Evangélikus Élet, 2011. január-június (76. évfolyam, 1-26. szám)

2011-01-02 / 1. szám

Evangélikus Élet EVANGÉLIKUS ÉLET 2011. január 2. » 3 Emléktábla-avató Kistarcsán ► Id. Kendeh György (1912-2000), Ordass Lajos püspök egykori munkatársa az 1950-60-as évek zűrzavaros időszakában mind­végig kitartott azok mellett az el­vek mellett, amelyeket lelkiisme­­rete diktált. Ennek a kitartásnak a következményeként - egyebek mellett - börtön, majd kitelepí­tés, a lelkészi hivataltól való megfosztás, később pedig a fővá­ros területén való szolgálat meg­tiltása várt rá. Az Ordass Lajos Baráti Kör (OLBK) a tavaly szep­tember 30-án megtartott utolsó ülésén határozta el, hogy emlék­táblát állít a 2000. december 25-én elhunyt lelkésznek, aki egyik alapító tagja és tíz évig tit­kára is volt az OLBK-nak. így ke­rült sor december 27-én id. Ken­deh György utolsó szolgálati he­lyén, Kistarcsán, az Evangéli­kus Papnék Johannita Szeretet­otthonában az emléktáblát ava­tó ünnepségre. „Közeledett 1948. Jött az Ordass La­jos elleni eljárás. A püspök előre megmondta, hogy olyan jelek mutat­koznak, amelyek arra figyelmeztetik: számolnia kell bizonyos erőszakos beavatkozással. Félre kellett őt állíta­ni, mert nem hajlandó az erőszaknak engedni. A legégetőbb abban az idő­ben az egyházi iskolák államosításá­nak a kérdése volt. Ordass nem akarta az egyház népének megkérde­zése nélkül iskoláinkat felajánlani és átadni. Hogy az útból félreállítsák, hamis váddal perbe fogták: külföldi adomány eltitkolásával gyanúsították. Két évre ítélték. 1950 tavaszán a büntetés ideje végéhez közeledett. Az egyháznak fel kellett készülnie arra, hogy a börtönből való szabadulása után ismét püspök lesz, mert ettől a címtől nem fosztotta meg őt senki. Egy ilyen egyházi eljáráshoz külön­bíróságot kellett létrehozni. E bíró­ság tagjainak megfélemlítése érdeké­ben történt 1950. március 29-én dr. Kékén András Deák téri lelkész, 30-án pedig az én letartóztatásom” - foglalta röviden össze id. Kendeh György meghurcoltatásának kezde­tét és annak hátterét 1993-ban. Ifi. Zászkaliczky Pál vele készített inter­júja két évvel később jelent meg a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (Mevisz) által kiadott, Nem voltam egyedül - Beszélgetések az evangélikus közelmúltról című interjúkötet első részében. A kistarcsai emléktábla-avatón szintén if). Zászkaliczky Pál ismertet­te a tíz évvel ezelőtt elhunyt lelkész életrajzát. Az igei gondolatokat tol­mácsoló Ittzés János püspök kiemel­te: az emléktábla felállítói abból a ré­gi adósságból igyekeznek törleszte­ni, amellyel a meghurcolt lelkésznek tartoznak. Kendeh György nem volt könnyű személyiség: sokan nem ér­tették, sokan csökönyösnek tartották, sokak szemében oktalanul is kötöt­te magát a szavához. Pedig ő csak ah­hoz a változatlan szeretetű Krisztus­hoz igazította lépteit, aki a szolgálat­ra elhívta - tette hozzá a püspök. Az épület külső faján lévő emlék­táblát dr. Boleratzky Lóránd és Heré­nyi István, az OLBK első és második elnöke leplezte le, és Ittzés János püs­pök áldotta meg. (Az Ordass Lajos Baráti Kör min­den vagyonát és jogait az időközben megalakult Ordass Lajos Alapítvány­ra ruházta át adományként. -A szerk.) ■ Boda Zsuzsa felvétele Bűnbánatra és szabadulásra hív az örömüzenet Karácsony örömüzenete egyszerre hívja az embert önvizsgálatra, bűn­bánatra és a bűntől való szabadulás­ra - mondta Gáncs Péter, a Ma­gyarországi Evangélikus Egyház el­nök-püspöke Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban szent­este tartott istentiszteleten. Az evangélikus elnök-püspök rá­mutatott: Jézus születésének öröm­üzenete akkor lesz élővé, ha az embe­rek elismerik, hogy bűnösök, „Jákob, a csaló örökösei” Isten azonban újra és újra szövetséget köt az emberekkel, újra és újra megtartja őket, attól füg­getlenül, hogy visszaesnek bűneikbe - hívta fel a figyelmet. Gáncs Péter ki­fejezésre juttatta: az embert bűnei vá­lasztották el Istentől, ezeknek a bűnök­nek az eltörlésére jött el a Megváltó. Ez az üzenet a 21. századi embernek is szól, még akkor is, ha „sokszor az ünnepek után minden ugyanúgy megy tovább, mint azelőtt” Karácsony üzenete az - fogalma­zott -, hogy „az élet zsákutcáit, ku­darcait szimbolikusan a jászol mel­lé lehet tenni” mert „Isten nemzedé­keket tart meg igéje által” Jézus pe­dig megerősíti az Isten és az ember közötti szövetséget, ezért megtartó­nak kell tekinteni. „Isten igéjét adja az ember szívébe, hogy mindenki ha­­zavihesse a jó hírt” - tette hozzá. Igehirdetésében az elnök-püspök hangsúlyozta, „Isten igéi nem fogy­nak el” a hitet és az örömüzenetet pe­dig a későbbi nemzedékeknek is to­vább lehet adni. Rámutatott: igazán akkor lesz a karácsony több, mint „nosztalgikus ünnep, kedves hangu­lat” ha 2010 karácsonyán szembesül­nek az emberek Jézus születésének je­lentőségével. Jézus születésének történetét Lukács evangéliuma alapján hallgatták meg a hívek az ünnepi istentiszteleten. M MTI Id. Kendeh György 1912. január 23-án született Késmárkon. Édesapja Kirchknopf Gusztáv evangélikus lelkész, édesanyja Laukó Ilona volt. Születése után nem sokkal a család Kolozsvárra költözött. 1923-ban édesapját ki­utasították Erdélyből, Magyarországra menekültek. A Budapesti Evangélikus Gimnáziumban érettségizett 1931-ben, majd felvételt nyert a soproni teológiára, ahol 1935-ben fejezte be a tanulmányait. Rajfay Sándor bányakerületi püspök szentelte lelkésszé. 1935 szeptemberétől Szegeden, 1936 márciusától Cegléden volt segédlelkész. 1937 szeptemberétől állami ösz­töndíjasként egy évet a svédországi Uppsalában töltött, majd onnan hazatérve mint segédlelkész szolgált Bu­dapesten, a Deák téren. 1939 júniusában foglalta el első önálló lelkészi szolgálati helyét Nyáregyházán. 1939-ben megnősült, felesége Bendl Mária, három gyermekük született. 1943-ban és 1944-ben tizennyolc hónapos tábori lelkészi szolgálatot végzett kórházvonaton. 1945 decemberében lelkésszé választották Kelenföldön. 1950. március 30-án letartóztatták. Huszonkét na­pot töltött az Államvédelmi Hatóság Andrássy úti börtönében, majd a Fő utcai börtönből tizenhat nap múl­tán fél évre Kistarcsára internálták. 1951 júniusában a Békés megyei Kamut melletti tanyákra telepítették ki fe­leségével és gyermekeivel együtt. A kitelepítés megszűnte után is ott maradtak, mert nem volt hova menniük. Öt kataszteri hold állami tartalékföldet művelt. 1955-ben költöztek Piliscsabára. 1956. október 6-án rehabilitálták, visszakerült Kelenföldre lelkésznek. A for­radalom után a külföldről érkező segélyszállítmányok egyházon belüli elosztását szervezte. 1961. október 23-án az Északi Evangélikus Egyházkerület Törvényszéke „egyházi közérdekből való áthelye­zésre” ítélte. Novembertől a kistarcsai Özvegy Papnék Otthonának volt gondnoka. 1962-ben perújrafelvételt kért, de kérelmét az egyetemes egyházi bíróság elutasította. 1982 márciusától nyugdíjasként Budapesten élt. 1989- ben jogfosztottságát az egyház megszüntette. Az 1988-ban megalakult Ordass Lajos Baráti Kör alapító tagja és tíz évig titkára volt. 2000. december 25-én hunyt el. 2011 a szabadság és az önkéntesség éve Amint ezt már az Evangélikus nap­tár címlapján is olvashattuk: a refor­máció ötszáz éves jubileumára ké­szülve meghirdetett tematikus évek sorában 2011 a reformáció és szabad­ság esztendeje. Ugyanakkor az Euró­pai Unió 2011-et az aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek európai évének nyilvánította. Az Európai Unió Tanácsának er­ről szóló határozata így szól: „Az ön­kéntes tevékenységek sokoldalú ta­nulási tapasztalatot nyújtanak, lehe­tővé teszik a szociális készségek és kompetenciák fejlesztését, valamint hozzájárulnak a szolidaritáshoz. A valamennyi korosztályból kikerülő önkéntesek által végzett tevékenysé­gek kulcsfontosságúak a demokrácia - az EU egyik alapelve - fejlődése szempontjából. Az önkéntes tevé­kenységek hozzájárulhatnak az egyén jólétéhez és az európai társadalmak harmonikus fejlődéséhez.” Az induló esztendőnek ez a kettős jellege különösebb erőltetés nélkül összekapcsolható. Hitünk szerint ugyanis a szabadság Istennek olyan ajándéka, amelynek lényege nem a mindentől és mindenkitől való önző függetlenség, hanem éppen a valami­re, illetve valakire való felelős felsza­badulás. így az önkéntesség a szabad­ság egyik legzamatosabb gyümölcse. De hogyan is állunk egyházunk­ban az önkéntességgel? A közel­múltban elvégzett szociológiai fel­mérés adatai ezen a területen is ki­­józanítóak. Megkérdezett hittestvé­reink hetvenkét százaléka soha semmilyen önkéntes munkát nem végez gyülekezetében. Vajon egy­házközségeink ilyen jól el lennének látva fizetett alkalmazottakkal? Vagy netán lelkészeink - amolyan utol­só polihisztorokként - képesek az összes szolgálati területet egyedül lefedni? Alig hiszem... Valószínűleg ebben a kérdésben is kísért a múlt nehéz öröksége. Az a bi­zonyos negyven év, amelyben szin­te minden gyülekezeti feladat az ál­lamilag, egyházilag egyaránt ellen­őrizhető lelkészekre hárult. De ne fe­ledjük: azóta eltelt húsz esztendő! Az úgynevezett „laikus” szolgálók vi­szont csak igen lassan ébrednek rá le­hetőségeikre, valamint felelősségük­re egyházunk életében. Tudom, sok helyütt maguk a lelké­szek is tartanak a „világi elem nyomu­lásától”, és igyekeznek mindent egy kézben tartani. Meggyőződésem, hogy ennek a „one-man-show” men­talitásnak nincsen jövője. A korsze­rű gyülekezetépítés sokrétű kihívá­sainak csak jól felkészített önkénte­sek bevonásával megszervezett csa­patmunkával lehet eleget tenni. Ugyanakkor ezen a területen a ÉGTÁJOLÓ (t múlt nemcsak átkos örökséget jelent, hanem sok mindenre gondolhatunk vissza egyfajta hálás nosztalgiával. Nagytarcsán, ahol 1981-től több mint másfél évtizeden keresztül szolgálhat­tam, a közösségépítő önkéntesség számos egészséges jelét tapasztaltam. Megnyilvánult ez a kalákában végzett templom- és parókiatatarozásban éppúgy, mint a gyülekezeti ház új szárnyának felépítésében. Tisztában vagyok azzal, hogy ma­napság a legtöbben már csak fölénye­sen legyintenek az úgynevezett „tár­sadalmi munkára”, mondván: a csu­pán jó szándékú, de nem szakképzett önkéntes munkában nincsen sok köszönet... A „korszerű stratégia” szerint inkább pénzt adjon minden­ki, mert ma már csak jól fizetett profikkal szabad dolgoztatni. Termé­szetesen bizonyos területeken ez így igaz. Ugyanakkor tapasztalatból val­lom, hogy sok áldás lehet azok lelkes kétkezi munkáján, akik nem pénzt, hanem a legdrágábbat: szabad idejü­ket, erejüket, szívüket adják bele gyülekezetük építésébe. Visszaidézve tárcsái emlékeimet, akkoriban természetes volt, hogy örömben és bánatban egyaránt mű­ködött a közösség összetartó ereje. Minden ünnepi alkalomra maga a gyülekezet terített asztalt. Ezzel szemben manapság szinte már min­denütt elegáns éttermekbe vonu­lunk borsos áron... Egykor működött a szolidáris önkéntesség a halál kö­zelében is, hiszen még a temetési hantolást is a rokonság végezte. Ma már ezt is kizárólag a jól fizetett „profikra” bízzuk... Egyházkerületem gyülekezeteit járva egyre ritkábban élvezhetem családok vendégszeretetét. Ezen a te­rületen is egyre inkább átveszik a te­repet a személytelen szolgáltatást biztosító fizetett vendéglátók. Pe­dig, legalábbis számomra, sokkal jobban esik a falat a gyülekezeti ház­ban vagy akár a parókia egyszerű konyháján, mint légkondicionált ét­termek steril, életidegen világában... Talán még nem késő visszafordí­tani ezt a veszélyes elidegenedési folyamatot. Őszintén sajnálom azt az „eliparosodó” gyülekezetét, ahol min­dent már csak fizetett alkalmazottak­kal lehet elvégeztetni. Vallási szolgál­tató üzemmé torzul az a gyülekezet is, amelynek templomába a hívek már nem hoznak virágot, hogy ők maguk díszíthessék fel az Úr oltárát... Ugyanakkor boldog az a gyülekezet, ahol diszkontáruházak „műanyagízű tápszerei” helyett még ma is otthon készített süteményekkel terítik meg a szeretetvendégségi asztalt... Az önkéntesek szolgálatára a gyü­lekezeti élet megannyi más területén is égető szükségünk van. Jó lenne, ha az új esztendőben egyházunkban minden valóban „élő kő” felmérné, hogy hol tudna önkéntesként segíte­ni gyülekezete építésében. S ezzel együtt minden lelkész testvérem nyi­tottan fogadná és segítené az önkén­tes munkatársak felkészítését és szol­gálatba állítását. Nem azért, mert ez valamiféle előírt EU-s kampányprog­ram! Immár öt évszázados drága re­­formátori örökségünk, hogy szabadok vagyunk az egyetemes papságra, a jó­kedvű önkéntes szolgálatra! Gáncs Péter püspök Déli Egyházkerület

Next

/
Thumbnails
Contents