isten szolgája, aki véget vet a szolgaságnak. Csak rövid­látó történészi szemlélet az, hogy a perzsa-méd birodalom megerősödé­se, babilóniai inváziója áll az esemé­nyek mögött. Ézsaiás pontosan tud­ja azt, hogy a perzsa uralkodó, Círus Isten szolgája. A keresztyénség természetesen nem áll meg itt. A szolgaságot kira­gadja az adott történelmi korból, relativizálja, általánosítja a szabadság és a rabság fogalmát, és az Úr szol­gáját Krisztusban fedezi fel. így jele­nik meg számunkra vízkereszt ünne­pén Krisztus szabadítóként. * * * Az ártatlanul szenvedő rabnak a bör­tönben sajátos társa akadt, Louis Dega. Míg Pillangót Steve McQueen alakítja, addig ezt a fegyenctársat Dustin Hoffman vastag lencséjű szemüvegben. Louis Dega soha nem akar szökni. Bár segíti Pillangót, de in­kább alkalmazkodna. Ő azt keresi, hogy a fogságot hogyan lehet élhető­­vé tenni. A film utolsó jeleneteiben egy kopár, sziklás szigeten vannak, körben a végeláthatatlan tenger. Pil­langó tutajt ácsol, hogy a meredek magaslatról leugorva elhajózzon va­lahogy. Dega csirkéket tenyészt. * * * Ézsaiás próféciáinak kiterjesztése ugyanakkor nem engedi meg azt, hogy ne foglalkozzunk némileg az eredeti élethelyzettel, különösen azért, mert ez körülírja a keresztyén­­ségben elhangzó mondanivalót is. A próféták szabadságról szóló örömüzenete minden bizonnyal más­hogy és máshogy érintette az egyes ember személyes sorsát. A hetvenév­­nyi babiloni fogság egy egész embe-AZ ÜNNEP IGÉJE ri élet. Voltak olyanok, akik ott szü­lettek, és ott is haltak meg anélkül, hogy egyszer is látták volna igazi ha­zájukat. Csak kevesen lehettek, akik szemtanúként emlékeztek arra, hon­nan jöttek el. A hazavágyás mítosszá vált. Ez a mítosz tartotta fenn a nép öntudatát. Ugyanakkor a szabadulás azt is hozta magával, hogy ott kellett hagy­niuk a megszokott tájat, az ottani ba­rátokat, talán a boltot vagy a földet. Lehet, hogy voltak olyanok, akik azt mondták: „Mi értelme ennek az egész szabadulási mániának, nem va­gyunk itt jól?” * * * Ahogy nézzük Pillangó és Louis Dega párosát, felvetődik bennünk a kérdés, mi értelme ennek az egész szökési mániának, hiszen úgysem si­kerül. Nem is sikerülhet. El kell ér­keznie annak a pillanatnak, amikor az ember azt mondja: „Vállalom ezt a sorsot, a rabságot.” Aztán persze meglátjuk Louis Degát, aki tényle­gesen ezt mondja, és a csirkéket. Egy kopár, sziklás szigeten csirkéket te­nyészteni - ez az élet perspektívá­ja? Akkor inkább a mélység bizony­talansága! * * * Mitől kellene szabadulnia a kérész­­tyénségnek? Nem vagyunk így jól? Miért kellene valami távoli vagy kö­zeli, más lelki életforma után vágya­koznunk, amikor ez az élet annyi szép pillanatot, nagyszerű eseményt hoz számunkra? Gyönyörű világ vesz körül. Számos feladatunk van, ame­lyeknek a megoldása életünk értelmét teremti meg. Miért kellene szabadu­lásra gondolnunk, amikor nem érez­zük raboknak magunkat? Készek vagyunk arra, hogy mítoszként ott tudjuk az üzenetek között a rabság tudatát, csak ne kerüljön sor arra, hogy szembesüljünk szabadság és rabság valódi dilemmájával. * * * Pillangó a magas sziklaszirtről leha­jítja a kezdetleges tutajt a tengerre, hogy utánaugorjon maga is. Előtte való napon főpróbát tartott. Dinnyé­ket dobott le a tutajjal, amelyek ap­ró darabokra törtek. Rá is ez a sors vár. Mégis mennie kell. Kész kocká­ra tenni az életét a majdnem biztos halál sejtésével, de nem tűrheti a rab­ságot. Szerencséje van. Kiúszik a partra, szabad életet kezd. Dega pe­dig hosszan néz utána, és visszatér a csirkéihez. * * * Vízkereszt az epifánia, a megjelenés ünnepe. Jézus eljövetele sokakat hi­degen hagyott egykor, ma még in­kább. A keresztyénség berendezke­dett a maga életformája szerint. Szá­munkra Jézus eljövetele a gyülekezeti életben valósul meg. Nem bánt min­ket. Talán még javul is az életünk mi­nősége néhány csendesen végiggon­dolt óra után. Jézus radikális üzene­teit ki tudjuk annyira magyarázni, hogy ne borítsák fel az általunk kiala­kított létformát. Azoknak a keveseknek azonban, akik úgy érzik, hogy számukra nem élet a kopár sziklaszirten való csirke­tenyésztés, ezt mondja az Úr: „Meg­nyitom vak szemeidet, kihozlak bör­tönödből, a fogházból kivezetlek a vi­lágosságra!” Még több történik! Ahogy Krisz­tus személyével, a kereszten magát megmutató Istennel találkozunk, hirtelen kibírhatatlanul szűkké, értel­metlenné válik az a kopár szírt és a csirkék. ■ Koczor Tamás

Next

/
Thumbnails
Contents